Päev eriolukorras tõi Eestis olulisi arenguid õhtutundideni välja - värsked andmed näitasid haiglaravi vajavate koroonahaigete kiiret kasvu ning teadlaste prognoosidele tuginedes teatas valitsus täiendavatest liikumispiirangutest. Neist esimesed kehtivad juba kolmapäevast.

Päeva olulisemad arengud:

- Valitsus kehtestas uued piirangud avalikus kohas liikumisele, kaubanduskeskustele, meelelahutus ja söögikohtadele:

- Alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas (näiteks välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad) ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning avalike ülesannete täitmisel.
- Alates 27. märtsist on kaubanduskeskused suletud. Avatuks jäävad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel. Söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük. Sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.
- Alates 27. märtsist tuleb õhtul kella 22st sulgeda söögikohad, baarid ja teised lõbustusasutused, välja arvatud toidu kaasamüük ja toidu kojuvedu.
- Alates 27. märtsist on suletud meelelahutuskohad (näiteks keegel, piljard, vesipiibukohvikud, bowling, täiskasvanute klubid).
- Piirangud vaadatakse üle kahe nädala möödumisel.

- Valitsus avalikustas õhtul koroonaviiruse-võitlust koordineeriva teadusnõukoja raporti, mis oli suures osas aluseks liikumispiirangute karmistamisel. Raport hindas, et seniste piirangutega jätkates võib Eestis kolme nädala pärast üle 200 inimese vajada intensiivravi. Samas hindas raport meie reaalseks ressursiks Covid+ haigetele kriisi ajal 130 sellist voodikohta.

- Õhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 28 patsienti, neist 7 on intensiivravis ning 5 on kriitilises seisundis. Hommikul olid samad numbrid: 17 inimest haiglas, neist 6 intensiivis, neist 4 kriitilises seisus.

- Eile tuvastasid laborid 17 koroonaviirusesse nakatunut, kokku on Eestis koroonaviirus diagnoositud 369 inimesel. Kokku on tehtud 4041 testi, ööpäevaga lisandus 317 testi. Lisandunud 17 positiivsest tulemusest 5 oli pärit Harjumaalt, 5 Võrust, 4 Saaremaalt, 1 Tartust, 1 Viljandist ja ühel puudus isikukood. Vaata täpsemat statistikat!

- Haridus- ja teadusministeerium otsustas, et koolid jäävad suletuks vähemalt kevadvaheajani, mis on aprilli lõpus. Optimistliku stsenaariumi kohaselt naastaks kooli mai alguses. Siis oleks võimalik teha ka (kas või osaliselt) ära põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamid. Kui ka siis jätkub e-õpe, lükkuvad eksamid hilisemaks või jäävad tänavu üldse ära. Kõrgkoolid on ministeeriumile öelnud, et nemad on valmis sisseastumiskatsed tegema suvel, nagu on siiani planeeritud.

- Statistikaamet plaanib valitsuse kriisikomisjoni korraldusel asuda juba sel nädalal telekomiettevõtete andmete põhjal analüüsima nii eestlaste kui riigis viibivate välismaalaste liikumisi mobiilimastide levialades enne ja pärast koroonapandeemia algust. Statistikaameti peadirektor Mart Mägi sõnul on tellitud liikuvusanalüüsi eesmärk uurida, kuidas Eesti ühiskond on eriolukorras rakendatud meetmed vastu võtnud.

- Teisipäeva õhtuks on maailmas tuvastatud koroonaviirusesse nakatunute arv kerkinud üle 400 000, jätkates kasvu aina kiiremas tempos. Kiireim ööpäevane haigestumiste kasv oli USA-s (8003), surmajuhtumite arv Itaalias (743). Praeguse tempo jätkudes oleks nii Itaalia kui ka USA nädada lõpuks haigusjuhtumite koguarvult möödunud viiruse algpunktist Hiinast.

- Rahvusvaheline Olümpiakomitee andis teada, et on otsustanud tänavu suvel kavas olema pidanud Tokyo olümpiamängud koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi lükata hiljemalt järgmisesse suvesse. Vaatamata uuele aastale jääb ürituse nimeks ikkagi ametlikult Tokyo 2020 olümpia- ja paraolümpiamängud.​

ERIOLUKORRA JUHI KORRALDUSED TÄISMAHUS

KORRALDUS
24.03.2020 nr 45
Eriolukorra juhi korraldus seoses
liikumisvabaduse piirangute
kehtestamisega avalikes kohtades
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra
väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra
juht otsustab:
1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang järgmiselt:
1) keelata avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, välja arvatud
juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada;
2) hoida siseruumides (välja arvatud isikute kodudes) ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud
kohtades, mille all mõeldakse eelkõige kauplusi, väliseid mängu- ja spordiväljakuid, randu,
promenaade, tervise- ja matkaradu, parke, ühissõidukeid, teiste isikutega vähemalt
kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.
2. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele.
3. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel Politsei- ja Piirivalveametil koostöös kohaliku
omavalitsuse üksustega tagada punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piirangu täitmine
korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt.
4. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksustel tagada käesolevas
korralduses sätestatud liikumisvabaduse piirangust oma haldusüksuse territooriumi elanike ja
ettevõtjate teavitamine.
5. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust
hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.
6. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
7. Korraldus jõustub 25. märtsil 2020. a.
Liikumisvabaduse piirangud kehtestatakse, sest viiruse leviku risk on väga kõrge ja seetõttu on
praeguses suure nakatunute arvuga olukorras proportsionaalne piirata isikute liikumist ja
koosviibimist. Liikumisvabaduse piirang on vajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka
2 (2)
avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut. Põhjendused
ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse
veebilehel.
Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28
lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §
47 kohaselt 2000 eurot.
Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30
päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.
Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.
(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Ratas
Eriolukorra juht

KORRALDUS
24.03.2020 nr 46
Eriolukorra juhi korraldus
kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse
piirangu kehtestamise kohta
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra
väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra
juht otsustab:
1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada isikutele liikumisvabaduse
piirang ja viibimiskeeld kaubanduskeskustes, sest rahvarohketes kohtades on viiruse leviku
risk väga kõrge ja seetõttu on praeguses suure nakatunute arvuga olukorras proportsionaalne
piirata nimetatud kohtades isikute liikumist ja koosviibimist. Liikumisvabaduse piirang on
vajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19
haigust põhjustava viiruse levikut.
2. Juhul kui alljärgnevates kohtades on tagatud sisse- ja väljapääsude juures
desinfitseerimisvahendite olemasolu ning kaubanduspinna valdajate korraldatud kontroll
punktis 3 sätestatud nõude järgimise üle, ei kohaldu punktis 1 sätestatud piirang
kaubanduskeskustes olevatele järgmistele kauplustele ja osutatavatele teenustele:
1) toidukauplused;
2) apteegid;
3) kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi
kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel;
4) pangakontorid;
5) telekommunikatsiooniettevõtete müügikohad;
6) pakiautomaadid;
7) toitlustusasutused, kus ei toimu toidu kohapeal tarbimist, vaid toimub üksnes toidu
kaasamüük.
3. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada kaubandustegevuseks kasutatavates või
sellega seotud üldkasutatavates hoonete osades viibimisel liikumispiirang, mille kohaselt võib
liikuda ringi üksi või kahekesi, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
4. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksustel tagada punktis 1
sätestatud liikumisvabaduse piirangu täitmine korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt.
2 (2)
5. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksusel tagada punktis 1
sätestatud liikumisvabaduse piirangust oma haldusüksuse territooriumi elanike ja ettevõtjate
teavitamine ning anda soovitus punktis 3 nimetatud hoonete osade valdajatele paigaldada
kaubanduspinna sisse- ja väljapääsu juurde desinfitseerimisvahendid.
6. Punktis 3 sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.
7. Korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende
vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.
8. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
9. Korraldus jõustub 27. märtsil 2020. a.
Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28
lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §
47 kohaselt 2000 eurot.
Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi
Valitsuse veebilehel.
Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30
päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.
Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.
(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Ratas
Eriolukorra juht

KORRALDUS
24.03.2020 nr 47
Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse
nr 29 „Eriolukorra juhi korraldus seoses
avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele
kehtestatavate piirangutega“ muutmine
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra
väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast täiendada
peaministri 14. märtsi 2020. a korraldust nr 29, millega peaminister eriolukorra juhina
kehtestas liikumisvabaduse piirangud avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele, järgmiselt:
1. Täiendada korralduse punkti 1 sõnade „mänguautomaatide saalides“ järel sõnadega „,
vesipiibukohvikutes, meelelahutus- ja lõbustusasutustes, sh nt keegel, bowling, piljard,
täiskasvanute klubid,“.
2. Täiendada korraldust punktiga 11
järgmiselt:
„11
. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang ja
viibimiskeeld alates kella 22.00-st toitlustusasutustes, sh restoranides, kohvikutes, baarides.
Liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld ei kohaldu isikule, kes viibib toitlustusasutuses, et
osta toitu kaasa, või osutab toidu kojuveoteenust.“.
3. Asendada korralduse punktis 2 sõnad „Punktis 1“ sõnadega „Punktides 1 ja 11
“.
4. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
5. Korraldus jõustub 27. märtsil 2020. a.
Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30
päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.
Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.
(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Ratas
Eriolukorra juht

Koroonaviirus Eestis ja välismaal
Politseijuht Kristian Jaani õhtune manitsus lastele ja lapsevanematele.https://twitter.com/KristianJaani/status/1242902173006082048
Soome valitsus teatas plaanist Uusimaa muust riigist täielikult eraldada, liikumispiirangud kehtivad esialgu 19. aprillini. Keeld ei kehti tööasjus reisjatele ja isiklike pakiliste asjade tõttu liikujatele, ent Uusimaalt mujale Soome reisimise põhjus ei saa olla näiteks vaba aja veetmine. Uusimaa elanikud peavad jääma maakonna piiridesse. Teiste maakondade elanikud ei saa Uusimaad külastada. Uusimaa on Soome lõunapoolseim osa, kus asub ka pealinn Helsingi.
https://maaleht.delfi.ee/uudised/eesliinil-voitlevas-perhis-on-ravil-kolm-koroonaviirusega-inimest-ent-haigestunud-on-ka-haigla-tootajad?id=89357195
https://www.facebook.com/maila.maisvali/posts/2758921864144667&width=500
https://epl.delfi.ee/uudised/kui-koju-ei-jaada-ootab-meid-ees-sarnane-olukord-itaalia-ja-hispaaniaga?id=89355205
https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/maailm/kuuba-teatas-esimesest-koroonahaigest-sportlasest-kelleks-osutus-saaremaa-vorkpallur?id=89357325
Hiiumaa on leinas. Esimene COVID-19 haigestunu, kes Eestis pidanud elu jätma, on päris just sealt imeliselt saarelt.https://www.facebook.com/hiiumaavald/posts/1594273650711371#w=500
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/aab-sel-nadalal-peaksid-eestisse-joudma-miljonid-maskid-riigiasutuste-eesliinitootajatele?id=89352485
https://epl.delfi.ee/arvamus/andrus-ansip-helmel-ja-seedril-pole-kriisis-eneseupitamiseks-ilmselt-muud-voimalust-kui-valetada?id=89356641
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/viiruste-uht-pohipesa-valitsus-sulgenud-ei-ole-teenust-osutavad-tootajad-on-paanikas-ja-paluvad-liitude-abi?id=89351669
Avaldame kaastunnet! Hiiumaa kriisikomisjoni juht Toomas Rõhu: Täna õhtul saime teate, et koroonaviirus on nõudnud esimese ohvri Eestis. Emotsionaalselt on see raske hetk kogu Eestile, seda enam Hiiumaale, sest koroona esimene ohver on Hiiumaalt. Avaldame sügavat kaastunnet lähedastele! Jätkame võitlust selle viirusega, et ta peagi seljatada! Läheme üheskoos vapralt edasi, toetame üksteist muremõtetes. Meist igaühe tegevus loeb, et viiruse levikule piir panna – võtame selle vastutuse! Hiiumaa infotelefon hakkab homsest võtma kõnesid ka nendelt, kes vajavad kriisiolukorra tõttu emotsionaalset tuge. Seni pakume seda oma lähedastele! Olgem hoitud! 🙏
https://ekspress.delfi.ee/kuum/regionaalhaigla-intensiivravi-osakonna-juht-valmistume-halvimaks-pusige-kodus?id=89354751
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/erisaade-kaupmeeste-liidu-juht-segadusest-teatud-kauplused-voivad-keskustes-ka-lahti-jaada-kumned-tuhanded-tootajad-jaavad-ootele?id=89355055
Lihtsalt hämmastav hoolimatus... :S https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/fotod-poole-hinnaga-kaup-pani-inimesed-eriolukorra-reeglitele-sulitama-keskuse-tootaja-see-olukord-on-debiilne?id=89356021
Valitsus eraldab haigekassale koroonaviirusega seotud erakorraliste kulude katmiseks kolmeks kuuks vähemalt 200 miljonit eurot. Lisaks on juba varem eraldatud üle 20 miljoni euro isikukaitsevahendite ja hingamisaparaatide soetamiseks ning koroonaviiruse testimisvõimekuse tõstmiseks. Haiguslehtede esimese kolme päeva suunatakse üle 7 miljoni euro. Kõige suurema osa erakorralistest kuludest tervishoiusüsteemis moodustab haiglate ja eriarstiabi lisaraha vajadus 150 miljoni euro ulatuses järgmisel kolmel kuul, mis on eeskätt seotud intensiivraviteenuste pakkumiseks valmisoleku tagamisega. See hõlmab nii täiendavat personalikulu kui ravikulu. COVID-19 tõttu nähakse ette valveringide arvu kasvu, eraldi COVID-19 osakondade avamist, erakorralist töötasude tõusu raviasutuste eesliini töötajatele. Haiglate ravitegevuse kulud kasvavad seoses ravimite ja muude materjalide kasutuse suurenemisega. Samuti kompenseeritakse koroonaviiruse tõttu tekkivad täiendavad kulud nii esmatasandil kui kiirabis ning suunatakse lisaraha riigi ravimivaru suurendamiseks seoses võimaliku järsult kasvava hospitaliseerimisega. Samuti kaetakse haigus- ja hooldushüvitiste maksmisega seotud lisakulud. Haiguslehtede esimese kolme päeva hüvitamiseks alates eriolukorra kehtestamisest kuni maikuu lõpuni suunatakse üle 7 miljoni.
Peapiiskop Urmas Viilma: Täna tõi koroonaviirusest tingitud haigestumine Eestimaale ohvri... Mis oli tema nimi? Meie ei tea... Jumal teab. Jumal tunneb meist igaüht nimepidi. Jumal tundis ka seda õnnetut hinge, kelle on enese juurde vastu võtnud. Mulle ei meeldi absoluutselt see, et selle surmaga alustas ajakirjandus loendamist. Viidatud artikli pealkirjas seisab, et Eestis suri ESIMENE inimene koroonaviirusesse. Esimene?! Miks me juba loendame? Kui tulevad numbrid, algab statistika ja lõpeb inimlik mõõde. Me teeme pidevalt statistikat: terrori- ja sõjaohvritest, Siberisse küüditatutest ja seal surnutest, tule- ja liiklusohvritest, surnult sündinutest, abortidest, enesetapjatest, üledoosidest, aidsi-, infarkti- ja vähiohvritest, näljasurmadest, jne... Tegelikult räägime ju alati inimestest! Doris Kareva on kirjutanud: Mis on inimene? Kas ingli vari? Või igatsushüüd hingeühtsuse poole? Igaüks meist on pill, läbi mille võrratuid viise vilistab Jumala tuul: hoia, küll siis hoitakse sind Täna suri koroonaviirusest tingitud haigusesse meie kõigi ligimene - inimene, kes oli kellegi väga armas ja lähedane. Ka Jumalale... See armas hing ei olnud kindlasti number, kellest algab statistika. Ta oli armas kallis hing... Jumalaga, hea hing - Issand olgu Sinuga! Paistku Sulle igavene valgus...
Vabariigi Presidendi avaldus seoses Eesti esimese kroonviiruse ohvriga „Armas Eesti rahvas! Täna on see kurb päev, mil Eestis suri esimene kroonviirusega nakatunud inimene. Me kartsime seda, kuigi vargsi ju ikka lootsime, et seda ei tule. Muidugi tuli. Tunnen kaasa lahkunu lähedastele. Meie, ülejäänud, läheme edasi. Me läheme koos, sest seda viirust saab võita ainult ja ainult üksteist toetades. Kuidas pandeemia Eesti jaoks lõpeb, sõltub igast inimesest Eestis ja seda otseses, mitte ülekantud tähenduses. Kroonviiruse seljatamisel on igaühe roll ja igaühe otsuste mõju eriti selge ja otsene. Riikide senine kogemus näitab – üksteisest eemale hoidmine aitab. Mitte miski muu ei aita. Demokraatliku riigi kodanikena ei võta sotsiaalse distantsi hoidmise eest vastutust riik. Sestap ei ole Eesti ega teiste lääneriikide kasutatavad meetmed võrreldavad Hiinaga. Me vastutame ise. Igaüks. Nii nagu tavalisel ajal, jagab riik meiega vastutust ka täna. Riik paneb demokraatlikul viisil paika ühiskonnaelu reeglid, meie roll on neist kinni pidada. Neist tuleb kinni pidada. Ja teha ehk natuke rohkemgi, kui parasjagu palutud. Me kõik oleme mures homse ja ülehomse pärast viisil, mida valdav enamus eestlasi pole pidanud kunagi oma elus kogenud. Toetame üksteist. Parim tugi on mõelda kogu aeg – mida mina saan teha, et kaitstud oleks mu pere, eakad sugulased, kogukond? Ilus on näha, kuidas Eesti inimesed metsas jalutades pikivahet hoiavad ning väikestel ristuvatel rajakestel üksteisele teed annavad – ja naeratavad. Sest me oleme koos. Kahjuks oleme alles epideemia algfaasis. Meist kõigist sõltub, kas tippu jõudes on meil piisavalt haiglakohti ja inimesi, kes saavad haigete eest hoolitseda. Tegutseme koos, et see tipp oleks võimalikult kaugel ja võimalikult lame, et ka järgmistel nädalatel haiglasse jõudvad patsiendid saaksid sama head ravi kui täna. Head Eesti inimesed – on ühte hoidmise aeg. Paraku on ka eemale hoidmise aeg. Teeme nii, et see ei oleks üksinduse aeg, vaid see oleks ka suhtlemise aeg ja hoolimise aeg. Nii saame sest jagu. Langetan leinas pea.“ ​
https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/fotod-piirangutest-hoolimata-siblivad-inimesed-agaralt-ehituskauplustes?id=89353517
https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/video-juri-ratase-uleskutse-eesti-ettevotjatele-koik-kes-suudavad-toota-isikukaitsevahendeid-palun-votke-meiega-uhendust?id=89353297
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-politsei-teavitab-tanavatel-ruuporiga-uutest-piirangutest-igauhe-panus-on-oluline?id=89355077
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/videod-perearstid-annavad-koroonaviirusega-toimetulemiseks-nou-kuidas-end-kodus-ravida-kuidas-kaitsta-eakaid-mida-peaks-tegema-lapsevanem?id=89352011
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestis-suri-esimene-inimene-koroonaviirusse-elu-kaotas-83-aastane-naine?id=89354693
Peaminister palub, valitsus palub, arstid paluvad, kaaskodanikud paluvad, välismaalased paluvad, aga... https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-tallinna-tanavatel-on-karmistunud-reeglitest-hoolimata-inimesi-kes-mitmekesi-kogunevad?id=89352587
Kes kunagi New Yorgis käinud või näinud selle südames asuvast Times Square`ist pilte või videoid, teab väga hästi, kui ebatavaline selline pilt sealkandis on. Maailma ühes vaadatuimas piirkonnas (seda läbib päevas hinnaguliselt 300 000 - 500 000, aastas ca 50 miljonit inimest) puhub sisuliselt tuul, näha on vaid mõnda autot ja aegajalt üksikuid inimesi. Siin võimalik otseülekannet sealt vaadata: https://www.facebook.com/GoodMorningAmerica/videos/636281073598845/#w=560
POLITSEIVIDEO: Ei, see pole film, see on päriselu. Tänasest on politseipatrullid tänavatel liikumas ja valjuhääldist inimesi kriisiolukorras käitumisest teavitamas. https://www.facebook.com/pohjaprefektuur/videos/899692380456062/#w=560
Politsei juhib tähelepanu, kuidas peaks avalikes kohtades liikuma: https://www.facebook.com/laaneprefektuur/posts/1591022187688684#w=500
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/soome-varustuskindluskeskus-asub-kaubaveo-tagamiseks-laevafirmasid-toetama-osa-saab-ka-tallink?id=89352589
Et karantiin ei mõjuks kehakaalule laastavalt: https://lood.delfi.ee/annestiil/uudised/tahad-kodus-trenni-teha-aga-sul-puudub-selleks-vajalik-varustus-need-kodused-asjad-aitavad-hadast-valja?id=89313735
Koroonapandeemiast tingituna tekib ettevõtetel õigus töötajate palka vähendada vaid juhul, kui neile ei ole senises mahus tööd pakkuda – lihtsalt tulude vähenemine põhjusena ei sobi, leiab advokaadibüroo Hedman Partners advokaat Kristel Tael-Same. https://forte.delfi.ee/news/varia/koroonaabi-jurist-selgitab-kui-tood-on-ei-tohi-tootajate-palku-vahendada?id=89352453
Praegusel ajal igati tervitatav teguviis: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/wolt-langetas-kojuveo-tasu-ulempiiri-ja-laiendas-teeninduspiirkonda?id=89352451
https://www.facebook.com/terviseamet/posts/3321482621198719#w=500
Tasub kõrva taha panna, eriti eakamate seas infot levitada: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/sudameapteek-avab-tasuta-nouandeliini-605-7171?id=89352303
Korvpalliliiga NBA klubi Minnesota Timberwolvesi mängumees Karl-Anthony Towns avaldas kolmapäeva hommikul, et mõlemad tema vanemad on nakatunud koroonaviirusesse. https://sport.delfi.ee/news/korvpall/nba/nba-taht-koroonaviiruse-tottu-kunstliku-kooma-viidud-emast-ta-on-koige-tugevam-inimene-keda-ma-tean?id=89351477
Delfi toob lugejateni otsepildi hariduse infotehnoloogia sihtasutuse (HITSA) veebiseminarilt "10 kodust koolipäeva – õpitud peatükid". https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otse-president-kersti-kaljulaid-ja-e-hariduse-eksperdid-annavad-koduoppe-osas-nou?id=89348975
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaania-moodus-koroonaviirusesse-surnute-arvult-hiinast?id=89351781
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-mihhail-kolvart-uhistranspordiga-on-praegu-suhteliselt-ohutu-soita?id=89349955
14 protsenti langust on viimaste aastate 3-5 protsendilise kasvu juures ikka väga kõrge kukkumine... https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-pank-majanduslangus-voib-tanavu-tulla-14?id=89351481
Miks nii leebe suhtumine, küsivad austerlased eestlaste suunas: https://maaleht.delfi.ee/arvamus/eesti-naine-salzburgis-austerlastele-on-arusaamatu-kuidas-eesti-nii-leebelt-koroonalevikusse-suhtub?id=89350605
"Meie eesmärk on see, et nakatunute arv, mis täna Eestis on mõõdetav sadades diagnoositute puhul - tõenäoliselt tegelikult on kõrgem -, jääks lähinädalatel pigem tuhandetessse, mitte et meil tekiks olukord, kus see kasvab kümne, kahekümne või enama tuhandeni, mis tähendaks väga suurt koormust haiglavõrgule, väga suurt täiendavat nakatumisohtu kõigile Eesti elanikele ja ettevõtetele, mis võib kaasa tuua suuri kahjusid nii tervishoiusüsteemile, majandusele kui ettevõtlusele," rääkis Kiik. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tanel-kiik-eesmark-on-hoida-intensiivravi-vajavate-inimeste-arvu-alla-saja?id=89350179
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaal-kasvas-koroonaviirusesse-nakatunute-arv-658-ni-putin-esineb-telepoordumisega?id=89350751
Kes veel ei julge enam poest vetsupaberit osta või avalikus kohas köhatada? https://naistekas.delfi.ee/persoon/elu_lugu/katrin-pauts-uhiskonda-on-kiiresti-sugenenud-uut-sorti-habid-vetsupaberiostuhabi-kohatamishabi-ouesliikumise-habi?id=89332883
https://www.facebook.com/valismin/posts/10159461011101980#w=500
Esialgu piirangud peavad? Saime lugejalt foto Haaberstis asuva K-Rauta kaupluse juurest, kus rahvas seisis järjekorras vähemalt kahemeetriste vahedega. Iseküsimus muidugi, et kui hädasti kõigil sealviibijatel praegusel ajal seda poodi külastada vaja on...
Õnneks tuleb hingamisaparaate juurde, kuid kas see on ikka piisav? https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ratas-teatas-150-hingamisaparaadi-ostmsiest-kokku-saaks-neid-eestis-500?id=89350607
Väga hea, nüüd on kleinditeenindajad (aga ka ostjad) paremini kaitstud! https://lood.delfi.ee/omamaitse/toidutrendid/selver-katab-kaitseklaasiga-infoletid-ja-kassad?id=89350501
"Enne kui jõuame kriisi lõppu, peame aga tegema ühiskonnana veel suure pingutuse. Pidama kinni piirangutest ja vältima kontakte. Nädalaid kestvat isolatsiooni on raske taluda, kuid see on ainus viis, et vältida järsku massilist haigestumist ja meie haiglate ülekoormatust. Me ei tee seda ühegi poliitiku või ametniku pärast, vaid enda ning oma lähedaste pärast ja selleks, et saada tagasi oma igapäevased vabadused ja täisväärtuslik elu." https://epl.delfi.ee/arvamus/kaja-kallas-istume-kodus-et-saada-tagasi-oma-vabadused?id=89350177
EKRE saadikud annetavad palgatõusu arvelt tuleva lisaraha kriisiabiks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Riigikogu fraktsiooni saadikud annetavad palgatõusu arvelt tuleva lisaraha majanduskriisi ajal heategevuseks. Taustaks, et 1. aprillist tõusevad riigikogulaste palgad järgnevalt: riigikogu aseesimehe ja riigikogu komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe palga koefitsient on 0,85 ja seega saavad nad 1. aprillist palka 5662,50 eurot, palgatõus on 419 eurot. Riigikogu komisjoni aseesimeeste ja fraktsiooni aseesimeeste koefitsient on 0,75 ning nende palk on 4996,33 eurot, palgatõus 370 eurot. Riigikogu liikme koefitsient on 0,65 ja palk seega 4330,15 eurot ja palgatõus 321 eurot.
See tekitab uuesti üles küsimuse: miks ikkagi, arvestades olukorra eskaleerumist ka lasetaedasid ei suleta lõpuks? https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/lasteaiaopetaja-uks-koroonajuhtum-meil-ruhmas-juba-oli-ka-kasvatajad-on-nakkustunnustega-aga-teste-ei-tehta-ja-ruhm-planeeritakse-avada?id=89349629
https://reisijuht.delfi.ee/news/news/oluline-info-praegu-on-viimane-voimalus-valismaalt-eestisse-naasta-loe-millised-reisivariandid-on-selleks-olemas?id=89349701
Kuidas töötavad telereporterid, kes peavad paraku tihti inimestega lähikontaktis olema kriisi ajal? Ajakirjanik Imre Kaas demonsteerib näiteks uut mikrofonipikendust.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koroonaviirusesse-nakatus-suurbritannia-trooniparija-prints-charles?id=89349741
Välismeedia teatab, et kuninganna Elizabeth II järel troonijärjekorras kohe järgmine ja ilmselt Inglismaa järgmine kuningas prints Charles on koroonasse haigestunud. Kohe kajastame uudist ka pikemalt. 
AITAME! https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/uleskutse-aitame-kuressaare-haiglat-kes-vajab-kiiresti-isikukaitsevahendeid?id=89348475
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mihhail-kolvart-toob-kriminaaluurimise-all-ralf-allikvee-haiglajuhiks-tagasi?id=89349377
Tallinna loomaaed suletakse eriolukorra tõttuhttps://lemmikloom.delfi.ee/uudised/tallinna-loomaaed-suletakse-eriolukorra-tottu?id=89349321
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/prantsusmaa-valitsusele-soovitati-kuuenadalast-liikumiskeeldu?id=89348941
Pressikonverents lõppes, Delfi jätkab sündmuste kajastamist endiselt ka otsebogina.
Kiigelt küsiti ka eilse kaubandukeskuste sulgemiotsuse valguses, et mis saab nende töötajatest. Kiik tuletas meelde valitsuse otsust Töötukassa kaudu inimesi toetada ja eeldas, et enamik neist kvalifitseeruvad selle meetme alla.
Täiendav küsimus Vaherile: Nädalavahetusel tuleb ilus ilm ja inimesed lähevad rabadesse jne, kuidas seal kontrollitakse siis? Kas tänaval liiguvad patrullid ja vaatavad seda pikivahet?Vastus: Vaadates senist 2 nädalat, siis tegelikult on inimesed olnud mõistlikud. Jah, mõned kohad on rõhutatult välja toodud, kuid suures plaanis on info tänaseks levinud. Õueskäimine on kindlasti kasulik, aga olge targad ja jälgige juhiseid. Aga raba algustes ja lõppudes me hakkame kohal olema.
Küsimus Popovile: Kas kodus olevad sümptomitega inimestele on soovitusi ravimiseks? Ja need, kes haiglas, milline on meie võimekus neid aidata? Vastus: Tegemist on viirusehaigusega, mille sümptomid on tavapärasemad näiteks gripile. Ehk siis tuleks ravida sümptomeid: nohu, köha, palavikku jne. Paratsetamooliga näiteks. Hetkel pole septsiifilist preparaati välja tuua, millega saaks haigust otseselt ravida. Samuti tuleks jälgida, et kui hingamisega tekib raskusi, siis tuleb helistada 112 ja pöörduda EMO poole. Kodust hapnikuravi ärge kindlasti ise tehke! Inimestel on olemas ka varjatud hapnikupuudus, me oleme märganud. Et te ei pruugi aru saada. Meditsiinivõimekusest rääkides, siis intesiivravi võimekus ja üldine ravi on piisav hetkel. Meil on Eestis 191 esimese astme intensiivravi voodikohta. Aga teiste astmete kohti on rohkem muidugi. Lisaks Eestis üle 300 hingamisaparaadi. Küsimus on muidugi ka inimestes, et oleme sisuliselt kõik arstid selle haigusega tegelema pannud, keda võimalik.
Delfi küsimus Kiigele:  Isikukaitsevahenditest, kauaks neid veel jätkub? Vastus: Suhtlen pidevalt haiglajuhtidega, hetkel on meil laias laastus umbes nädala või kahe varud. See sõltub ka haiglast. Aga oleme valmis neid ressursse jaotaa vastavalt vajadusele ja kümneid inimesi tegeleb Eestis nende vahendite hankimisega. Siia on kaasatud ka kõik teised ametid ja erasektor.
Küsimus Kiigele: Kui palju on aktiivravi voodeid üldse hetkel hõivatud ja kas tervishoius ikka jätkub ressursse? Vastus: Alati on võimalik neid ressursse ümber jaotada, aga seetõttu tegime ka eile selle lisarahastuse otsuse. Aga mingi hulk on ümberjagamise teel ressursse ka vabanenud.
Esimene küsimus Vaherile: kuidas politsei seda pikivahe hoidmist kontrollib ja palju on selleks lisajõudu suunatud tänavatele? Kuidas kontrollida, et koosolev kamp on ikka perekond? Vaher: Oleme ka igapäevatöös harjunud olukordi vastavalt hindama. See pole patrullidele midagi uut. Näiteks täna saatsime 20 spetsiaalset patrulli üle Eesti, kes seda kontrolli teaostavad. Meil on kohapeal mitmeid võimalusi, et kontrollida, kes on kes ja kas tegemist on perekonnaga. Usun, et saame koos inimestega hästi hakkama.
Vaher: Kui te näete põhjendamatut inimeste kohanemist, saate ise ka 112 helistada ja politseile teada anda sellest. Me tuleme kohale. Aga eelkõige selgitage palun eakatale ja lastele ka kogunemistest hoidumise vajadust.
PPA juht Elmar Vaher: Tänasest kehtivad erinevad täiendavad meetmed teatavasti ning kõige rohkem tekitab küsimus avalikus kohas liikumise piirang. Lihtsalt öeldes on reegel: kuni kaks inimest korraga ja vähemalt kaks meetrit vahet. Neid piiranguid peame täitma kõik koos. Selgitage seda ka lastele ja eakatale palun kodudes. Me võitleme tegelikult kogu riigi tervise eest. Politsei teeb järelvalvet avalikus kohas liikumise piirangute üle. Oleme seda teinud juba tegelikult erineval kujul nädal aega. Eelkõige lähtume piirnagute puhul sõnajõust ja oleme suurendanud patrulle.
Kiik: Võtke neid meetmeid palun tõsiselt, seda kiiremini see kõik läbi saab. Kohtumised ja üritused, mida saab, jätke ära. Ka ravitöö korraldati ümber, osad haiglad on plaanilise ravi peatanud. Selleks lihtsalt ei jätku inimesi ja isikukaitsevahendeid.
Kiik: Eilsetest meetmetest rääkides, siis näiteks tuli tervishoiule lisarahastuse otsus. Andsiime 3 kuuks kõigile haiglatele lubaduse, et hüvitame ca 200 miljoni eest kulud. Seal sees siis palgad, ületöö, teenused, testid jne. Testimine ka laieneb, aga seda saab endiselt teha perearsti saatekirjaga.
Sotsiaalminister Tanel Kiik: Arutasime eile teadusnõukogu poolt tulnud ettepanekuid ja käimas on väga tõsine teaduspõhine debatt. Ma arvan, et erinevate mudelite puhul tuleb arvestada, et meil pole võimalik hinnata, et milline see nakkuskordaja oli täna, milline ta on homme ja milline ta oli eile. Aga me peame selle nakkuskordaja saama alla, see on selge. Praegu arvatakse tealdaste poolt, et meil on nakkuskordaja üle kahe, mõned arvavad ka, et on rohkem. Meil oli Irja Lutsariga pikk debatt ja kõige kriitilisema otsuse koht oli see, et kas stabiliseerinud nakatunute arv on trend või vaikus enne tormi. Ja valitsus seab samme pigem pessimistlikuma stsenaariumi järgi.
Popov:  Täna käivitatakse regionaalsete staapide moodustamise protsess. Need staabid saavad endale vastavad volitsued teatud olukordades käitud.
Popov:  Kõige olulisem sõnum ühiskonnale on, et mõelge tõsiselt oma käitumisele. Sellele, kuida skäitue poodides, avalikes kohtades jne. Näiteks siin saalis näeme praegu õiget käitumist, et inimesed on kahemeetriste vahedega. Tegemist on ikkagi piisknakkusega, mis otseselt õhuga ei levi, aga levib siis, kui inimesed on tihedas kontaktis.
Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja Arkadi Popov: Kui rääkida statistikast, siis hommikuks oli diagnoositud 404, ööpäevaga lisandus juurde 768 testi. Et me näeme, et testimise trend on kasvav.
Pressikonverents alustab kohe, kohal peaks siis viimase info kohaselt olema Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja Arkadi Popov, sotsiaalminister Tanel Kiik ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher.
Ka sportlastel on päris raske aeg... https://sport.delfi.ee/news/korvpall/eesti/viiruse-eest-suvekodusse-pagenud-kalevcramo-mangija-eks-valismangijatele-on-karantiin-paras-piin?id=89348353
Parem hilja, kui mitte kunagi? https://forte.delfi.ee/news/varia/kriisikomisjon-alustas-lopuks-rahva-elektroonilise-massteavitusega?id=89348387
TÄNA KELL 12: Toimub ministeeriumide ühishoone pressikonverentsi ruumis igapäevane asutusteülene briifing.Plaani järgi on kohal Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja Arkadi Popov, sotsiaalminister Tanel Kiik ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. Teemad on ülevaade hetkeolukorrast ja testimisest, valitsuses eile otsustatud meetmed, samuti teadusnõukoja raport ja viiruse edasise leviku prognoosid ning tervishoiu lisarahastus eriolukorras. Osalejad ja teemad võivad tulenevalt oludest muutuda viimase hetkeni.Delfi teeb sündmusest otseülekande pildis ja sõnas.
Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatus otsustas Eestis kehtiva eriolukorra, COVID-19 leviku ja prognoositava hospitaliseerimist vajavate haigete arvu olulise tõusu tõttu lükata plaaniline ravitöö edasi kuni 30. aprillini. Kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe ütleb, et otsus on vajalik nii patsientide kui ka tervishoiutöötajate kaitseks. „Lisaks on plaanilise ambulatoorse ja statsionaarse ravitöö katkestamine andnud võimaluse korraldada haigla töö ümber nii nagu ei kunagi varem. Kliinikumis on loodud kaks erakorralise meditsiini osakonda, üks neist spetsiaalselt COVID-19 haigetele. Lisaks on rajatud COVID-19 patsientide jaoks eraldi nakkusosakond ning ümber on korraldatud intensiivravi osakondade töö, valmidusega suurendada võimekust vajaduse tekkides,“ rääkis Eelmäe. Kliinikumi kriisijuhtimisemeeskonna juht professor Joel Starkopfi sõnul on kliinikum valmistunud COVID-19 patsientide raviks efektiivselt. „Oleme suurendanud nii nakkushaiguste osakonna kui ka intensiivravi osakondade voodikohtade arvu, kuna prognoosime haiglaravi vajavate haigete olulist kasvu lähinädalatel. Ent lisaks kliinikumi otsusele lükata haiglatöö plaanilise ravi edasi, on ka Eesti elanikel oluline mõista, et liikumispiirangud on vajalikud kaitsmaks iseenda ja kõikide teiste eestlaste tervist. Vabariigi valitsuse kehtestatud meetmeid viirushaiguse leviku piiramiseks tuleb täita kõige rangemas korras,“ rõhutab professor Starkopf. Ta lisab, et on väga tänulik nii kliinikumi kriisijuhtimismeeskonnale kui ka kõikidele kliinikumi töötajatele, kes sel keerulisel ajal on mõistnud olukorra tõsidust ning aidanud igakülgselt kaasa vajalike töökorralduslike muutuste elluviimisele. Plaanilise ravitöö katkestus tähendab, et planeeritud eriarstide vastuvõtud, planeeritud haiglaravi ning muud plaanilised teenused lükatakse edasi. Kliinikumi töötajad võtavad patsientidega järk-järgult ühendust, kuid kõik patsiendid on ka ise oodatud oma vastuvõtuaegasid tühistama. Juhatuse esimees Priit Eelmäe vabandab võimalike ebamugavuste pärast ning lisab: „Kinnitan, et kõikide patsientidega, kelle plaaniline ravi katkeb, võetakse eriolukorra lõppedes ühendust,“ ütles Eelmäe. Eriolukorras jätkub erakorraline töö, sünnitusabi, dialüüsravi, vähiravi, bioloogiline ravi, südamehaiguste ning muu vältimatu abi. Need operatsioonid, mille edasilükkamine kahe-kolme kuu võrra võiks oluliselt halvendada patsiendi tervist, on planeeritud toimuma.
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/bussifirma-ettepanek-seiskame-kogu-eesti-uhistranspordi?id=89346719
Delfile  laekus järgnev vihje: "Mul juba pikka aega sõidab mööda vaikset Kitseküla tänavat edasi-tagasi politseikaubik, kust ruuporiga hüütakse muudkui hoiatusi, et seoses eriolukorraga riigis ei tohi üle kahe inimese koos viibida jne." Kui keegi veel on midagi sellist märganud, siis saatke palun sellisest siuatsioonist pilt või video aadressile vihje@delfi.ee.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eile-tuvastasid-laborid-35-koroonaviirusesse-nakatunut?id=89347715
https://maaleht.delfi.ee/uudised/postkontorites-lopetatakse-ajakirjanduse-muuk-ja-seda-mitte-koroona-parast?id=89338631
https://maaleht.delfi.ee/uudised/postkontorites-lopetatakse-ajakirjanduse-muuk-ja-seda-mitte-koroona-parast?id=89338631
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soomes-suri-koroonaviiruse-pohjustatud-haigusse-teine-patsient?id=89347655
Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) juht Agris Peedu ütleb Delfi eriolukorra erisaates, et haigla ja arstid tervitavad neid samme. Nüüd on aga vaja elluviimist kontrollida! Peedu seletab, kuidas PERH valmistub mustaks stsenaariumiks, kui haiglasse võib jõuda mitusada kriitilist patsienti. Kõige suurem mure on meditsiinitöötajad, juba on otsustatud kaasata praktikandid ehk meditsiiniõliõpilased. Ka isikukaitsevahenditega on seis „rahuldav“, iga uus tarne on oluline! Ja kõigele vaatamata toimub haiglas ikka ka vältimatu plaaniline ravi. Saadet juhib Raimo Poom https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-perh-i-juht-voimete-piirist-pole-motet-hingamisaparaate-juurde-tuua-kui-korval-ei-seisa-professionaal-praktikant-seal-ei-aita?id=89346111
Eile tuvastasid laborid 35 koroonaviirusesse nakatunut25. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 404 inimesel, teste on kokku tehtud 4809. Eilsega lisandus juurde 768 testi, teatas Terviseamet.Võrreldes eilsega lisandus 35 positiivset, neist 11 Tartu maakonnas, 8 Harjumaal, 8 Võrumaal, 2 Ida-Virumaal, 2 Pärnumaal, 2 Saaremaal, 1 Lääne-Virumaal ja 1 Põlvamaal. Vanusjaotuselt on 60+ positiivsete osakaal 19%. Eileõhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 28 patsienti, neist 7 on intensiivravis ning 5 on kriitilises seisundis. Haiglatest on välja kirjutatud 8 inimest.Eesti andmeid kuvava koroonakaardi leiab veebilehelt www.terviseamet.ee/koroonakaart (Internet Explorerit kasutades ei ole leht korrektselt kuvatud).Terviseamet, sotsiaalministeerium ning riik tervikuna töötab selle nimel, et tarnida Eestisse rohkem isikukaitsevahendeid. Eesti osaleb Euroopa Komisjoni ühishankes, kus soetatakse hingamiskaitsevahendeid, kindaid, kaitserõivaid ja –prille. Euroopa Komisjoni ajakava kohaselt võib hange nihkuda maikuusse.Lisaks on terviseamet sõlminud kaks lepingut, millest ühega telliti märtsi alguses 50 000 FFP3 respiraatorit, neile lisaks veel 85 000 FFP3 respiraatorit. Pooleaastane raamleping võimaldab tellida kuni 260 000 maski.Märtsi lõpuks peaks meieni jõudma 200 000 kolmekihilist kirurgilist maski, kuid peame arvestama, et tarneaeg pikeneb. Ka käivad läbirääkimised FFP2 tarnijatega ning teeme kõik, et need jõuaksid lähinädalatel Eestisse. Terviseamet saab isikukaitsevahendeid peamiselt läbi Eesti tarnijate ning Hiina tootjatelt. Paraku peame aga arvestama sellega, et praeguses olukorras on logistikaettevõtetel erinevaid tõrkeid ning tellimuste tarneajad võivad viibida.Sümptomite (köha, palavik) avaldumisel tuleb helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220, kust antakse käitumisjuhised. Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäevaringselt avatud tasuta häirekeskuse infotelefon 1247. Haiglates ja hooldekodudes on alates eilsest telefoniteel võimalik vestelda hingehoidjaga.Hingamisraskuse või õhupuuduse korral tuleb helistada hädaabinumbrile 112.Testi vajalikkust hindab arst ning seda tehakse tervislikel näidustusel. Kui inimene haigestub, siis peaks ta igal juhul püsima kodus ja võimalusel teavitama haigestumisest inimesi, kellega ta on olnud viimastel päevadel lähikontaktis. Kergete sümptomitega, nagu köha, väike palavik, tuleb püsida kodus ja vajadusel leevendada sümptomeid soovitatavalt käsimüügiravimitega.Rohkem vaata siit:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonakaart-kogu-uuenev-statistika-viirusest-eestis-haigusjuhud-testid-haigete-demograafia?id=89313545
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/masha-gessen-the-new-yorkeris-eesti-ei-reageeri-ainult-praegusele-kriisile-vaid-kujundab-ka-maailma-selle-jarel?id=89346725
Sipsikuga juba vaielda ei tasu: https://www.facebook.com/kadrinauudised/posts/2702737093157235#w=500
Nii armas austusavaldus! https://kroonika.delfi.ee/news/teater/video-linnateatri-naitlejad-tegid-meditsiinitootajatele-imearmsa-kummarduse-te-olete-kindlasti-vaga-vasinud?id=89346541
"Kirjutan seda palvet intensiivravi osakonnast. Vaatan oma juhtmeid ja voolikuid täis pisipoega, kes hingab aparaadi abil kunstlikku und, et elus püsida. Tal on laastava viiruse tagajärjel tekkinud hingamispuudulikkus, samasugune, mis on statistika andmetel 53% koroonasurmade põhjus. Ise hingamisega ta hakkama ei saa. Punkt.Ei, me pole kaugel Aasias. Ega isegi mitte Itaalias. Siinsamas Eestis, mitte kaugel Su kodust, kodupoest ja laste kooliteest. Haigla on meil Sinuga tõenäoliselt sama.Ei, ma ei külva asjatut paanikat. Ma räägin sellest, mida näen praegu lähedalt. Valusalt lähedalt."https://naistekas.delfi.ee/tervis/tervis/pisipojaga-intensiivis-oleva-ema-palve-palun-valdi-kontakti-pusi-kodus-jaa-terveks-juba-tana?id=89338365
Väga positiivne näide, kuidas praegust aega saaks just kasutada peresuhete tugevdamiseks. Kes teab, ehk päästab see kriis nii mõnegi keerulise suhte? https://naistekas.delfi.ee/persoon/lugejakiri/eestlanna-kogemus-koroonaviiruse-ja-koduse-isolatsiooni-tottu-on-mu-peresuhted-oluliselt-paranenud?id=89321873
KONTROLL: Viljandi linna kriisimeeskond saatis ametnikud koos noorsootöötaja ja politseinikutega kontrollima, et inimesed ei koguneks avalikes kohtades seltskondadesse. Inimeste kogunemised on keelatud, et takistada koroonaviiruse levikut.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-viljandis-juba-kontrollitakse-et-suured-kambad-koos-ei-kaiks?id=89346217
See oleks abiks küll ju? https://arileht.delfi.ee/news/uudised/euroala-rahandusministrid-plaanivad-kriisi-leevendamiseks-esm-i-kasutamist?id=89345731
Paavst Franciscus ja Euroopa Kirikute Konverents, mille partnerorganisatsiooniks on ka kümmet Eesti suuremat konfessiooni ühendav Eesti Kirikute Nõukogu, on pöördunud kõigi kristlaste poole üleskutsega lugeda 25. märtsilkell 12.00 Meie Isa palvet, olles ühises palves ülemaailmse koroonapandeemia lõppemise eest. https://maaleht.delfi.ee/uudised/kirikujuhid-kutsuvad-keskpaeval-ules-meie-isa-palvet-lugema?id=89345993
Tänavatel hakkab rohkem politseid nägema: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/elmar-vaher-suurendame-patrullpolitseinike-hulka-tanavatel?id=89346129
Uuendasime Fortes värskeid andmeid: https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatatuid-uldse-kokku?id=88770709
"Eesti piirid on praegu sama hästi kui kinni. Järelikult oleneb see, kui ruttu me viiruse taanduma sunnime, Eesti enda elanikest. Õnneks ei ole meil nii vähe ruumi, et peaksime ilmtingimata oma korteritesse ja majadesse sulguma. Ent suuremates linnades tuleb mõelda, kuhu ja kunas jalutama minna, et ei tekiks tunglemist ega iseeneslikke rahvakogunemisi. Sõpru-tuttavaid nähes tuleks oma reflekse kontrollida – mitte kätlema-patsutama-kallistama hüpata, vaid suhelda vähemalt paari meetri kauguselt" https://epl.delfi.ee/arvamus/juhtkiri-teeme-nii-et-veel-rohkem-piirama-ei-pea?id=89342429
Tartlased, tähelepanu!Tartu Ülikooli raamatukogust saab taas raamatuid laenutada.Kuigi Tartu Ülikooli raamatukogu on eriolukorra tõttu suletud, saavad lugejad alates tänasest, 25. märtsist e-kataloogi ESTER vahendusel taas raamatuid tellida. Raamatud saab kätte kuni kolme päeva jooksul raamatukogu fuajees asuvast targast kapist.E-kataloogi ESTER kaudu saab tellida kojulaenutatavaid eksemplare, mille staatus kataloogis on „kohal“. Raamatukogu töötajad panevad tellitud raamatud tarka kappi, mis asub raamatukogu (W. Struve 1) fuajees peaukse kõrval. Lugejad pääsevad kapi juurde esmaspäevast reedeni kella 12–17 ja raamatu kättesaamiseks on vaja ID-kaarti või lugejakaarti. Kuna kappide arv on piiratud, võib tellitud raamatute ooteaeg olla kuni kolm päeva.
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eestimaa Talupidajate Keskliit nõuavad valitsuselt välismaa põllumajandustööliste riiki lubamist, sest vastasel korral jäävad COVID-19 pandeemia oludes põllud harimata, loomad hooldamata ja Eesti kodumaise toiduta. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/talupidajate-poordumine-kui-valistoolisi-riiki-ei-lubata-jaab-eesti-kodumaise-toiduta?id=89345493
Kui oled ka viimase 14 päeva jooksul välismaalt saabunud, siis võid mingi hetk politsei oma ukse tagant leida. https://forte.delfi.ee/news/varia/enam-kui-4000-kodukarantiinis-virelevat-eestlast-voivad-kuulda-koputust-politseilt?id=89345735
2013. a keemiaalase töö eest Nobeli preemia võitnud biofüüsik Michael Levitt usub, et koroonaviirusel pole "pikka pidu" oodata. Selle levik jääb peagi tasapisi seisma, mida kinnitab ka see, kuidas uute surijate hulk Hiinas aina kahaneb. https://forte.delfi.ee/news/teadus/koroonapandeemia-lopp-on-lahedal-utleb-nobeliga-parjatud-teadlane?id=89341301
Baleaari saarel Mallorcal ei lasta karantiini tõttu tujul küll langeda: https://reisijuht.delfi.ee/news/news/lobus-video-mallorca-politseinikud-laulavad-ja-tantsivad-tanavatel-et-kodus-karantiinis-istujaid-roomustada?id=89344687
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/traditsioonilised-martsikuuditamise-sundmused-jaavad-koroonaviiruse-leviku-tottu-ara?id=89345441
Ülemiste kaubanduskeskuse juht Guido Pärnits leidis "Terevisioonis", et valitsuse otsus eriolukorra tõttu kaubanduskeskused sulgeda on läbimõtlematu ja ebaõiglane, vahendab ERR:"Kaubanduskeskused on muutunud tegelikult selliseks, kus ei ole tegelikult väga palju inimesi ja kus kontaktid (inimestevaheline kaugus kaks meetrit – toim.), mida püütakse vältida, on nagunii juba olemas, sest lihtsalt inimesi ei ole nii palju," rääkis ettevõtjaTeiseks oma ärrituse põhjustajaks tõi Pärnits Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni EVEA, mis peaks väikeettevõtjaid aitama ja toetama.Pärnits osutas ka sellele, et läbi on mõtlemata, kuidas keskused pärast keeldu taas käivitada. "Kui sa paned mingi masina seisma, nupp välja, elekter välja, ei tööta, siis pärast, kui käima paned, on tohutu materjalikadu. Inimesed on kadunud, kuidas sa nad uuesti üles leiad? See on väikeettevõtjatele tohutu lisakulu."
Kriisipsühholoog Maire Riis andis just "Terevisioonis" nõuandeid väga oluliselt teemal ehk kuidas lastele praegusest olukorrast rääkida ja kuivõrd peaks neil laskma uudiseid vaadata. Riisi sõnul tuleks vanematel olla kindlasti nö filtriks ning tulevaid uudiseid selgitada. Samuti ei tohiks lastel 24/7 lasta nö ilma filtrita uudiseid vadata, sest see võib neis paanikat tekitada. Riis soovitas samuti aegajalt kodus olles ka kasvõi aknast välja vaadata ja aken lahti teha, sest see aitab inimestel stressi maandada ja rahulikumaks muutuda.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-kaitsevagi-on-valmis-uusimaa-isoleerimisel-aitama-helsingi-linn-valmistub-liikumispiiranguks?id=89345415
Selle ühe minuti ju ikka leiab! https://lood.delfi.ee/tervispluss/veebitreening/video-1-minuti-hommikuvoimlemine?id=89345213
Valitsus teatas tänasest piirangutest ka ajakirjanikele pressikonverentsidel osalemisel:"Anname teada, et valitsuse pressikonverentsid toimuvad eriolukorras edaspidi ainult ministeeriumide ühishoone pressikonverentsi ruumis (Suur-Ameerika 1).Nakkuse leviku ohu vähendamiseks ja teiste osalistega nõutava distantsi hoidmiseks palume toimetustel kasutada maksimaalselt „Valitsuse uudiste“ YouTube’i kanali videoülekannet. Sealt saab ka otseülekande enda veebilehel üle kandmiseks vajaliku koodi.Samal põhjusel palume toimetustel saata kohapeale maksimaalselt üks ajakirjanik ning võimalusel vaadata ülekannet distantsilt ja kasutada briifi jooksul küsimuste esitamiseks kommunikatsioonikeskuse pakutavaid digitaalseid kanaleid."
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-suurim-turvafirma-pakub-end-koroonakriisis-appi-nende-kogu-rahaveo-loogika-keerati-pea-peale?id=89333663
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/india-1-3-miljardil-elanikul-kasti-koju-jaada-ja-puhkes-ostupaanika?id=89345039
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-soovib-mone-nadala-parast-usa-piiranguid-oluliselt-lodvendada?id=89344955
Põllumajandus-kaubanduskoda ja talupidajate keskliit nõuavad valitsuselt välismaa põllumajandustööliste riiki lubamist, sest vastasel korral jäävad COVID-19 pandeemia oludes põllud harimata, loomad hooldamata ja Eesti kodumaise toiduta. Põllumajanduskoda ja taluliit saatsid peaminister Jüri Ratasele ettepaneku, et Eestis viibivate ajutiste välistöötajate töölubasid pikendataks olukorra normaliseerumiseni ning jätkataks uute lubade menetlemist, võimaldades karantiini nõudega riiki sisenemine. "Külvi ja taimede istutamist ei saa edasi lükata, lehmi tuleb mitu korda päevas lüpsta - neid töid ei saa valitsuse määrusega keskööst peatada kuni olude paranemiseni," selgitas põllumajanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. Aprillis algaval kevadtööde hooajal vajavad põlumajandusettevõtted ligi 2000 välismaa põllumajandustöölist, kuid politseiamet ei menetle ajutiselt viisade, viibimisaja pikendamise, elamislubade, elamisõiguste ja lühiajalise töötamise registreerimise taotlusi. Uusi taotlusi võetakse küll vastu, kuid otsuseid nende suhtes ei tehta. Põllumajanduskojale teatas välistööjõuga seotud muredest 75 ettevõtet, kus aprilli lõpuni kehtiva eriolukorra ajal peaks tööd alustama ligi 400 valdavalt Ukraina päritolu hooajatöölist. Enne mai algust lõppeb nendes ettevõtetes ligi sajal välistöötajal tööluba, mida on vaja erakorraliselt pikendada. "Loodame, et põllumehed leiavad töötukassa abiga tööjõu nappusele osalist leevendust, kuid kõikide välistöötajate kiiret asendamist kohaliku tööjõuga me lähiajal realistlikuks ei pea," tõdes Roomet Sõrmus.
Austraalia arste hoiatati pärast potentsiaalselt surmava Covid-19 testravimi võtmist. Riigi ravimiregulaator oli sunnitud piirama koroonaviiruse Covid-19 potentsiaalse ravimi kliinilisi uuringuid, kuna arstid olid seda endale ja pereliikmetele välja kirjutanud, vaatamata selle potentsiaalsetele surmavatele kõrvalmõjudele. Malaariavastaseil ravimeil hüdroksüklorokiinil ja klorokiinil on sobimatu kasutamise korral potentsiaalsed tõsised ja isegi surmavad kõrvaltoimed, sealhulgas südamepuudulikkus ja toksilisus. Mõned Austraalia meediaväljaanded on valesti teatanud, et ravim on koroonaviiruse vastaseks vahendiks. Tegelikult on sellekohased uuringud olnud kas ebaselged või liiga väikesemahulised, et neid tõena võtta. Lisaks on need läbi viidud ainult katseklaasides, ega ole veel isegi lõpetatud.
If Kindlustus aitab Kuressaare haiglat 10 125 paari kaitsekinnaste, 4800 desinfitseeriva rätiku ning 3000 ühekordse mütsiga. Ifi juhatuse liikme Tiit Kolde sõnul leidsid nad teenusepakkuja, kelle varudes oli kaitsevahendeid ja kes oli valmis need müüma. "Ehk on veel selliseid tarnijaid? Või on mõni ettevõte ise endale selliseid vahendeid varunud ja saaks nüüd neile vajaliku kasutuse leida," lisas Kolde. Kuressaare haigla juhi Märt Kõlli sõnul vajab haigla mitmesuguseid kaitsevahendeid, sest meedikud kasutavad igal testimisel ja ravikorral uut komplekti. "Vaja on jätkuvalt nii kaitsemaske, mütse, kindaid kui ka keepe. Tahaksin siiski rõhutada, et meie kui haigla tohime kasutada ainult kvaliteetseid meditsiinilisi kaitsevahendeid," lisas ta.
https://ekspress.delfi.ee/intervjuu/eesti-teadlane-loob-koroonaravimit-ravim-tuleb-enne-kui-vaktsiin?id=89316225
Lihtsalt otsata masendav... https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotoreportaaz-tallinna-sudalinna-elegantsed-hotellid-on-mattunud-pimedusse?id=89343485
Leedus on veel üks inimene koroonasse surnud: sealne Delfi teatab, et tegu oli riskirühma kuuluva naisterahvaga.
https://ekspress.delfi.ee/teateid-elust/hea-uudis-eestisse-joudis-tana-30-000-koroonaviiruse-testikomplekti?id=89342413
Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht Arkadi Popov andis äsja intervjuu Aktuaalsele Kaamerale, kus tunnistas, et lähiajal peab avalikkus olema valmis ka esimesteks koroonaviiruse põhjustatud surmajuhtumiteks. "Kahjuks pean tõdema, e ühiskond peab olema selleks valmis. Haigus on tõsine. Sellepärast võetakse ette ranged meetmed karantiini osas. See ei ole ilmaasjata sõnum," ütles ta.Popov ei soovinud teha mingeid prognoose selles osas, kas varsti oleme jõudmas olukorda, kus vajadus intensiivravi kohtade järele ületab Eestis leiduva võimekuse: "Me teame, et momendil on Eestis peaaegu 200 voodikohta intensiivravi osakondades, mis võivad pakkuda ventilatsiooni võimekust. Me teame, et Eestis on hetkel 300 hingamisaparaati. Me teame, et tõsine faktor, mis võib mõju avaldada, on kvalifitseeritud personali haigestumine. Momendil me oleme valmis, tulevik näitab, palu neid patsiente tuleb."
Politsei informeerib sotsiaalmeedias, et osa uutest liikumispiiranguid kehtivad juba homsest.https://twitter.com/Politsei/status/1242517443811164161
Teadlaste raport, mis sundis täna valitsust otsustama piirangute karmistamise teed, ütles sisuliselt, et senisel moel jätkates võime jõuda olukorda, kus kolme nädala pärast vajab Eestis üle 200 inimese intensiivravi. Samas hindas raport meie reaalseks ressursiks kriisi ajal 130 sellist voodikohta...https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsuse-teadusnoukoja-raport-nadala-parast-voib-haiglaravi-vajavate-patsientide-arv-kasvada-kuni-200-ni-voi-rohkem?id=89342411
https://twitter.com/estuvaite/status/1242509814225416199
„Arvestades intensiivravi ressurssi Eestis on väga oluline ennetada tervishoiusüsteemi hüppelist ülekoormust,“ ütles viroloog Irja Lutsar. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tanavad-tuhjaks-vaata-siit-uusi-tugevaid-piiranguid-koroona-vastu-voitlemiseks?id=89341769
Apotheka paneb südamele: Kutsume riskirühma kuuluvaid inimesi külastama apteeki hommikupoolsel ajal ehk kuni kella 12-ni! 🕛 Selleks, et kaitsta haavatavamat osa elanikkonnast ja tagada nende kiire teenindus, soovitame kõigil neil teistel, kel vähegi võimalik, valida apteegi külastamise ajaks pärastlõunane aeg. Koroonaviiruse riskirühma kuuluvad üle 60-aastased ja krooniliste haigustega inimesed. Kui sa ei kuulu riskirühma, palun planeeri oma käik alates kell 12:00 Eelista maksmiseks kontaktivaba pangakaarti. Planeeri eelnevalt oma ostud. Tulenevalt ministri käskkirjast (19.03.2020, nr 27) võib apteegist väljastada käsimüügiravimit mitte rohkem kui kaks pakendit ravimpreparaadi ja ühe ostja kohta.
Ratas: siseruumide 2m vahe teiste inimestega tuleb hoida, välja arvatud siis, kui seda pole võimalik tagada.
Ratas: juuksurid ja ilusalongid kaubanduskeskustes suletud, tänaval olevaid me ei sulge, see oli kaalumise koht, kui palju sulgeda ja kas on kohti, kus on mõistlik teenuseid pakkuda. Kogu majandustegevust ei saa lõpetada.
Lutsar: Inglismaa proovis ka leebemat teed minna. Eriolukord ei meeldi kellelegi. Aeg näitab, kelle tee on õige. Itaalia-Prantsusmaa on võibolla põhjuseks, miks Eesti valis selle tee. Arvan, et oleme teistsugune kui Rootsi, teistele lähemal, seetõttu valisime selle tee. Õige vastus selgub tagantjärele.
Ratas: valitsus on majanduspaketi heaks kiitnud, oleme välja öelnud, et soovime ka teist meetmete paketti, mida teeme koos lisaeelarvega. Ettevõtlusorganisatsioonid näevad meetmeid erinevalt, ühed ütlevad, et kaubanduskeskused tuleb sulgeda, teised, et ei tule. Mida vähem kriisis oleme, seda kiiremini näeme majanduse taastumist. Loodan, et astutud sammud annavad selle, et suudame kriisist kiiremini välja tulla. Oleme ette näinud töötukassa meetmeid, mis aitavad inimestele palka maksta. Loodame, et ettevõtted ei pankrotistu, et neil on usk tulevikku.
Ratas: pingutame selle nimel, et väljumine oleks võimalikult kiire. Välisriikide kogemus näitab, et see on pigem kuude kui nädalate teema.
Ratas: professor Lutsar tutvustaski suuresti neid meetmeid, mida ette lugesin.
Ratas: sanktsioonideks on rahatrahv, olemas on ka politsei- ja piirivalveamet, mis peab tegema järelvalvet. Usun, et Eesti inimesed on vastutustundlikud ja usuvad, et kui kõik koos pingutame lühiajaliselt, väljume kiiremini kriisist. Siin on vaja iga indiviidi vastutust.
Lutsar: meil oli õnne, et nägime, kuidas haigus Hiinas ja Itaalias on kulgenud. Haigete arv tõuseb, nagu ka intensiivravi saavate arv. Haiglad pole ülekoormatud.
Ratas: eraldiseisvad poed jäävad avatuks, aga seal kehtib reegel, et inimesed liiguvad kuni kahekesi, inimeste vahe olgu 2 meetrit. Lemmikloomakauplusi ka eraldiseisvaid, lemmikloomatoitu saab osta ka suurematest toidukauplustest.
Ratas: komisjon toetas neid reegleid, homme valmistab riigikantselei need ette. Mittetäitmise korral on ka sanktsioon.
Lutsar: saan aru, et koduses karantiinis olla pole meeldiv, aga sellega kaitsen teisi. Kodu ei tähenda kohalikku kaubanduskeskust. Peale testimise peame oluliseks kõigi kontaktide ülesleidmist, et kontaktid oleksid ka isoleeritud 14 päeva. Singapuris need meetmed töötasid, miks ei peaks meil töötama.
Lutsar: me pole kindlad, kui hästi peavad välismaalt tulnud inimesed karantiini. On olnud näiteid sellest, et on saadud nakkust inimestelt, kes oleksid pidanud olema karantiinis.
Irja Lutsar: teadusnõukogu jõudis järeldusele, et juba kasutuselevõetud meetmed on nakatumist piiranud, nakatumiste arv päevas on püsinud 20 piires. Samas leidsime, et viirus pole Eestist kadunud ja mujal maailmas pole ühtegi viirusevaba riiki. Peame olema valmis, et kuigi praegu on olukord hästi kontrolli all, ei pruugi see nii jääda.
Ratas: suletakse erinevad meelelahutusasutused. Piirangud vaadatakse üle 2 nädala möödumisel.
Ratas: järgmised nädalad on koroonaviirusega võitlemisel otsustavad. Palun kõigilt veel tugevamat pingutust. Igaüks eraldi ja kõik koos peame andma oma panuse. Meil on laual eri stsenaariumid selle kohta, kuidas viirus levib sõltuvalt eri piirangutest. Komisjon kiitis heaks järgnevad piirangud. Inimestega tuleb hoida vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikus kohas võib olla kuni 2 inimest, erandiks pered ja avalikke ülesandeid täitvad inimesed. Suletakse kaubanduskeskused, välja arvatud toidupoed.
Valitsuse pressikonverents, kus tutvustatakse uusi piiranguid, algab kohe.
❗️ Uued piirangud avalikus kohas liikumisele, kaubanduskeskustele, meelelahutus ja söögikohtadele!❗️ 📍 Alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas (näiteks välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad) ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning avalike ülesannete täitmisel. 📍 Alates 27. märtsist on kaubanduskeskused suletud. Avatuks jäävad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakuautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel. Söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük. Sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. 📍 Alates 27. märtsist tuleb õhtul kella 22st sulgeda söögikohad, baarid ja teised lõbustusasutused, välja arvatud toidu kaasamüük ja toidu kojuvedu. 📍 Alates 27. märtsist on suletud meelelahutuskohad (näiteks keegel, piljard, vesipiibukohvikud, bowling, täiskasvanute klubid). 📍 Piirangud vaadatakse üle kahe nädala möödumisel.
Kujutage nüüd ette terviserajal jooksjat, kes hingab läbi suu, vahel köhib kõlavalt, ja teie sörgite tal sabas, nii umbes 4-5 meetrise vahega. Päris kindlasti hingate sisse eesjooksja väljahingatava hingeõhuga kaasa tulevaid imepisikesi süljepiisku. https://maaleht.delfi.ee/arvamus/avo-rein-tereping-rahvamassidest-randades-ja-terviseradadel-kes-riskib-see-sampust-ei-joo?id=89339577
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haiglaravil-on-28-inimest-neist-5-on-kriitilises-seisus?id=89340915
Ka Viimsis samad otsused.  Viimsi vallavanem Illar Lemetti:Kindlasti ei tohi me praegu kasutada spordiväljakuid ja muid avalikke kohti rühmategevuste jaoks. Eraldi palve on lapsevanematele. Loomulikult on lastel pikalt koduseinte vahel viibides igavam kui tavaliselt. Siiski ei tohiks nad avalikus ruumis koguneda ja koos aega veeta. Selline tegevus nullib paljud muud jõupingutused viiruse leviku tõkestamiseks. Palun selgitage lastele olukorra tõsidust ja ka seda, et väljas viibides ning viirusekandjatega kokku puutudes võib tagajärjeks olla, et haigestuvad hoopiski nende vanemad või vanavanemad. Palun leidke aega, et ise koos lastega väljas looduses viibida. Seejuures tuleb muidugi vältida kontakte teiste inimestega. Mänguväljakuid ei tohi samuti kasutada – viirus võib lisaks inimestevahelistele kontaktidele levida ka erinevate pindade kaudu.
Ka Rakvere teatas, et keelab väljakutel viibimise.https://www.facebook.com/109066485823281/photos/a.126309737432289/3007294212667146/?type=3#w=500
Pärnu linn keelab mängu- ja spordiväljakutel viibimise Pärnu linnavalitsuse kriisikomisjon otsustas koroonanakkuse leviku tõkestamiseks sulgeda kõik avalikud spordi- ja mänguväljakud. Väljakutele paigaldatakse vastava teavitusega eesti- ja venekeelsed sildid. Sulgemisele läheb ligemale 80 avalikus kasutuses mängu- ja spordiplatsi. Pärnu abilinnapea Varje Tipu sõnul on igati mõistetav, et eriolukorra tõttu koolist ja lasteaiast koju jäänud lapsed ja noorukid ning ka lapsevanemad soovivad aktiivselt värskes õhus aega veeta, ent koroonaleviku tõkestamiseks tuleb kõigil järgida terviseameti soovitusi: püsida kodus isolatsioonis, käia väljas nii vähe kui võimalik ja minimeerida igasugused kokkupuuted teiste inimestega. „Nakkusrisk püsib eriti kõrge nendes kohtades, kus on inimesi. Viimastel päevadel on näha, et Pärnu populaarsematel mänguväljakutel, spordiplatsidel ja vabaõhu jõusaalides liigub ilusa ilmaga pidevalt lapsi, tervisesportlasi ja noori. Lapsed kiiguvad ja mängivad, tehakse trenni ja võimeldakse, mis kõik on väga tore, ent seejuures kipub ununema ohutunne ja teadmine, et koroonaviirus levib ka õues ja püsib väliatraktsioonide pindadel pikka aega nakatumisvõimelisena,“ märgib Tipp. Abilinnapea soovitab lapsevanematel seada lastele väljas käimisel ranged reeglid ja järgida neid ka ise. „Terved inimesed saavad värskes õhus liikuda, kuid seda tuleb teha nii, et ei tekiks rahvakogunemisi. Mänguväljakute asemel võiks piirduda oma aias olemisega. Aia puudumisel saab minna vähemkäidavatesse parkidesse tärkavat loodust uudistama, inimtühja mereranda või siis valida õueminekuks sellise kellaaja, kui inimesi liigub väljas vähem. Õues olles tuleb hoida kaaskodanikega vahet vähemalt kaks meetrit,“ ütleb Tipp. Samuti tuleb lastele meelde tuletada, et ka korteriühistute mängualad, koolide juures asuvad staadionid, lastaedade õuealad, terviserajad ja kõikvõimalikud spordiplatsid, sealhulgas ka Munamäe rulapark ja pump track, on paigad, mida tuleb praegu igal juhul vältida. Üle tuleks lastele, eeskätt just teismelistele, korrata seegi, et igasugused kogunemised ja kokkusaamised sõpradega on eriolukorra ajal keelatud.
https://maaleht.delfi.ee/arvamus/psuhholoog-marika-paaver-kuidas-kriisi-ajal-omaenda-tunnetega-hakkama-saada?id=89324171
https://epl.delfi.ee/arvamus/uko-valtenberg-isoleeritud-inimest-on-lihtne-infoga-manipuleerida?id=89337977
https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/soorumaa-olumpia-edasi-lukkamisest-moni-noorem-sportlane-jouab-vahepeal-turja-kasvatada?id=89338917
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/puusepp-kaubanduses-seisavad-ees-joulised-hinnaalandused?id=89333947
https://forte.delfi.ee/news/varia/riik-jalgib-statistikaamet-hakkab-uurima-inimeste-liikumist-enne-ja-parast-eriolukorra-kehtestamist?id=89338417
https://sport.delfi.ee/news/varia/vehklemine/embrich-olumpia-edasilukkamisest-pean-aasta-veel-pingutama-aga-kas-tokyo-kvalifikatsioon-algab-nullist?id=89338575
Trenn, raamatute lugemine ja mõnusad uinakud! Luule Komissarov räägib oma tegemistest. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/igas-halvas-midagi-head-luule-komissarov-saab-lopuks-kauaoodatud-ametit-proovida?id=89336513
Nüüd on siis selge - olümpia lükkub edasi. https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/ametlik-tokyo-suveolumpia-lukati-edasi-jargmisse-aastasse?id=89337665
https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2576547745951342&width=500
Miks pressikonverents hilineb? Tanel Kiige sõnutsi kriisikomisjoni nõupidamine veel kestab.
https://forte.delfi.ee/news/teadus/eksklusiiv-hiina-ravimiarendaja-intervjuu-fortele-hiinlased-said-epideemiaga-suureparaselt-hakkama?id=89337105
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ametlik-tallink-otsustas-tosisesse-kriisi-sattununa-mitte-maksta-dividendi?id=89335641
Pressikonverentsi uut kellaaega pole veel öeldud.
Delfile teadaolevalt pidi pressikonverentsil olema jutuks raport koroonaviiruse levikust Eestis.
Ootamatud arengud! Valitsus teatas ennist, et kell 15 algab Stenbocki majas pressikonverents, kus peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme, välisminister Urmas Reinsalu ning Tartu Ülikooli mikrobioloogia professor Irja Lutsar annavad ülevaate olukorrast. Nüüd vahetult enne pressikonverentsi algust tuli aga teade, et see jääb ära.
Muu hulgas mainis Reps ka seda, et enamik kriisikomisjonist toetab rangemat liikumispiirangut. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-mailis-reps-inimeste-rangemat-liikumispiirangut-toetab-enamik-kriisikomisjonist?id=89335617
Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa saatis komisjoni nimel Euroopa Liidu liikmesriikide rahvusparlamentide väliskomisjonidele pöördumise üleskutsega solidaarsusele, toetusele ning operatiivsele infovahetusele. Pöördumises leitakse, et Euroopa Liit peab võimalikult kiiresti kokku leppima üle-euroopalise kriisipiirkonna meetmetes, kus põhirõhk asetatakse ühenduse välispiiride kaitsele, sisemise transiidi, isikute ja kaupade, sealhulgas isiklike enesekaitsevahendite ohutule liikumisele ning koordineeritud tegevusele kriisi tõrjumiseks. Samuti informeeritakse rahvusparlamentide kolleege Riigikogu väliskomisjoni kriisiaegsest töökorraldusest ning komisjoni istungeist, millest võtavad kriisiolukorrast ülevaadete andmiseks pidevalt elektrooniliselt osa välisminister ja Eesti suursaadikud välisriikides.
Kuna kullerteenust pakkuvatest kaubanduskettidest on viimasel ajal väga raske toitu koju tellida, siis Tallinna linn koostöös Stockmanni kaubamajaga osutab eriolukorras abi kriitilise abivajadusega ja isolatsiooni jäänud linlastele, kes muul viisil poest toitu ei saa.Abilinnapea Betina Beškina sõnul jagavad linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad eriolukorras abivajavatele linlastele, kes ise kodust liikuma ei saa, täiendavat infot kaubatellimise võimalusest. „Tegemist võib olla nii eaka kui ka üksikvanemaga, kes näiteks ei saa haige lapse kõrvalt kodust välja tulla. Ent tegemist peab olema abivajajaga, kes tõesti muul moel ei saa poest toitu, et mitte üle koormata kullerit ning kõige kriitilisema abivajadusega inimesed saaksid kiirelt vajalikku abi,“ rõhutas Beškina.Linnaosa sotsiaaltöötajad saadavad kontaktid Stockmannile ning seejärel saavad tellimust telefoni teel esitada ainult need hädasolijad, kes on linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna poolt saadetud nimekirjas. Abivajaja saab kauba eest tasuda kas kaardimaksena või läbi e-arve.
Häädemeeste vald teavitab ka nende vallas leitud esimesest juhtumist.https://www.facebook.com/tahkuranna/posts/2732960706816911#w=500
Praegune aeg nõuab karme meetmeid. Itaalias püütakse korrarikkujaid droonide abil. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/itaalias-hakatakse-koroonapiiranguid-eiravaid-inimesi-puudma-droonide-abil?id=89336397
Täna ennelõunal oli mitmel pool Tallinnas näha, et usinasti pandi püsti piirdeid, et linlased mängu- ja spordiväljakutelt eemal hoida. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-tanasest-suletud-tallinna-manguvaljakud-on-piirete-ja-lintidega-kinni-pandud?id=89336393
https://epl.delfi.ee/arvamus/mihhail-kolvarti-kiri-juri-ratasele-on-vaja-taiendavaid-piiranguid-inimeste-liikumisele-kogunemistele-meelelahutuskohtade-lahtiolekuaegadele?id=89336179
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaanias-suri-viimase-oopaevaga-514-inimest-ja-nakatunuid-lisandus-20?id=89336209
Viljandi linna kriisimeeskond saadab kaks ametnikku kontrollima, et inimesed ei koguneks avalikes kohtades seltskondadesse. Inimeste kogunemised on keelatud, et takistada koroonaviiruse levikut. Abilinnapea ja kohaliku kriisimeeskonna juhi Kalvi Märtini sõnul on peamiselt probleemiks noortekambad, kes ei pea kogunemiskeelust kinni. "Oleme saanud infot tähelepanelikelt linnakodanikelt, politseilt ja ka ise näinud, et parkides ja kaubanduskeskuste lähistel kogunevad seltskonnad, kes pole kogunemispiirangust kuulnud või väldivad seda meelega. Selline käitumine on ohtlik, vastutustundetu ja lükkab edasi aega, kui saame eriolukorra lõpetada," ütles Märtin ning lisas, et kogunemispiirangust peavad kinni pidama kõik, mitte ainult noored.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/voitlus-koroonapuhanguga-tartu-linn-sulges-avalikud-spordi-ja-manguvaljakud-ning-kogunemiskohad?id=89336211
https://sport.delfi.ee/news/varia/vehklemine/milanos-viibiv-erika-kirpu-koroonaviiruse-ees-hirmu-ei-tunne?id=89336129
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/koroonaviirus-toi-euroalal-majandusaktiivsuse-ajaloo-suurima-kollapsi?id=89335561
https://epl.delfi.ee/arvamus/paevarepliik-krister-paris-presidendi-esinemisi-on-valitsuse-tasakaalustamiseks-vaja-kui-hapnikku?id=89334169
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/vilja-kiisler-kusis-ardo-hansson-vastas-kui-sugavale-auku-majandus-kukub-mida-tuleb-teha-et-sealt-valja-saada?id=89331279
https://ekspress.delfi.ee/teateid-elust/graafik-lihtne-selgitus-miks-ei-tohi-teiste-inimestega-uldse-kokku-puutuda?id=89333989&fbclid=IwAR16dupfIpowRTRMhUtkjs5-Codnlf84bS2osXkju0pjPdrYPcLxlknCN2k
Lätis on praeguseks nakatunuid 197, neist 17 lisandus viimase ööpäevaga (kasv 9,44 protsenti). Leedu puhul on nakatunuid 187, ööpäevaga lisandus kaheksa (kasv 4,46 protsenti).
https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2576461652626618&width=500
Graafik on nüüdseks uuendatud. https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-kaart-ja-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatatuid-uldse-kokku?id=88770709
Enamus hotellide käive on sada protsenti langenud, paljud on kinni pandud, nendib ta. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ehrli-juht-peter-roose-turismisektorist-olukord-on-katastroofiline?id=89334669
Nagu võiski arvata, langevad vanade paneelmajade korterite hinnad. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/hinnad-langevad-kriisis-saavad-esimesena-pihta-paneelmajade-korterid?id=89333973
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/riik-lukkab-olulist-ettevotet-ise-pankroti-suunas-firma-saatis-valitsusele-appikarje?id=89334555
https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/pzu-kindlustus-on-maksnud-reisijatele-ligi-100-000-eurot-viirusekahjude-huvitisi?id=89335309
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=348818352726396&id=182363629371870&width=500
Kuidas peaks sissesõidutestimisele tulema need, kel puudub isiklik auto? Jürilo ütleb, et kui perearsti saatekiri olemas, siis patsiendiga võtab ühendust klienditeenindus. Lepitakse kokku, kuidas test teha. Kui ei saa autoga tulla, siis võetakse proov kodus. See peaks olema lahendus.
On kaalumisel, et riigieksamid peaks abituriendid tegema vaid nendes ainetes, mida ülikoolid sisseastumisel kindlasti nõuavad.
Reps ütleb, et kõrgkoolide sisseastumise puhul tavaprotsess ei muutu praeguse seisuga. See toimub keset suve.
Haridusministeerium on suhelnud kohalike noorsootöötajatega, et selgitataks noortele, mis on ohud, kui suuremates seltskondades koguneda.
Mis on sammud, et noored ei koguneks kambakesti? Reps kordab, et lähikontaktid peaks olema minimaalsed. Ta ütleb lapsevanematele - sõprade kogunemine ei ole isolatsioon.
Reps lisab juurde, et üle 1500 perearsti saatekirja oli eilse seisuga väljastatud koroonaviiruse testide tegemiseks.
Popov nendib, et haigete arv hakkab kasvama. Ta toob näiteks Itaalia ja Hispaania. "Trendid on samad, valmistume selleks, et patsientide arv kasvab. Vastutus on igal tervishoiuteenuse pakkujal."
Arkadi Popov räägib, et regionaalhaiglad on haigete kasvuks valmis. On loodud spetsiaalsed osakonnad, mis teenindavad nakatunud patsiente.
Ööpäevaga sai tehtud 317 testi, teatas terviseamet. Ometi olla võimekus 1000 testi. Miks nii vähe teste? Jürilo lisab, et erinevatest piirkondadest võetakse proove, siis jõuavad need laborisse, siis analüüsitakse need ära, seejärel jõuavad süsteemi - seal on väikeseid nihkeid, palju teste võeti ja millised tulemused on täna hommikul välja öeldud. Ta usub, et perearstid on väga vastutustundlikud. Saatekirju on üksjagu välja kirjutatud, võib tekkida kohti, kus saatekiri väljastati eile, proovi tullakse võtma täna. Jürilo usub, et kel vaja test saada (sümptomid jms), need ka saavad.
Tammearu rõhutab samamoodi, et lähedasi ja kroonilisi haigeid tuleb kaitsta. "Hoidke distsipliini ja kainet meelt, selle juures ka head tuju. Et oleksime koos tugevad ja saaksime koos üle."
Kuno Tammearu annab ülevaate päästeameti tööst. Ta kinnitab, et Eestis nii päästetööd, demineerimine kui ohutusjärelvalve toimivad.
Ka negatiivne stsenaarium on mõeldav, näiteks lükata lõpuklassis eksamid suvesse või veelgi edasi. Või teine variant - sootuks ära jätta.
Põhikooli lõpuklass ja 12. klass sõltuvad sellest, kas mais on võimalik uuesti kooli naasta, kas saab siis teatud eksamid teha.
Reps: kui tavapärane protsess 4. maist taastub, saame kõik eksamid tavakorras teha. Gümnaasiumite sisseastumistestid saaks ka siis toimuda.
Kõik vaheklassid saavad arvestada, et tasemetööd ei toimu. Ühtegi eksamit aprillis ei toimu. E-õppe korras ehk kodust eksameid teha ei saa.
Suvevaheaega pole plaanis ära võtta, rõhutab Reps.
Selle nädala lõpuks pole võimalik taastada varasemat olukorda, jätkatakse e-õppega. Lapsed ei või järgmisel nädalal kooli naasta. Tavapärane protsess ei taastu enne kevadist koolivaheaega, mis on aprilli lõpus. Kas maist taastub tavapärane rütm? Reps kostab, et vara öelda.
Mailis Reps ütleb, et lapsed on distantsõppel veidi üle nädala. Tagasisidet on ministeerium korjanud kõikidelt omavalitsustelt. Reps: suur, suur aitäh koolidele, õpetajatele, lapsevanematele. Nädal on olnud intensiivne. Kinnitan, et lapsed õpivad kogu südamest, ei ole näha mahajäämust.
Arkadi Popov ütleb, et plaan näeb ette paremat koostööd terviseameti peastaabi ja kiirabipidajate vahel. See peab olema efektiivsem, mistap tehakse regionaalsed staabid.
Jürilo tuletab meelde, kuigi seda palju räägitud, et hetkel ei tohi valvsust kaotada. Jürilo: ilm on ilus, haigestunuid ei tule palju juurde - see ei anna õigust piiranguid oluliselt leevendada sel ega ka järgmisel nädalal. Distantsi ja vanemaealiste hoidmine on oluline.
Pressikonverents algab. Merike Jürilo annab ülevaate koroonaviiruse levikust Eestist. Ta toob välja, et nakatunute arvu kasv on praegu stabiilne.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/moskva-enese-isoleerimise-korralduse-alla-kuulub-1-8-miljonit-eakat-inimest?id=89334139
Peagi algab igapäevane pressikonverents. Plaani järgi on kohal terviseameti peadirektor Merike Jürilo, terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht dr Arkadi Popov, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Teemad on ülevaade hetkeolukorrast ja meditsiinilise abi üleriigiline koordineerimine haiglate ning kiirabi vahel, eriolukorraga seotud muudatused hariduses, omavalitsustasandi kriisijuhtimine ja päästeameti toimimine.
Tallinna linnavalitsus piirab liikumist mänguväljakutel, ikka seetõttu, et suuri rahvakogunemisi vältida. Siin näide, kuidas see reaalsuses välja näeb - lastele mõeldud kiik on otsesõnu kinni aheldatud. Lugeja tegi foto Kristiines Räägu pargis. 
Kuidas on olukord kaubanduskeskustes? Näiteks T1-s valitseb tühjus...
https://lood.delfi.ee/annestiil/uudised/moodne-vanaema-kuninganna-elizabeth-ii-kasutab-kaht-levinud-moodust-kuidas-oma-lahedastega-pandeemia-ajal-uhendust-hoida?id=89333201
Kuidas hoida inimesed kodus nelja seina vahel? Pakistanis leitakse, et on vaja ranget kontrolli, mistap rakendati selleks ka kogu armee. Kontrollitakse, et rahvas reegleid järgiks. Lisaks peatati ühistransport ning bensiinijaamad on avatud vaid loetud päevadel nädalas.Pakistanis on praeguse seisuga 892 kinnitatud koroonajuhtumit. Riigis elab kokku 197 miljonit inimest. Foto: AFP
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/bild-saksa-nordrhein-westfaleni-liidumaal-hakkab-trahv-enam-kui-kahe-inimese-kogunemise-eest-olema-200-eurot?id=89333907
Hoiatav näide USAs, et koroonaviirust tuleks ikka ravida tohtrite õpetussõnade kohaselt. Phoenixis üritas üks paarike seda ravida ravimiga, mis sisaldas klorokviini. Mees suri, naine on haiglas ning kriitilises seisus. Klorokviin on keemiline aine ja ravimi toimeaine, mida on inimestel pikka aega kasutatud malaariaravi raames. On liikunud jutte, et ehk võiks seda kasutada ka koroonaviiruse ravimiseks, ent siiani ongi need olnud lihtsalt kuuldused. Nagu paljud teised ravimeetodid, mida internetist leiab... Klorokviin võib anda selliseid soovimatuid kõrvaltoimeid nagu klorokviini põhjustatud retinopaatia (kuni pimedaks jäämiseni) ja kardiotoksilisus (kuni südameseiskuseni).
Laulja Lenna Kuurmaa imestab, miks paljud reegleid eiravad. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/lenna-kuurmaa-mis-peab-juhtuma-et-olukorra-tosidus-kohale-jouaks?id=89331855
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-saaremaa-koroonaposiitivne-vallavanem-meie-saime-jarsu-aratuse-aga-paljud-eestis-ei-adu-veel-asja-tosidust?id=89332299
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstide-liit-teeb-peaministrile-ettepaneku-peatada-plaaniline-ravi-ja-sulgeda-asutused-mis-ei-ole-hadavajalikud?id=89333183
Rimi hakkab paigutama kõikide kaupluste kassadesse kaitseklaase, et kontakt kliendi ning müüja vahel oleks minimaalne. Kõik kassad varustatakse klaasseintega selle nädala lõpuks. "Kuna koroonaviirus levib ka piisknakkuse teel ning kassas on müüja kliendile lähemal kui poolteist meetrit, siis kõige efektiivsem on viiruse levimise takistamiseks müüja ning ostja klaasseinaga eraldada," selgitas Rimi Eesti juht Vaido Padumäe.
Huvitav on tõik, et ööpäevaga lisandus Eestis kõigest 317 testi, kuigi on räägitud testivõimekuse suurendamisest. Näiteks eile raporteeris terviseamet: "Ööpäevaga laekus 495 testi tulemust, mis on 78 võrra rohkem kui eile." Kui teha nüüd arvutus, siis järgneva ööpäevaga laekus omakorda 178 testi vähem.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ajaleht-soome-piirab-uusimaa-maakonnast-lahkumist-ja-sulgeb-restoranid?id=89333043
Uusi koroonaviirusesse nakatunuid lisandus 17Eile tuvastasid laborid 17 koroonaviirusesse nakatunut, kokku on Eestis koroonaviirus diagnoositud 369 inimesel. Kokku on tehtud 4041 testi, ööpäevaga lisandus 317 testi. Lisandunud 17 positiivsest tulemusest 5 oli pärit Harjumaalt, 5 Võrust, 4 Saaremaalt, 1 Tartust, 1 Viljandist ja ühel puudus isikukood.Vanusjaotuses suurt muutust ei ole ja üheski vanusegrupis olulist arvulist lisandumist samuti mitte, juurde tuli kolm 60+ positiivset, kokku on neid 63.Eesti andmeid kuvava koroonakaardi leiab veebilehelt www.terviseamet.ee/koroonakaart (Internet Explorerit kasutades ei ole leht korrektselt kuvatud).Terviseameti staap töötab alates 28. jaanuarist, alates veebruari keskpaigast töötab staap igapäevaselt kella 9-21. Ametkondlikuks kasutamiseks on terviseametil 24/7 staabivalve ja epidemioloogiline konsultatsioon.Lisainfot leiab terviseameti temaatiliselt kodulehelt www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus ja Terviseameti Facebookist. Eriolukorda puudutavatele küsimustele leiab vastused valitsuse kodulehelt www.valitsus.ee/et/eriolukord#KKK.
Aab ütles täna "Terevisioonis", et sel nädalal peaks jõudma Eestisse lennuk isikukaitsevahendite varuga. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jaak-aab-neljapaeval-peaks-joudma-lennuk-isikukaitsevahendite-kahe-nadala-varuga?id=89332261
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/iltalehti-eesti-on-uurinud-soomelt-voimaluse-kohta-osta-uhiselt-kaitsevarustust-hiinast?id=89332723
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-kunagisel-presidendil-martti-ahtisaaril-diagnoositi-koroonaviirus?id=89332503
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaania-sodurid-on-avastanud-hooldekodudest-huljatud-ja-surnud-eakaid?id=89332317
https://www.facebook.com/pohjaprefektuur/posts/2846491955398005&width=500
Kuigi juhtumeid on vähem, on Hiina siiski ettevaatlik. Pealinnas Pekingis on karmid reeglid. Kui sinna jõuda, ootab ees karantiin ning lisaks tuleb oma kulul teha koroonaviiruse test. Ettevaatlikud ollakse ka mujal Aasias. Näiteks Hongkongi lubatakse alates homsest siseneda vaid neil, kes sealsed alalised elanikud.
https://forte.delfi.ee/news/varia/kas-eesti-peaks-andma-viirusele-taieliku-haamri-mida-arvavad-teadlased-majandusinimesed-riigiametnikud?id=89331853
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koroonakriis-on-muutnud-ohu-kergemini-hingatavaks-ohusaaste-vahenes-koigepealt-hiinas-ja-nuud-pohja-itaalias?id=89331889
Just sellest provintsist sai koroonaviiruse puhang mäletatavasti alguse. Täielikust sulgemisest on möödas kaks kuud ja karmid meetmed on aidanud. Nüüd piirangud lõppevad. Tõsi, Wuhanis veel mitte. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hiina-hubei-provints-keeratakse-lukust-lahti-peamised-piirangud-loppevad-homme-ent-uhe-suure-erandiga?id=89331745
https://reisijuht.delfi.ee/news/news/fotod-itaalias-tehti-kruiisilaevast-ajutine-haigla?id=89330569
Vandeadvokaat leiab, et viirust kindlasti varjama ei peaks - see pole põhjus, miks tööandja saaks vallandada. https://epl.delfi.ee/arvamus/eeva-magi-mul-on-koroona-aga-ma-ei-utle-kellelegi-voiksid-siiski-oelda?id=89328127
https://epl.delfi.ee/valismaa/rootsi-ujub-koroonaviirusega-voideldes-vastuvoolu?id=89327325
https://epl.delfi.ee/arvamus/kaspar-oja-kriisiravi-olgu-luhiajaline-majandust-ei-saa-pikalt-hapnikumaski-all-hoida?id=89323827
Seoses algatusega "Enam pole aega. Peatame viiruse kohe" külastas "Terevisiooni" doktor Helis Pokker, kutsudes üles kehtestama karmimaid liikumispiiranguid, et meditsiinisüsteem suudaks järgnevatel nädalatel toime tulla kasvavate hulga raskete haigetega. "Otsuse teevad Terviseamet ja valitsus, aga arstid kutsuvad üles kohusetundlikule, vastutustundlikule, üksteisest hoolivale käitumisele. Järgmised nädalad saavad olema väga rasked. Kui ei ole vaja minna kuhugi, püsige kodus," ütles Pokker. Küsimuse peale, kas arstide soovitus on täielik karantiin, lisas ta: "Võimalikult kodus püsimise karantiin. Ja need, kes nüüd tulid kodumaale tagasi, nende puhul kehtib see eriti rangelt."
Eriolukorra esimesel nädalal laenutati rahvusraamatukogust rohkem kui tavalisel ajal hoolimata sellest, et lugemissaalid on külastajatele suletud ja laenamine toimib inimkontaktivabalt. Kui tavalisel ajal laenutatakse rahvusraamatukogust keskmiselt 143 raamatut päevas, siis eelmisel esmaspäeval, mil raamatukogu pärast eriolukorra väljakuulutamist uue töökorraldusega uksed avas, laenati päevaga peaaegu kaks ja pool korda rohkem ehk 339 raamatut. Ülejäänud nädala vältel püsis laenutuste arv üle keskmise, ulatudes 138 raamatust teisipäeval 233 raamatuni reedel.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/apteekide-uhendus-riskiruhmad-kulastagu-apteeki-enne-kella-12?id=89331311
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/suurbritannia-kehtestas-inimestele-vaga-ranged-piirangud?id=89331213
Suurbritannia peaminister Boris Johnson teatas telepöördumises, et riik kehtestab senisest rangemad liikumispiirangud. Riigis suletakse kõik kauplused, mis ei müü esmavajalikke kaupu. Samuti keelatakse igasugused avalikud kogunemised ja kohtumised rohkem kui kahe inimese vahel, kes ei ela koos.
Kiik: lausliikumiskeeldu ma praegu mõistlikuks ei peaSenised valitsuse rakendatud meetmed koroonaviiruse leviku piiramiseks on osutunud asjakohaseks ning praeguse seisuga poleks põhjendatud inimeste liikumist veel rohkem piirata, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond).Kiik märkis "Ringvaates", et praegune olukord Eestis on rahuldav, kuid valmis peab olema nakatunute arvu kasvuks. "Peab olema valmis, et sündmused kogu Euroopas lähevad mõnda aega veel halvemuse suunas," märkis ta, vahendab ERR-i uudisteportaal.Kiige sõnul on Eesti inimesed seni toiminud päris vastutustundlikult. "Seda näitab see, et ei ole plahvatuslikku nakatumiste tõusu. Me näeme statistikat, arenguid teistes riikides, näeme mudeleid - Eesti on liikunud allpool kõige negatiivsemaid stsenaariume, ja ma loodan, et see jätkub ka järgnevatel nädalatel," ütles Kiik.Kiik ei näinud põhjust liikumispiiranguid karmistada. Valitsus on meetmeid arutanud peaaegu iga päev./.../ Lausliikumiskeeldu mina hetkeseisuga mõistlikuks ei pea. Meetmed on mõju avaldanud, neid tuleb hoida, tuleb täiendada, vaadata nõrku kohti, näiteks inimeste kogunemist," rääkis ta.
Kambakesi ringikõndimist peaks vältima. https://www.facebook.com/imrekaas/posts/10221697971295633
https://epl.delfi.ee/uudised/viroloog-andres-merits-kaituge-rangemalt-kui-valitsus-utleb-nii-saame-viirusest-voitu?id=89329675
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-kersti-kaljulaid-igast-inimesest-soltub-kui-suurte-kaotustega-me-sellest-kriisist-valjume?id=89329765
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219048075410113&set=a.10201871327962162&type=3&theater
https://www.facebook.com/Sauevald/posts/10157534308787639?__xts__[0]=68.ARChbpYygt90vg563duKKrm7M23LkR6qTsHPZ9mVhFzw_Y5VvORMRnmGeUjHMNs-VjbMS3Cp-HQkDUJQooDgJFS22optOr85oMytifCrPT_u2jYxrsf760D6xOydqSTZTotDX2LrvfbUY4lzF-lf3-7AswwRgtoR5ZJt9d5opubdeWIKD4pcSS0E4jYLhw9PvjGPloUKmKVvFla1TRd8rfOatuEV_EVAqM-iY8WlS93mrqj0XjcDskg9DTO_0s1dD3zkyM-UVB_wgo3O708NDwc1cnpSIbUd3XtB8RuHRwzIREhrVCpMjgSh4HiLgm47uYApQ4sWsu_dszHe&__tn__=-R
https://kroonika.delfi.ee/news/videod/video-vilgutajaid-kortermajades-nappis-presidendi-uleskutsega-ei-lahe-just-paljud-kaasa?id=89329847
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/videoreportaaz-kuidas-tallinna-ja-helsingi-vahel-ristlev-tallink-star-eriolukorra-tottu-uleoo-kaubalaevaks-muutus-ja-milline-nagi-valja-esimene-soit?id=89314925
Lõuna-Aafrika kehtestas 21 päevaks erimeetmed, mis hõlmavad piiride sulgemist, rahvusvaheliste lendude peatamist ja uusi rangeid karantiinieeskirju. Koronaviiruse juhtumite arv on Lõuna-Aafrikas viimastel päevadel järsult tõusnud, nädala jooksul on nakatunute hulk kasvanud 61st enam kui 400ni.
Prantsusmaal kinnitati täna 19 856 koroonaviiruse juhtumit, 3176 juhtumit rohkem kui eile. Viiruse tõttu hukkunute arv on jõudnud 860-ni, mis on 24 tunniga teinud hüppelise tõusu. Koroonasse nakatunutest on haiglas 8675 inimest, kellest 2080 on intensiivravis.
Saksamaa võtab ravile kuus Itaalia koroonaviirusesse nakatunut. Patsiendid on pärit Lombardiast, suurimast koroonaviiruse leviku piirkonnast Itaalias. Nakatunud viiakse Saksamaale juba mõne tunni jooksul, teatas La Repubblica.
Euroopa Liit saadab Iraanile 20 miljoni euro ulatuses humanitaarabi, et aidata koronaviirusega võidelda. Nimelt hoiatas Iraani tervishoiuminister, et Iraani ootab ees nakatunute arvu suur kasv, sest laiendati testimisvõimekust ja proovi annab rohkem inimesi. Viimastel andmetel on Iraanis koroonasse nakatunud ja hukkunud üle 20 000 inimese.
Kriis sunnib ettevõtjad koomale tõmbama ning töötajad on teadmatuses. Mõlema töösuhteid puudutavad küsimused on tööinspektsiooni telefonid punaseks ajanud. https://arileht.delfi.ee/news/juhtimine/poletavatele-kriisi-aja-kusimustele-annab-vastuseid-tooinspektsioon-mida-peavad-teadma-tootajad-ja-tooandjad?id=89327127
Maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et koroonaviiruse pandeemia kiireneb. Praeguseks on nende andmetel registreeritud enam kui 300 000 haigusjuhtu ja nakkusi on teatatud peaaegu kõigist riikidest maailmas. COVID-19 esimese 100 000 juhtumini jõudmiseks kulus 67 päeva esimesest teatatud juhtumist, kuid teise 100 000 juhtumi jaoks kulus ainult 11 päeva ja kolmanda 100 000 juhtumi jaoks vaid neli päeva, ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Itaalias on täna koroonaviiruse puhangu tõttu hukkunute arv kasvanud 6078-ni. Kuigi kasv on 11%, on see arvuliselt väikseim tõus alates möödunud neljapäevast, mis viitab Itaalia kodanikukaitseagentuuri sõnul langustrendile. Nädalavahetus tõi Itaalias kurvad uudised: laupäeval suri 793 koroonasse nakatunud inimest ja pühapäeval 651.
Otsus on tehtud: tänavused Tokyo suveolümpiamängud lükatakse edasi. Uudise teatas Rahvusvahelise olümpiakomitee liige Dick Pound. https://sport.delfi.ee/news/varia/spordipoliitika/roki-liige-tokyo-olumpiamangud-lukatakse-edasi?id=89329301
Tore kriisiaegne ettevõtmine Tallinna lähiümbrusest.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/marina-kaljurand-mart-helme-arge-tegutsege-eesti-riigi-vastu?id=89328949
https://epl.delfi.ee/arvamus/kriisiolukorras-annab-infot-telefon-1247?id=89328321
https://tv.delfi.ee/saated/erisaade-kas-peaksime-praegu-kartma-venemaad-karmo-tuur-kreml-kavatseb-valjuda-koroonakriisist-suure-voitjana?id=89328465
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ulemiste-keskuse-juht-kaubanduskeskuste-sulgemisest-oleks-uhiskonnale-kahju-suurem-kui-kasu?id=89327221
Euroopa Komisjon andis välja praktilised juhised nn rohelise koridori rakendamiseks Komisjon andis täna välja uued praktilised juhised, kuidas rakendada piirihaldusmeetmeid käsitlevaid suuniseid, et säilitada kaupade liikumine ELis praeguse pandeemiakriisi ajal. Selleks et tagada kogu ELis tarneahelate katkematu toimimine, peavad liikmesriigid viivitamata määrama üleeuroopalises transpordivõrgus (TEN-T) sisepiiridel asuvad kõik nn rohelise koridori piiriületuspunktid. Need piiripunktid peaksid olema avatud kõikidele kaubaveokitele, sõltumata veetavast kaubast. Piiri ületamisele, sealhulgas tervise- ja mis tahes muule kontrollile, ei tohiks kuluda rohkem kui 15 minutit. Rohelise koridori piiriületuspunktides tuleks teha menetlusi nii vähe kui võimalik ja nii palju kui rangelt vaja. Kontrollimisel ei peaks sõidukijuhid sõidukist lahkuma ning nad ise peaksid läbima vaid miinimumkontrolli. Kaubaveokijuhtidelt ei tohiks nõuda muid dokumente kui üksnes nende isikut tõendav dokument, juhiluba ja vajaduse korral tööandja kiri. Aktsepteerida tuleks elektrooniliselt esitatud/kuvatud dokumente. Mitte ühtki kaubaveokit ega juhti ei tohiks diskrimineerida päritolu- ja sihtkoha, juhi kodakondsuse ega sõiduki registreerimisriigi alusel. Praegust olukorda arvesse võttes kutsutakse liikmesriike üles ajutiselt tühistama kõik praegu nende territooriumil kehtivad sõidupiirangud, näiteks nädalavahetuse ja öise sõidu ning eri valdkondades kehtivad piirangud. Komisjon innustab liikmesriike looma ohutuid transiidikoridore, et erasõidukijuhid ja nende kaasreisijad, näiteks tervishoiu- ja transporditöötajad, ning tagasisaabuvad ELi kodanikud, olenemata kodakondsusest, saaksid otse ja eelisjärjekorras läbida riigi mis tahes suunas kogu TEN-T ulatuses. Samal ajal tuleks rangelt järgida kindlaksmääratud marsruuti ja teha üksnes hädavajalikke puhkepeatusi. Liikmesriigid peaksid tagama, et neil on vähemalt üks lennujaam tagasisaabujate ja rahvusvaheliste abilendude jaoks.
Haiglaravil on 17 inimest, neist 4 on kriitilises seisus Hetkel vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 17 inimest, neist intensiivravi vajab 6 ja kriitilises seisus on 4. Pärnu Haiglas on 3 inimest, neist 2 seisund on stabiilne ja 1 kriitiline. Ida-Tallinna Keskhaiglas on 2 inimest, mõlemad on stabiilses seisundis. Põhja-Eesti Regionaalhaiglas on 2 inimest, mõlemad kriitilises seisundis. Tartu Ülikooli Kliinikumis on ravil 3 inimest, neist 1 on kriitilises seisus intensiivravis. Lääne-Tallinna Kekshaiglas viibib hetkel 7 inimest, nende kõigi seisund on stabiilne ja nad ei vaja intensiivravi. Haiglatest on välja kirjutatud 7 inimest. Täna hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 352 inimesel, kokku on tehtud 3724 testi. Ööpäevaga laekus 495 testi tulemust, mis on 78 võrra rohkem kui eile. Võrreldes eilsega lisandus 26 uut positiivset tulemust, kellest 16 on Saaremaal, 5 Harjumaal, 4 Võrumaal ja 1 Tartumaal. Vanusegruppide vaates on seis endine: nooremad kui 20-aastased moodustavad vähem kui 6 protsenti ja vanemad kui 60 eluaastat 17 protsenti nakatunutest.
Tallinn hakkab homsest piirama ligipääsu Tallinna avalikele mängu- ja spordiväljakutele, et vähendada nakkusriski avalikus linnaruumis. "Kuigi praegu tundub, et viiruse levik ja tagajärjed ei ole nii nähtavad, peame vajalikuks mängu- ja spordiväljakutele juurdepääsu piirata. On arusaadav, et kodus olevate lastega tuleb midagi teha, kuid arvestades, kui suurt hulka inimesi viimastel päevadel mängu- ja spordiväljakutel näha on, siis hindame nakkusriski mänguväljakutel kõrgeks. Viiruse leviku pidurdamine sõltub meist kõigist. Praeguses olukorras on kõige kriitilisema tähtsusega vaatamata ilusale ilmale koju jääda ja hoiduda kokkupuutumisest teiste inimeste ja pindadega, mida palju katsutakse. Mõistetavalt on piirang ebamugav, kuid palume lapsevanematelt mõistvat suhtumist ja hoolime oma laste tervisest," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinn-sulgeb-avalikud-mangu-ja-spordivaljakud?id=89328587
https://arileht.delfi.ee/news/juhtimine/lugeja-kusib-kas-palga-karpimine-vahendab-ka-suvist-puhkuseraha?id=89325027
https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/eestisse-tulema-pidanud-whitesnake-tuhistab-david-coverdalei-ootamatu-operatsiooni-tottu-koik-planeeritud-etteasted-loodetavasti-kohtume-veel-tuleviku?id=89327903
https://lood.delfi.ee/omamaitse/toidutrendid/vaata-kuidas-tanel-padar-vastas-restoran-noa-peakoka-orm-oja-esitatud-karantiiniaja-kokkamise-valjakutsele?id=89328073
https://maaleht.delfi.ee/uudised/paas-prangli-saarele-laheb-peagi-lukku?id=89328349
New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo rääkis meediale, et osariigis on koroonaviirus diagnoositud enam kui 20 000 inimesel, neist 157 on haiguse tagajärjel surnud.
Itaalia arstide ühendus kinnitas täna, et riigis on koroonaviiruse tagajärjel surnud 23 arsti. Neist 19 töötas Lombardia piirkonnas.Eilsete andmete kohaselt on Itaalias koroonaviirkusesse nakatunud üle 4800 meditsiinitöötaja.
Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid kutsub inimesi järgima meedikute soovitusi ka väljas viibides ja võimalusel kodus püsida. "Erakorralised asjaolud ja päikesepaisteline ilm meelitavad inimesi parkidesse ja loodusesse. Põhja-Tallinnas paistab silma Stroomi rand, kus eriti suured rahvamassid kogunevad. Kuigi väljas liikumine võib tervisele hea olla, tuleb siiski praegu taolisi kogunemisi vältida. Mõistlik oleks, nähes parklas suurt hulka autosid, pöörata ümber ja minna mujale, kus inimesi on vähem," lisas ta. Foto on tehtud eile.
"Oli rõõm kuulda, et info teistest riigiasutustest jookseb situatsioonikeskusesse sisse üldiselt hästi ning pole realiseerunud mõne aasta tagused hirmud selle kohta, kas ja kuidas erinevad asutused ikkagi infot tahavad omavahel kriisiolukorras jagada," ütleb riigipea Kersti Kaljulaid. https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2575782089361241&width=500
https://sport.delfi.ee/news/korvpall/nba/koroonaviirust-podev-nba-korvpallur-kui-teie-maitse-ja-lohnataju-on-kadunud-voib-teil-olla-viirus?id=89327535
https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2575686922704091&width=500
Esimene nädal uues olukorras on möödunud tublilt, aga õppetöö korraldust saab veel paremini läbi mõelda, leiab haridusministeerium. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/nadal-aega-distantsopet-napib-digivahendeid-muret-teeb-liiga-karm-hindamine-ja-koolilounate-puudumine?id=89326077
Terviseamet lükkab kuuldused ümber. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kas-viirus-voib-levida-ka-pohjavees-terviseamet-praegu-pole-pohjust-seda-arvata?id=89325921
Reinsalu võrdleb praegust kriisi keskmaajooksuga. "See pole lühiajaline pingutus."
Nüüd on juttu, et Hollandi riik olla väidetavalt blokeerinud Eesti meditsiinivarustuse tarne Eestisse - Reinsalu sõnul ei vasta see kuuldus tõele. "Ärme aita kaasa väärinfo levitamisele."
Reinsalu lisas, et õhutranspordi kasutamise võimalused on kahanemas. Regulaarlennud, mis välja kuulutatud ka kuu aja pärast - ka need ei pruugi toimuda.  Riigid kasutavad oma lennufirmade lennukiparki ennekõike evakuatsioonilendude jaoks. 
Reinsalu sõnas Soome kohta, et sealne valitsus arutab ka võimalikke lisanduvaid siseriiklikke piiranguid täna. Pendelrände keelas Soome juba eelmisel nädalal. Läti osas on seal tööl käimine võimalik, ka transiit läbi riigi on lubatud. Ka Rootsisse on võimalik minna tööle. 
Reinsalu toonitas, et kes soovib koju saada nn kolmandatest riikidest, siis esmatähtis on võtta suund Euroopasse. Sealt on lihtsam kodulende leida.  Ta rõhutas ka, et lõksus olles tuleks välisministeeriumiga ühendust võtta. 
Ta tõi välja, et keerulisemad juhtumid on seotud näiteks Tai, Indoneesia, Filipiinide ja Peruuga. Infot on 240 inimese kohta, kes vajavad abi. Nad on kokku 44 erinevas riigis. Enamikus neis riikidest 5-10 inimest. 
Pressikonverents algas. Minister Reinsalu sõnas, et tänase seisuga on kriisi algusest peale ministeeriumi poole pöördunud umbes 2400 välismaal viibivat eestlast. Lõksu jäänud inimeste arv on vähenemas, kuid juhtumid on muutunud keerulisemaks ning lahenduste leidmine võtab aega. 
Juba mõne minuti pärast algab välisministeeriumi infotund. Selles annavad välisminister Urmas Reinsalu ja välisministeeriumi konsulaarbüroo direktor Tiina Kallasmaa ülevaate Euroopas ja maailmas kehtestatud reisipiirangute hetkeseisust ning välisministeeriumi tööst välismaal hätta jäänud eestlaste abistamisel.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/cnni-allikad-trumpil-on-eriolukorrast-villand-ta-tahab-jargmisel-nadalal-paljudele-piirangutele-punkti-panna?id=89326971
Oled kodus ja mõtled, kuidas oma meelt lahutada? Siin mõned head soovitused. https://kinoveeb.delfi.ee/filmidjaarvustused/kuula-53-kinoveebi-jututuba-mis-filme-ja-seriaale-vaadata-koduse-karantiini-ajal?id=89326771
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/urmas-reinsalu-ettepanekud-el-i-riikidele-tagagem-transiidikoridoride-efektiivsuse-ja-meditsiinitarne-oigeaegsuse?id=89326473
Surve olümpiamängud ära jätta aina kasvab. Ka Suurbritannia peaminister Boris Johnson kinnitas täna, et nõnda arvab. "Tahame, et ROK teeks konkreetse otsuse, et asjaosaliste jaoks oleks kõik selge," märkis ta. Ta viitas, et praegu on ohus nii sportlaste, fännide kui korraldusega seotud inimeste tervis ja ohutus.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/itaallane-raputab-pead-nahes-grupiviisi-valjas-aega-veetvaid-eestlasi-kas-te-olete-peast-segi?id=89322871
https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/uhendus-suursaartega-toimub-horendatud-soiduplaaniga-sest-reisijate-ja-soidukite-arv-on-oluliselt-vahenenud?id=89326195
Kajastasime ennist, et PPA võttis reedel Tallinna sadamast maha ajutised termokaamerad. Lennujaamast kinnitati, et kuna nemad lasid endale paigaldada püsivad termokaamerad, siis need jäävad alles ka tuleviku tarbeks.
Tasub ka märkida, et Soomes kasvas juhtumite arv ööpäevaga 74 võrra (ligi 12 protsenti).
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soomes-on-nuud-700-kinnitatud-koroonaviirusesse-nakatumise-juhtumit?id=89325615
https://www.facebook.com/lounaprefektuur/posts/2044310385714833&width=500
https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/koroonakriis-ohustab-eesti-talutootmist-toetame-uheskoos-vaiketootjaid?id=89324729
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valisministeerium-valismaa-eestlastele-naaske-kohe-voi-olge-valmis-pikaks-ajaks-valismaale-jaama?id=89324923 
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/miks-hoiatas-peaminister-et-tuleb-olla-valmis-olukorra-halvenemiseks?id=89324561
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/suurbritannia-tervishoiuminister-inimesed-kes-eiravad-valitsuse-soovitusi-on-vaga-isekad?id=89324955
Sportlane arvab, et venelased võtavad olukorda ehk liigagi stoiliselt. https://sport.delfi.ee/news/varia/kasipall/venemaale-jaanud-kasipallur-dener-jaanimaa-moskvas-on-vahe-nakatunuid-see-tundub-kahtlane?id=89324419
Indias kehtestati täna ranged meetmed - eriolukord puudutab enam kui 750 miljonit inimest. Enamik inimesi on sunnitud kodus istuma ja ootama, mil olukord paremaks läheb. Riigis on nakatunud 425 inimest (neist 29 viimase ööpäevaga). Foto on tehtud pealinnas New Delhis. AFP
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-riik-sai-esimese-kriisilaenu-voetud-suuremahulisemad-emissioonid-on-alles-ees?id=89323985
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-martin-kadai-kas-antakse-soovitus-voi-kask-soltub-sellest-kuidas-inimesed-kaituvad?id=89322873 
https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/ttja-isetehtud-maski-ei-tohi-reklaamida-kaitsemaskina-need-voivad-soodustada-viirusesse-nakatumist?id=89324311
Regionaalhaigla manitseb: "Tõenduspõhiselt on viiruse leviku piiramiseks parim viis maksimaalselt efektiivne isolatsioon. Tõsise kriisi vältimiseks palume tungivalt kõigil Eestimaa elanikel võtta vastutus kaasmaalaste ja enda tervise eest ning vabatahtlikult püsida koduses isolatsioonis. Kõik inimesed, kes otseselt ei taga riigi toimepidevust – palun järgige isolatsioonisoovitusi, ärge kohtuge inimestega, ärge minge poodi ega mujale ilma tõsise erivajaduseta. Erivajadusel kuskile minnes palun hoidke distantsi teistest inimestest ja järgige kätehügieeni reegleid."
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/kreml-moskva-korraldus-ule-65-aastastele-inimestele-koju-jaada-putinile-ei-laiene?id=89323853
Kasulik uuris, kuidas selle töötasu maksmisega ikkagi on. https://kasulik.delfi.ee/news/kasulikselgitab/lugeja-kusib-kas-tootmismahu-langemise-jarel-peab-tootajale-maksma-keskmist-tootasu?id=89323217
Antikeha blokeerib nii SARS-1 kui -2-viirusega nakatunumist. https://forte.delfi.ee/news/teadus/leitud-antikeha-mis-blokib-inimorganismis-uue-koroonaviiruse-levikut?id=89323327
Hispaanias on hetkel haigestunud kokku üle 33 000 inimese, surnud 2182. Kas on tõesti lootust, et kriisi haripunkt on ukse ees? https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaanias-loodetakse-et-koroonakriisi-haripunkt-saabub-mone-paeva-parast?id=89323123
President Kersti Kaljulaid kutsub taas kõiki üles täna õhtul kell 20.00 seisma oma koduaknale, süütama telefoni tagaküljel tulukese või taskulambi ning sellega kaks minutit lehvitama.
https://forte.delfi.ee/news/teadus/eesti-firma-alustas-koroonaviiruse-kiirtestide-loomist?id=89323329
Lätis registreeriti möödunud ööpäevaga 41 uut koroonaviirusesse nakatumise juhtumit ja kokku on neid nüüd 180.Leedus tuvastati 11 uut nakatumisjuhtumit ja haigestunuid on praegu kokku 154.  Kui Leedu puhul polnud kasv väga suur, siis Lätis koguni ligi 30 protsenti. Baltikumis on siiani viiruse tagajärjel surnud üks inimene - Leedus. 
Raskel ajal ulatavad abikäe ka maailmakuulsad staarid. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/top-33-staarid-kes-annetasid-oma-raha-voitluseks-koroonaviiruse-vastu?id=89319975
https://maaleht.delfi.ee/uudised/farmi-ja-tere-piimatoostused-toetavad-tallinna-kiirabi-uhekordsete-kaitsevahenditega?id=89322497
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/hambaarstid-nouavad-plaanilise-hambaravi-peatamist-avati-hambaravi-nouandeliin?id=89322607
Siin pikemalt Jolleri öeldust. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perearst-karmen-joller-palun-arge-trugige-viru-rabasse-ega-manguvaljakutele?id=89322455
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/suhtlusprobleemid-keset-koroonakriisi-mis-juhtus-saarlaste-ja-terviseameti-vahel?id=89313629
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ettevotjad-pakuvad-miljoneid-kaitsevahendeid-aga-hooldekodu-peab-maske-ikka-mustalt-turult-hankima?id=89319407
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinna-sadamast-kadusid-termokaamerad?id=89322613
Kadai ütleb, et Kuressaare haigla personalivajadus on praegu lahendamisel. Osa inimesi on hetkel karantiinis, mistap ei saa töötada. Kõik haiglad on viidud kõrgendatud valmisolekusse, plaaniline ravi on osaliselt või täielikult peatatud. On vabanenud täiendavat ressurssi. Kui palju meedikuid on nakatunud? Kadail pole enda sõnutsi andmeid, aga ta lubab need kokku koondada.
Kadai ütleb, et haiglaravi vajavad Eestis üldiselt 50 pluss vanuses inimesed, ent on olnud ka nooremaid, sealhulgas kaks 30ndates eluaastates meest.
Aab sõnab, et hambaarstide puhul jätkub vältimatu abi, plaaniline tema teada mitte (praeguseks pole veel plaanist ravi ametlikult peatatud - toim). Mis puudutab teisi teenuse osutajaid, siis on kaalumisel, kas kehtestada veel piiranguid, lisas Aab.
Hambaarstid, iluteenuste pakkujad, juuksurid - kas on plaanis anda neile käsk, et töö lõpetataks? Kadai ütleb, et homme tutvustatakse valitsusele uusi prognoose, siis arutatakse võimalikke uusi meetmeid. "Riik peab olema kaalukas, milliseid teenuseid jätkata, milliseid mitte."
Milline on seis ravimite ja nende tarneahelatega? Jaak Aab ütleb, et ärevust on palju. Ta sõnab, et on hulgimüüjatega suhelnud ja esialgu lepingud peavad. Ta lisab siiski, et lõpuni kindel olla ei saa. Kadai märgib, et pole signaali, et ravimite tarnetega oleks probleeme, mis erineks tavapärasest elust. Ravimiamet tegeleb küsimusega koostöös teiste Euroopa riikide ravimiametitega.
Küsimuste voor. Kas Eestis on kavas teha kaitsepiirded poodides ja apteekides kohustuslikuks? Kadai ütleb, et abi neist kindlasti on. Küll aga ei plaanita sellist ranget reeglit, see on iga ettevõtte enda otsus.
Ta viitab, et nüüd on viimane võimalus otsustada, kas jääda välismaale või naasta. Kes jääb välismaale, tuleb arvestada, et seal tuleb olla ilmselt väga kaua.
Välisministeeriumi konsulaarabi büroo direktor Tiina Kallasmaa räägib, et tuhanded inimesed on vajanud välismaal abi ja juhendamist. 1500 inimese küsimused on lahendatud. 225 inimest välismaal vajab veel abi.
Joller soovitab kuulata neid, kes päriselt patsientidega töötavad, kes päriselt tegelevad valdkonnaga. Ta viitab, et matemaatikud, füüsikud ega keemikud - nemad pole pädevad, et hinnata seda, mis toimub. "Kuulake eksperte. Kui haigeks jääte, tulete ikka arsti juurde, mitte ei lähe keemiku juurde."
Ta viitab, et haigestumus võib tõusta väga äkki. See tõus sõltub igast üksikust inimesest. Joller lisab, et haigestumise tõus peaks olema võimalikult lauge.
Joller lisab, et meedikud teevad kõik, et püsida terved. Ta palub, et seda teeks kõik Eesti inimesed. Karatiin tähendab, et tuleb kodus püsida. Joller räägib, et tal on igaks juhuks tuba valmis sätitud, kui peab olema karantiinis. Ta soovitab vältida Viru raba külastamist, kambakesi turule minemist jms. "Me peame hoidma distantsi."
Joller lisab, et arstid on arvestanud, et osa neist haigestub. Joller: arstide poolt üle Eesti on praegu töötamine kindla teadmisega, et võime haigestuda. Me ei karda haigust.
Nüüd saab sõna Karmen Joller. Ta kinnitab, et perearstid on juba nädal aega valmistunud, et haigestumiste tõus kasvab. Ta viitab, et suurim probleem on isikukaitsevahendid. On perearstikeskusi, kus vaid olemas elementaarsed maskid, millest pole ägedate nakkushaiguste puhul abi. Perearstid loodavad, et nädala jooksul saaks vajalikud vahendid.
Aab lubab, et varud täiendavad. Ta lisab, et mõeldakse ette juba mitme kuu peale.
Kirurgimaskide osas lisab ta, et neid jagas terviseamet eelmisel nädalal 61 000. "Kriitiline varu on olemas," lausub ta. Aab ütleb, et abi vajaks ka erafirmad. Kuu varuks oleks vaja kokku 500 000 maski ja 250 000 paari kindaid. Nüüd otsitakse tarnijaid. Täna loodab Aab jõuda kahe lepinguni. Ta ütleb, et kriitilise olukorraga tegeletakse koostöös sotsiaalministeeriumiga.
Nüüd saab sõna Jaak Aab. Ta räägib, et praegu käib tootmine isikukaitsevahendite osas, siiani polnud neid piisavalt, sest tarneahelad katkesid ja lepingud ei toiminud. Aab vastutab selle valdkonna eest, tootjaks on kohalik firma.
Nüüd on juttu Saaremaast. Kadai räägib, et laupäeval kohtuti sealse haigla esindajatega. Terviseamet on saanud sealt kaks suurt abipalvet - see puudutab ennekõike meedikute saatmist sinna.
Kadai ütleb, et nüüd ei saa lasta end vabaks või väita, et oht on kadunud. "Oht pole kadunud!" Ta viitab, et maailmas on haiguse levik tõusutrendis. Kadai: tegu on salakavala haigusega, kus algselt justkui puhang on kontrolli all, aga mingil hetkel väljub kontrolli alt. Peab olema üsna valvas ja inimesed peavad järgima nõudeid, mis kehtestatud.
Kadai ütleb, et haiguse kohapealne levik tuvastati varajases faasis, seda ei magatud maha. Kadai: esmane strateegia ehk toimus laialdane testimine, olid määratud kiirabibrigaadid, teavitasime aktiivselt nakkushaigega kokku puutunud inimesi jne. See täitis oma eesmärki.
Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juht Martin Kadai tutvustab testitulemusi, mis praeguseks teada. Pikemalt saab selle kohta lugeda siit. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eile-tuvastasid-laborid-26-koroonaviirusesse-nakatunut?id=89320935
Pressikonverents algas. 
Tänase värske statistika osas on murettekitavaim info kindlasti see, et intensiivravi vajavate inimeste hulk on kerkinud kahelt neljale (eile ühelt kahele). See on praeguse kriisi üks tähtsamaid küsimusi - et intensiivravi vajavate inimeste hulk ei kasvaks suuremaks kui riigi võimekus seda pakkuda. Viiruse leviku kiirelt uuenev statistika:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonakaart-kogu-uuenev-statistika-viirusest-eestis-haigusjuhud-testid-haigete-demograafia?id=89313545
Kell 12 algab pressikonverents, kus antakse ülevaade koroonaviiruse puhangust. Plaani järgi on kohal terviseameti esindaja, perearstide seltsi juhatuse liige Karmen Joller ja välisministeeriumi konsulaarabi büroo direktor Tiina Kallasmaa. Samuti riigihalduse minister Jaak Aab. Teemad on ülevaade hetkeolukorrast ja testimisest, isikukaitsevahendid, sotsiaalne distantseerimine ja tark ning teisi arvestav tervisekäitumine ning olukord teistesse riikidesse reisimisel.
Lähiajaks mõni reis soetatud? Vaata, kas ja kuidas saad oma pileteid muuta või raha tagasi küsida. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/ulevaade-lennufirmadest-kes-pakuvad-hetkel-voimalust-tasuta-oma-reisikuupaevasid-muuta?id=89321217
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/medikamente-vaid-kaheks-kuuks-ravimiamet-keelas-teatud-medikamentide-valjaveo?id=89321561
https://forte.delfi.ee/news/maa/hiinas-saastab-koroonakarantiin-20-korda-rohkem-inimelusid-kui-viiruse-tottu-sureb?id=89320491
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/vanglas-nakatus-koroonaviirusesse-vagistaja-ja-endine-hollywoodi-produtsent-harvey-weinstein?id=89321621
Seitsmes linnas avatud mobiilsetes testimisjaamades on neljapäeva lõunast käinud perearsti saatekirja alusel koroonaviiruse testi andmas 669 inimest. Enamik on praeguseks saanud ka oma ka tulemused teada. Taustaks olgu märgitud: neljapäeval avati esimesena proovivõtukoht Tallinnas Lauluväljakul, kus proove võtsid Medicumi tervisekeskuse töötajad. Reedest said Tartu, Viljandi ja Pärnu elanikud proove anda Qvalitase tervisebusside ees. Kuressaares taasavati testimispunkt sealse haigla juures ja Kohtla-Järvel korraldab proovivõttu Ida-Viru keskhaigla. Eile avatati Corrigo abil punkt Narvas. 
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-tanel-kiik-vastab-toele-et-tarne-hollandist-eestisse-ei-joudnud-ekspordikeeld-on-vaga-halb-toon?id=89319737
Töötukassa tegi ülevaate praegusesest seisust. Registreeritud töötuse määr möödunud nädalal tõusis ja on nüüd 6 protsenti. 22.03.2020 seisuga on registreeritud töötuid 38 629. Nädalaga kasvas töötute arv 4,2 protsenti. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on registreeritud töötute arv kasvanud 16 protsenti, aasta tagasi oli töötukassas arvel 33 390 inimest. Eelmisel nädalal tuli uusi registreeritud töötuid arvele 2102, võrreldes varasema nädalaga oli kasv 30 protsenti. Kollektiivsetest koondamistest teatas töötukassale eelmisel nädalal 18 ettevõtet, esmaste koondamisteadete kohaselt koondatakse kokku 261 inimest. Kollektiivsetest koondamistest 8 olid sellised, kus ettevõte märkis, et raskused on tekkinud COVID-19 pandeemiaga, töökohti koondatakse kokku 60.
Tühja neist keeldudest! USAs ei võta paljud inimesed koroonaviiruse levikut veel väga tõsiselt (arvestades Donald Trumpi sõnavõtte pole see ka ime). California osariigis elab pea 40 miljonit inimest, kes peaks nüüd kodus püsima ja võimalikult vähe ringi liikuma, ent paljud eirasid möödunud nädalavahetusel näpunäiteid. Foto on tehtud Los Angelese külje all asuva Huntington Beachi linna rannas. Foto: AFP
Väljumistel on nüüdseks kriips peal. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/neljapaeval-on-tallinkil-saksamaa-liinil-viimane-valjumine-riik-lepingut-rohkem-ei-pikenda?id=89320835
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/louna-korea-teatas-viimase-nelja-nadala-vaikseimast-uute-nakatumisjuhtumite-arvust?id=89320761
Eile tuvastasid laborid 26 koroonaviirusesse nakatunut23. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 352 inimesel, kokku on tehtud 3724 testi. Ööpäevaga laekus 495 testi tulemust, mis on 78 võrra rohkem kui eile.Võrreldes eilsega lisandus 26 uut positiivset tulemust, kellest 16 on Saaremaal, 5 Harjumaal, 4 Võrumaal ja 1 Tartumaal. Vanusegruppide vaates on seis endine: nooremad kui 20-aastased moodustavad vähem kui 6 protsenti ja vanemad kui 60 eluaastat 17 protsenti nakatunutest. Haiglaravil on 15 inimest, neist 4 vajab intensiivravi. Kahe intensiivravil viibiva patsiendi seis on kriitiline.Test tehakse ennekõike haigustunnustega ja meditsiinilise näidustusega inimesi, sealhulgas eakaid ja krooniliste haigustega inimesi. Testimise vajalikkuse otsustab perearst, kes suunab patsiendi proovivõtmisele. Perearstidele on antud juhised, kuid lõplik otsus on alati perearsti arstlik otsus, mille ta teeb tundes oma nimistu patsiente, võttes arvesse patsiendi sümptomeid, üldist tervislikku seisundit ja kõiki kaasnevaid haiguseid.Juhuvalimi alusel testitakse lisaks haigussümptomiteta tervishoiutöötajaid ja hoolekandeasutuste töötajaid, et hoida ära viiruse levik tervishoiu- ja hooldekandeasutustesse ning politsei, päästeameti ning teisi COVID-19 leviku tõkestamisega seotud inimesi, kes oma töö tõttu võivad olla ohuks riskirühmadele.Häirekeskuse ja kiirabi ülekoormatuse tõttu võib kiirabil teenindada abivajajaid nüüd ka kaheliikmelistes brigaadides. See annab võimaluse säästa kurnatusest häirekeskuse ja kiirabi töötajaid, kelle koormus viimasel ajal oluliselt suurenenud. Terviseamet, sotsiaalministeerium ning riik tervikuna töötab selle nimel, et tarnida Eestisse rohkem isikukaitsevahendeid. Eesti osaleb Euroopa Komisjoni ühishankes, kus soetatakse hingamiskaitsevahendeid, kindaid, kaitserõivaid ja –prille. Euroopa Komisjoni ajakava kohaselt võib hange nihkuda maikuusse.Lisaks on terviseamet sõlminud kaks lepingut, millest ühega telliti märtsi alguses 50 000 FFP3 respiraatorit, neile lisaks veel 85 000 FFP3 respiraatorit. Pooleaastane raamleping võimaldab tellida kuni 260 000 maski.Märtsi lõpuks peaks meieni jõudma 200 000 kolmekihilist kirurgilist maski, kuid peame arvestama, et tarneaeg pikeneb. Ka käivad läbirääkimised FFP2 tarnijatega ning teeme kõik, et need jõuaksid lähinädalatel Eestisse. Terviseamet saab isikukaitsevahendeid peamiselt läbi Eesti tarnijate ning Hiina tootjatelt. Paraku peame aga arvestama sellega, et praeguses olukorras on logistikaettevõtetel erinevaid tõrkeid ning tellimuste tarneajad võivad viibida.Sümptomite (köha, palavik) avaldumisel tuleb helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220, kust antakse käitumisjuhised. Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäevaringselt avatud tasuta häirekeskuse infotelefon 1247. Haiglates ja hooldekodudes on alates eilsest telefoniteel võimalik vestelda hingehoidjaga.Hingamisraskuse või õhupuuduse korral tuleb helistada hädaabinumbrile 112.Testi vajalikkust hindab arst ning seda tehakse tervislikel näidustusel. Kui inimene haigestub, siis peaks ta igal juhul püsima kodus ja võimalusel teavitama haigestumisest inimesi, kellega ta on olnud viimastel päevadel lähikontaktis. Kergete sümptomitega, nagu köha, väike palavik, tuleb püsida kodus ja vajadusel leevendada sümptomeid soovitatavalt käsimüügiravimitega.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tanel-kiik-saksamaa-pealt-snitti-votta-ei-soovi-eestlased-on-toiminud-siiani-vastutustundlikult?id=89319965
Hüvasti, koroonaviirus! Nii mõtlesid paljud Hongkongi elanikud, kui märtsi hakul oli neil kõigest 150 nakatunut. Mõelda, elab seal ju kokku pea 7,5 miljonit inimest. Karmidest meetmetest loobuti, aga sel olid omakorda tagajärjed, millega nüüd võitlema asuti. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hoiatav-naide-hongkongis-arvati-et-koroonaviirus-on-seljatatud-ja-piirangud-voib-unustada-saadi-valusalt-vastu-nappe?id=89319933
Mida kodus olles teha? Siin mõned näpunäited. https://naistekas.delfi.ee/elu/kirevmaailm/uus-nadal-koduseinte-vahel-on-alanud-7-kasulikku-ideed-mida-sel-nadalal-karantiinis-olles-teha?id=89320127
https://forte.delfi.ee/news/teadus/biorelv-voi-kokkuhoid-forte-votab-luubi-alla-koroona-konspiroloogia?id=89319911
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-rahandusminister-liikumist-piiratakse-ilmselt-veelgi-voib-olla-juba-tana-voi-homme?id=89319683
Küsimus, mille peale ilmselt paljud mõelnud. https://lood.delfi.ee/omamaitse/toidutrendid/kas-koroonaviirus-voib-toiduga-edasi-kanduda?id=89317213
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-s-kasvas-nakatunute-arv-ule-32-000-new-yorgi-kuberneri-sonul-voib-nakatuda-40-80-elanikest?id=89318969
Laborite testimisvõimekus võib küündida kuni 3000 testini ööpäevas. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tartu-ulikool-pakub-abi-koroonaviiruse-testimiseks-riik-pole-seda-seni-vajalikuks-pidanud?id=89313429
Oli ka aeg! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonapaanikat-levitav-facebooki-lehekulg-pandi-kinni?id=89319251
Kalev teatas reedel, et klubi lõpetab hooaja. Siin väike hüvastijätt! https://sport.delfi.ee/news/korvpall/vtbliiga/video-vtb-uhisliiga-avaldas-huvastijatuks-kalevcramo-hooaja-parimad-hetked?id=89319151
Facebook teatas, et annetab USA tervishoiutöötajatele 720 000 kaitsemaski, vahendab New York Times. Selgub, et maskid olid firmal reservis alates ajast, mil Ühendriike laastasid suured metsatulekahjud.
https://forte.delfi.ee/news/tehnika/pandeemia-kukutas-mobiilimuugi-ajaloo-sugavaimasse-kuristikku?id=89318919
Kui statistikat vaadata, siis nähtub, et praeguseks on koroonajuhtumeid üle maailma 343 543. Terveks on saanud 97 630 inimest, surnud 14 750. Itaalias on viimastel andmetel surnud 5476 inimest (kokku nakatunuid riigis 59 138). Nakatunute arvu poolest on Itaalia maailmas teisel kohal, esikohal on teatavasti Hiina. Seal on nakatunuid kokku 81 093, neist on surnud 3270 inimest. 
Brasiilia jalgpallur kirjeldab sümptomeid. "See viirus ei ole nali. Ma olen noor ja tugev, kujutage ette, mida see vanematele inimestele teeb." https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/tippjalgpallur-koroonaviiruse-sumptomitest-oleksin-dusi-alla-minnes-peaaegu-minestanud-valu-oli-tohutu?id=89318637
Mida on oodata kinnisvaraturul? Kas üürihinnad langevad või üritab mõni omanik praegusest olukorrast hoopis kasu lõigata? Analüüsib Peep Sooman. https://moodnekodu.delfi.ee/news/kinnisvara24/mis-hakkab-lahimal-ajal-juhtuma-kinnisvaraturul-kas-uurihinnad-hakkavad-nuud-langema?id=89317377
CNN vahendab, et USAs on koroonaviiruse tagajärjel surnud juba üle 400 inimese. Samal ajal näeb riigipea Donald Trump meediakajastuses hoopis ristiretke tema vastu ja kurdab Twitteris taaskord, kuidas teda vihatakse. Sedapuhku viitab ta, et ka osa FOXist on selle suunaga kaasa läinud. Teatavasti on Fox News alati olnud just vabariiklaste hääletoru... https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1241929664987148289?ref_src=twsrc%5Etfw
On selge, et praeguses eriolukorras on enamik kultuurisündmusi tühistatud. Siiski on võimalik osasid üritusi veebi vahendusel nautida. Lähemalt saab lugeda EPLi kultuuritoimetuse blogist, mis jooksvalt täieneb. https://epl.delfi.ee/kultuur/otseblogi-koroona-mojutab-kultuurielu-tugevalt-uritused-jaavad-ara-kuid-osa-tuuakse-veebi-vahendusel-vaatajateni?id=89205553
Olümpiamängude kohta olgu taustaks märgitud, et ka olümpiakomitee president Thomas Bach ja Jaapani peaminister Shinzo Abe on tunnistanud, et edasilükkamine on tõepoolest variant, aga mänge ära ei jäeta. See on üldse esimene kord, kui Abe on sellest võimalusest avalikult rääkinud, vahendab CNN. Praeguse seisuga peaks mängud toimuma 24. juulist 9. augustini.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/rootsi-peaminister-esines-harukordse-telepoordumisega-rahva-poole-elu-tervis-ja-tookohad-on-ohus?id=89318393
Kanadast sai esimene riik, mis on koroonaviiruse leviku tõttu sellise otsuse teinud. https://sport.delfi.ee/news/varia/spordipoliitika/kanada-boikoteerib-2020-aasta-olumpiamange?id=89318087
Tahad oma panuse anda? https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/soovid-eriolukorras-abi-pakkuda-loe-kuidas-hakata-vabatahtlikuks?id=89317995
https://epl.delfi.ee/valismaa/koroonakriis-itaalias-laheb-olukord-uha-hullemaks-ja-hispaania-ei-jaa-palju-maha?id=89314727
Selgub, et kui prioriteetsetes gruppides testitavate hulk kasvab kiiresti, ei pruugi perearsti saatekirjaga ikkagi kohe proovi andma pääseda.  https://epl.delfi.ee/uudised/oopaevas-kontrollitakse-tuhat-koroonaproovi-esialgu-voib-noudlus-olla-suurem?id=89315623
Ärilehe ajakirjanik Siiri Liiva sõitis kaasa 46-tunnise päästereisi. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/46-tunnine-paastereis-tallinki-esimesel-saksamaa-kaubareisil-olid-hispaaniasse-suunduvad-autojuhid-koju-tottavad-latlased-ja-eestisse-tulev-kaup?id=89315853
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/saksamaa-keelas-enam-kui-kahe-inimese-avaliku-kogunemise?id=89318089
Lombardia intensiivse kriisiabi osakonna juhataja dr Antonio Pesenti tõdes intervjuus Sky Newsile, et paljud raskete koronaviiruse nähtudega haiglasse sattunud on nooremad inimesed. https://forte.delfi.ee/news/teadus/itaalia-tegelikkus-pooled-intensiivravil-olijast-on-noored?id=89318037
Kaupmeeste liit kutsub inimesi tegema oma vajalikud ostud pärast kella 11 ja jätma hommikused tunnid kaupluste külastamiseks eakatele ning teistele riskirühmadele. "Meie esimene soovitus riskirühmadele on loomulikult kauplusi ja teisi rahvarohkeid koht vältida, kuid alati ei ole see võimalik. Seepärast kutsume inimesi hoolivust näitama ka igapäevaste ja -nädalaste toidukaupade varumisel," ütles liidu tegevjuht Nele Peil. "Kui läheme poodi pärast kella 11, kaitseme ühiselt viiruse poolt kõige enam ohustatumaid inimesi, vähendades nii nende kokkupuudet teiste inimestega," lisas ta.
Soome lennufirma Finnair on teinud hulga lende mujal maailmas reisipiirangute alla sattunud soomlaste kojutoomiseks. Nii saabuvad homme kodumaale Soome kodanikud mitmelt Kanaari saarelt ja Türgist. Hispaania lõunarannikult Malagast toodi möödunud nädalavahetusel soomlasi koju lausa 11 lennukiga. Samamoodi saadetakse lennuk Soome kodanikele järgi Alicantesse. Lennukisse on keelatud tulla koroonaviiruse sümptomitega inimestel. Kui kellelgi avalduvad viiruse tunnused lennu ajal, reisija isoleeritakse teistest ning tellitakse lennujaama kiirabi. Kõigil lendudel informeerib Finnair reisijaid, et nad koju jõudes püsiksid 14 päeva karantiinis.
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eamets-praegu-on-alles-majanduskriisi-esimene-laine?id=89317263
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-erilennukiga-kiievist-saabus-tallinna-nii-eesti-lati-kui-ka-leedu-elanikke?id=89317359
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-koroonagalerii-viimsist-sportlased-hanerasv-ja-varakult-saabunud-jalgrattahooaeg?id=89315067
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peaminister-juri-ratas-peame-olema-valmis-et-koroonaviiruse-levik-eesti-laheb-veel-palju-halvemaks?id=89316271
https://sport.delfi.ee/news/varia/spordipoliitika/rok-kaalume-tokyo-olumpiamangude-edasilukkamist?id=89316201
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/angela-merkel-on-koroonahirmu-tottu-karantiinis?id=89316085
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/analuus-mida-tahendab-eesti-majanduse-jaoks-poolteist-kuud-valisturistideta?id=89297451
Viimastel päevadel on tulnud hulgaliselt teateid, et inimesed astuvad rangetest soovitustest ja keeldudest üle ning kogunevad suurtes gruppides aega veetma. On näiteid suurejoonelistest saunaõhtutest, aga ka rühmatreeningutest. Terviseamet on korduvalt rõhutanud, et koroonaviirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähedasel kontaktil haige inimesega. Kuigi nooremad inimesed ei pruugi haigust nii raskelt põdeda, võivad nad haigust kergesti riskigruppidele edasi anda. Arvestades vanemaealiste ja krooniliste haigete nõrgemat immuunsust ning viiruse peamist levimise viisi, on väga vajalik vältida nendega kontakte nii palju kui võimalik.
Kentucky osariigi vabariiklane Rand Paul on esimene USA senaator, kes andis positiivse koroonaviiruse proovi. "Ta tunneb end hästi ja on karantiinis. Ta on asümptomaatiline ning tema ulatuslike reiside ja sündmuste tõttu testiti teda ettevaatuse tõttu. Ta polnud teadlik otsestest kokkupuudetest ühegi nakatunud inimesega," seisis Twitteri postituses.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestlanna-itaalias-tahan-suve-tulla-koju-eestisse-oma-aeda-keeld-liikuda-tekitab-vangi-tunde?id=89314101
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-onnetud-lapsed-helistavad-hairekeskusesse-kui-minu-sober-nuud-kohatas-kas-ta-sureb-ara?id=89313525
https://sport.delfi.ee/news/korvpall/nba/prantsusmaa-taht-kaitses-koroonaviiruse-ule-nalja-heitmise-tottu-kriitikarahe-alla-langenud-kaasmaalast-inimesed-on-kaitunud-tulgastavalt?id=89315765
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/advokaat-selgitab-vaaramatu-joud-voluvits-mis-vabastab-lepinguliste-kohustuste-taitmisest?id=89302425
https://epl.delfi.ee/arvamus/siim-kallas-eesti-valispoliitika-peab-olema-aktiivsem-peame-joulisemalt-noudma-selgitust-miks-toppavad-meile-moeldud-meditsiini-ja-isikukaitsevahendid?id=89315621
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/usa-suurim-tooandja-vajab-ajutiselt-koroonaviiruse-tottu-lisaks-150-000-tootajat?id=89296187
Politsei tänab ettevõtjaid hea koostöö ja vastutustundliku suhtumise eestPolitsei- ja Piirivalveamet (PPA) tänab ettevõtteid, mis peavad kinni kehtestatud reeglitest, peatasid sellest tulenevalt oma tegevuse ja piiravad öist alkoholimüüki. Politsei teeb koostööd kohalike omavalitsustega, et rikkumisi ja inimeste kogunemisi vähendada.Alates valitsuse 18. märtsi otsusest piirata kellaajaliselt alkoholimüüki meelelahutusasutustes, on politsei pisteliselt kontrollinud piirangust kinnipidamist. PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna sõnul on enamik ettevõtjaid kehtestatud reeglitest teadlikud ja neid järgitakse. „Mõistan, et paljud ettevõtjad on keerulises olukorras, kuid seda enam tänan kõiki koostöö ja vastutustundliku suhtumise eest,“ sõnas Pärkna.Enamik kontrollitud asutusi on suletud või lõpetavad alkoholimüügi vastavalt kell 22, kuid politseipatrullid on avastanud ka selliseid kohti, kus kahjuks alkoholimüügi piirangu vastu eksitakse. Samuti on avastatud kohti, kuhu kogunevad suuremad seltskonnad, kes alkoholi ise kaasa toovad.„Politsei tegeleb nende rikkumistega individuaalselt, vestleme omanikega ning selgitame piirangutest kinni pidamise olulisust. Meie eesmärk on selgitada, et praeguses olukorras on oluline koosviibimisi vähendada ja suurtes gruppides kokku mitte tulla,“ rääkis Pärkna.Tänase seisuga ei ole politsei ühelegi ettevõtjale rikkumise osas ettekirjutust teinud, kuid teavitab korduvastest rikkumistest ka kohalikku omavalitsust, kellel on samuti pädevus meelelahutusasutuste üle järelevalvet teostada. „Praeguses eriolukorras on koostöö kohalike omavalitsustega ääretult tähtis. Viiruse leviku takistamiseks on vajalik igaühe panus ning ainult üheskoos ühise eesmärgi nimel tegutsedes saame viirusest võitu,“ rääkis Pärkna.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/evelyn-sepp-nouab-terviseameti-direktorilt-lahkumisavaldust-tanel-kiik-pole-saarase-seisukohaga-nous?id=89314947
https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/kultuuriministeerium-tapsustab-oues-sportimise-tingimusi-valisrajatistes-trennide-korraldamine-ei-ole-lubatud?id=89314881
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-terviseameti-juht-peame-olema-valmis-koige-hullemaks?id=89313599
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haiglaravil-on-15-koroonaviirusesse-nakatunut-neist-kaks-on-kriitilises-seisus?id=89314711
Vabatahtlike võrgustik pakub abi isolatsiooni jäänud tallinlastele Vabatahtlike platvorm „Kogukond aitab“ tuleb appi neile, kes on koroonaviiruse tõttu isolatsiooni jäänud ja kes vajavad koroonaepideemia ajal millegagi abi. Vabatahtlike võrgustiku abil saavad Tallinnas koroonaviirusesse nakatumise tõttu isolatsiooni jäänud elanikud küsida abi näiteks poe- ja apteegikaupade koju toomisel. Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul viib platvorm „Kogukond aitab“ (ehk Covid –Help) omavahel kokku koroonaviiruse tõttu abi vajajad ja vabatahtlikud. „Juhul, kui mõni abivajaja pöördub näiteks meie linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole abipalvega, kuid meil ei ole võimalik oma sotsiaaltöötajat kohe saata, siis saame appi paluda vabatahtlikud,“ selgitas Beškina. „Kindlasti küsitakse eelnevalt abipalujalt, kas talle sobib, et vabatahtlik toob talle koju poekoti vms. Ainuüksi abiküsija nõusolekul saame vabatahtlikku appi paluda.“ Hetkel on platvormi kaudu registreerunud üle 2000 vabatahtlikku, kes aitavad hea meelega näiteks poe- ja apteegikaupade toomisel, kuid abi võib küsida ka paljudes teistes valdkondades, näiteks telefonivestluseks üksinduse leevendamiseks. Kogukond Aitab lehekülge ja kõnekeskust haldavad vabatahtlikud. Tegemist ei ole vabatahtlikke koondava ja koolitava organisatsiooniga, vaid vabatahtlike ja abivajajate kokku viimise platvormiga. Lehel end kirja pannud vabatahtlike kokkuviimine abivajajatega toimub ainult selle platvormi kaudu. Kogukond Aitab meeskond annab endast parima, et edastada abivajajatele ja nende vabatahtlikele abistajatele parimat infot viiruse leviku ennetamiseks, ent iga osaleja enda vastutus on tagada, et ta ei seaks end ega teisi ohtu. Vabatahtlikku saab appi paluda, kui abivajaja probleemid on otseselt põhjustatud koroonaviiruse puhangu ja eriolukorra tõttu ning kui probleemi lahendamine ei vaja vabatahtlikult erioskuseid või väljaõpet. Juhul, kui linlane vajab abi, siis saab oma abivajaduse lisada https://kogukondaitab.ee/et/ lehel asuvasse vormi või helistada + 372 7168068 (kella 9.-21.00).
https://twitter.com/Martinlaineolen/status/1241708479980634112
Terviseamet on testimiseks küll uued moodused leidnud ja testimist laiendanud, kuid eksperdid räägivad siiski vajadusest võetud proovide arvu suurendada. Koguni nii palju, et võiks kiirtestidega tuhandeid kontrollida. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/testimisest-veelkord-kas-kiirtestid-on-mottetud-voi-asendamatud-toovahendid-viiruse-leviku-analuusis?id=89313971
Kuressaare Haiglale on annetatud juba üle 30 000 euro.https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/713597742510461
Austraalia peaminister Scott Morrison teatas, et koroonaviiruse tõkestamiseks suletakse alates esmaspäeva keskpäevast pubid, klubid, kinod, kasiinod, meelelahutuskohad, spordisaalid, pühakojad ja muud mitte hädavajalikud asutused üle kogu riigi.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/austraalia-teatas-pubide-kinode-jousaalide-ja-muude-lobustusasutuste-sulgemisest?id=89314527
27-aastane Mbanda liitus Parmas tegutseva vabatahtlike organisatsiooni Kollase Ristiga ning töötab nüüd kiirabiauto juhina. "Kui inimesed näeksid seda, mida mina haiglates näen, siis nad ei võtaks enam toidupoodide taga järjekorda. Nad mõtleksid mitu korda üle, kas tasub kodust lahkuda," tõdes ta. https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/itaalia-tippsportlane-tootab-raskel-ajal-kiirabiauto-juhina-palatites-toimuvat-nahes-tuletan-endale-meelde-et-ma-ei-tohi-puhata?id=89314431
Veel 900 nakatunut ŠveitsisŠveitsi tervishoiuministeerium teatas, et laupäeval tuvastati riigis rohkem kui 900 uut koroonaviiruse juhtumit, mis kasvatas nakatunute koguarvu 7014-ni. Vähemalt neli inimest jättis ööpäeva jooksul nakkuse tõttu elu, mis viis surmajuhtumite koguarvu 60-ni.
Lätis tuvastati viimase ööpäevaga koroonaviirus 15 inimesel, millega juhtumite koguarv kasvas 139-ni, teatas täna riiklik taudikeskus. Viimase ööpäeva jooksul viidi läbi 681 testi ja kokku on võetud proov 5127 inimeselt. Leedus tuvastati samal ajal kuus uut koroonaviiruse juhtumit, mis viis seal koguarvu 105-ni. Vilnius teatas reedel ka esimesest koroonatõve ohvrist, kelleks oli 83-aastane naine.
Jürilo sõnul on viirus Eestis liikunud leebemas tempos, kui seda nägi ette terviseameti veebruari keskel tehtud prognoos. “Aga hetkel ei tohi valvsust hetkekski kaotada, kui vaadata, mis Itaalias ja mujal Euroopas toimub, siis me peame olema valmis kõige hullemaks,” ütles ta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-terviseameti-juht-peame-olema-valmis-koige-hullemaks?id=89313599
https://twitter.com/PRB_Raimond/status/1241721896019902464
Veel 43 surma HollandisHollandis tuvastatud koroonaviirusesse nakatunute arv tõusis viimase ööpäevaga 573 võrra (ehk ligi 16%) 4204-ni, teatasid Hollandi tervishoiuasutused pühapäeval. Surmajuhtumite arv Hollandis suurenes samal ajal 43 võrra 179-ni.
"Meditsiinilise maski kandmine haigussümptomiteta inimese poolt ennetava meetmena ei ole põhjendatud, sest suure tõenäosusega ei peata see imepisikese koroonaviiruse sattumist hingamisteedesse," leiab Terviseamet.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseamet-vastab-kes-peaksid-maske-kandma?id=89314105
Covid-19 levik, sellega kaasnev riiklik eriolukord, liikumispiirangud ja isolatsiooninõuded on tänaseks oluliselt muutnud paljude inimeste ja ettevõtjate argipäeva. Kahtlemata on keskmisest keerulisemas olukorras ka kõik need, kes on planeerinud kinnisvaratehinguid, tehinguid osaühingu osadega või kes muul põhjusel peavad pöörduma notari poole. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/asjatundja-soovitused-kuidas-eriolukorras-muua-voi-osta-kinnisvara-ja-teha-muid-notariaalseid-tehinguid?id=89300643
Ainuüksi Helsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkonnas tuvastati laupäeval 71 uut koroonaviirusesse nakatunut. Tegemist on suurima nakatunute arvu kasvuga seal ühe ööpäeva jooksul. Viimane suurim tõus oli päev varem, kui tuvastati üle poolesaja haigestunu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soomes-kinnitati-viimase-oopaevaga-enam-kui-100-koroonajuhtumit?id=89313953
Kui kevadel algab viiruste levimise hooaeg, siis tõttavad imettegevatest toidulisanditest, vajalikest vitamiinikompleksidest ja kasulike bakteritega jogurtitest abi otsima ka need, kes tavaliselt telereklaamide õnge ei lähe. Ikka selleks, et turgutada immuunsüsteemi, milles nende arvates on vead, mis vajavad parandamist. https://forte.delfi.ee/news/teadus/taavi-minnik-immuunsus-luubi-all-lopetage-ravimikroosuste-nuumamine?id=89313739
Taimaal osutus kohalikuks nakkusekoldeks seal toimunud suur taipoksi üritus. Teiste seas on nakatunud näitleja, sõjaväekindral, poliitik, poksitreener ja veel kümned fännid. Üritusest võttis osa ca 5000 inimest. https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/uudised/taipoksi-uritusel-bangkokis-nakatus-koroonaviirusse-ule-100-inimese?id=89312605
Jälgi koroonaviiruse kohaliku leviku operatiivselt uuenevat statistikat. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonakaart-kogu-uuenev-statistika-viirusest-eestis-haigusjuhud-testid-haigete-demograafia?id=89313545
https://twitter.com/ottjarvela/status/1241697003576406016
Tennisekeskustele andis loa välisväljakud avada kultuuriministeerium. "Tenniseliit saatis ministeeriumile kirja, kes vastas, et kui suudame tagada selle, et inimesed teineteisele lähedale ei lähe, on väljas sportimine teretulnud," rääkis keskuse juhataja Märten Tamla. https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/pealinna-suurimaid-tennisekeskusi-avab-ministeeriumi-loal-valisvaljakud-kuid-palgakarbetest-ja-koondamistest-pole-paasu?id=89313597
Helsingis ja selle lähedal tuvastati 71 uut nakatunutHelsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkonnas tuvastati laupäeval 71 uut koroonaviirusesse nakatunut. Tegemist on suurima nakatunute arvu kasvuga seal ühe ööpäeva jooksul. Viimane suurim tõus oli päev varem, kui tuvastati üle poolesaja haigestunu. Mujal üle riigi tuvastati laupäeval veel 34 nakatunut, kasvatades ööpäevas tuvastatute arvu 105-ni. Tänaseks on Soomes tuvastatud kokku 623 koroonaviiruse juhtumit, neist 378 Helsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkonnas.
Mandri-Eesti lääneranniku kõige üksildasemas külapoes pole millestki puudus. Riiulid ägisevad raskuse all. Poeomaniku Vjatšeslavi (kohalike jaoks Slavik) silmad naeravad külalist nähes, ilmselt ka suu, aga seda pole näha – kaitsemask on ees. https://maaleht.delfi.ee/elu/fotod-maapoe-riiulid-on-toidust-ja-tualettpaberist-lookas-kriis-naikse-mojutavat-vaid-pealinna-kauplusi?id=89313463
Peaminister Johnson kutsus inimesi üles võtma võimude hoiatusi tõsiselt ja püsima kodus, et päästa "sõna otseses mõttes tuhandeid elusid". "Kui me ei tegutse koos, kui me ei tee kangelaslikke ja ühiseid riiklikke pingutusi leviku aeglustamiseks - siis on see kõik liigagi tõenäoline, et meie enda tervishoiusüsteem on juba varsti samamoodi ülekoormatud" nagu Itaalia oma, nentis ta.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/suurbritannia-peaminister-kui-me-koju-ei-jaa-tabab-meid-juba-nadalate-parast-itaalia-saatus?id=89310715
https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/713487172521518
"Hetkel on uute nakatunute arv Lõuna-Koreas peamiselt kahanevas trendis. Lõppude lõpuks sõltub kõik meist iseendast. Mida rohkem inimesed järgivad valitsuse juhiseid, ei edasta libauudiseid, hoiduvad kokkupuutest teiste inimestega ning ei liigu mõjuva põhjuseta väljas, seda kiiremini suudame me tagasi jõuda oma tavalise eluni." https://epl.delfi.ee/arvamus/koroonakogemus-marek-maekalda-oleme-siin-louna-koreas-koroonat-juba-alistamas-tanu-koostoole-ettevaatlikkusele-ja-kuulekusele?id=89305127
Hispaania teatas uutest nakatunutest Hispaanias on Covid-19-ga seotud surmajuhtumite arv tõusnud pea 400 võrra - 30% - 1720-ni, teatas Hispaania meedia. Tuvastatud nakatunute arv kasvas Hispaanias samal ajal 24 926-lt 28 572-le ning surmajuhtumite arv 394 võrra - 15% - 3646-ni.
Välisministeerium paneb veel välismaal viibivatele eestlastele südamele, et nad otsustaksid kohe: kas soovite naasta Eestisse või olete valmis jääma välismaale pikemaks ajaks. Transpordivõimalusi Eestisse jääb üha vähemaks ja kuigi Eesti piir jääb eestlastele alati avatuks, ei pruugi juba väga varsti enam olla logistiliselt võimalik Eestisse enne üleilmse kriisi lõppu tagasi saada. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/varske-reisiinfo-eesti-piir-jaab-eestlastele-alati-avatuks-aga-peagi-ei-pruugi-enam-olla-voimalik-enne-kriisi-loppu-koju-saada?id=89312909
Pressikonverents on sellega läbi.
Küsimus: viirus teatavasti ei vali inimesi, keda nakatada. Olukord muutub kriitiliseks siis, kui nakatuvad need, kes peaksid meid aitama, kui meil on häda. Kuidas on suudetud politseis nakkust vältida?Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna: meie jaoks on inimeste hoidmine üks suurimaid pingutusi, sest me oleme eesliinil ja me puutume inimestega kokku. Esiteks loomulikult meie politseinikud järgivad neid samu juhiseid, mida Terviseamet on andnud, et seda koroonaviirust vältida. Teiseks me loomulikult kasutame kaitsevahendeid, ja neid meil täna on, aga loomulikult oleme ka meie selles suures ootejärjekorras, et saada neid juurde. Nendega on ka meil kriitiline seis. Kahjuks on ka politseis täna teada viis koroonaviiruse kinnitatud juhtumit ja sellega seonduvalt oleme ka vastava politseijaoskonna ära puhastanud, et see viirus sealt enam edasi ei leviks. Need inimesed on meile teada ja me ka teame, kellega nad kokku puutunud on.
Küsimus: Eesti osaleb Euroopa Komisjoni ühishankes kaitsevahendite saamiseks, kuid seal on kirjas, et hange võib nihkuda maikuusse. Kas see võib tähendada, et Eesti võib isikukaitsevahendeid juurde saada alles maikuus või on meil ka plaan B?Terviseameti peadirektor Merike Jürilo: Euroopa protsess tõepoolest võtab kaua aega, me läksime sellesse protsessi tegelikult juba veebruaris, kuid esimene hange ei õnnestunud, nad tegid selle uuesti osade kaupa. Osad lepingud ja tarned tulevad tõenäoliselt natukene kiiremini, teised natukene hiljem. Ja meid ka tegelikult ei rahulda see, et maskide hange on see, mille tulemus jääb tegelikult aprilli või maisse. Me oleme otsinud Terviseameti poolelt kõiki teisi lahendusi sinna kõrvale. Juba veebruarikuus oleme sõlminud raamlepingu kohaliku tootjaga, kes aitab meid hädapäraselt n-ö kõrgetaseme maskidega, mida meil on vaja protseduuride jaoks nii kiirabis kui haiglas. Meil on sõlmitud kaks lepingut tarnijatega ja järgmisel nädalal on tõetund, kas me saame need tarned ka kätte. Ühelt poolt on tarnija andnud kindlustunde ja meil on lepinguline suhe, aga enne, kui ma ei ole käega katsunud neid maske, ei julge ma öelda, et need on olemas. Aga hetkel me oleme lootusrikkad, et järgmisel nädalal meil kaks tarnet siiski tulevad. Veel üks lootuskiir on see, et Saksamaa võttis ära ekspordikeelu ja Hiinas tegelikult tootmist natuke taastatakse juba, nii et ehk ka see võib anda lähiperspektiivis leevendust. Aga need on ka kõik sellised ehkud ainult. Aga kindalt ma tean seda, et Terviseametil endal on üks tarne tulemas 27. märtsil ja veel üks lähima viie-kuue päeva jooksul.
Küsimus: kui mul on koroonahaiguse sümptomid, ma saan saatekirja, aga kuna ma tunnen end halvasti, siis ma ei istu ise rooli. Lähen sinna drive-in punkti, tuvastatakse mul koroonaviirus, sõidan sõbra või perekonnaliikmega koju ning hiljem pannakse mind karantiini. Aga see inimene, kes mind sinna viis, läheb omakorda otsima autojuhti, kes ta kontrollpunkti viiks. Kas me ei tekita sellise süsteemiga haigeid juurde?Terviseameti peadirektor Merike Jürilo: see on olnud meie üks peamine nõudmine ka meie erameditsiiniettevõttele, kes seda testimist korraldab, et proovi võtmine peab olema ohutu nii proovi võtjale kui ka ümberkaudsetele inimestele. See tähendab, et kindlasti ei tohi proove võtta viisil, et võiks juhtuda viiruse edasikandumine. Teine pool, mida kindlasti oleme rõhutanud, et kui inimesel on koroonaviiruse kahtlus, siis ta kindlasti ei tohiks minna proovi andma ühistranspordiga, kuskile järjekorda koos teiste inimestega ootele, sest see on potentsiaalne oht nakkuse levitamiseks. Seega nii-öelda läbisõidupunktid on neile inimestele, kelle on endal liikumisvõimalus, see lihtsalt võimaldab kiiresti selle proovi ära anda. Kui inimesel endal seda võimekust ei ole, siis erameditsiiniettevõtja on pannud üle Eesti käima ka kaheksa kuni üheksa mobiilset brigaadi, mis tähendab, et kui inimene ei saa ise liikuma ja tal on koroonakahtlus ja perearst on selle saatekirja andnud, siis on proove võimalik anda ka kodus.
Küsimus Terviseametile: kuidas on meie perearstisüsteem homseks hommikuks valmis (nädalavahetusel perearstid ei tööta)?Terviseameti peadirektor Merike Jürilo: perearstiseltsi esindajad on omalt poolt terve selle nädala ja ka eelmise nädala ettevalmistusi teinud selleks, et perearstid kogukonnana oleks valmis inimesi rohkem teenindama. Palju plaanilisest ravist, mis on võimalik edasi lükata, on peatatud. Inimestele on loodud võimalus helistada rohkem kui tavapäraselt, saada nõu telefoni teel või üle videosilla, seega ma usun, et perearstikeskused ja üksikud perearstid on valmis selleks, et oma patsiendid kaugtööna ära teenindada.Ma usun, et nad on valmis.
Politsei- ja Piirivalveamet kutsub inimesi üles taotlema dokumente internetis.
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna: eriolukorra kehtestamisest oleme kontrollinud ka mitmeid asutusi, kehtestatud on piirangud ennekõike baarides alkoholi tarbimise ja müümise osas. Üldjoontes võib öelda seda, et ettevõtted peavad sellest kinni, kuid me oleme täheldanud ka teatud juhtumeid, kus mõned baarid on avatud ja võimaldavad ka suurematel seltskondadel koguneda ja alkoholi tarbida. Me oleme pööranud sellele tähelepanu ja lõpetanud ka suuremate kogunemiste puhul selle viibimise seal. Aga veel kord, me rõhutame üle, et need reeglid ei ole seatud selleks, et neid eirata, need on seal selleks, et viiruse levikut tõkestada.
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna: vabatahtlike ja kohalike omavalitsustega koostöös oleme me väga suurt tähelepanu pööranud ja pöörame järjest enam ka noortele, kes kogunevad erinevates avalikes kohtades. Me selgitame neile eriolukorrast tulenevaid nõudeid ja põhimõtteid, kuidas nakkusohtu vältida. Me saame aru, et õues käimine ei ole keelatud, aga igatahes tuleb vältida suurtes gruppides kogunemist.
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna: kurjategijad jätkavad oma petuskeemidega, mida on tavapäraselt tehtud, küll aga on täna võetud mõjutusargumendiks koroonaviirus ja sellega seotud tervisekontroll, erinevad testid ja puhastusvahendid. Me palume inimestel väga tähelepanelikult suhtuda, kui teile helistatakse või veebis pakutakse erinevaid tooteid, siis enne kui te vajutate nupule, et ma ostan, siis palun veenduge eelnevalt, et tegemist on õige toote ja õigete inimestega. Ja me kindlasti ootame informatsiooni selliste tähelepanekute osas, kus te näete et tegemist võib olla kahtlase pakkumisega.
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna: süütegude üldarvus me täna suuri muudatusi hetkel veel täheldanud ei ole, sama ka väljakutsetes ja liikluses. Märgata ei ole ka suur tõusu lähisuhtevägivallas, samas ma pööran väga suurt tähelepanu ja pöördun ka inimeste poole palvega mõistvalt suhtuda. Täna on olukord, kus väga paljud on kodus, kodutööl, lapsed on kodus, see tekitab pingeid ja palun neisse mõistvalt suhtuda ning lahendada need olukorrad ratsionaalselt.
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna: meie jaoks loomulikult on iga päev käed-jalad tööd täis ja toimetame üsna aktiivselt. Meie jaoks on põhitähelepanu piirikontrollil. Teisipäevast alates on Eestisse sisenenud ca 26 000 inimest. Turvalisuse tagamisel piiridel toetavad meid erinevad vabatahtlikud, abipolitseinikud kaitseliitlased ja ennekõike oleme nad suunanud piirikontrolli kohtadesse, aga ka kohati infotelefoni kõnesid vastu võtma.
Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela: oluline veel, mida me oleme kuulnud ja millele ma soovin tähelepanu juhtida, on lapsevanematele: palun rääkige oma lastega ja selgitage neile olukorda, mis meil praegu riigis on, miks see nii on, sest kui lapsed on päevad läbi üksinda kodus, siis lapsed helistavad, on väga kurvad ja murelikud ning soovivad informatsiooni. Võtke aega ja rääkige lastega.
Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela: 1247 telefoniliinil me töötame koos riigikantseleiga, kes kogu aeg operatiivselt koondab erinevatele küsimustele vastuseid teistest riigiastutustest. Teabeliikumine toimib ja see toimub kiiresti ning kõigile tänu, kes otsivad neile inimeste küsimustele vastuseid.
Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela: kui esimestel päevadel vastasime 1247 numbril kuskil kaks ja pool tuhat kõnet ööpäevas, siis tänaseks on olukord natuke stabiliseerunud ja jääb sinna alla 1000 kõne kanti, mille pärast inimesed pöörduvad ning nõu, informatsiooni ja abi küsivad. Hädaabinumbri 112 kõnekoormus on õnneks vähenenud, sest meie jaoks on oluline, et kui inimesed vajavad politsei, päästeameti või kiirabi abi tõsiste juhtumite puhul, kus inimeste tervis ja elu on ohus, siis nad seda saavad, ja koormus on tänaseks normaliseerunud.
Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela: avasime esmaspäeval telefoninumbri 1247, et jagada inimestele riiklikku, ametlikku, kinnitatud informatsiooni, et võtta maha neid pingeid, mis on tekkinud erinevate libauudiste ja valeinformatsiooni levikuga. Meie kui Häirekeskuse jaoks läks olukord kriitiliseks 12. märtsi paiku, kui 112 numbrile tuli tavapärasest kaks korda rohkem pöördumisi, sest inimesed tahtsid informatsiooni. Just seetõttu lõime numbri 1247, et seda informatsiooni, mida on palju, inimestele jagada.
Terviseameti peadirektor Merike Jürilo: mina omalt poolt tänan neid inimesi, kes on haiguse leviku piiramisse panustanud oma isikliku eeskujuga, kuid ka neid ettevõtteid, kes tegelikult on aidanud kaasa sellele, et informatsioon piisavalt hästi leviks, et inimesed oleksid teadlikud, et inimesed saaksid koju välismaalt ja et neil oleks tegelikult abi tagatud ka siis, kui nad peavad olema kodus ja neil ei ole lähedasi.
Terviseameti peadirektor Merike Jürilo: palju on küsimusi ka selle kohta, kas informatsiooni on piisavalt. Terviseameti koduleheküljelt leiab absoluutselt igasuguse asjakohase informatsiooni, koroonaviirus.ee koduleheküljel on palju juhiseid, perearsti nõuandetelefon 1220 annab nõu terviseküsimustes ja käesoleval nädalal ühe olulise sammuna käivitus ka elanikonna infotelefon 1247, kust inimesed saavad küsida oluliselt laiemate küsimuste kohta, kui seda on ainult haigus.
Terviseameti peadirektor Merike Jürilo: nüüd kui vaadata seda, et kas me võime hetkel, kui me vaatame hetkel numbreid, natuke lõdvendada neid piiranguid, millega me oleme pidanud ühiskonnas arvestama. Täna ma tahan küll Terviseameti poolt rõhutada, et hetkel veel ei tohi valvsust kaotada - kõik need samad suunised ja juhised, millest on räägitud siin juba mitu nädalat, on jätkuvalt asjakohased: hoida distantsi, vältida lähikontakti, pesta käsi, hoiduda haigussümptomitega vanemate külastamisest. Täna maailmatrend näitab ja ka Eestis me juba näeme seda, et kasvab vanemaealiste haigestumine. Ja kuna vanemaealised on riskirühm, siis meie kõigi huvi on eelkõige, et meie vanemaealised oleks hoitud sellest haigusest, et nad saaks piisavat ja asjakohast abi. Tänan kõik, kes on pidanud vastu selles olukorras, kus tuleb natuke vähem väljas käia, üritusi külasta jm ette võtta, sest haiguse leviku piiramise seisukohast on see ülioluline.
Terviseameti peadirektor Merike Jürilo: Testimise mahud on tõusnud alates veebruari algusest kuni siiamaani jätkuvalt. Näiteks eelmisel ööpäeval tehti üle 400 testi, mis on juba 100 võrra rohkem kui eelmisel päeval, nii et keegi ei pea tundma muret sellepärast, et kui tal on sümptomid, et siis ta ei saa testitud või ei saa teada, kas tal on Covid-nakkus või mõni muu haigus. Küll aga ma tahan siinkohal rõhutada, et selle otsuse testimisele saatmiseks teeb arst, sellepärast et arst on kõige parem nõuandja tervise küsimustes. Me ise inimestena võime küll endale diagnoosi panna, aga see ei pruugi olla kõige täpsem ja seega on arsti hinnang kõige olulisem.
Terviseameti peadirektor Merike Jürilo: uue nädala alguses on meil võimalus kiirabi puhul keskenduda ennekõike vältimatu abi osutamisele, mis on esmajoones kiirabi roll, ja see on oluline ka seetõttu, et tegelikult juba täna me näeme, et hospitaliseeritute hulk kasvab, seega meie vältimatu abi toimepidevus peab olema tagatud. See loomulikult ei tähenda, et inimesed jäävad testimata.
Terviseameti peadirektor Merike Jürilo: Kuressaare Haigla on olnud mitmeti meedias üleval ja ka tegelikult meie staabilaual. Toimunud on mitu briifingut haigla esindajatega ning ka veel eile Kuressaare Haigla juht rõhutas, et haiglal toimepidevuse probleeme pole ja nad suudavad haiglaravi tagada. Küll aga oli nende palve see, et võimalusel hetkel, arvestades, et nende oma töötajaid on kodus ravil, võiksid nad hospitaliseerida haiged ka mandri haiglatesse - selles me oleme nendega läbi rääkinud ja neile ka vastu tulnud.
Terviseameti peadirektor Merike Jürilo: tänase hetke seisuga on hospitaliseeritud 15 inimest, kellest kaks on vajanud ka intensiivravi, ühe inimese seisund on ka kriitiline. Terveks on saanud neli inimest ja see on positiivne.
Terviseameti peadirektor Merike Jürilo: viimane nädal näitab, et me püsime sellises stabiilses kasvu trendis, mis ei ole õnneks olnud plahvatuslik, kuid iga päev 5-8 protsenti testidest on olnud positiivsed. Värsked andmed näitavad, et kerge stabiilsus on saavutatud, kuid see ei tähenda me võime valvsust kaotada.
Õige pea algab ametkondade pressikonverentsJuba 10 minuti pärast algab ministeeriumide ühishoone pressikonverentsi ruumis igapäevane asutusteülene briifing. Plaani järgi on kohal Terviseameti peadirektor Merike Jürilo, Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna.Teemad, mis tulevad täna arutlusele, on infotelefoni 1247 toimimine, venekeelse elanikkonna teenindamine, samuti ülevaade hetkeolukorrast, testimisest ja isikukaitsevahendite hangetest.Osalejad võivad tulenevalt oludest muutuda viimase hetkeni, teatas valitsus.
Ööpäevaga jättis Hispaanias viiruse tõttu elu rohkem kui 300 inimest, millega surnute koguarv tõusis 1326-ni. Võrreldes päevataguste arvudega tähendavad uued numbrid 25%-list kasvu nakatunute arvus, 40%-list kasvu intensiivravis viibivate inimeste arvus ja 32%-list kasvu surnute arvus. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/halvim-on-veel-ees-hispaania-voimud-teatasid-intensiivravi-vajavate-koroonapatsientide-jarsust-kasvust?id=89310719
Tulika Takso juhatuse liikme Anne Rebase sõnul tuleb praegu vaheseinadega varustada umbes 50 taksot. "Arvestades taksoteenuse turu langust, kus mahud on vähenenud ca 80%, on see piisav hulk vaheseinadega autosid. Seni kuni vahesein pole paigaldatud, juht uusi tellimusi peale ei saa." https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/esmakordselt-eestis-tulika-takso-eraldab-juhid-ja-reisijad-uksteisest-vaheseinaga?id=89312355
Milline on olukord praegu? Millised on meie valikuvõimalused? Milline näeb välja hea koroonaviiruse vastu võitlemise strateegia? Kuidas peaksime mõtlema majanduslikest ja ühiskondlikest mõjudest? https://ekspress.delfi.ee/kuum/suur-analuus-kuidas-voidame-koroonaviiruse-ehk-haamer-ja-tants?id=89308431
Soome tööterviseameti soovitus tööandjatele on lihtne: aeg on rattaparklad korda teha, et soosida töötajate liikumist töö ja kodu vahet jalgrattaga ja jalgsi. Lisaks soovitatakse töötajatele võimaldada paindlikumat tööaega, et korraga viibiks kohapeal võimalikult vähe inimesi ja lähikontaktid oleksid viidud miinimumini.https://forte.delfi.ee/news/varia/soome-tooterviseameti-soovitus-liikuge-jalgrattaga-autoga-vaid-hadavajadusel?id=89312283
"Kõik need süüdistused pahatahtlikus kasumi kasvatamises on täiesti põhjendamatud kasvõi juba seetõttu, et paari viimase nädala jooksul on mootorikütuste hinnad tanklates langenud 14 senti liitri kohta," leiab Circle K Eesti peadirektor Kai Realo. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kai-realo-miks-poliitikud-elutahtsa-teenuse-osutajaid-toetamise-asemel-suudistavad?id=89311951
Delfi eriolukorra „Erisaates“ oli pühapäeva hommikul veebisilla vahendusel külas eurosaadik Marina Kaljurand, kes on juba kümnendat päeva iseendale kehtestatud karantiinis. Saates annab ta nõu, kuidas leida kuju sunnitult eluks õige rütm, ja räägib muidugi erinevatest Euroopa asjadest.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-marina-kaljurand-euroopa-jai-koroonakriisis-hiljaks-miks-mart-helme-soome-siseministrile-ei-helista?id=89311503
Singapur teatas sissesõidupiirangute karmistamisestSingapur keelab alates esmaspäeval kella 11.59-st pea kõigil välismaalastel riiki siseneda või seda transiitriigina kasutada. Ainsad Singapuri naasta võivad välismaalased on sealse tööloa omanikud ja nende ülalpeetavad ning sedagi juhul, kui nad töötavad olulistes sektorites nagu tervishoid või transport, vahendab BBC News.Tegemist on suure laiendusega varasematele meetmetele, mis võimaldasid inimestel (peale väikese arvu riike) Singapuri siseneda. Tingimuseks oli saabujate kohustus minna riiki sisenemis järel kaheks nädalaks kohustuslikku karantiini.Uued piirangud tulid pärast teadet, et  Covid-19 nõudis Singapuris kaks esimest ohvrit, kui linnriigi haiglas jätsid elu 75-aastane Singapuri naine ja 64-aastane Indoneesia mees.
326 nakatunut Eestis Täna hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 326 inimesel, kokku on tehtud 3229 testi. Ööpäevaga laekus 417 testi tulemust, 109 võrra rohkem kui eile. Võrreldes eilsega lisandus 20 uut positiivset, uusi nakatunuid tuli enim juurde Harjumaal – 9. Tartus ja Võrus lisandus kummaski 4, Saaremaal 2 ja teistes maakondades nakatunuid ei lisandunud ühtegi. Vanusgruppide vaates on seis endine, 6% alla 20 aastased ja 17% 60+ vanusgrupi positiivseid. Haiglaravil on 14 inimest, neist 2 vajab intensiivravi.  https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eile-tuvastati-20-koroonaviirusesse-nakatunut-kokku-on-koroonaviirus-eestis-326-inimesel?id=89312059
Rumeenia teatas esimesest koroonaohvristÖöl vastu tänast jättis Rumeenias koroonaviiruse tagajärjel elu 67-aastane mees, kes põdes ühtlasi ravimatut vähktõve, teatas valitsus. Tal tuvastati koroonaviiruse nakkus 18. märtsil ning teda raviti Rumeenia lõunaosas asuva Craiova linna haiglas.Tänaseks on Rumeenias tuvastatud 367 koroonaviiruse juhtumit.
Itaalia peaminister Giuseppe Conte ütles laupäeva hilisõhtul telepöördumises, et valitsus peatab üle kogu riigi ajutiselt kogu vähemolulise äritegevuse, tunnistades, et 60 miljoni elanikuga riik seisab silmitsi oma suurima väljakutsega pärast teist maailmasõda. "Jääge koju, meil pole muud valikut," tõdes ta.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/itaalia-koroonakriisi-valusaim-paev-valitsus-sulges-pea-koik-tehased-ja-keelas-valjas-sportimise?id=89310743
Jaapani valitsuse ametliku seisukoha järgi pole mängude edasilükkamine variant, kuid Reutersile kinnitasid kaks korraldusega lähedalt seotud isikut vastupidist."Meil on palutud viimaks läbi mängida edasilükkamise stsenaarium," ütles üks allikatest. https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/reuters-olumpia-korraldajad-plaanivad-mangud-edasi-lukata-koostamisel-on-stsenaariumid-b-c-ja-d?id=89311821
Töötlev tööstus on Eesti kõige olulisem majandussektor – 120 000 töökohaga toob tööstus riiki enam kui 70% meie ekspordirahast. 2019. aastal oli Eestis toodetud kaupade eksport 10,2 miljardit eurot. Kuidas see tänase kriisi üle elab?https://arileht.delfi.ee/news/uudised/intervjuu-kuidas-elab-eesti-tootlev-toostus-kriisi-ule?id=89303701
Täna kell 12 ülevaade arengutest Täna kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoone pressikonverentsi ruumis igapäevane asutusteülene briifing. Plaani järgi on kohal Terviseameti peadirektor Merike Jürilo, Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna. Teemad, mis tulevad täna arutlusele, on infotelefoni 1247 toimimine, venekeelse elanikkonna teenindamine, samuti ülevaade hetkeolukorrast, testimisest ja isikukaitsevahendite hangetest. Osalejad võivad tulenevalt oludest muutuda viimase hetkeni, teatas valitsus.
Kolmel Saaremaa arstil tuvastati koroonaviirusKuressaare haigla kolmel arstil tuvastati koroonaviirus, ütles Kuressaare haigla juht Märt Kõlli laupäeva õhtul Aktuualsele Kaamerale. "Tõesti meie arstkonna personalist on väljakukkujaid ja on olnud kolm positiivset juhtumit arstkonna hulgas. Kiirabi poolelt on ka rivist väljakukkumisi, aga nende staatused on hästi erinevad. Kellel on külmetushaigus ja osad on veel ka proovi ootel," rääkis Kõlli.
Delfi küsis liiklusloenduse andmeid seoses koroonaviiruse leviku ja eriolukorra kehtestamisega Eestis. Meie kasutusse jõudis 30 püsiloenduspunkti andmed perioodil 2. märts kuni 17. märts. Meenutuseks: valitsus kehtestas Eestis eriolukorra 12. märtsil.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaart-vaata-kui-palju-vahem-oli-eesti-teedel-autosid-eriolukorra-esimestel-paevadel?id=89302385
Täna kell 20 tasub end seada Delfi lainele, et kuulata Jalmar Vabarna kodukontserti.https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/delfi-live-minapusinkodus-kontsert-jalmar-vabarnaga-kell-2000?id=89309629
"Meie tiimis on vähemalt viis-kuus inimest, kes on nakatunud, aga ainult kahel oli palavik ning nüüd on nad juba paranenud. Oleme noored sportlased. Usun, et see on paranemisele kaasa aidanud," ütles võrkpalliklubi kapten Daniel Maciel.https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/saaremaa-vorkpalliklubi-kapten-meil-on-vahemalt-viis-kuus-koroonaviirusesse-nakatunut?id=89311145
Carolus Reincke on mees, kes teab väga palju selle kohta, kuhu paigutada raha ja mida eduka investeeringu tegemise jaoks tähele on vaja panna. Hetkel on aga maailm koroonaviirusest halvatud ning turud on väga volatiilsed. Mida kogenud rahapaigutaja selle kohta arvab? https://arileht.delfi.ee/news/uudised/investeerimisotsuste-tegija-raagib-koroonaviiruse-mojust-ja-sellest-mida-vallandunud-naftasoda-tegelikult-tahendab?id=89310633
„Rasedaid testitakse samade reeglite järgi nagu teisi,“ ütles sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Eva Lehtla Fortele. Tema kinnitusel ei põhjusta praeguse teadmise kohaselt raseda haigestumine koroonaviirusesse lootel väärarenguid. Seetõttu kehtivad rasedatele samad juhised nagu teistelegi nii nakatumise vältimiseks kui haigestumise korral.https://forte.delfi.ee/news/varia/ametlik-eesti-rasedatele-koroonatestide-osas-erandeid-ei-tehta?id=89310859
Astri Grupi, kes haldab Balti Jaama Turgu, Tartu Lõunakeskust, Pärnu Keskust ja kaht keskust Narvas, näitab eeskuju, tulles raskustes üürnikele vastu ja alandades nende üüritasu.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eeskujulik-naide-kaubanduskeskuste-haldajate-seast-kerkib-kriisi-ajal-esile-kodumaine-tegija?id=89310265
"Me mõistame selle palve tagajärgi ja olümpiamängude edasilükkamise logistilist keerukust, mis seisneb sportlaste, alaliitude ja võtmeosapoolte graafikute muutmises, kuid praeguses globaalses olukorras selle pidamine ei oleks meie sportlaste huvides," ütles USA kergejõustikuliidu juht Max Siegel. https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/maailm/usa-kergejoustikuliit-kutsus-ules-olumpiamange-edasi-lukkama?id=89310745
Trumpi sõnul teeb Jaapani peaminister Shinzo Abe otsuse suurürituse toimumise kohta peagi. "Peaminister Abel on vaja suur otsus teha," vahendas BBC president Trumpi sõnul. "Nad on ehitanud ühe kõige ilusama spordiareeni, mida ma näinud olen."https://sport.delfi.ee/news/varia/spordipoliitika/donald-trump-tokyo-olumpiamangude-saatus-selgub-peagi?id=89310559
"Mõtlesin seal sinimustvalgete lippudeta külade vahel sõites hoopis, et mis saab siis, kui sellele haigusele on piir pandud. Kas hetkekeelud jäävad püsima? Samuti suhtumine, et näo järgi võiks otsustada kuuekümneste ja vanemate inimeste elu ja surma üle?" https://maaleht.delfi.ee/arvamus/margus-mikomagi-kui-inimene-on-raskelt-haige-ja-ule-60-aasta-vana-siis-tulebki-loobuda-tema-ravimisest?id=89310717
Veel üks aspekt kogu selle uue elukorralduse juures on, kuidas nakkusohu vältimiseks värskes õhus peiesid pidada — kõik kohaletulnud hoiavad kaht meetrit vahet, süües papptaldrikult tuulevarjulises kohas õues. Ent praeguses eriolukorras pole selliseidki piknikpeiesid kuigi mõistlik teha. https://maaleht.delfi.ee/uudised/eriolukord-ei-saasta-isegi-kadunukesi-matused-tuleb-pidada-lahiringis-peied-jaagu-uldse-ara?id=89310721
Tere hommikust! Jätkame viimaste arengute kajastamist.
Koroonaviirus on võtnud suure nime jalgpallimaailmast..https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/madridi-reali-endine-president-suri-koroonaviiruse-tagajarjel?id=89310651
Itaalia jalgpallimaastikultki tuleb iga päev üha rohkem nakatunuid.https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/itaalia-jalgpalli-suurkuju-ja-tema-poeg-nakatusid-koroonasse?id=89310609
https://twitter.com/tankler/status/1241409853240881153
Hea meel näha, et järjekordne erilend on toonud koju meie kergejõustiklased Portugalist!https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/delfi-fotod-portugalis-loksus-olnud-eesti-kergejoustiklased-paasesid-erilennuga-koju?id=89310429
Meeletu number ja see läheb kahjuks iga päevaga üha suuremaks..https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/itaalias-suri-koroonaviiruse-tagajarjel-oopaevaga-pea-800-inimest?id=89310263
Ja nii nad läksid!https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-laks-teele-viimane-laevatais-kes-karantiinivabalt-soome-paasevad?id=89309799
https://www.facebook.com/saarehaigla/photos/a.499489910587913/712870835916485/?type=3#w=500
UUS REISIINFO!Välisministeerium ja Eesti välisesindused on koostöös reisi- ja transpordifirmade ning teiste riikidega leidnud uusi võimalusi eestlaste koju naasmiseks.Näiteks on juurde tulnud järgnevad erilennud:🔹 Homme, 22. märtsil kl 13.30 toimub Atlantic Traveli erilend Tenerife Lõunalennujaamast (Tenerife Sur) Riiga. Veel on vabu kohti, palun huvilistel anda viivitamatult endast märku: atlantic@atlantic.lv.🔹 Nordica erilend Malagast Tallinna on planeeritud teisipäevaks, 24. märtsiks väljumisega kl 12.45. Piletite broneerimine otse Nordica kodulehelt www.nordica.ee/lendamekoju.🔹 Esmaspäeval, 23. märtsil kl 15.50 toimub Air Balticu erilend Istanbulist Riiga. Broneerimiseks palun helistada +371 6710 7771.🔹 Esmaspäeval, 23. märtsil toimub Leedu korraldatud evakuatsioonilend Balilt Vilniusesse; huvilistel palume end viivitamatult registreerida aadressil https://www.kidytour.lt/skrydis-balis-vilnius või anda endast teada Eesti saatkonnale Canberras (nimi, isikukood, passinumber, kontakttelefon): consular.canberra@mfa.ee🔹 Reedel, 27. märtsil toimub Leedu korraldatud evakuatsioonilend Hanoist Vilniusesse, vahepeatumisega Bangkokis. Lennuga liitumiseks kas Hanoist või Bangkokist saab registreeruda siin: https://www.vietnamballoons.com/book-online.📍 Lisaks on uut konsulaarinfot transiidi kohta läbi Austraalia, Helsingi ja Riia.
Loe järjekordset lugu meie koroonakogemuse rubriigist.https://epl.delfi.ee/arvamus/koroonakogemus-kirjanik-kalle-kasper-hilja-ohtul-tuleb-pommuudis-pohja-itaalia-isoleeritakse-kiirustan-tagasi-eestisse-eelkoige-paanika-eest?id=89305109
Eestis on juba kaks koroonaviirusse nakatunut, kes vajavad intensiivravi..https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaks-nakatunut-viibivad-intensiivis-molemil-vanust-ule-50-aasta-uhe-patsiendi-seisund-on-kriitiline?id=89306811
Kuressaare Haiglale on viimase seisuga annetatud juba enam kui 20 000 eurot. https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/712869415916627?__xts__[0]=68.ARCQGlS0RSgctdOZvb5sfHqr7FT5T4cYktp1oBd_oREug5hamPpNbo6s-8VuaZiIuSjUFh3686As01LJ6wgZHaZedXcq0reiLvt4psoAEHejcmNwd_FCaF4q-hux1hUCAAD4e17mFBFrzMJRRjp4ew2kbpdZCzxq3tTQ1XdWo_7ixkbagyN7ynjJz3JLOT1dx4G8c5haJ74qYFp23nfC4Q9KFBtub42jolmEUkozvEA_3oYZZt7xly0CsPTkvZBA0ADjhNibqv0yUELX9_MzIy7uKlul1CMTozYmgB3ldLyP1P6nNQv6P6IrVjBb4okmx0x8UrHId3f93OueOYs&__tn__=-R
Iraani mullad läksid hiljuti omadega päris rappa, kui leidsid, et koroonaviiruse peletamiseks tasuks juua tööstusliku kangusega alkoholi. Teadete kohaselt on viirusepuhangu ajal Farsi provintsis neid soovitusi järgides alkoholimürgitusse surnud juba mitu korda rohkem inimesi kui viirusesse endasse.Iraanis on viimase seisuga tuvastatud 20 610 nakatunut ja 1556 surmajuhtumit.
Alates eilsest eriolukorra tööde juhiks määratud riigihaldusminister Jaak Aab kinnitab, et uus nädal peaks tooma omavalitsustele ja riigiasutustele 200 000 liitrit desinfitseerimisvahendit - sellest piisavat nendele asutustele tervelt kuuks. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jaak-aab-vajalike-isikukaitsevahendite-tarnest-meil-on-vaja-kiiret-lahendust-valitsusasutused-tootavad-selle-nimel?id=89309175
Tänavune jäähoki suurvõistlus pidi toimuma 8. - 24. maini Šveitsis. https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/hoki/ametlik-jaahoki-mm-i-tanavu-ei-toimu?id=89309211
Veel üks viis tuvastamaks koroonaviirustSuurbritannia juhtiv otorinolarüngoloogia assotsiatsioon teatab, et pealtnäha asümptomaatilistel patsientidel, kellel pole koroonaviirusele omast palavikku ega köha, võib pärast nakatumist esineda sümptomitena lõhna- või maitsetaju kadu."Oleme tuvastanud uue sümptomi (haistmis- ja maitsetaju kadumine), mis võib tähendada, et ilma muude sümptomiteta, kuid just need tajud kaotanud inimesed peaksid end isoleerima - jällegi viiruse leviku vähendamiseks," märkis assotsiatsioon.
Igal Kadrina kandi spordihuvilisel on nüüd võimalus teiste jooksjate ja kõndijatega mõõtu võtta. Selleks tuleb vaid valida rada ning lülitada sisse stopper. Võistelda saab ööpäevaringselt ja virtuaalselt. https://maaleht.delfi.ee/uudised/kadrinas-saab-koroona-kiuste-kolm-nadalat-jarjest-voidu-joosta-virtuaalselt?id=89307379
Itaalia Bergamo haigla oli nõus võttemeeskonna oma ruumidesse laskma, et näidata kogu maailmale, mismoodi näeb välja katastroofiline olukord, mida keegi pole veel varem kogenud. Arstid seal kutsuvad seda apokalüpsiseks ja nende sõnum teistele on lihtne: valmistuge! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/video-itaalia-arstid-naitavad-kogu-maailmale-mida-koroonaplahvatus-endast-kujutab?id=89308587
Snuukrimaailma tippsündmus pidi tänavu aset leidma 18. aprillist 4. maini. Inglismaal Sheffieldis iga-aastaselt toimuv üritus loodetakse praeguse seisuga ära pidada tänavu juulis või augustis. https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/ei-midagi-uut-paikese-all-snuukri-mm-lukati-teadmata-ajaks-edasi?id=89308861
Tallinnas Lauluväljaku kõrval asuvas läbisõidu-testimispunktis valitseb täna vaikus.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/soomes-suri-koronaviirusesse-esimene-inimene?id=89308641
Kõik Eestis tehtud sammud ja ühiskonna panus kahtlemata pidurdavad viiruste levikut, ütleb sotsiaalminister, ent kas need on juba mõjunud ka uuele koroonaviirusele, pole esialgu teada. Millal eriolukord lõppeda võiks, pole täna mingit selgust. https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-kas-eestis-kehtestatud-piirangud-toimivad-kindlasti-on-neist-olnud-kasu-utleb-tanel-kiik?id=89308119
„Hirm on ikkagi. Hirm tagasi Eestisse minna. Sest kui tagasi lähen, elan teadmatuses ja ei tea, mis edasi saab – sellega katkeks ka minu sissetulek. Seega hetkel on plaan jääda siia võimalikult kauaks, kuniks piirid avatakse." https://arileht.delfi.ee/news/uudised/hiljuti-soome-tagasi-toole-lainud-eestlane-hetkel-on-plaan-jaada-siia-voimalikult-kauaks?id=89300493
https://twitter.com/Urmaspaet/status/1241342323457482752
"Kui Uusimaa olukord halveneb sedavõrd, et muutub vajalikuks liikumispiirangute kehtestamine, koostaks valitsus vastavasisulise määruse ja edastaks selle parlamendile," ütles Soome peaminister Sanna Marin Ylele. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/yle-soome-peaminister-on-vajadusel-valmis-helsingi-piirkonna-ara-loikama?id=89308207
Mida teha, kui nähtamatu viirus on ka valitsustasandile tunginud? Soovitus eriolukorrale sobivalt on konkreetne – ka sellele viirusele tuleb karantiiniga kiiresti piir peale saada. Vastasel juhul hävitavad viiruslikud otsused meie pensionisüsteemi, tagajärjeks Eesti pensionäride pikaajaline vaesus. https://epl.delfi.ee/arvamus/tallinna-borsi-juht-kaarel-ots-ka-pensionisammast-havitavale-poliitviirusele-tuleb-karantiiniga-kiiresti-piir-panna?id=89304811
https://twitter.com/tritoom/status/1241327093633495040
Hispaanias sureb üha rohkem patsienteHispaania tervishoiuministeeriumi viimaste andmete kohaselt tõusis koroonaviiruse epideemia tagajärjel elujätnute arv seal ööpäevaga 1326-ni. Veel reedel oli surmajuhtumeid 1002 ehk enam kui 300 inimese võrra vähem.Tuvastatud nakatunute arv kasvas laupäeval 19 980-lt 24 926-ni ehk pea 5000 võrra.
Hollandi opositsioonilise Töölispartei parlamendiliige ja endine tervishoiuminister Martin van Rijn määrati peaminister Mark Rutte otsusega ajutiselt ametisse kolmeks kuuks. "Tal (Rijnil -toim) on aastatepikkune tervishoiukogemus ja ta tunneb ministeeriumi hästi," selgitas riigijuht.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/hollandi-peaminister-maaras-tervisehoiuministriks-opositsioonisaadiku?id=89307935
Terviseameti esindaja Ester Öpik tõdes Saaremaa olukorra kohta, et see on kahetsusväärne. Tema sõnutsi on see küsimus Terviseametil erifookuses. "Lähipäevil me võtame selle lahti, mis seal Saaremaal tegelikult toimub," kinnitas Öpik tänasel pressikonverentsil. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseamet-olukord-kuressaares-on-kahetsusvaarne-lahipaevil-votame-lahti-mis-seal-tegelikult-toimub?id=89307875
Euroopa ringhäälingute liit (EBU) teatas Twitteri vahendusel tehtud avalduses, et nad on teadlikud, kui väga tänavu ärajäävat lauluvõistlust jäädakse igatsema, ning kuigi nad ei saa võistlust ennast korraldada, siis mängitakse sinna kvalifitseerunud lugusid erinevatel platvormidel. https://kroonika.delfi.ee/news/eurovision/ametlik-jargmisel-eurovisionil-ei-saa-tanavuste-lauludega-osaleda?id=89307541
Oluline teade kõigile kodulaenuga hätta jäävatele inimestele! Nii Swedbank, LHV kui Luminori panga esindajad kinnitasid, et klientidel on võimalik taotleda kodulaenu puhul kuni kuuekuulist põhiosa maksepuhkust.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/pangad-lubavad-kodulaenuga-hatta-jaavad-kliendid-saavad-taotleda-maksepuhkust?id=89307563
Tähelepanu! Erilend Malagasse on planeeritud väljuma Tallinnast teisipäeva hommikul kell 8:00. Lennuettevõte on teavitanud sellisest lennust ka Hispaania suursaatkonda Tallinnas. Muidugi tuleb lennuk ka tagasi Tallinnasse, et tuua ära Hispaaniasse lõksu jäänud kaasmaalased.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/nordica-ja-xfly-organiseerivad-uut-evakuatsioonilendu-malagasse?id=89307625
Erisaates osalenud Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora nentis, et Eesti viiruse vastu võitlemise strateegia jääb "pooletoobiseks": piirangud inimeste liikumisele on pigem leebed - kaubanduskeskused-kohvikud on avatud, inimesed saavad õues koguneda gruppidesse -, samas puudub võimekus võimalikke haigeid suuremal hulgal testida ja tuvastada.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-erik-moora-kui-me-oigel-ajal-testi-ja-kaitsevahendeid-ei-tellinud-tuleb-viga-tunnistada-ja-sellega-tegeleda?id=89305965
Eesti Päevalahele on ühe stenaariumi põhjal viidatud, et Eesti puhul võib aprilli alguseks olla riik sellises seisus, et intensiivravi võib vajada 70-140 patsienti. Haiglates on intensiivravikohti hetkel pea 500, kuid võrrandis on mitmeid muutujaid.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/aprilli-alguseks-voib-intensiivravi-vajada-ule-100-koroonahaige-kui-suurele-koormusele-haiglad-vastu-peavad?id=89307021
Täna ega homme perearstilt saatekirja testimisele tõenäoliselt ei saa. Hoidke tervist. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/nadalavahetusel-koroonatesti-saatekirja-ei-saa-perearstid-puhkavad?id=89307487
"Jah, meil kõigil on praegu natuke sant tunne, aga kõige sandim on saarlastel, kes on kahekordses eriolukorras ja merega ära lõigatud. Paljude inimeste teadmatus oma tervisliku olukorra kohta suurendab suletud territooriumil sisemisi pingeid rohkem, kui üleriigiline eriline olukord. Sisemised pinged tekitavad pingelisi olukordi, konflikte ja mõjuvad ka ilma viiruseta tervisele laastavalt." https://epl.delfi.ee/arvamus/maria-magi-rohtmets-koige-sandim-on-saarlastel-kes-on-kahekordses-eriolukorras-mere-taha-on-vaja-abi?id=89307159
6 reeglit leviku tõkestamiseks. "Kui võib tunduda, et ei ole veel midagi hullu ja küll see haigus läheb minust mööda, siis: ei - selline mõtteviis soodustab haigestumist," hoiatas peaminister Jüri Ratas videopöördumises. https://www.facebook.com/watch/?v=668736473856415
Pressikonverents on sellega läbi. Jätkame viimaste uudiste vahendamist.
Tanel Kiik: üks posiitivseid asju selle koroonaviiruse leviku juures on see, et see ei alanud Hiinas ja Euroopas korraga. Ja tänu sellele on Hiinast, aga ka Aasiast üldiselt tarnete tegemine paranemas.
Küsimus: kas perearstidel nüüd puhkepäevi ka on? Kas nädalavahetusel saab saatekirju?Argo Lätt Eesti perearstide liidust: hetkel laupäeval-pühapäeval perearstid ei tööta. Kaalumisel on erinevaid variante ja neid arutatakse järgmisel nädalal. Võimalik on, et toimima hakkavad valvekeskused, kes neid saatekirju saavad väljastada.
Küsimus: kui isikukaitsevahendeid napib, kas riigil on üldse teada, kui suured need varud on?Tanel Kiik: loomulikult riigil on teada. Terviseametil on haiglate varudest ülevaade. Hetkel on kõige kriitilisem olukord respiraatorite osas. Suhtleme kohalike ja välismaiste tootajatega, aga ka Eesti saatkonnaga Hiinas, et vajalikke ressursse juurde saada.
Terviseameti esindaja Ester Öpik tõdes, et olukord Saaremaal Kuressaare haiglas, mis tegi abipalve lisajõudude saamiseks, on kahetsusväärne ja see on Terviseametil erifookuses. Lähipäevil me võtame selle lahti, mis seal Saaremaal tegelikult toimub.
Terviseameti esindaja Ester Öpik: need 15 inimest, kes hetkel haiglaravil viibivad, ei vaja intensiivravi. Mõnedel neist on ka kaasnevad haigused, mistõttu nad vajasid hospitaliseerimist, mõnede kohta sellist teavet ei ole.
Terviseameti esindaja Ester Öpik lubas, et ka hambaarstidega arutatakse, kuidas tagada neile isikukaitsevahendite olemasolu. Tema sõnul peaks juba normstandardite kohaselt hambaarstidel olema vajalik hulk isikukaitsevahendeid ning need on piisavad viiruse leviku tõkestamiseks. Sotsiaalminister Tanel Kiik siiski lubas, et juhul, kui puudus siiski tekib, siis leitakse vajalikud vahendid teenuse osutamiseks.
Küsimus: millise loogika alusel pandi paika need kaheksa testimispunkti? Võrumaal näiteks testimispunkti ei ole.Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik: Testimispunktid pandi paika linnade suuruse järgi. Kui seda tehti, oli juba eeldus, et see viirus hakkab üle Eesti levima. Võru haigla on ise selle punkti rajanud ja see peaks hetkel toimima. See võib mingite linnade ja piirkondade suhtes diskrimineeriv ja küsimus on, kas nende kohtade arv võiks lähiajal kasvada. Hetkel meil sellist tellimust ei ole, aga me mõtleme selle peale kogu aeg. Ester Öpik Terviseametist: selge on see, et me ei saa testimise osas jätta vaeslapse rolli ka neid inimesi, kes elavad väikesmates kohtades ja saartel. Ja nagu Tõnis Allik juba ütles, siis aeg annab siin arutust.
Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik: eile tekkisid ka esimesed probleemid selle testimissüsteemiga ja kõige suurem probleem meie vaatevinklist on hetkel see, et kuigi varasemalt sai kokku lepitud, et kohale tuleb tulla autoga, jõuavad osad inimesed testimispunkti ikkagi jala. Nemad sinna siseneda ei saa. Juhul, kui te ei saanud õigeks ajaks autot, võite tulla ka hiljem päeva jooksul, mil teil see võimalus tekib.
Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik: võimekus teste analüüsida sõltub SynLabi laboritest ja see on hetkel 1000 testi päevas. Me käivitasime süsteemi neljapäeval, sel hetkel Tallinnas ning eile ka üle Eesti. Üleeilsest alates on meile laekunud 647 saatekirja perearstidelt, umbes pooled Tallinnast ja Harjumaal. Tallinnas koguti eile 219 proovi, millest kuus olid positiivsed. Ülejäänud Eesti kohta tulevad andmed hiljem.
Argo Lätt Eesti perearstide liidust: tahan veel kord rõhutada seda, et usaldage oma perearsti. Perearst teeb selle otsuse, keda testida. Hetkel meil testimisega probleeme ei ole, meil on piisavalt proovikitte ja neid tuleb veel juurde.
Argo Lätt Eesti perearstide liidust: tahan täna teha kutse ühiskonnale: hoiduge võimalusel lähikontaktidest, suhelge teiste kanalite kaudu, järgige hügieeninõudeid, kandke maske, tehke kõike, et hoiduda sellest viirusest. Testimise puhul on meil vajalikud teatavad kriteeriumid, ent igal perearsti puhul on siiski see isiklik otsus, keda ta lubab testima. Palun usaldage oma perearsti.
Ester Öpik Terviseametist: testimise juures tasuks veel kord välja tuua ressursi vaate: inimesed on jäänud kinni sellesse, et kõik soovivad testida. Mitmetel juhtudel on testimine tõepoolest asjakohane ja suur vastutus läheb siin perearstile. Iial ei ole olnud meil aga sellist võimalust, et inimene ilma tervishoiutöötaja nõusolekuta saab end testida. Tegemist on ressursiküsimusega. Iga test nõuab isikukaitsevahendeid ja ka personali. Me peame suhtuma isikukaitsevahenditesse väga vastutustundlikult. Kui meil haigestunute arv kasvab ja üha enam inimesi vajab haiglaravi, siis me peame oleme valmis seda abi neile seal ka osutama. Kui isikukaitsevahendid on selleks hetkeks otsas, siis me ei saa teenust aga osutada. Siin ei ole emotsioonidele kohta.
Tanel Kiik: nakatunute arv on tõusu teel mitmel pool Euroopas ja see tõuseb ka Eestis ning me peame tegema kõik, et see tõus oleks võimalikult lauge ning nakkus ei jõuaks liialt vanemaealiste inimesteni. Ühtlasi: ma kutsun inimesi üles igasugust jama, hüsteeriat, vandenõuteooriaid ja pseudonõuandeid mitte sotsiaalmeediasse postitama. 
Tanel Kiik: rõhutaks üle selle, et igasugune testimine peab algama meditsiinilisest näidustusest, ilma selleta ei ole mõtet koormata tervishoiuressurssi. Juhul, kui perearst peab põhjendatuks määrata inimesele koroonaviiruse test, siis seda ka tehakse. Arst hindab iga juhtumit eraldi. Inimene ise ei saa seda otsustada, siin tuleb usaldada meditsiinispetsialiste.
Tanel Kiik: ma sooviks rõhutada, et kõige olulisem koroonaviiruse leviku tõkestamisel on hoida eakaid, vältida nakkuse levikut hooldekodudesse ja haiglatesse. Et juba 17% nakatunutest on vanemaealised, on ohumärk. Hetkel on targem hoida vanavanematega ühendust telefoni teel, e-kirja teel, mitte minna neile külla. Tehkem seda selleks, et see viirus ei laastaks Eestit nii, nagu see on laastanud teisi Euroopa riike ja ka Hiina Hubei provintsi.
Kohe peaks algama pressikonverents viimastest arengutest Eestis.
Veebipoodides ei saa koroonapandeemia tõttu enam ostukorvi lisada rohkem kui kahte Apple'i telefoni. Viimati kasutas Apple müügipiirangut 2007. aastal, kui tõi turule esimese iPhone'i, et inimesed ei ostaks telefone edasimüügi eesmärgil kokku. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/apple-piirab-koroonaviiruse-tottu-telefonide-muuki-ule-kahe-telefoni-inimese-kohta-osta-ei-saa?id=89302717
306 tuvastatud nakatunut Eestis Täna, 21. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 306 inimesel, kellest 50 on vanuses 60 või enam aastat. Ööpäevaga tehti 308 testi, millest 23 osutus positiivseks. 31. jaanuarist alates on Eestis tehtud 2812 testi. Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid, haiglaravil on 15 inimest. Praegu keegi koroonaviiruse tõttu intensiivravi ei vaja, teatab Terviseamet. Test tehakse ennekõike haigustunnustega ja meditsiinilise näidustusega inimesi, sealhulgas eakaid ja krooniliste haigustega inimesi. Testimise vajalikkuse otsustab perearst, kes suunab patsiendi proovivõtmisele. Perearstidele on antud juhised, kuid lõplik otsus on alati perearsti arstlik otsus, mille ta teeb tundes oma nimistu patsiente, võttes arvesse patsiendi sümptomeid, üldist tervislikku seisundit ja kõiki kaasnevaid haiguseid. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/paevaga-lisandus-23-diagnoositud-koroonanakkust-haiglaravil-on-15-inimest?id=89306811
Juba 30 minuti pärast, täna kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoones igapäevane asutusteülene pressikonverents, kus peaksid plaanide kohaselt kohal olema sotsiaalminister Tanel kiik, Terviseameti põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik, Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik ning Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Karmen Joller, kes annavad ülevaate koroonahaiguse Covid-19 testimisest Eestis.
Välismaalased, kes olid 17. märtsi seisuga, mil hakkasid kehtima eriolukorrast tulenevad piirangud, Eestis ja kelle töötamine on PPAs registreeritud, saavad siin töötamist jätkata kuni registreeringu lõpuni. Kui kehtiv registreering saab läbi, aga maksimaalne töötamise aeg ei ole täitunud, saab tööandja töötamise uuesti registreerida. https://maaleht.delfi.ee/uudised/eestis-seaduslikult-viibivad-valismaalased-saavad-siin-luhiajaliselt-tootada-ka-eriolukorras?id=89306595
PERHi juhatuse liige ja haigla ülemarst Peep Talving märkis Eesti Päevalehele ja Delfile, et otsest terviseriski kohalikul meditsiinipersonalil ei paista olevat: isikukaitsevahendeid peaks ammendavalt jätkuma nädalaks-paariks. Küll aga tuli tal nentida, et kui olukord peaks eskaleeruma ning tarnimine jätkub samaväärselt küsitava graafiku alusel, võib kuu aja pärast olla vastus sellele küsimusele negatiivsema tooniga.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/regionaalhaiglal-jagub-isikukaitsevahendeid-nadalaks-paariks-riigi-poolt-pole-otsest-abi-tulnud?id=89306519
Haigla tõdeb, et hetkel on olukord küll rahulik, kuid pole teada, mis saab edasi. "Tahame kindlustada oma eesliini töötajatele EMO-s ja kiirabis abikäsi, et kindlustada meie kogukonnale parim võimalik abi." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kuressaare-haigla-kutsub-endale-tervishoiutootajaid-appi?id=89306573
"Parim, mida me kodanikena teha saame, on toetada oma riigi ettevõtjaid, tarbides eelkõige eestimaist. Oleme juba andnud suurepärase panuse purgisuppide, kuivainete ja konservide tootmise suurendamiseks. Jätkame siis samas vaimus ja suuname oma tarbimise aina rohkem eestimaisele ning teeme teadlikke valikuid! Kus vähegi võimalik." https://epl.delfi.ee/arvamus/lugeja-kiri-piia-reismann-parim-mida-me-kodanikena-teha-saame-on-tarbida-eelkoige-eestimaist?id=89304995
Tai pealinn sulgeb kaubanduskeskusedTai pealinnas Bangkokis asuvad kaubanduskeskused pannakse ajutiselt kinni, otsustasid kohalikud võimud laupäeval, kui riik teatas seal juhtumite arvu seni suurimast hüppest.Ostukeskused, välja arvatud supermarketid, on homsest kuni 12. aprillini suletud, tõkestamaks koroonaviiruse edasist levikut riigis. Hoolimata võimude palvetest vältida ostupaanikat, tormasid inimesed reedel poodidesse kaupa varuma, vahendas kohalik meedia.
Kui täis peaks olema Tallinna ühistransport?Tallinna linnavalitsus on teatanud, et ei kaalu hetkel ühistranspordi sõidugraafikute hõrendamist, sest see võib kaasa tuua olukorra, kus inimesed peaksid bussis või trammis üksteisele liiga lähedal olema. "Igapäevaeluks vajalike teenuste tagamiseks peavad inimesed jätkuvalt tööle sõitma, sest kõiki töid ei saa kaugtööna teha. Nii jätkab ühistransport praegu tööd senise graafiku järgi, kuid jälgime olukorda ja oleme valmis muudatusi tegema, kui olukord peaks muutuma," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart nädala algul.Tallinna Linnavolikogu opositsioonis olev Isamaa erakonna fraktsioon teatas aga täna, et teeb linnavalitsusele uuel nädalal ettepaneku Tallinna ühistranspordi väljumisi ajutiselt vähendada, sest nõudlus teenuse järele on nende meelest oluliselt vähenenud.Isamaa fraktsiooni aseesimehe Kaido Kuke sõnul peab ühistranspordi kättesaadavus ka eriolukorra ajal säilima, kuid kuna nõudlus on vähenenud, pole mõtet tühjasid busse mööda linna sõidutada. "Peame mõtlema ratsionaalselt. Praeguses olukorras ei sõida Tallinna elanikud ühistanspordiga tavapärases mahus, seega ei ole mõtet linna raha põletada. Arvestades Eesti majandust ees ootavaid raskeid aegu ja maksulaekumiste vähenemist, peaks linn sammu ette mõtlema ja leidma ajutisi kokkuhoiukohti," ütles Kukk.Isamaa fraktsiooni liikme Priidu Pärnu sõnul peab linn käituma maksumaksja rahaga vastutustundlikult. „Linna transpordi kütusekulu on aastas ligikaudu 25 miljonit eurot. Tühje busse ei ole mõtet sõidus hoida. Kärpides väljumiste arvu kolmandiku võrra kuni eriolukorra lõpuni, saaksid inimesed vajalikud sõidud tehtud, kuid linna kulud väheneksid märkimisväärselt. Vabanevaid vahendeid saaks kasutada aga ettevõtluse toetamiseks või piletimüügi vähenemisest tekkinud kahju korvamiseks,“ ütles Pärna.Vaidlus tuleb ajal, mil Londonis on elanikud väljendanud rahulolematust kohalike võimude otsustega hõrendada ühistranspordi sõidugraafikuid. Ajal, mil soovitatakse vältida sotsiaalseid kontakte, on harva käivad metroorongid tipptunni ajal rahvast pungil täis.https://twitter.com/DRileyamusing/status/1240923403919515648
Juhtumite arv Euroopas kasvab kiirestiCovid-19 pandeemia epitsentris Euroopas tegi tuvastatud nakatunute arv ööpäeva jooksul suure hüppe, kasvades rohkem kui 15 000 inimese võrra. Tänase seisuga on enim kannatanud Euroopa riigiks endiselt Itaalia, kus on tuvastatud enam kui 47 000 nakatunut, kellest 4000 on jätnud oma elu. Järgnevad Saksamaa 22 400, Hispaania 21 500 ja Prantsusmaa 12 600 nakatunuga. Üle 5000 nakatunu on Šveitsil, üle 3000 nakatunu Hollandil, üle 2000 nakatunu Austrial ja Belgial ning üle 1000 nakatunu Norral, Rootsil, Taanil ja Portugalil. Teisel pool Atlandi ookeani asuv USA, mis teatas reedel samuti juhtumite arvu rekordilisest kasvust, on suutnud tänaseks tuvastada pea 20 000 nakatunut. 
Olukord Hiinas on hakanud stabiliseeruma ja aina rohkem pääsevad sadamatesse kogunenud konteinerid nüüd Hiinast liikuma, seega on oodata, et tühjade konteinerite kättesaadavus kaupade väljaveoks Eestist paraneb. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/koroonaviiruse-mojud-rahvusvahelistele-kaubavedudele-onneks-on-hiinas-olukord-stabiliseerumas?id=89295381
Väärt algatus! Hetkel on platvormi kaudu registreerunud üle 2000 vabatahtliku, kes aitavad hea meelega näiteks poe- ja apteegikaupade toomisel, kuid abi võib küsida ka paljudes teistes valdkondades, näiteks telefonivestluseks üksinduse leevendamiseks.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vabatahtlike-vorgustik-pakub-abi-isolatsiooni-jaanud-tallinlastele?id=89306083
Öö jooksul toimunud sündmused mujal maailmasJaapanis, Austraalias ja Kanadas ületas tuvastatud nakatunute arv 1000 piiri.USA osariikides New Yorgis, Illinoisis ja Californias on alates sellest nädalavahetusest palutud koroonaviiruse epideemia tõttu koju jääda pea 70 miljonil inimesel ehk igal viiendal ameeriklasel.Suurbritannias suleti peaminister Boris Johnsoni otsusega reede õhtul kõik riigis asuvad pubid, kohvikud, spordisaalid ja restoranid pärast seda, kui valitsus teatas enneolematust abipaketist, mille eesmärk on ära hoida ettevõtete pankrotistumist.Austraalia suurlinnas Sydneys otsustasid ametnikud ajutiselt sulgeda populaarse Bondi ranna pärast seda, kui reedel otsustasid tuhanded inimesed minan sinna sooja ilma nautima. Kui see taasavatakse, tohib rannas korraga olla maksimaalselt 500 inimest, vastasel juhul läheb see uuesti kinni.Lähis-Idas Jordaanias algas täna hommikul teadmata ajani kestev üleriigiline liikumiskeeld. Lõuna-Ameerikas asuv Kolumbia teatas ööl vastu tänast, et kehtestab samuti üleriigilise karantiini ja see hakkab kehtima teisipäeva õhtul.Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern palus kodanikel piirata nende liikumist kogu riigis ja tühistada kõik vähemolulised kodumaised reisid. Need, kes saaksid töötada kodust, peaksid seda nüüd tegema, ütles ta.Hiina ametivõimude väitel ei avastatud kolmandat päeva järjest ühtegi kohalikku nakatumist uude koroonaviirusesse, seevastu avastati ööpäevaga teistest riikidest saabunud inimeste seas 41 haigusjuhtu. Imporditud juhtumid on mure ka Lõuna-Korea jaoks.Singapur teatas laupäeval kahest esimesest koroonaviirusega seotud surmajuhtumist. Filipiinidel kasvas surmajuhtumite arv samal ajal aga 19-ni. Tais registreeriti laupäeval 89 uut nakkusjuhtumit, mis on suurim ööpäevane kasv alates puhangu algusest.
Inimesed on alati loomadelt haiguseid saanud. Kusjuures enamus uuemaid ja ohtlikemaid haigusi saavad alguse just loomade seast. Lisaks kiirendavad seda protsessi keskkonna- ja kliimamuutused. Linnas elavate inimeste arv on märgatavalt kasvanud ja tänapäevased reisimise võimalused aitavad kaasa haiguste kiiremale levikule erinevates riikides. https://lemmikloom.delfi.ee/uudised/segadus-liikide-vahel-miks-me-nakatume-haigustega-mida-loomad-kannavad?id=89298029
Tavaliselt turistide poolt ummistatud New Yorgi Times Square'il valitses reedel vaikus. https://twitter.com/svenkunsing/status/1241070107507462145
"Täna kuulsin ETV uudistest, kuidas Leedu ja Tšehhi on saanud endale tellida isikukaitsevahendeid otse Hiinast. Eesti pole seni hangetega hakkama saanud. Meil poliitikud ikka tukuvad. Ometi on Hiinas meie diplomaadid, majandusatašee. Kas tohib tülitada? Halloo, millega tegelete kiirel ajal? Millal tulete juba väsimas riigiametnikele Eestis appi? Millal väljub peaministri poolt korraldatud erilend Hiina?" küsib Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Argo Lätt.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perearst-endiselt-pole-isikukaitsevahendeid-eesti-pole-hangetega-hakkama-saanud?id=89305885
https://twitter.com/FinEmbTallinn/status/1241078910403649536
Et seoses tekkinud kriisiolukorraga ei paku riiklikud haiglad ajutiselt alates rasedusaegset esimese trimestri kombineeritud skriiningtesti OSCAR, otsustas Loote Ultrahelikeskuse looja ja arst Marek Šois end täielikult seda vajavate patsientide abistamisele pühendada.https://lood.delfi.ee/perejakodu/rasedus/dr-marek-sois-tunnen-enda-olul-kohustust-aidata-rasedaid-praeguses-eriolukorras?id=89304993
Keskpäeval värske ülevaade Eestis nakatunutestTäna kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoones igapäevane asutusteülene pressikonverents, kus peaksid plaanide kohaselt kohal olema sotsiaalminister Tanel kiik, Terviseameti põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik, Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik ning Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Karmen Joller, kes annavad ülevaate koroonahaiguse Covid-19 testimise korraldusest Eestis.Osalejad võivad tulenevalt oludest muutuda viimase hetkeni, teatab valitsus.
https://twitter.com/madis_muller/status/1241249133538746369
„Tegemist pole pakkumisprobleemiga, vaid toidu kättesaadavusest tingitud käitumusliku muutusega. Mis juhtub, kui hulgimüüjad arvavad, et nad ei saa enam mais või juunis kätte nisu või riisitarneid? See võib viia üleilmse toidupakkumise kriisini,“ hoiatas ÜRO FAO peaökonomist Abdolreza Abbassian. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/paanikaostud-ja-piiride-sulgemised-voivad-tuua-toidu-hinnatousu?id=89305621
Toidutootjatel on kaubakettidega sõlmitud lepingud, milles kirjas mõlema osapoole kohustused ning ühe punktina sätestatud, et tootja peab tagama kaubaga varustatuse täies mahus ehk letid ei tohi tootja tõttu tühjaks jääda. Sellist ostupaanikat ei osanud aga keegi ette näha ning sestap saatis toidutööstuse liit kõikidele kaubanduskettidele kirja palvega, et nad praeguses olukorras võimalikke trahve ei rakendaks.Maxima on ainus kaubakett, kes on teatanud, et nad palvele vastu ei tule.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/toidutootjad-on-eriolukorras-noudluse-taitmisega-hadas-ja-paluvad-kaupmeestelt-moistmist-maxima-aga-ahvardab-trahviga?id=89301493
"Lõppev nädal on näidanud, kui erinev on Eesti erinevate piirkondade nägu. On kohalikke omavalitsusi - ja neid on õnneks palju -, kes on teinud kiired otsused, ja neid, mille juht kinnitab tänaseni: meil koroonat ei ole," kirjutab endine siseminister, riigikogu liige Katri Raik.https://epl.delfi.ee/arvamus/poliitkolumnist-katri-raik-isegi-ostupaanika-joudis-narva-hiljem-venelastel-pole-harjumust-lulitada-end-umber-eesti-telekanalitele?id=89304527
USA avalikkuse tähelepanu on viimastel päevadel pälvinud kaks vabariiklasest senaatorit, kes müüsid maha miljonite dollarite väärtuses aktsiaid vahetult enne seda, kui turg hakkas koroonaviiruse pandeemia tõttu kõikuma.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/kokkusattumus-voi-sobing-vabariiklastest-senaatorid-muusid-enne-turgude-koroonapaanikat-maha-miljonite-dollarite-vaartuses-aktsiaid?id=89300399
WRC Promoteri tiimi liige isoleeris end koheselt hotelli, kui tal ilmnesid koroonaviiruse sümptomid. Pärast arstidelt saadud kinnitust, et test oli positiivne, viidi töötaja Guanajuato haiglasse. Nakatunu on siiani Mehhikos arstide hoole all.https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/wrc-tootaja-andis-mehhiko-mm-rallil-positiivse-testi?id=89305347
Circle K peadirektor Kai Realo leiab, et „kütusefirmade ja tanklakettide süüdistamine liiakasuvõtus on sama kohatu kui Eesti Vabariigi valitsuse süüdistamine arulagedas raha külvamises majanduse päästmiseks“. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/circle-k-juht-kai-realo-seletab-miks-tanklas-on-kutus-kallis?id=89305381
Ööl vastu laupäeva nõudis koroonaviirus esimese ohvri Balti riikides, kui Leedus suri vanemaealine patsient, kellel oli varasemast terviseprobleeme. 83-aastane naine töötas viimase ajani Ukmergė haiglas arstina. Kus ja kuidas arst viirusse nakatus, on endiselt ebaselge. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/esimene-koroonasurm-leedus-viirus-vottis-elu-ukmerge-haigla-arstilt?id=89305519
Tere hommikust! Jätkame viimaste koroonaviirust puudutavate uudiste vahendamist Eestist ja mujalt maailmast.
Tänasest algas drive-in testimine ka Tartus.
Peaministri teisipäevane korraldus on selgelt muutnud vanalinna pilti nädalavahetuse öistel tundidel.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-eriolukord-on-tallinna-vanalinna-ooelu-suretanud?id=89304349
Selgub, et toidutööstuse töötajatelgi pole võimalust end testida..https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/maaeluministeerium-kantselei-palub-koroonaviiruse-testimist-voimaldada-ka-toidutootmisega-seotud-inimestele?id=89303951
Itaalias taas halb rekord - 627 surma ööpäevaga. Kolme päevaga on Itaalias surnud koroonaviiruse põhjusel üle 1500 inimese.
Kindlasti tasub vaadata ka meie erisaadet, kus tänaseks teemaks oli meetmetepakett, millega alanud kriisi ajal ettevõtjaid toetatakse.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-vandeadvokaat-meetmetest-need-tuleb-nii-kiiresti-kui-voimalik-ule-vaadata-muidu-tekib-palju-pingeid?id=89302491
ERITEADE: Jaak Aab määrati eriolukorra tööde juhiks isikukaitsevahendite hankimisel väljaspool tervishoiduEriolukorra juht Jüri Ratas määras riigihaldusminister Jaak Aabi eriolukorra tööde juhiks, kes peab tagama desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite olemasolu väljaspool tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi.Kuna Eestis on järsult suurenenud vajadus isikukaitsevahendite järele tuleb meditsiinitöötajate kõrval tagada nende varu ka teistele võimalike nakatanutega vahetusse kontakti sattuvatele esmareageerijatele, samuti sotsiaaltöötajatele ning riskigruppidele endile. Selle töö korraldamiseks määrati ametisse eriolukorra valdkondliku juhina Jaak Aab.„Riigihalduse ministri määramine koordinaatoriks on mõistlik, arvestades, et vajaduste keskse väljaselgitamise ja vahendite jagamise puhul on tegemist riigi, kohalike omavalitsuste ja erasektori ülese teemaga,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „See töö vajab kiiret lahendust ja poliitilise tasandi vedamist.“Viiruse leviku tõkestamiseks on paljud riigid kehtestanud piirikontrolli ning on seadnud piiranguid ekspordile, mistõttu on konkreetsetes kaubagruppides tekkinud tarneraskused. „Praeguseks on Päästeamet koondanud nelja regionaalse päästekeskuse abil kokku info isikukaitsevahendite vajadustest kohalikes omavalitsustes üle Eesti,“ ütles Jaak Aab. „Peame täiendavalt koondama eri osapoolte kaupa info, milliseid isikukaitsevahendeid kellele täpsemalt vaja, korraldama hanked ning suhtlema tarnijatega.“Keskse koordinaatori rolli aitab ministril täita riigi tugiteenuste keskus.Tervishoiuteenuste toimimiseks vajalike desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite olemasolu korraldamisega tegeleb terviseamet, kellega tehakse koostööd.Massiteabevahendid peavad selle eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama. Selle kohta saadame ka ametliku teavituse.
ERITEADE: Eesti lubab üle riigipiiri töölkäimist Läti vahel Eriolukorra juht Jüri Ratas kehtestas korralduse, millega leevendatakse liikumispiirangut Eesti ja Läti vahel. Praegu saavad vajadusel igapäevaselt üle riigipiiri tööl käia üksnes Eesti-Läti piiriäärsete kohalike omavalitsuste elanikud. Tänu muudatusele võimaldatakse Eesti ja Läti elanike vastastikkust töölkäimist teises riigis sõltumata elukoha piirkonnast. Üle riigipiiri saab tööl käia üksnes ilma haigustunnusteta inimene. Muudatuse eesmärk on leevendada liikumispiirangute mõju inimeste igapäevasele toimetulekule ja ettevõtete majanduslikule olukorrale. Massiteabevahendid peavad selle eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama. Selle kohta saadame ka ametliku teavituse
Tallinnas jagati sel nädalal lastele üle 2800 koolilõuna portsjoni, teatas Tallinna linnakantselei. Alates 18. märtsist on Tallinna üldhariduskoolide õpilastel võimalus saada koju kaasa sooja koolilõunat. Esimese kolme päevaga jagati lastele välja 2825 portsjonit. Toidu jagamine toimub valdavalt koolide juures, järgides toiduohutuse ja viiruse tõkestamise reegleid. Koha peal ei sööda, vaid toit antakse lastele kaasa. Infot toidu kättesaamise aja ja koha kohta jagavad peredele koolid oma kodulehtede ja eKooli kaudu.
TAGASI KOJU: Kõik 57 eestlast, kes soovisid Egiptusest Eestisse naasta, on nüüdseks turvaliselt koju jõudnud. Samuti maandus eile hilisööl koostöös välisministeeriumi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga korraldatud Wrisi erilend Tenerifelt, mis tõi koju sinna lõksu jäänud Eesti elanikud. Mitmest erinevast sihtkohast on erilende korraldanud ka Novatours ja Nordica ning Eesti inimeste evakueerumine jätkub. Näiteks saabub 21. märtsil erilend Farost koostöös Wrisi ja Eesti Kergejõustikuliiduga, mis toob tagasi Portugali treenima läinud sportlased ja teised soovijad, teatas välisministeerium. Alates tänasest on Euroopasse jäänud eestlastel võimalus kasutada üle päeva Saksamaalt Sassnitzist Paldiskisse väljuvat Tallinki laeva Star. Laev mahutab 100 veokit ja 10 reisijate sõidukit ning saab pardale võtta kuni 330 reisijat. Uut liini toetab Eesti riik, kokkuleppeid Saksamaa kohalike võimudega aitas saavutada Eesti saatkond Berliinis. Lisaks teeb Tallinki laev Megastar sel nädalavahetusel neli lisareisi Helsingist Tallinnasse. Seoses transpordiühenduste katkemisega või uute reisipiirangute kehtestamisega tuleb kiiresti otsustada, kas soovite reisida Eestisse või arvestada pikemaks ajaks välisriiki jäämisega.Kui olete välismaal sattunud lõksu ja ei leia võimalusi tagasipöördumiseks, palun saatke isikuandmed, asukohariik ja täpsem mure aadressile konsul@mfa.ee või helistage +372 5301 9999 (24h).
Eriolukorrast tulenevalt on paljud asutused suletud ja trennitegemise võimalused piiratud. Seetõttu tehakse üha rohkem trenni välisjõusaalides või veedetakse üheskoos rabas või kaubanduskeskustes. Kogunemisi asjatundjad heaks ei pea, küll aga ei ole nende meelest välijõusaali kasutamine halb. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/martin-kadai-viirus-voib-pidadel-sailida-kuni-72-tundi-mistottu-tuleks-valijousaalis-kasutada-kindaid-voi-pesta-parast-kaed?id=89302059
Otsus, mida paraku oligi oodata: https://sport.delfi.ee/news/korvpall/eesti/bc-kalevcramo-kuulutas-hooaja-loppenuks?id=89302423
Kultuur tuuakse koju kätte! https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/meelelahutus-sinu-elutoas-need-on-koik-sundmused-millest-sel-nadalavahetusel-osa-saada-void-kodust-lahkumata?id=89296447
https://www.facebook.com/prismad/posts/10163693875765019#w=500
Räpipundi soovitus: https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/5miinust-karantiinist-kannatage-ara?id=89299957
Ka valgakate jaoks on odaval suitsul, alkol ja kütusel mõneks ajaks kriips peal. https://epl.delfi.ee/uudised/valga-elanikud-kohanevad-piirikontrolliga-sigareti-ja-kutuse-jarel-tuleb-nuud-eestis-kaia?id=89301639
Polnud vist just kõige paremini kulutatud eurod...? Aga nali naljaks, kuigi politsei sõnul on selline tegevus kahetsusväärne, kuid mitte ebaseaduslik, tasub siiski igasuguste posijatega ettevaatlik olla. https://kasulik.delfi.ee/news/kasulikuvideod/video-delfi-reporter-sai-noialt-telefoni-teel-teada-teda-vaevab-koroonabakteri-keskmine-tase-raviks-soovitati-valja-jalutama-minna?id=89301513
Selverisse on tööle asunud ka näiteks spordiklubide, baaride või laevaettevõtete töötajaid: https://lood.delfi.ee/omamaitse/toidutrendid/viimastel-paevadel-on-selverisse-toole-asunud-erinevate-eesti-ettevotete-tootajad?id=89301697
Koduõppe mõju: https://forte.delfi.ee/news/tarkvara/koduoppe-esimene-nadal-purustas-rekordeid?id=89301635
Hoovisport pole praeguse põlvkonna laste jaoks olnud ilmselt kunagi nii populaarne kui hetkel karantiiniajal, kuid spordiklubid panevad lastevanematele ja noortele südamele, et suurtesse gruppidesse kogunemine ei aita kuidagi kaasa koroonaviiruse leviku peatamisele ning võib karantiiniperioodi riigis hoopis pikendada. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/lapsed-kogunevad-keelust-hoolimata-koos-sportima-spordiklubid-kutsuvad-lapsevanemaid-ules-noori-manitsema?id=89299953
Puidu- ja mööbliootja Tarmeko omanik Jaak Nigul end kriisi mõjudest rääkides just tagasi ei hoia. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/jaak-nigul-abipaketist-eelmine-kriis-laks-taiesti-raisku-marginaalseid-maksumaksjaid-ja-ou-tajaid-ei-tohi-toetada?id=89300509
Oot, kes siis ikka saab testimisele ja kes mitte? Kas ainult vanurid? Kui vanalt? Küsisime otse Terviseametilt: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-terviseamet-kinnitab-perearst-otsustab-kes-paaseb-koroonatestile-vanusest-soltumata?id=89297747
https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/ohtlik-desinfitseerimisvahendi-umbervillimine-joogivee-pudelisse-voib-loppeda-murgistusega?id=89300371
Natuke nalja ka siia päeva! https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/klops-ott-tanak-naitas-vahva-pildiga-kuidas-kodus-saab-rallivormi-hoida-ka-meeskond-on-olemas?id=89299145
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/soome-ehitusfirmad-puuavad-veel-eestlaste-pendelliikluse-ule-labi-raakida-paljud-on-kriitilistes-tooulesannetes?id=89300673
See on küll ju hea uudis Soomes töötavatele kaasmaalastele: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/soomes-toota-jaavad-eestlased-voivad-samuti-tootukassalt-huvitist-saada?id=89298319
„Hästi kurb tunne on...” https://lood.delfi.ee/annestiil/uudised/kohvikupidaja-angeelika-kang-osula-koik-minu-tootajad-on-kahjuks-praegu-ilma-toota?id=89299973
Täna kogunenud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud sündmuste ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegelev valitsuskomisjon kutsus kokku teadusnõukoja ja kinnitas selle liikmed.COVID-19 tõrje teadusnõukoja juhiks kinnitati Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar. Muide, Covid-19 teemadel üheks esikõnelejaks saanud professor Lutsariga oli tänases LP ja Eesti Päevalehe ühislehes pikk ja põhjalik ning ääretult huvitav intervjuu. See on loetav siit!
ETTEVAATUST, MÜRGISTUSTE SAGENEMINE:Inimesed on ise hakanud kokku segama desinfitseerimisvahendeid, panevad selle siis näiteks joogiveepudelisse, unustavad segu ära ja joovad kogemata, rääkis "Vikerhommikus" Mare Oder mürgistusteabekeskusest, vahendab ERR. Oder rääkis, et mürgistusinfo telefonile 16662 on hakanud laekuma ridamisi kõnesid, mille taga on inimeste napid teadmised, kuidas desinfitseerimisvahenditega ümber käia.Desinfitseerimisvahendit ei tohiks õhku pihustada, sest hingamisteedesse sattudes võivad need ohtlikuks osutuda, manitses Oder. Pihustatavat vahendit tuleks pritsida lapile või paberile ja siis lapiga puhastatavad pinnad üle käia.
https://twitter.com/FinEmbTallinn/status/1240985796632510465
https://www.facebook.com/laaneprefektuur/posts/1582160851908151#w=500
Omniva jätab reklaamiraha EestisseEesti meediaettevõtted on kutsunud siinseid ettevõtteid investeerima oma reklaamiraha kohalikesse meediaettevõtetesse, sest eriolukorra tõttu on reklaamimahud langenud. Samal ajal püstitab kohalik meediatarbimine järjest rekordeid. Omniva võttis üleskutset kuulda ning suunab suurema osa oma reklaamirahast Eesti meediaettevõtetesse, teatab ettevõte. Omniva pakiäri turundusjuhi Mihkel Külaotsa sõnul suunati värske kiirkampaania meediamahust pea 90% just Eesti kanalitesse. "Hetkel tahame levitada pakiautomaadi kasutamise eeliseid viiruse leviku ajal ning jagame inimestele selleks ka sooduskoodi. Kui varem läks suur osa meediaeelarvest rahvusvahelistele gigantidele nagu Facebook ja Google, siis nüüd eelistasime just Eestimaist,“ selgitas Külaots. „Ühelt poolt pakuvad kohalikud meediaettevõtted äärmiselt suuri allahindlusi, teisalt teeme seda ka missioonitundest kohalikke ettevõtteid toetada," lisas Külaots. 
Nii armas! Tubli poiss oled, Mark! https://www.facebook.com/ViimsiVald/posts/2741449519256602#w=500
https://www.facebook.com/terviseamet/posts/3308412412505740#w=500
Esimese Saksa liidumaana kehtestati Baieris laialdased isikliku liikumise piirangud. Peaminister Markus Söder ütles, et alates laupäevast lubatakse kodust väljuda ainult heal põhjendusel, sealhulgas tööle, poodi, arsti juurde, apteeki, teisi toetama või perekonnaliikmeid külastama. Sport ja muu tegevus vabas õhus on lubatud, aga ainult koos sama leibkonna liikmetega.
Rasedad naised on väga mures, sest nüüd tühistatakse järjest raseduse esimese trimestri ultraheliuuringuid ja Oscari teste, mistõttu kardavad tulevased emad, et neil tuleb teha väga raskeid valikuid - kas sünnitada väärarenguga laps või täha läbi ema jaoks traumaatiline katkestamine hilises raseduse staadiumis.Lisaks on peatsed sünnitajad väga mures selle pärast, et peavad sünnitama üksi ja et koroona puhul ema ja beebi eraldatakse ning emadel puudub võimalus rinnaga toita.Pere ja Kodu beebiootel lugejate küsimustele vastab Piret Veerus, Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku juhataja ja Eesti Naistearstide Seltsi asepresident. Piret on ka ema, vanaema, arst, õde ja tütar.https://lood.delfi.ee/perejakodu/rasedus/rasedad-mures-koroonaohule-viidates-tuhistatakse-jarjest-ultraheliuuringuid-meil-on-valik-kas-sunnitada-vaararenguga-laps-voi-katkestada-rasedus-hilises-staadiumis?id=89299147
Brasiilia president Jair Bolsonaro teatas, et võib veel ühe koroonaviiruse proovi anda. Eelmisel nädalal teatas ta, et proov osutus negatiivseks, kuigi levisid kuuldused, et see oli positiivne. Koos Bolsonaroga Floridas USA presidenti Donald Trumpi külastanud Brasiilia delegatsiooni liikmetest on paljud positiivse proovi andnud.
Iraani valitsuse üleskutseid jääda pärsia uueks aastaks Nowruziks koju on laialdaselt ignoreeritud ja enam kui 1,2 miljonit inimest on läinud riigi sees liikvele, teatas politsei. Linnad Kaspia mere rannikul, mis on peamised sihtkohad, teatasid, et neisse püüab siseneda tuhandeid autosid. Iraani suuruselt teise linna Mashhadi võimud teatasid, et liiklus on vaid 2% hõredam kui mullu.
Belgias registreeriti surmajuhtumite arvu rekordiline kasv, teatas tervishoiuministeeriumi esindaja. Eile suri 16 inimest ja kokku on surmajuhtumeid nüüd 37. Kolmapäeval kehtestati riigis liikumispiirangud.
Osa noori jätkavad sotsiaalset läbikäimist just sel põhjusel, et varasemalt on levinud teave, et nad ei ole riskigrupp. Maailma praktika kohaselt jäävad aga ka paljud noored haiglaravile. https://maaleht.delfi.ee/uudised/koroonaviiruse-tottu-vajavad-haiglaravi-ka-noored?id=89299181
Austria pikendab koroonaviiruse piiranguid 13. aprillini, teatas liidukantsler Sebastian Kurz täna. Pärast 2200 nakatumisjuhtumi ja kuue surma registreerimist on aga trend Kurzi sõnul „julgustav“. Austria kehtestas esmaspäeval karmid liikumispiirangud vastuseks arengutele Itaalias ja nakatumiste arvu järsule kasvule.
Seoses viimase nädalaga hüppeliselt kasvanud sooviga kasutada toidukaupade ostmiseks e-poe lahendust, avas Coop täna eraldi e-poe, mis teenindab koostöös Omnivaga kõiki Eesti piirkondi. Erinevalt kõigist teistest e-poodidest on www.kriisivaru.ee lehel võimalik valida kahe erineva eelkomplekteeritud paketi vahel, milles sisalduvad kõik esmavajalikud toiduained ja esmatarbevahendid, mis ei rikne kiiresti. Kauba kohale toimetamiseks on võimalik valida nii kojuvedu Omniva kulleriga kui ka tellida pakk postkontorisse. Lähiajal lisanduvad valikusse ka pakiautomaadid. Kojuveol pakub Omniva kontaktivaba kauba üleandmist. Kriisivaru paketid maksavad 65€ ning teenustasu kojutoomisel või postkontorisse on piirkonnast sõltumata 5€.
Pole ka ime, inimesed ju istuvad kodus... https://epl.delfi.ee/kultuur/kuidas-laheb-karantiiniajal-kodumaistel-voogedastusplatvormidel?id=89298733
Forte rääkis ühe Eesti juhtiva arstiteadlase, Tartu Ülikooli professori, akadeemik Eero Vasaraga, kes hoiatab, et soojemate maade näidete põhjal ei maksa ilmade soojenemisele siiski lootma jääda. https://forte.delfi.ee/news/teadus/forte-intervjuu-juhtiv-arstiteadlane-eero-vasar-mehed-on-koroona-ees-norgemas-seisus?id=89298643
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hoiatus-sakslastele-kui-te-homme-hasti-ei-kaitu-olete-esmaspaevast-kodus-kinni?id=89298833
Varem kriminaalkorras süüdi mõistetud Jaya Shivani Kracht kasutab koroonapandeemiat hirmu ja valeinfo külvamiseks. Ta käsib inimestel võtta arvelt välja sularaha, kutsub üles mitte alluma karantiinile, kasutama libaravimeid, suunab jälgijad avaldama hulgaliselt isikuandmeid ning hoiatab NATO sissetungi eest. https://epl.delfi.ee/uudised/plahvatuslikult-kasvav-facebooki-leht-kulvab-lausvaledega-koroonapaanikat?id=89297749
TÄHELEPANU! Maksu- ja Tolliamet (MTA) avas eriolukorra maksuinfot koondava veebilehe, kust ettevõtjad leiavad vastused enam levinud küsimustele ja värskemad uudised muudatuste kohta. Info veebilehel täieneb jooksvalt.
https://twitter.com/OjaKaspar/status/1240773095499141126?s=20
"Hei, kuulsused, me ei taha, et meile lauldakse. Me tahame, et te kasutaksite miljon või kaks oma raha ja telliksite ventilaatoreid, maske ning kindaid ja annetaksite need siis haiglastele. Või maksaksite baaride, restoranide ja lasteaedade töötajate palgad kinni." https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/fannid-pahased-maailma-ulirikaste-ja-kuulsate-peale-me-ei-vaja-teie-laulmist-vaid-kasutage-oma-miljoneid-naomaskide-ostmiseks?id=89294561
"Järgmised kuu aega saavad Hispaanias olema väga teistsugused. Hispaania on maa, kus elu toimub peamiselt tänavatel. Me oleme sotsiaalne rahvas, kes on harjunud seltsima, istuma tänavakohvikutes ja baarides, veetma aega sugulaste, sõprade ja naabrite hoovides, seda kõike soodustab juba meie kliima. Igaüks, kes on meie maad külastanud, on saanud selles ju veenduda." https://epl.delfi.ee/arvamus/koroonakogemus-hispaanias-saatuslik-naistepaev-ja-kallistavad-poliitikud-ehk-nuud-tohime-valjuda-kodust-vaid-toitu-ja-ravimeid-ostma?id=89298189
Malaisias hakkab armee aitama politseil kontrollida liikumiskeelust kinnipidamist. Kaitseminister Ismail Sabri ütles ajakirjanikele, et see otsus langetati pärast seda, kui inimesed jätkasid parkides jalutamist ja restoranides söömas käimist, vaatamata käsule oma liikumist piirata. Malaisias on üle 900 nakatumisjuhtumi. Üle 500 nakatumise on ühe usukogunemise tagajärg. Kaks inimest on surnud.
Valitsus kiitis tänasel e-istungil heaks otsuse suunata Eesti Töötukassa kaudu 250 miljonit eurot meetmesse, mis abistab eriolukorras säilitada töötajatel sissetulek.Tööandjad saavad Eesti töötukassast taotleda töötasu hüvitist kahe kuu osas enda valitud perioodil 1. märtsist kuni 31. maini ning väljamaksed toimuvad kuni 30. juunini 2020.Hüvitist makstakse töötajale, kelle töömahtu või töötasu on vähendatud vähemalt 30 protsenti. Hüvitist makstakse üldjuhul 70 protsenti töötaja keskmisest brutopalgast, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot ühe kuu kohta. Hüvitise saamise kord näeb ette, et tööandja peab samal perioodil maksma töötajale brutotöötasu vähemalt 150 eurot.Hüvitist saab taotleda tööandja, kelle majandustegevus on koroonaviiruse mõjul tugevalt häiritud, käive ja tulud järsult langenud ning töötajatele töö tagamine ja töötasu maksmine raskendatud.
Austraalia Uus-Lõuna-Walesi osariigi politsei näitab ette, milline peaks olema paanikaostude nimekiri: https://twitter.com/nswpolice/status/1240838046863388672?ref_src=twsrc%5Etfw
Koroonaviirusesse surnute arv Hispaanias ületas tuhande piiri, teatasid võimud. Nakatumisjuhtumeid on nüüd ligi 20 000 ja 1588 inimest on paranenud.
Oluline teema hetkel: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/kuula-kuidas-kaituda-eriolukorras-kinnisvara-ostu-ja-muugi-korral?id=89296397
Tallink Grupp vähendab koroonaviirusest tingitud eriolukorra ja selle majanduslike mõjude tõttu kontsernile kõikide ettevõtte Eesti töötajate palka alates aprillist kaheks kuuks 30% võrra. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tallink-vahendab-tootajate-palka-30-juhatuse-esimehe-palk-vaheneb-50?id=89298027
TULGE APPI: https://maaleht.delfi.ee/uudised/tulge-koolilastele-appi-eriolukorra-ajal-koju-jaanud-lapsed-vajavad-arvuteid?id=89295819
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/iraani-arst-koroonaviirus-on-halvanud-kogu-meie-tervishoiususteemi?id=89297773
"Nädal on möödas ja hakkavad tulema esimesed kokkuvõtted sellest, kuidas eriolukord toimima on hakanud. Kuidas on toime tulnud ajakirjandus? Lihtne vastus on: hästi. Kuigi mitte just võrdselt hästi. Kõige paremini on mu jaoks ennast ümber korraldanud portaalid. Kõige kesisem on olnud Eesti Televisioon." https://epl.delfi.ee/arvamus/tiit-hennoste-nadal-ajakirjandust-kriisiajal-portaalid-on-end-hasti-umber-korraldanud-etv-koige-kesisem?id=89296957
Delfist saab täna õhtul jälle mussi kuulata!https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/delfi-live-tana-minapusinkodus-kontsert-koos-stefaniga-kell-1800?id=89292015
Pressikonverents on lõppenud, jätkame Delfi otseblogis päevasündmuste kajastamist.
Viimane küsimus: Mis oleks vajadus, et saaksime testida? Mida meil selleks vaja on, nagu arvuliselt? Et 20 000 maski või 10 000 testi vms?  Vastus:  See arv sõltub sellest, kui suur koormus saab meie haiglatel olla. Hetkel see pole väga suur, aga see on pandud astemele number kaks, ehk et nad peavad hoidma juba kokku isikukaitsevahendeid. Me oleme erinavate stsenaariumite puhul neid numbreid arvutanud, aga kõik oleneb, et kuidas asjad edasi kulgevad. Kui me jätkame tänases tempos testimist, siis sellele ei peaks ükski riik vastu, et meil saaksid need vahendid kiiresti otsa. Ma ei näe täna probleemi, et me testiks vähe.
Küsimus: Küsiks, et milline efekt on Eesti-Läti piiri sulgemisel? Seal käivad ju inimesed vaid poes. Vastus: Praegu on see põhimõtteline otsus, et piirata kolmandate riikide sissesaamist riiki. Me vaatame neid meetmeid üle ka koguaeg. 
Delfi küsimus: Kas valitsuse liikmed on testitud? Lisaks küsiks, et kas Kredex on valmis kogu seda asja haldama? Kas kavatsete Kredexit kuidagi tugevdada?Vastused: Lukas vastas, et teda ennast pole testitud. Samuti Reinsalu ka kinnitas, et tal ei ole viirust.Viljar Lubi vastas Kredexi kohta: Me oleme sellele mõelnud ja tegeleme. Kogu suhtlus käib ka läbi pankade, et nemad on koostööpartnerid samuti.  
Küsiti ka Haapsalu inimeste võimaluste kohta ennast testida, vastati, et kiirabil ju see võimekus näiteks olemas.
Küsimus: Perearstid on öelnud, et testimise aluseks on sümptomid ja ka osadel puhkudel näiteks vanus 80. eluaastat. Kas see ongi nii, et näiteks 75-aastast ei saadeta testima? Vastus: See number seal on kummaline. Et selle otsuse teeb perearst, kui kriteeriumid paigas, saavad loomulikult ka nooremad ennast testida.
Küsimus: Saaremaale juba tehti ennem drive-in testimispunkt, aga see kästi toona maha võtta. Nüüd tuleb uuesti. Mis siis nüüd muutunud? Vastus: Toona polnud see kooskõlas olukorraga ja tekitas palju segadust. Täna on appi tulnud ka erasektor, et see on võimalusi laiendanud. Aga sinna saab ka minna perearsti kaaskirjaga ikka, seda tuleb arvestada.
Reinsalu kinnitas: Peaministrilt oli eile sõnum ja see on ühene, et testimist laiendame, See on väga selge. Ja samuti tuleb sellega seoses kindlasti ka avastatud juhtumite arvu kasv. Et see suund on kindel.
Delfi küsimus: Te ütlete, et perearst otsustab, aga perearstid ütlevad, et reeglid on nii ranged, et tegelikult ei otsusta nemad enam mitte. Kuidas sellega siis on? Samuti, kuidas saate öelda, et olukord on stabiliseerinud, kui muutsite oma testimist võrreldes algusega? Muidugi on stabiliseerinud, sest te ei võta enam kõikidelt proove. Vaid riskigrupilt ju. Selline sõnum on vastutustundetu. Vastus:  See juhend on välja töötatud koos perearstidega. Mis puutub küsimusse, kas testida 60-aastaseid või 80-aastaseid, siis siin ei ole suurt vahet. Küsimuse teisele poolele vastatud, siis me kuidagi ei alahinda riigis olevat riski, et me ei suhtu nendesse väikestesse numbritesse kuidagi vastutustundetult. Metoodikat me ju muutnud pole, testide arv tõuseb ju? Täpsustus: Aga vahepeal testistie ju ka nooremaid, nüüd vaid riskigruppi? Vastus: Reeglid on olnud kogaueg samad, et peab olemas olema näidustus. Nüüd lihtsalt testijate ring laienenud. 
Küsimus: Mis takistab meil kõii testimast? Vastus:  Nagu öeldud, on suur probleem tööjõud ja isikukaitsevahendid. Et kui me neid praegu palju raiskama hakkaksime, siis võib tulla hetk, kus meil on neid tarvis rasketele haigetele ja meil neid ei ole. Me ei tea ju, mis tulevik toob ja kas mõned riigid võivad näiteks otsustada neid enam mitte eksportida. Igaks juhuseks testimist pole mõtet teha, sest kui inimene saab täna negatiivse vastuse, siis miski ei kinnita, et tal see homme näiteks pole positiivne.
Reinsalu täpsustas:  Vältimatud töölkäijad, kes Soome saavad: kaubavedjad, diplomaadid, arstid, päästjad, samuti muu põhjus, näiteks mingi hooldustöötaja. See on värske info Soome poolt. Aga rõhutan, tõestamiskohustus on inimesel endal piiril.
Küsimus: Kui kõiki inimesi ei testita, siis kuidas leitakse üles haigused, millel on koroonaga sarnased sümptomid, aga jäävad testimisest välja?Vastus: Tavapärane inimeste diagnoosimine ja ravi väljaspool Covid-19 viirust peab jätkuma. Perearstid on siin esimene kontakt iga inimese jaoks. Me laiendame küll testimist, aga siin on ikka valikud. 
"Aktuaalse Kaamera" küsimus: Eestis on arste, kes töötavad Soomes ja Eestis. Kas neile kehtib sama olukord? Reinsalu vastus: arstide koha pealt tõlgendab arste vältimatute töösõitudena, et nende võimalus riikide vahel käia säilib. Kohe, kui saame nende erandite koha täisinfo, anname selle avalikkusele. Aga rõhutan, et piiril tuleb seda tõendada.
Reinsalu: Me jätake seda Tallinki erireisi Paldiski ja Saksamaa vahel, samuti teeb Nordica erilende. Tallinki Megastar teeb samuti see nädalavahetus lisareisi ja muutis ka reiside kellaegu vastavalt Soome piirangutele.
Reinsalu: Pendelrände võimalus säilib VÄGA kitsale grupile, kes peab seda pendelrännet tegema. Aga see on tõesti väga väike grupp. Selgelt on kehtimas sõnum reisil olevatele inimestele, et palun pöörduge tagasi. Võimaluste aken on igapäevaselt ahenemas. Me teeme Euroopa ja Balti riikidega koostööd, aga see võtab aega.
Välisminister Urmas Reinsalu: Poola-Saksa piiril on olukord palju parem, see on hea uudis. Negatiivne uudis on aga Eesti-Soome vahel pendelrände tühistamine. Ehk siis alates esmaspäevast (pühapäeva keskööst) Soome minna ei saa, küll aga saavad Soomes olevad inimesed sealt peale seda tagasi. Ehk seega tuleb teha otsus, kas minna Soome tagasi või mitte. Eesti valitsus on esitanud palve, see Soome otsus tühistada, seega olen saanud peaministrilt korralduse töötada välja rändeküsimused Soome-Eesti vahel. Hetkeinfo kohaselt aga Soome otsus jääb jõusse.
Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro: Täna on käibemaksu tasumise tähtaeg, et kelle võimalik, tasuge see ära. Samuti pakume intressivaba perioodi ning maksukohustuste ajatamist. FIE-dele anname avansilise makse puhul pikendust, kel juba tasutud, selle tõstame edasi ettevõtluskontole.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi: Me loodame kinnitaud abipaketiga tulla turule juba järgmisel nädalal, usume, et selle mõju likviidsusele saab olema hea. Kredexi olemasolevad meetmed juba lahti, uusi saab ilmselt uuest nädalast taotleda. Kui ettevõtetel kohe abi vaja, pöörduge kodupanka. Teeme nendega koostööd. Kaubavood peaksid ka liikuma hetkel hästi.
Lukas: Kultuuriministeeriumi kodulehelt saab pidevalt uut materjali muuseumidest ja kontsertidest, mida kodus võimalik kasutada ja vaadata. Lisaks ka teevad raamatukogud pingutusi, et lugemist e-kanalites ja muidu kättesaadavaks ja ohutuks teha. Samuti käivitab ERR peagi voogedastusplatvormi, kus saab filme ja muud vaadata. Lisaks käivitud ETV-s teatriõhtud. Samuti kutsun üles Teliat, Elisat ja teisi platvorme oma sisu tasuta tegema osaliselt.
Kultuuriminister Tõnis Lepik: valitsus käivitas esimese paketi inimeste ja ettevõtete toetamiseks ja riik kompenseerib ärajäänud kultuuri-ja spordisündmuste ja nende tegevuse peatumisega seotud otseseid kulusid. Samuti teatud ulatuses saamata jäänud tulu. Skeemi veel töötatakse välja.
Õpik: tuletan meelde, et mask on kasulik juba haigele inimesele. Samuti, et ärge usaldage ebaravi.
Õpik: Haiglaravil hetkel 10 inimest, keegi neist ei ole intenstiivis. Kaks inimest saanud haiglast sel perioodil koju. Me jätkame testimist, aga fokusseeritult ja perearsti käskkirjaga. Laustestimine ei anna paremat tulemust, kui fokusseeritud testimine. Testimise juures on ka oluline moment, et üks asi on testimise kulu, aga kriitilised ressursid seal on tööjõud ja isikukaitsevahendid. Et sellega peab arvestama. Oleme perearstidega ka väga konkreetsed juhised läbi töötanud, et kuidas hakatakse inimesi testimisele suunama.
Terviseameti põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik : Eile siis tuvastati 16 uut koroonajuhtumit ehk tänahommikuse seisuga kokku 283 kinnitatud juhtumit. Eesti on maailmas testimisel elaniku suhtarvu mõistes esirinnas. Praegune olukord juba seitsmendat päeva analüüside põhjal stabiilne. Teeme päevas 200-300 testi. Numbrite algus näitab, et oleme algusjärgus saanud jaole, kuid me ei tohi valvsust kaotada ja suhtuma juhistesse rangelt.
Briifing algab kohe, plaani järgi on briifil Terviseameti põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik, samuti kultuuriminister Tõnis Lukas, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ning rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro, kes annavad ülevaate majanduse turgutus- ja toetusmeetmetest. Lisaks annab välisminister Urmas Reinsalu ülevaate liikumispiirangutest Eesti ja Soome vahel.
Saksamaa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer teatas, et koroonaviiruse vastaseks maratonvõitluseks on mobiliseeritud ka Bundeswehr. Saksamaal on registreeritud 31 surmajuhtumit, viimase 24 tunniga 11. Nakatumisjuhtumite arv kasvas 2958 võrra 13 957-ni. Robert Kochi Instituudi juht Lothar Wieler rääkis eksponentsiaalsest kasvust. Kramp-Karrenbauri sõnul on ühendust võetud sadade sõjaväe reservmeedikutega, et kaitsta infrastruktuuri ning jagada ravimeid ja varustust. Kramp-Karrenbaueri sõnul võideldakse nähtamatu vaenlasega.
Paraku kujunenud päevakohaseks teemaks... https://forte.delfi.ee/news/varia/millega-puhkisid-inimesed-end-enne-tualettpaberi-kasutuselevottu?id=89296675
Nakkushaiguste Dünaamika, Majanduse ja Poliitika Keskuse direktor, dr Ramanan Laxminarayan hoiatas, et Indias võib varsti tekkida koroonaviiruse tsunami. Kui kasutada samasuguseid mudeleid nagu USA-s või Suurbritannias, võib Indias tulla umbes 300 miljonit nakatumisjuhtumit, millest 4-5 miljonit on rasked. Ametlikel andmetel on Indias praegu 149 aktiivset juhtumit, aga paljud rahvaterviseeksperdid kardavad, et Indias on võetud kaugelt liiga vähe proove.
Kuhugi ei ole minna! Selline rubriik avaldus vastu Keila ajalehest: 
Suurbritannia kuninganna Elizabeth II tegi avalduse, milles ütles, et riik siseneb suure mure ja ebakindluse perioodi. 93-aastane kuninganna kiitis teadlaste, meedikute ja hädaabitöötajate tööd, aga lisas, et igaühel on mängida elutähtis osa.
Hullud Päevad jäävad seekord vaid netti:https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/stockmanni-hullud-paevad-toimuvad-sel-kevadel-e-poes?id=89296285
Kogu info eilse testimise kohta:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eile-tuvastasid-laborid-16-koroonaviirusesse-nakatunut?id=89296415
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/helsingin-sanomat-soome-pendeldamiskeeld-sunnib-eestlasi-valima-palga-ja-pere-vahel?id=89296349
16 UUT NAKATUNUT: Eile tuvastasid laborid 16 koroonaviirusesse nakatunut20. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 283 inimesel, võrreldes eilsega lisandus 16 juhtu. Alates 31. jaanuarist on kokku tehtud 2504 COVID-19 testi.Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid, haiglaravil on 10 inimest. Praegu keegi koroonaviiruse tõttu intensiivravi ei vaja.Erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul näitavad läbiviidud analüüside hulk võrrelduna tuvastatud haigusjuhtude ja hospitaliseeritute arvuga seda, et Eesti avastas viiruse kohapealse leviku algfaasis. Elanikkonna aktiivne teavitamine, esmaste haigestunute ja nendega kokku puutunud isikute kiire tuvastamine ja nõustamine on täitnud oma eesmärki.„Näeme, et uute kinnitatud haigestumiste arv ei ole kasvanud igapäevaselt kiirenevas tempos ning püsib suhteliselt stabiilne juba terve nädala,“ ütles Kadai. „Samal perioodil aga ei ole vähenenud igapäevaselt läbiviidud laborianalüüside arv,“ märkis ta ning lisas, et see ei tähenda, et viiruse levikuga seotud oht oleks kadunud.„Igal Eesti inimesel lasub vastutus rangelt jälgida nakkusohutuse nõudeid – haigussümptomitega inimene peab kindlasti püsima kodus ja ei tohi nakatada teisi,“ ütles Kadai.Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla laborites. Tänase seisuga suudavad laborid analüüsida päeva jooksul 500-600 proovi.
OSALEJATE MUUTUS: Plaani järgi on kella 12-sel briifil Terviseameti põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik, samuti kultuuriminister Tõnis Lukas, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ning rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro, kes annavad ülevaate majanduse turgutus- ja toetusmeetmetest. Lisaks annab välisminister Urmas Reinsalu ülevaate liikumispiirangutest Eesti ja Soome vahel. 
Väikeettevõtja, Pesukuller OÜ juhatuse liige Karmen Veeorg kirjutab avalikus kirjas valitsusele, et kõige hullem on väikeettevõtete nurka surumine rendikohustuste täitmisega. Veeorg palub valitsuse kohest sekkumist. Ärileht avaldab Veeoru pöördumise täismahus. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/vaikeettevotja-avalik-poordumine-valitsusele-piirakem-aride-lahtiolekut-valitsuse-tasandil?id=89295873
Tuletame meelde: Kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoones igapäevane asutusteülene briifing. Plaani järgi on briifil Terviseameti põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik, samuti kultuuriminister Tõnis Lukas, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ning rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro, kes annavad ülevaate majanduse turgutus- ja toetusmeetmetest. Delfi teeb sündmusest otseülekande.
Mis toimub karantiinis Pariisis? https://kroonika.delfi.ee/news/kroonika/urmas-valjaots-rangest-karantiinist-pariisis-lettidel-on-tuhjus-millesarnast-pole-ma-nainud-noukaaja-lopu-abc-poodidest-saati?id=89292163
https://maaleht.delfi.ee/uudised/terviseamet-hiiumaal-tuvastati-uks-nakatunu?id=89295771
Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra tõttu on langenud suur koormus ettevõtjatele, kes ei suuda oma lepingulisi kohustusi täita ja on sunnitud neid ümber korraldama. Rahatagastamise asemel võib lepingut rikkunud pool aga pakkuda rikkumise heastamist. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eriolukorras-voib-ettevotja-rahatagastuse-asemel-pakkuda-rikkumise-heastamist-kuidas-see-kaib?id=89290395
Opositsioonijuht Kaja Kallas hoiatab Delfi „Erisaates“, et kärpimata ei saa, ka riigi palkade osas. Ta kardab, et valitsuse lubatud kiire majandusabi võib takerduda bürokraatiasse näiteks Kredexis. Kallas tõdeb, et saabunud kriis näitab, miks jutt headel aegadel reservide kogumisest oli õige, aga valitsus on vaikselt hoopis varudest raha ära kulutanud. Kriisi ajal laenamises pole pattu, aga seda tuleb teha targalt. Saatejuht on Raimo Poom. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-kaja-kallas-testimise-piiramine-voib-tuua-uue-viirusepuhangu-valitsuse-reservid-on-alles-vaid-paberil?id=89294793
Käisid koroonatesti tegemas? Seoses koroonaviiruse testimise suurendamisega üle Eesti lõi Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus lihtsa võimaluse kõigil testitutel ise oma analüüsitulemustega patsiendiportaalis digilugu.ee tutvuda.
"Tundub, et selle eksperimendi käigus pannakse vähemalt algul proovile mitte niivõrd laste aine teadmised, kui just IT-alased oskused ja nutitaiplikkus. Ehk aidanuks nädala-kahene katseaeg, kuni keskkonnad selged. Küll siis jõuab kontrolltöid teha? Vaatan praegu kõrvalt ja mõtlen, kuidas peaks selle kõigega 5. klassi poiss (keda oleme seni teadlikult üritanud arvutimaailmast mõõdukal distantsil hoida) hakkama saama, kui isegi mina esimest korda vaadates aru ei saa. Ja küsida pole ka kelleltki…" https://lood.delfi.ee/perejakodu/koolilaps/totaalselt-vasinud-e-oppest?id=89294943
Lapsevanemad, siin sõnum teile: https://www.facebook.com/Kesklinnapolitseijaoskond/photos/a.491401844367965/1523881151120024/?type=3#w=500
Rahu, ainult rahu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perearst-kellegi-tervisemurele-ei-jaeta-reageerimata-imikud-peaksid-ka-eriolukorra-ajal-arsti-juures-kaima?id=89293035
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/soome-ehitusettevotete-esindaja-eesti-ehitajatele-kui-ei-ole-valtimatut-vajadust-koju-minna-jaage-soome?id=89295397
Mis viirus? Mis koroona? Mis paanika? https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/ohoo-valgevenes-algas-eile-jalgpallihooaeg-pealtvaatajatega-ja-puha?id=89294999
Sealjuures peavad meediakajastust liiga ülespuhutuks ja ebaadekvaatseks üle poole 15–24-aastatest noortest. Eestimaalastest 46 protsenti arvab aga, et koroonaviiruse kriisi kohta avaldatud info on olnud asjakohane ja piisav. Ligi kümnendiku meelest pole asjakohast infot seni olnud piisavalt. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafik-uuring-enam-kui-kolmandik-eestimaalastest-peab-meediast-nahtuvat-koroonahirmu-ulapaisutatuks?id=89294983
Kiirabitöötajad saavad nüüd tanklast täiesti tasuta kohvi: https://www.facebook.com/CircleKeesti/posts/2663671217088946#w=500
Pärnumaal on terviseameti andmetel praegu kokku 52 perearsti nimistut, neist pooltes töötavad üle 60-aastased tohtrid, kusjuures neljale nimistule on määratud asendusarst. https://maaleht.delfi.ee/uudised/perearstid-tootavad-piiri-peal-pooled-parnumaa-arstid-on-ule-60-aastased?id=89294945
Petukõned levivad, olge ettevaatlikud! https://forte.delfi.ee/news/varia/katkestage-kohe-levimas-on-ingliskeelsed-petukoned?id=89294965
Pihkva linnakohus määras koroonaviiruse kahtluse tõttu sunniviisilisele meditsiinilisele jälgimisele 76-aastase naise. Naise perekonnaliikmed saabusid viirusega Pihkvasse Hispaaniast. Tehti kindlaks, et naine puutus nendega kokku ja tal kästi haiglasse minna, aga naine ei avanud arstidele ega politseinikele ust ega vastanud telefonikõnedele.
VÄLISMINISTEERIUM:Kõik Soomes töötavad, aga Eestis elavad eestlased peaksid tänase ja homse päeva jooksul otsustama, kas minna Soome ja püsida seal töötades kuni reeglite muutumiseni, või jääda Eestisse. Viimasel juhul pole neil võimalust minna Soome enne reeglite muutumist, mis võib võtta aega. Paneme südamele, et lähtuma peaks iseenda ja lähedaste tervisest ning arutama võimalusi ka oma tööandjaga. Kuni kl 23.59 laupäeval, 21. märtsil kehtivad Soome ametivõimude kolmapäeval antud piiriületusjuhised, et riiki saavad siseneda ka need töötajad, kes ei ole oma elamisõigust Soomes registreerinud, aga kellel on ette näidata tööleping Soomes. Neile ei rakendu ka 14-päevane isolatsiooninõue. Alates 18. märtsi õhtust ei kohaldata Eestisse tulles isolatsiooninõuet ka neile, kes elavad alaliselt Eestis, kuid käivad tööl Soomes ning kellel puuduvad haigusnähud.Soome ametivõimude uus korraldus mõjutab hinnanguliselt 20 000 Eestis püsivalt elavat, aga Soomes töötavat eestlast.
Kriisi tõttu töölt eemale jäänud inimestele lubab riik maksta töötukassa kaudu 70 protsenti palgast kinni, kuid ettevõtluskõrgkooli Mainor õigusõppejõu Janus Paurmani sõnul jäävad "maksuoptimeerijatest" OÜ-tajad sellest abimeetmest lihtsalt ilma. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/oppejoud-nuud-on-ou-tajate-toehetk-riigi-palgaabist-tuleb-suu-puhtaks-puhkida?id=89294545
Venemaa tarbijakaitseteenistus Rospotrebnadzor teatas, et alustas COVID-19 vaktsiini katsetusi. Vaktsiini prototüübid on Interfaxi teatel välja töötanud Riiklik Viroloogia ja Biotehnoloogia Teaduskeskus Vektor. Need põhinevad kuuel tehnoloogilisel platvormil.
USA Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on koroonaviirusesse surnute arv üle maailma ületanud 10 000 piiri. Kinnitatud nakatunute arv läheneb kiiresti 250 000-le.
Hommikuvõimlemine tegemata? Aga siis hakkab liigutama! https://lood.delfi.ee/tervispluss/veebitreening/video-hommikuvoimlemine-kange-selg-pehmeks?id=89289683
Inglismaal saadeti kiri 65 000 pensionil arstile ja õele, kellelt paluti abi koroonaviiruse vastu võitlemisel. Ajutist tööd võivad saada ka arstitudengid ja õeks õppijad. https://twitter.com/NHSEngland/status/1240672868662476800?ref_src=twsrc%5Etfw
Sri Lanka kehtestas kohaliku aja järgi täna kella 18-st kuni esmaspäeva hommikul kella 6-ni üleriikliku liikumiskeelu. Enne seda oli riikliku valimiskomisjoni juht teatanud järgmisel kuul toimuma pidanud parlamendivalimiste edasilükkamisest. President Gotabaya Rajapaksa, kes lootis saada oma erakonnale kahekolmandikulist enamust parlamendis, mis oleks võimaldanud põhiseadust muuta, oli varem öelnud, et valmiste edasilükkamiseks pole vajadust. Nakatumisjuhtumite arv on Sri Lankal viimastel päevadel ligi kahekordistunud. Meditsiinitöötajate ametiühing hoiatas, et trajektoor on hullem kui Itaalias. https://www.facebook.com/gmoasl/posts/2596524020616396&width=500
Hiina teatas taas, et lokaalseid nakatumisi viimase päeva jooksul seal olnud ei ole. Uusi nakatumisjuhtumeid oli 39. Pekingi väitel on need kõik sisse toodud inimeste poolt, kes said viiruse väljaspool Hiinat. Hiinas on ka surmajuhtumite arvu kasv järsult kahanenud. Suri ainult kolm inimest. Kokku on surmajuhtumeid 3248. Samas väidetakse pidevalt, et neid ametlikke arve ei saa uskuda. Kui viirus peaks uuesti levima hakkama, näitab Peking ilmselt näpuga teistele riikidele ja süüdistab neid oma edu nurjamises.
Häirekeskuse ja kiirabi ülekoormatuse tõttu on kiirabil võimalik teenindada abivajajaid nüüd ka kaheliikmelistes brigaadides. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kiirabitootajad-on-koroonast-kurnatud-nuud-voib-valjakutsetele-soita-uhe-liikme-vorra-vaiksema-brigaadiga?id=89294491
USA kosmoseadministratsiooni NASA plaan viia ameeriklased 2024. aastal taas Kuule sai löögi, kui eile kästi sulgeda kaks raketiehituskompleksi pärast ühe töötaja koroonaviirusesse nakatumist. Kompleksid asuvad New Orleansis ja Mississippi osariigis.
Eestlastel jäi reisist halb maik suhu... https://reisijuht.delfi.ee/news/news/eestlastel-tommati-turgi-lennujaamas-nahk-ule-korvade-maksime-oma-oobimise-istanbulis-sel-korral-ikkagi-ise-kinni?id=89253917
Saudi Araabia peatas riigisisesed lennud. Kaks nädalat ei liigu ka bussid, taksod ja rongid. Uued meetmed hakkavad kehtima homme hommikust. Saudi Araabias on registreeritud üle 270 nakatumisjuhtumi.
Austraalia Uus-Lõuna-Walesi osariigi võimud teatasid, et eile Sydney sadamasse saabunud ristluslaeva kolm reisijat andsid positiivse koroonaviiruse proovi. Ruby Princess külastas enne Sydneysse naasmist Uus-Meremaad. Selle pardal oli 3800 inimest. Nüüd püütakse kiiresti ühendust võtta enam kui 2700 reisijaga, kes Sydney kesklinnas Circular Quays laevalt maha tulid. Kõik reisijad peaksid igal juhul karantiini minema. Reeglite järgi peavad kõik Austraaliasse saabujad end 14 päevaks isoleerima.
TÄNA KELL 12: Arutame koos Eesti pankade makroanalüütikutega selle üle, millised võiksid olla koroonaviiruse puhangust tingitud äkilise kriisiolukorra lahendused ja tulevikustsenaariumid Eesti ja maailma majanduse jaoks. Delfi TV vahendab arutelu otsepildis.https://arileht.delfi.ee/news/investeeri/otse-delfi-tv-s-pankade-makroanaluutikute-umarlaud-kriisiolukorrast-millised-on-eesti-valitsuse-lahendused-ja-kas-need-on-piisavad?id=89294319
India peaminister Narendra Modi palus kõigil kodanikel kodus püsida ja riigi tohutu ühistranspordisüsteem tõmbab teenuseid tõsiselt kokku. Riigi põhjaosa Punjabi osariigis peatati kogu ühistransport täielikult. Delhi metroorongid ei peatu enam rahvarohketes jaamades, liiklust on hõrendatud ja inimestel mõõdetakse pisteliselt temperatuuri. Mumbais võidakse sulgeda linna tuiksooneks olev kohalik raudteeliiklus. Suuremates linnades ei lubata bussidesse enam seisvaid reisijaid ja bussiliiklust on poole võrra vähendatud.
https://forte.delfi.ee/news/varia/andres-merits-otsekohe-tuleks-lopetada-piirangud-inimeste-testimisele-kel-on-haigussumptomid?id=89294131 Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits tegi hommikul "Terevisioonis" antud intervjuus ülikriitilise ja emotsionaalse avalduse selle suhtes, et endiselt on koroonaviiruse testimine Eestis näidustatud vaid riskirühmadele.
Koroonaviiruse levikuga seotud paanika ja ebakindlus tuleviku ees hakkab peagi avaldama mõju ka Eesti inimeste vaimsele tervisele, teatas peaasi.ee. Seega alustatakse alates 20. märtsist Eesti elanike tasuta nõustamist veebi teel. Alates 20. märtstist saab selle nädala lõpuni iga päev kell 15 nõu Facebook live vahendusel (küsimusi saab küsida ka anonüümselt). Samuti alustab järgmisel nädalal podcastina Pearaadio, kus vaimse tervise spetsialistid aitavad inimestel kriisiolukorras leida lahendusi. Järgmise nädala Facebook live vahendusel toimuvate nõustamiste ajakava ja kellaajad antakse teada www.peaasi.ee ja sotsiaalmeedia vahendusel.
Juhtide koolitamisega tegelev Raimo Ülavere rääkis "Terevisioonis" meeskondade juhtimisest praeguses olukorras. Ühe nõuandena rääkis Ülavere, et kui praeguses olukorras teha näiteks Skype-koosolekut, siis selle vormi puhul peaksid koosolekud olema lühemad, konkreetsemad ja selgelt struktureeritud. See aitab inimeste tähelepanu paremini hoida. Teine oluline punkt on Ülavere arvates ka 1:1 vestluste tegemine praeguses olukorras, kuna paljud töötajad vajavad infot ning samuti on see hea võimalus saada aru, mida töötaja mõtleb või tunneb hetkeolukorras. "Kuulen ka soovitusi, et hetkel on hea aeg enesereflektsiooniks ja enda sisse vaatamiseks. Ärge vaadake! Hoidke ennast tegevuses pigem, praegu pole see aeg, et mõelda, kuidas ma siia jõudsin ja miks."
Aitäh! https://www.facebook.com/ratasjuri/posts/1589619037842716#w=500
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/california-andis-kasu-kodus-pusida-new-yorgi-linnapea-raakis-nakatumisplahvatusest?id=89293995
Kliinikum laiendab erakorralise meditsiini osakondaTartu Ülikooli Kliinikum suurendab valmisolekut erakorralist haiglaravi vajavate COVID-19 patsientide jaoks ning laiendab ajutiselt erakorralise meditsiini osakonda. Juhatuse esimees Priit Eelmäe selgitab, et muudatus on vajalik juhuks, kui erakorralise abi vajajate hulk peaks suurenema. „20. märtsist on kliinikumil võimekus ravida erakorralist abi vajavaid haigeid kahes erinevas osakonnas. Senine erakorralise meditsiini osakond planeeritakse vaid COVID-19 haigete jaoks ning täiendav erakorralise meditsiini osakond mitte-COVID-19 haigete jaoks liigub senise hematoloogia-onkoloogia kliiniku 1. korrusele,“ ütles juhatuse esimees Priit Eelmäe.Uus, mitte-COVID-19 haigetele mõeldud EMO (EMO II) asub J-korpuses, senise hematoloogia-onkoloogia kliiniku ruumides. EMOsse pääsemiseks tuleb kõikidel läbida mobiilne triaažikabinet senise EMO ees, kust seejärel otsustakse patsiendi haiglasse sisenemise viis. Hematoloogia-onkoloogia kliiniku päevakirurgia kolib omakorda J-korpuses asuva silmakliiniku pinnale, kus jätkuvad patsientide keemiaravi protseduurid. Dialüüs-, keemia- ja kiiritusravile pöördujad peavad sisenema majja läbi N. Lunini tänava poolse sissepääse juures oleva kontrollpunkti.Teine erakorralise meditsiini osakond (EMO II) avatakse 20. märtsil. Kui patsiendil esineb vähemalt üks hiljuti tekkinud hingamisteede sümptomitest (püsiv köha, hingeldus, kurguvalu) ja lisaks on palavik vähemalt 37,8°C, siis peab ta pöörduma EMO I osakonda (senine EMO, L. Puusepa tänava poolt). Kõikidel muudel juhtudel tuleb pöörduda uude EMO II osakonda (sissepääs N. Lunini tänava peasissekäigust). Tartu kiirabi toob COVID-19 kahtluseta patsiendid samuti N. Lunini tänava poolsest uksest.
Muusik ja saatejuht Mihkel Raud plaanis 23. märtsil sõita oma laste ja abikaasa juurde USAsse, kuid koroonaviiruse tõttu on ta perekonnast teadmata ajaks eemal. https://kroonika.delfi.ee/news/kroonika/mihkel-raud-ei-paase-enam-liina-ja-oma-laste-juurde-ma-olen-eestis-ja-perekond-ameerikas?id=89292325
Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits esines äsja "Terevisioonis" antud intervjuus ülikriitilise ja emotsionaalse avaldusega selle suhtes, et endiselt on koroonaviiruse testimiseks näidustus piiratud vaid riskirühmadele: "Mis on hea, on see, et on suurendatud võimekust viiruse testimisele. Mis on vale, rumal, ja ohtlik, on selle viiruse testimise viimane punkt, kus jälle räägitakse riskirühmadest. See võiks hommikul kella kaheksaks sealt kaduda! Olukord on ühene ja selge, selle üheselt välja öelnud WHO, selle kohta ilmus ka eilses teaduse tippajakirjas Nature juhtkirjas: kui valitsuse tippnõuandjad teavad midagi, mida teised ei tea, ja selle tõttu siis annavad niisugust nõu - "piirata", "ei pea otstarbekaks", "muudame strateegiat" - argumendid lauale! Kui argumente ei ole, tehke nii, nagu öeldud ekspertide poolt maailma tervisehoiuorganisatsioonis."Ehk siis: "Otsekohe lõpetama igasugused piirangud Covid testimisele inimestele, kellele on sümptomid! Kui on võimekus, siis seda kasutada! Kui ei ole, siis kaasata täiendavat! Siin ei ole võimalik teistpidi arutada. Ei ole võimalik tulekahju kustutada kinnisilmi. Ei ole võimalik võidelda viirusega, kui te ei tea, kus ta on. Üleeilne Science'i artikkel näitas selgelt, et vähemalt 80 protsenti haigestusjuhtumitest Hiinas Wuhanis haiguseinfektsiooni alguses tulid juhtudest inimestelt, kes ei teadnud, et nad on haiged ja põdesid väga kergeid sümptomeid. 80 protsenti kõikidest uutest nakkustest tuli neilt. See on fakt!"
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-parvlaev-romantika-saksamaalt-paastetud-eestlastega-joudis-riiga?id=89293687
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/koroona-moju-sugiseks-voib-eestis-too-kaotada-kuni-65-000-inimest?id=89293613
India valitsus keelas maskide ja ventilaatorite ning kombinesoonide ja maskide tootmiseks vajaliku tekstiilmaterjali ekspordi nädalaks ajaks. Riigi kaubandusminister Piyush Goyal kinnitas Twitteri säutsus, et samm on tehtud eesmärgiga kasutada rahva ressursse India kodanike heaoluks. Päev varem oli India keelanud kõigi rahvusvahelistel kommertsliinidel sõitvate reisilennukite maandumise alates 22. märtsist. Indias on kinnitatud üle 190 koroonaviiruse juhtumi ja neli surma.
California kuberner Gavin Newsom käskis kõigil osariigi 40 miljonil elanikul koju jääda, et vältida koroonaviiruse levikut. USAs on California üks kolmest enim koroonakriisis kannatanud piirkonnast. Osariigis on registreeritud 910 koroonaviiruse juhtumit, sealhulgas 19 surma. New Yorgis on vähemalt 5298 juhtumit, Washingtonis aga 1376 kinnitatud haigusjuhtumit. California on USA kõige suurema rahvaarvuga osariik ja riigi suurim majandus.
Valitsus teatas küll eile testimise laiendamisest, ent täpsemad perearstidele jagatud juhtnöörid näitavad, et sellele valitsevad siiski jõulised piirangud - kui oled näiteks 50-aastane tavainimene, ei osuta elutähtsaid teenuseid, sul pole kroonilisi haigusi, samas on sul köha ja palavik, siis sind testima ei võeta. Välja arvatud juhul, kui olukord juba nii tõsine, et sind viiakse haiglaravile.https://forte.delfi.ee/news/varia/puust-ja-punaseks-kellele-tehakse-ja-kellele-mitte-alates-tanasest-eestis-koroonatesti?id=89293541
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-fotod-lauluvaljaku-juures-avati-drive-in-koroonaviiruse-testimispunkt?id=89293225
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peaminister-ratas-saame-nadala-alguses-eksperthinnangu-koroonaviiruse-leviku-kohta?id=89293131
Balti riikide ja Saksamaa välisminister leiavad, et inimeste naasmine koju tuleb kindlustada koos Välisminister Urmas Reinsalu algatusel tegid Balti riikide ja Saksamaa välisministrid ühispöördumise Euroopa Liidu välisministrite ning välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli poole. Kirjas rõhutavad pöördujad, et liikmesriigid peavad seisma selle eest, et suletud piiride tingimustes saaksid EL kodanikud kindlasti liikuda kodumaale. Selleks tuleb liikmesriikidel otsida solidaarselt ühiseid lahendusi ja teha omavahel tihedat koostööd. Nelja riigi välisministrid toovad välja vajaduse Euroopa Liidu liikmesriikide ühistegevuseks selleks, et: - luua transiidikoridorid EL kodanike liikumiseks üle suletud riigipiiride oma koju; - tagada kaupade ja teenuste vaba liikumine EL liikmesriikide vahel; - ühiselt korraldada piisavate ravimite- ja meditsiinitehnika varude olemasolu pandeemiaga võitlemiseks. Välisministrid tegid ettepaneku arutada kõiki koroonakriisi sõlmpunkte järgmisel Välisasjade Nõukogu istungil, mis toimub 23. märtsil videokonverentsi vormis. „Euroopa Liidu liikmesriigid peavad näitama üles suuremat solidaarsust seismaks vastu käesolevale kriisile. Inimestele tuleb koos tagada pääs kodumaale. Ettevõtluse toimimiseks ja varude jätkumiseks on hädavajalik kaupade ekspordi toimimine Euroopa Liidus,“ kommenteeris välisminister Urmas Reinsalu ühispöördumist.
https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/eesti-ettevotetele-loodi-kriisiabikeskus?id=89292815
https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/wrc-hooaja-jatkamise-osas-ei-tehta-uhtegi-otsust-enne-aprilli-algust?id=89292951
https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/rahvusvahelisse-olumpiakomiteesse-kuuluv-prints-albert-andis-positiivse-koroonaproovi?id=89292751
https://www.facebook.com/toomas.pikhof.7/posts/2733900026647280
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eriolukorra-lopuni-valjastatakse-ravimeid-apteegist-kuni-kaheks-kuuks?id=89292491
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/martin-helme-avalikus-sektoris-palkade-karpimine-suvendaks-majanduslangust?id=89292207
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koige-rohkem-koroonaviirusesse-nakatunuid-on-harjumaal?id=89292413
https://maaleht.delfi.ee/uudised/vastuoluline-avastus-koroonaviiruse-ajal-vahenenud-ohureostus-paastab-hiinas-kuni-75-000-inimese-elu?id=89291799
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/karantiini-pandud-inimesed-toetust-ei-saa?id=89291131
Kreeka teatas, et seni plaanitud 3,8 miljardi asemel plaanib riik kulutada kriisimeetmetele 9,8 miljardit eurot. Prantsusmaa lubab kulutada 45 miljardit eurot. Hispaania 117 miljardit eurot (pluss 83 miljardit erasektorilt). Portugal 9,2 miljardit. Euroopa Liidu institutsioonid kuni kaks triljonit. USA puhul on räägitud vähemalt 0,8 triljonist dollarist, Saksamaa puhul kuni 0,5 triljonist eurost.
Briti peaminister Boris Johnson: baare ja restorane pole vaja sulgeda, juhul kui piisavalt suur hulk inimesi jääb vabatahtlikult koju. "Olen väga kindel, et suudame koroonaviirusest lahti saada 12 nädalaga," lubab Johnson.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/puuete-tahtaegu-pikendatakse-automaatselt?id=89288601
Luunja vald vabastab vanemad 1. maini lasteaia kohatasustLuunja Vallavalitsus otsustas vabastada seoses eriolukorraga alates16.03.2020 kuni 01.05.2020 lapsevanemad kohatasu maksmisest Luunja vallalasteaedades. Samuti otsustati kompenseerida eralastehoidudele saamatajääva kohatasu maksumus lapsehoiukohta kasutavate Luunja vallalapsevanemate eest.23. märtsist tagavad Luunja valla lasteaiad vajaduse korral hoiuööpäevaringselt.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valisministeerium-loi-transiidivoimaluste-kaardi-koostoos-eesti-firmaga-alphagis?id=89291653
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/12-riiki-arutasid-kaitsevalmiduse-sailitamist-ja-sojaliste-operatsioonide-jatkamist-kriisi-ajal?id=89291573
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oluline-reisiinfo-nadalalopu-erilennud-tallinnasse-riiga-ja-vilniusesse?id=89291471
Itaalias on praeguse seisuga surnud 3405 inimest - ehk rohkem kui Hiinas. Viimase 24 tunni jooksul suri 427 patsienti. Eelmisel ööpäeval - 475. Kindlaid juhtumeid üle 41 000.
USA president Donald Trump teatas täna, et merevägi saadab ühe oma haiglalaevadest New Yorki ja teise Seattle´i sadamasse haigeid peale võtma. Trumpi sõnul võiks riik hakata osade võtmetähtsusega ettevõtete kaasomanikuks.
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/euroopa-liit-panustab-koroonaviiruse-moju-tasakaalustamiseks-kuni-kaks-triljonit-eurot?id=89291379
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eesti-eriesindaja-pidas-leedu-poola-piiril-labiraakimisi-tulemusena-lodvendas-poola-seal-kontrolli?id=89288183
https://epl.delfi.ee/uudised/andrus-ansip-kaos-testimisega-iseloomustab-kogu-kriisi-pole-juhtimist-ega-plaani?id=89289679
https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/lopuks-ometi-kutusemuujad-langetasid-tanklates-hindu?id=89291179
Ukraina piiril Tisza jõel arreteeriti täna ujumiskombinesoonis mees, kes tegeles Ukrainast Rumeeniasse näomaskide smugeldamisega. Ukraina võimude teatel on maskid muutunud populaarsemaks salakaubaks kui sigaretid. Riik on maskide väljaveo keelustanud.
Venemaal püsib ametlik haigestunute arv madal, praegu 199. Aga huvitaval kombel teatab riiklik statistikaamet, et jaanuaris kasvas Moskvas kopsupõletikujuhtumite arv võrreldes eelmise aasta jaanuariga koguni 39%. "Tundub, et võimud valetavad meile," ütles Vene arstide liidu juht Anastasia Vassiljeva uudisteagentuurile Reuters. Moskva linna terviseamet väidab, et tegelikult on kopsupõletike arv hoopis langenud ja nemad ei tea, kust statistikaamet oma andmed sai.
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/erisaade-arto-aas-peame-kiirelt-oppima-viirusega-elama-muidu-ei-joua-neid-kahjusid-keegi-kinni-maksta?id=89290805
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-terviseinstituut-valitsus-lukkas-epideemia-korgpunkti-kuu-vorra-edasi?id=89290891
Rattur ütles, et valutab südant mikroettevõtjate pärast, kes sageli on ka pereettevõtjad, sest praegused meetmed on rohkem suunatud suurettevõtetele ning mikroettevõtted on abita jäänud. Just mikroettevõtjad on aga viimastel aastatel turismi palju edasi arendanud ning pidanud selleks laenu võtma. Laenu tuleb aga tagasi maksta. http://www.delfi.ee/article.php?id=89289701
Klient rääkis, et helistas Elektrilevi klienditelefonile, et küsida kas see on nali. Telefonilt kinnitati, et plaan on päris. „Nad väidavad, et seda ei saa öösel teha, elektrikud ei tohi öösel töötada. Seadus ei lubavat. Eriolukorrast tundus, et polnud nad kuulnudki," rääkis klient. http://www.delfi.ee/article.php?id=89290329
USA-s on teiste seas haigestunud näitleja Tom Hanks ja korvpallur Kevin Durant. Suurbritannias näitleja Idris Elba, Arsenali peatreener Mikel Arteta ja Chelsea ründaja Callum Hudson-Odoi. Itaalias Juventuse kaitsja Daniele Rugani.
Täiskasvanud mõõdukalt aktiivse naisterahva päevane energiavajadus on umbes 2000, mehel umbes 2600 kcal. Täpne energiavajadus sõltub peale inimese vanuse ja soo väga palju ka tema füüsilisest aktiivsusest, aga ka muust. Näiteks on energiavajadus mõnevõrra suurenenud haigestumise korral, kui organism peab haigustekitajate vastu võitlema. http://www.delfi.ee/article.php?id=89289891
Londonis on juba jõudnud sotsiaalmeedia vahendusel levima hakata kuuldused, et pärast metroojaamade sulgemist pannakse Briti pealinn täiesti lukku. Valitsuse pressiesindaja kinnitas täna, et linna ühistransporti ei suleta ja ei ole ühtegi võimalust, et Londonisse sisenemine või sealt väljumine keelataks. Täna lahkub linnast kuninganna Elizabeth, kes suundub oma Windsori residentsi.
Londoni transpordiamet teatas täna 40 metroojaama sulgemist määramata ajaks. "Inimesed ei peaks ühelgi viisil reisima, kui see pole tõsiselt vajalik," ütles linnapea Sadiq Khan. Reutersi teatel pannakse supermarketeid turvama politsei. Valitsus on andnud ka 20 000 sõjaväelasele käsu olla valmis politseid ja teisi riigiasutusi kriisi ajal abistama, kuid Reutersi poepidajast allika hinnangul sõdurid poode valvama ei hakka. https://twitter.com/Reuters/status/1240627934345510913
Lauluväljaku Mäe väravate lähistel on juba avatud Synlabi drive-in testimispunkt. Tuletame meelde, et testimiseks on vajalik perearstiga ühendust võtta. 
http://www.delfi.ee/article.php?id=89289637
„Nimetagem neid koroonajäätmeteks, mida tuleb käsitleda nakkusohtlikena ning nad tavaprügist eraldi hoida. Kui aga viirust ega otsest viirusekahtlust pole, jätkub kõik tavapäraselt. Kindlasti tuleks jätkata biojäätmete eraldi kogumist,“ lisas Heinma. http://www.delfi.ee/article.php?id=89289555
http://www.delfi.ee/article.php?id=89289831
"Kui praegu tehakse koostööd, siis on see mõlemale osapoolele win-win lahendus, et peale kriisi vaibumist võimalikult kiirelt jälle äri käima saada. See eesmärk on nii üürnikul kui omanikul üks," lisas Vigul. http://www.delfi.ee/article.php?id=89287617
Uuendame aeg-ajalt ka Euroopa piirangute kaarti. Tänaseid arenguid: Suurbritannia sulgeb homsest koolid. Esimene surm Horvaatias. Türgis enamik poode suletud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/uuenev-kaart-suurem-osa-euroopast-on-piirid-sulgenud-liikumiskeelde-uha-lisandub?id=89262455
http://www.delfi.ee/article.php?id=89289377
„Kuigi viiruse leviku riskid on võrreldes sularahaarveldusega elektrooniliste maksevahendite puhul madalad, on nõrgaks lüliks kaardimaksesüsteemide PIN-klaviatuurid, mis on üheks enam kasutavaks pinnaks kauplustes. Seega on tegu ka potentsiaalse nakkuse inimeselt inimesele edasikandmise allikaga,“ ütles Pangaliidu juht Katrin Talihärm. http://www.delfi.ee/article.php?id=89288599
“AS BMGS Filiali Eestist pärit töötajatele on hädavajalik, et nad saaksid parvlaeva ja autoga Eesti ja Soome vahel reisida, sest kõik tööd Hanhikivi tuumaelektrijaamas jäävad seisma, kui AS BMGS Filiali projektijuhid ja insenerid pole kohal, mis tähendab suuri rahalisi kaotusi ka tellijate Titan 2 ja Fennovoima jaoks kes on peamised projekti arendajad,” selgitab ettevõte. http://www.delfi.ee/article.php?id=89288157
Midagi helgemat samuti vahelduseks. Täna kell 18.00 saab iga tubli koduspüsija nautida Karl-Erik Taukari parimaid lugusid diivanilt lahkumata Delfi Facebooki vahendusel või portaalis. #minapüsinkodus
"Soeses liinilendude drastilise vähenemisega Euroopas on paljud eestimaalased jäänud või jäämas lõksu erinevatesse välisriikidesse. Eesti lennufirma Nordica ja lennuoperaator Xfly on valmis pakkuma erilende Tallinnasse erinevatest Euroopa linnadest," ütles Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo. http://www.delfi.ee/article.php?id=89288083
Katoliku kirik kuulutas reede, 20. märtsi 2020 palve-ja paastupäevaks. Paastupäev on nagu tavaliselt Suurel Reedel või tuhkapäeval, mis eeldab täielikku paastumist ja palves olekut. Piiskop Philippe Jourdan kutsub paastupäevaga ühinema kõiki kristlasi, mitte ainult katoliiklasi. “Armsad vennad ja õed, ma hoian teid kõiki oma mõtetes ja palves”, kirjutab Jourdan oma läkituses Eestimaa katoliiklastele. “Me osaleme kogu rahva ja riigi pingutuses ning kannatuses praeguse probleemi lahendamiseks. Me usaldame aga ennast hetkel veelgi rohkem Kristusele, seda nii palves kui paastumises.”
Saksamaa välisministeerium tänab Eesti ja Läti kolleege koostöö eest, mis aitas üle 600 inimese koju. Hetkel on Tallinki Romantika teel Sassnitzist Riiga.https://twitter.com/GermanyDiplo/status/1240622807886815235?ref_src=twsrc%5Etfw
"Kõiki neid, kellel on ägeda viirushaiguse sümptomid nagu köha, õhupuudus ja kõrge palavik, tuleb käsitleda kui Covid-19 kahtlusega patsiente. Riskirühm on 80+ vanuses patsiendid ja need, kellel on kroonilised haigused. Näiteks kopsuhaigused, kardiovaskulaarsed haigused, immuunpuudulikkus ja vähk," selgitas Lätt. http://www.delfi.ee/article.php?id=89286733
Kõigil on üks mure – nad on ühtäkki töötud ja pered on vaja toita, maksud maksta. Kõige kurvemaks teeb see, et kui küsida, et palju nad palka soovivad, siis vastatakse, et kui kuus saaks 1000 eurot kätte, veaks välja,” kirjeldas Leier. Tema kinnitusel on see väga väike summa võrreldes seniste ehitussektori palkadega. http://www.delfi.ee/article.php?id=89285547
Hollandi meditsiiniminister Bruno Bruins minestas eile parlamendi ees koroonaviiruse debati ajal, kui parajasti kõneles paremäärmuslane Geert Wilders. 56-aastane minister viitas hiljem väsimusele nädalaid kestnud intensiivse töö järel. „Ma tunnen end nüüd paremini. Ma lähen koju puhkama,“ teatas Bruins sotsiaalmeedias, lisades, et on hommikul jälle tööl. https://twitter.com/BNODesk/status/1240349753852006401?ref_src=twsrc%5Etfw
Bangladeshis Raipuris kogunes eile 10 000 moslemit koroonaviirusest vabanemise eest palvetama. Politsei teatel ei küsinud korraldajad ürituse jaoks luba. Paljud bangladeshlased väljendasid ürituse üle nördimust. Bangladeshis on praegu ametlikult 14 nakatumisjuhtumit, aga eksperdid kardavad, et seal pole piisavalt proove võetud.
Šveits teatas 860 uuest nakatumisjuhtumist, kui 450 neist on veel hindamisel pärast esialgset positiivset tulemust. Varem teatati, et Šveitsis on 3067 kinnitatud nakatumisjuhtumit. https://twitter.com/BAG_OFSP_UFSP/status/1240615186391760896?ref_src=twsrc%5Etfw
Iisraeli paljukiidetud luureteenistus Mossad sai täna kõva peapesu, sest ostis 100 000 COVID-19 testimiskomplekti, milles puudub otsustava tähtsusega komponent. Iisraelis on seni 529 kinnitatud nakatumisjuhtumit. Keegi surnud ei ole ja 11 inimest on paranenud.
Itaalia haridusminister Lucia Azzolina ütles, et riigi koolid jäävad tõenäoliselt suletuks ka pärast 3. aprilli. Azzolina ütles, et koolid avatakse taas alles siis, kui on kindlus absoluutses ohutuses. Kooliaasta lõpp sõltub sellest, kui hästi kaugõpe lähinädalatel sujub.
Iraani võimud teatasid, et viimase päevaga lisandus 1046 uut nakatumisjuhtumit ja kokku on neid nüüd 18 407. Registreeriti 149 surma, mis viis koguarvu 1284-ni. Iraani president Hasan Rouhani tõrjub endiselt üleskutseid täieliku liikumiskeelu kehtestamiseks, kuigi mõned linnad ja piirkonnad on eristatud ja elanikel kästud isolatsioonis olla.
Prantsusmaal arutatakse juba kahenädalase liikumiskeelu pikendamist. President Emmanuel Macron andis kodanikele korralduse püsida kodus. Väljas võib käia ainult hädavajalikeks asjatoimetusteks, näiteks arsti juures, koera jalutamas või üksi jooksmas. Igasugused kogunemised on keelatud. Tööl võib käia ainult siis, kui tööandja ei suuda kaugtööd võimaldada. Teatatakse aga, et vaatamata keelule on parkides näha suuri perekondlikke või sõprade seltskondi, mistõttu kutsuvad mõned veel rangemate reeglite kehtestamisele. Siseminister Christophe Castaner nimetas meetmete eirajaid idiootideks.
Saksamaal kasvas kinnitatud nakatumisjuhtumite arv 12 853-ni. Surmajuhtumeid on 34. Poliitikud, politsei ja tuntud inimesed on pöördunud inimeste poole, et nad kodus püsiksid, vastasel juhul riskitakse samasuguse liikumiskeeluga nagu Prantsusmaal. Nakkushaiguste kontrolli ja ennetamisega tegelev Robert Kochi Instituut teatas, et kavatseb jälitada massiliselt mobiiltelefoniandmeid, et teha kindlaks, kas sakslased vähendavad piisavalt oma väljas liikumisi. Deutsche Telekom annab ligipääsu miljonite klientide anonüümsetele andmetele. Berliini linnapea Michael Müller väljendas nördimust selle üle, et inimesed kutsuvad üksteist koroonapidudele, ja ähvardas liikumiskeeluga.
Hispaania tervishoiuministeerium teatas 209 uuest surmajuhtumist ja kokku on neid nüüd 767. Nakatumisjuhtumite arv kasvas veerandi võrra 13 716-lt 17 147-le. 939 inimest on intensiivravil ja 1107 on tervenenud.
Itaalia uudisteagentuur ANSA teatas, et eile õhtul võis Lombardia regioonis Bergamos näha umbes 30 sõjaväeveoki kolonni, mis vedasid umbes 70 kirstu krematooriumidesse linnast väljas, sest kohalik kalmistu ei tule enam toime. https://twitter.com/Agenzia_Ansa/status/1240535992517513216?ref_src=twsrc%5Etfw
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/new-york-times-koige-paremini-voib-euroopas-epideemiaks-valmis-olla-eesti?id=89286727
"Selleks, et ettevõtjad sellest kriisist võimalikult kiiresti ja väheste kaotustega väljuksid, on Kredex valmis võtma enda kanda läbi uute ja olemasolevate käendus- ja laenumeetmete, senisest suuremaid riske. Ettevõtete vajadus kapitali järele on erinev ning kindlasti tasub võimalikult vara pöörduda oma kodupanga poole, et leida lahendusi veel enne probleemide eskaleerumist. Eesti kommertspangad on lubanud kriisist tulenevalt teha ettevõtjatele järeleandmisi laenude tagasimaksegraafikutes," sõnas Kredexi juht Lehar Kütt. http://www.delfi.ee/article.php?id=89285923
http://www.delfi.ee/article.php?id=89286257
Andres Adamson märgib, et Eesti ajalookirjutusest ega rahvapärimusest ei leia me gripiepideemiale mingeid viiteid, kuid kahtlustab, et see ei saanud nõuda vähem ohvreid kui Vabadussõda ja ilmselt oli grippi haigestunuid Eestis toona kuuekohaline arv.http://www.delfi.ee/article.php?id=89284997
“Tööülesandeid täitval turvatöötajal peab olema võimalus end vajaduse ilmnemisel kiiresti Covid-19 viiruse osas testida. On tekkinud olukord, kus vahetustesse planeeritud turvatöötajad jäävad iga päev kümnete kaupa ennetavasse karantiini,” märgib ETEL tegevjuht Andre Lilleleht. http://www.delfi.ee/article.php?id=89285459
http://www.delfi.ee/article.php?id=89284829
Hispaanias kruiisilaeval töötav Kaur rääkis Delfile eile sadamas laevale saamist oodates, et on väga rõõmus, et pääs koju on nüüd kindel. "Ma olen väga õnnelik, et saame lõpuks tagasi! Olime täielikult teadmatuses, kuidas või kas me üldse koju saame. Kui öeldi, et meile tuleb laev järgi, oli see suur kergendus," ütles ta. http://www.delfi.ee/article.php?id=89283725
Itaalia peaminister Giuseppe Conte teatas, et karantiinimeetmeid pikendatakse kaugemale kui praegune tähtaeg 3. aprill. Conte lisas, et ei ole võimalik naasta kohe endise elu juurde, isegi kui kõige hullem möödas on.
Koroonaviirusesse on nakatunud Euroopa Liidu Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier. https://twitter.com/MichelBarnier/status/1240583782643773440?ref_src=twsrc%5Etfw
Anne Raiste: kas teste jätkub praegu? Synlab: jah. Varuga on neid tellitud. Niikuinii pole otstarbekas kõiki inimesi testima hakata. Aga kindlasti suudame ära teenindada riigi kriitilise vajaduse: haiglad, kiirabid, elutähtsate organite töötajate testimised.
Kõikide testitute tulemus läheb kõigepealt digilukku. Ja hiljem teavitatakse ka. Perearsti infosüsteemi installeeritakse täna labori saatekirja moodulid. Kui perearst otsustab, et patsient vajab testi, siis see saatekiri läheb Synlabi süsteemi. Kui on probleeme, siis patsient palun pöördugu perearsti juurde tagasi.
Ingrid Teesalu, TV3. Kui oled noor inimene, ägedate viirussümptomitega. Kas kvalifitseerud?Terviseamet: nii nagu perearst ütles, siis iga perearst tunneb oma patsiente kõige paremini. Seega tema hindab inimese tervislikku seisundid nüüd ja praegu. Loomulikult reageerib vastavalt. Perearst üldjuhul teab oma nimistu patsiendi teisi kaasuvaid haigusi - teame, kellel on kõrgvererõhutõbi jne. Nagu Itaalia raportitest nähtub - keskmine vanus, kes ei saa koroona vastu, oli 79 ja kaasuvate haigustega.Terve inimene, kerged sümptomid - piisab kergest ravist. Kui seisund halveneb, uuesti konsulteerida perearstiga.Kui tõsised sümptomid, loomulikult kutsuda kiirabi.Perearst: kergete sümptomitega 80-90 % kõik paranevad. Noor inimene ei pruugi testimist vajada.
Anne Raiste, AK: Kas need, kes on praegu viirusega haiglas, kuuluvad siis riskirühma ja kas neil on kaasnevad kroonilised haigused?Perearst: meie teada on haiglas kolm. Aga meil puudub see info.Terviseamet: kuna haigestunuid on õnneks hetkel vähe, siis avalikus ruumis nende terviseseisundist detailselt ei sooviks rääkida. Üldseisund on stabiilne, keegi pole intensiivravis, on kenasti paranemas.(ajakirjaniku küsimusele ei vastata)
Perearstid jaotavad patsiendid raskusastme järgi. Kel on rasked sümptomid, tuleb kohe 112 kutsuda. Kerged sümptomid - suhelgu perearstiga.
Perearstid: testitakse neid, kel on ägedad sümptomid. Palavik, köha, õhupuudus. Siis palun pöörduda perearsti poole. Selektsiooni alusel teeb perearst otsuse, kas patsiendile on testi vaja. Kõigile pole testi vaja, sest test inimese tervist ei paranda.
Eesti perearstide selts, Argo Lätt: eelmisel nädalal tegid kõik perearstid kibekähku töökorralduse ümber. Eelistatav suhtlusvahend on telefon või e-mail. Mis puudutab testimist, siis seni toimus see läbi kiirabi. Ebamõistlik. Koostöös terviseametiga on välja töötatud juhendid, keda täpselt testida. Kõiki testima ei pea. Algoritmide järgi testitakse: diabeet, autoimmuunhaigused, 80+ vanuses inimesed.
Kui inimene on raskelt haige või liikumispuudega, siis saab ka kodust proove võtta. 
Seitsmes linnas drive-in tüüpi testimise punktid, et inimesed ei liiguks ühistranspordiga ringi.
Nädalavahetusel jõuti uue teenuse mudelini. Perearsti saatekirja alusel - kes otsustab, kas inimene on riskirühmas või on näidustus testimiseks - võetakse ühendust konkreetse isikuga ,kellele pakutakse elukoha järgi sobiv aeg ja koht testimiseks.
Eelmisel nädalal nõudlus kasvas. Tänaseks Synlabi labor on suuteline tegema 500-600 uuringut päevas. Nädala lõpuks on see võimekus umbes tuhatkond proovi päevas.
Synlabi esindaja: alates märtsi algusest on Synlabis olnud võimekus koroonaviirust testida. 
Terviseamet räägib nüüd terviseameti pressiüritusel. Solman lõpetas. Testidest.Algfaasis oli oluline tuvastada iga üksikjuhtum. Siis võttis teste kiirabi, mis oma olemuselt peaks üldse vältimatut abi pakkuma. Pole mõistlik hoida vältimatu abina tegevusi, mis pole kriitilise iseloomuga.Nii et nüüd on testimisel teistsugune korraldus. Eraettevõtlus aitab, Synlabi esindaja nt istub ka laua ääres.Eelkõige - parimat nõu annab perearst. Tähtis on, et riskirühmad saaksid teste teha. Ning ametid ja töötajad, kes panustavad inimeste tervisesse läbi ravimise või hooldamise. Oluline, et vältida nakkuse levikut tervise- ja hoolekandeasutustes.Testimise võimalik korraldus läbi räägitud perearstide ja teiste partneritega.Kuidas hakkab toimima see korraldus: selgeks saab tänasest, homsest, ülehomsest.Tähtis on see, et kõigil ei ole vaja end testida. Testimine ei anna garantiid selle osas, et inimene ei võiks haigestuda. Kes on testitud, pole endiselt koroona eest kaitstud. 
Solman: olge veendunud, et nii vabatahtliku töö vahendaja ja üleskutsuja on usaldusväärsed. Äkki on kelmid!Ja lapsed kogunevad. Tuletage lastele meelde, et peab kodus püsima. Suured kogumised pole lubatud.Ja hea uudis, ütleb Solman, ERR ja ETV2 hakkavad üle kandma pühapäeviti jumalateenistusi neile, kes kirikusse ei saa. Usklikele ja miks mitte ka teistele hingekosutust.
Solman: kes tahab lisatööd teha, pöördugu töötukassasse.
Solman: www.eesti.ee/pakunabi - seal saavad ettevõtted abi pakkuda.
Solman: www.vabatahtlikud.ee - sellel lehel saab abivajaja ühendada abiandjaga.
Solman: www.rahvastikuregister.ee - seal tuleb oma õige aadress kirja panna.
Jätkame terviseameti pressikonverentsiga. Räägib rahvastikuminister Riina Solman. 
Sarv, AK: karta on, et majanduslikus mõttes asi valusamaks läheb. Milliseid märke valitsus jälgib, et mingil hetkel eriolukorda leevendada ja millal?Ratas: peamine indikaator on see, et võimalikult kiiresti viiruse levikut tõkestada. Inimeste tervis on peamine indikaator.
Kiik toob näite: õnneks tuli eile üks tagantjärele valeks osutunud teade, et hooldekodus on üks nakatunu. Õnneks polnud. Muidu peab kõik mitusada inimest, kes seal eakad on, eraldama, ravima, paigutama. Tuleb vältida lähikontakti vanade inimestega. Helistage, kirjutage neile.Ja tervishoiutöötajad - ärge jääge haigeks, jälgige oma tervist.
Sven Soiver: mitmed riigid, mis on isegi numbrite poolest Eestist tagapool (nakatunute numbrite), on lubanud, et on valmis haiglaid ehitama jne. Kas Eestil ka nii?Ratas: loomulikult. On olemas plaanid, et teha praegused haiglad ümber, et saaks võtta inimesi vastu, kel on vajadus hospitaliseerimisele. Kaitseministeerium saab välihaiglat pakkuda.Kiik: oleme teinud plaane ja suhelnud erasektoriga. Reaalajas ei pea vajalikuks, kuid kui peaks pahasti minema - haiglas levima nakkus, mõni piirkond konkreetselt saab põntsu - siis peab olema valmis inimesi ringi tõstma, kergemat ravi vajavat rahva hotellidesse tõstma jne. Aga tänu taevale, meie haigestunu on üldiselt keskealine inimene, kes põeb haiguse kergete sümptomitega läbi.Peabki vaatama, et haigus ei leviks haiglatesse, hooldekodudesse jne. Plaanitavad ravitööd on haiglates juba edasi lükatud. Nakatunute tõusutrend pole väga suur. Miks? Kiik spekuleerib, et eelmisel nädalal levis asi nii kähku, kuna inimesed ei piiranud end, ei teadnud, et neil haigus on. Nüüd ei käida enam välismaal nii palju, inimestel on vähem kontakti. Aga tuleb jälgida seisu, kas levib rohkem, kuidas levib. 
TV3: Politseil on intsidentide arv langenud. Kuidas on lugu koduvägivallaga?Mart Helme: pole märke, et lähisuhtevägivald oleks hüppeliselt kasvanud. Teiste riikide kogemus näitab, et võtab paar nädalat enne, kui inimesed üksteisele kallale lähevad, jooma hakkavad. Üks meede on see, mis oleme teinud, on see, et riik on baarides piiranud alkoholimüügi kellaaega. Helme soovib lisada veel seda, et kui jääb mulje, et töökorraldus on praegu viimase piirini pingutatud. Praegu on vaba ressurssi. Ei saa keegi purjus peaga sõita. Politsei saab nad kätte. Tavatöö kokkutõmbamist pole. Lisajõudu on võetud kaitseliidust, abipolitseinike seast. Piiridel pole kõrgkvalifikatsiooni vaja. Väljaõppega politseitööd tegeleb politsei täpselt samamoodi, nagu tavaolukorras.
TV3: Mis saab suurtest projektidest nagu Rail Baltica või 4-realised maanteed?Helme: see on järgmise majanduse turgutamise paketi rida. Lisaks tahame paketti kaasata KOV-id, millel on väikseid investeeringuid terve hunnik, aga pole seni raha olnud. Siis saab riik raha ka kaugemale ja laiemalt suunata.
Helme tahtis lisada, et Eesti Energia aktsiakapitali tahetakse suurendada, ehitada õlitehas. Suurinvesteering elavdab majandust.
Vahur Koorits, EPL: Varem on juttu olnud sellest, et inimesed on olnud töölt eemal karantiinis, aga mitte haiguslehel. Kas neile on ka mingit hüvitist?Kiik: teatud osa inimesi, kes on karantiinis, saavad teha kaugtööd. Kel on nakkus või kahtlus nakkusele, neile tehakse ka haigusleht. Kui ettevõte on saatnud hunniku inimesi koju, siis võib mahtuda töötukassa hüvitismeetmesse. 30% töötajatel pole tööd, sama palju väiksem käive jne. Aga töötukassa nõukogus oli 10 tundi arutelu. Otsustati enne anda signaal neile, kelle tööpuudus jms on pikem, kui 2 nädalat. Edasi vaatame neid, kes praeguste meetmete alla ei mahu, aga kes ei saa kodus eneseisolatsioonis ka kaugtööd teha. 
Hannes Sarv, AK. Euroopa Keskpank teatas võlakirjade ostmisest. Kuidas Eestit mõjutab? Kas saame sinna müüa?Helme: Värske plaan. Pole veel süvenenud. Kavatseme kasutada. Ettevõtted ise saavad ka sinna ise müüa. Ei kiirusta riigina aga praegu suurte laenude võtmisega. Võib umbes kuu pärast veel odavamaltki kuskilt laenu leida.
Küsimuste voor!
Arutatakse veel Saaremaa püsiühenduse teemat.
Valitsus kiitis täna heaks struktuuritoetuste nimekirja. Ühtekuuluvusfondi rakenduskava elluviimiseks vajalikud meetmed. Saame hakkama kasutama 210 miljoni euro suurust fondi. Ehk siis, et oleme hästi eurorahasid kasutanud, selle eest saame Eestina raha veel juurdegi.
Fond kliimaneutraalsusele ülemineku toetuseks tuleb. Et põlevkivisektori töökohad läheksid rohelisemasse valdkonda.
Ettevõte võib seda ka avaldada, näidata, et on maksuameti silmis heas kirjas.
Tuleb masin, mis hakkab maksukohuslase maksukäitumist hindama ja annab märku, kui on anomaaliaid või midagi pahasti.
On ülioluline siiski, et säiliks maksudistsipliin ja normaalses seisus ettevõtted maksaksid oma maksud ära.
Võimalik teha tavapärase 6 kuu asemel 18 kuu peale maksmise graafik teha.
Martin Helme: maksuamet on saanud suunise märtsi ja aprilli maksuvõlgade osas intressi mitte võtta.
Martin Helme: see on meetmetepaketi esimene osa. Tuleb ka teise osa, mis on seotud lisaeelarvega. Seal pikema plaaniga asjad nagu investeeringute pakett ja maksude osa,.
Martin Helme: pikalt majanduspaketist rääkima ei hakka.
Kui enne sai inimene 1000 eurot bruto, siis riik annab 700 ja ettevõte peab andma 150 eurot. Kokku 850. Kes sai seni 1500 eurot, siis see hakkab saama riigilt 1000, ettevõttelt 150. Ehk kokku 1150.Soovitus on ettevõttel muidugi rohkem maksta oma osa. Aga meede on selleks, et ettevõttel ei tuleks palgaraha maksmisest puudu.
Märts-aprill-mai on see periood, mil inimene võib saada 70% oma varasemast palgast. Mitte rohkem, kui 1000 eurot. 
Kaheksa inimest on haiglaravil koroona pärast.
Kui on üle 40km lähimatest haiglatest või saartel perearsti töö, siis on see kaugusetasu üle 1600 euro.
Kiik kiidab valitsust, et haigekassa sai rohkem raha perearstidele kaugusetasu maksta. 
Tuleb käituda ratsionaalselt ja mõistlikult, ette vaadata kuu või kauemgi.
Võime teha välja kuni 50-60 tuhat testi Eestis kokku. Aga peame garanteerima reservi nende testidega endale lähikuudeks.
Uute testide puhul näeme, et nakatunute arv on alla 10%. Kui teste veel laiendame, võib see arv veelgi langeda.
Äärmisel juhul on praegu see arv tuhandetes. 
Aga et meil oleks praegu kümned tuhanded nakatunud, see jutt ei päde.
Peame olema valmis, et nakatunute arv lähiajal kasvab.
Nakatunute arvu kasv väheneb. Praegu 9 inimest.
2590 inimest on testitud. 267 on koroonaviirus.
Kiik: koroonaviirus ei ole Eesti ühiskonnas väga laialt levinud.
Perearstide järjekorrad on oh kui pikad. Kõiki koroonakahtlusega inimesi ei saagi suunata riigi meditsiinisüsteemi. Erasektor aitab hajutada koormust.
Koostöö erasektoriga on hästi mõistlik, antud olukorras ainumõeldav.
Kuigi Kiige sõnul on teste summana ja elanike arvestuses teste tehtud rohkem, kui lähiriikides, siis ikkagi võetakse kuulda WHO soovitust ja tehakse palju testimist.
Tanel Kiik ütleb, et oleme läinud testide laiendamise teed.
Frankfurti saab 2x päevas. Malagast teeb Nordica erilennu. Kopenhaagen - SAS on lennusüsteemi selle liini tagasi panna. Londonist tuleb Ryanair, Easyjet. Maltaga lõppevad lennud 21. märtsil. Minsk toimib. Moskva on ära kukkunud. Stockholm - SAS on oma lennud uuesti süsteemi tagasi pannud. LOT on 28. märtsi lennu katkestanud. Esimene võimalik lend on 29. märtsil.
Reinsalu on rääkinud Finnairi direktoriga Tallinn-Helsingi lendudest. Põhimõtteliselt on arengud, et kui on näha reaalset lennukoormust, siis võib lähemas tulevikus need lennud taastada.
Turkish Airlines lõpetab lennud. Teatas täna hommikul. Finnair oli sisestanud rahvusvahelisse lennuvõrku teabe, et Soome pääsevad ainult Soome kodanikud. Eksitav informatsioon. Eesti seisukoht: Finnairiga saavad ka Eesti kodanikud naasta.Soome lubab transiiti teiste riikide kodanikele, k.a. Eesti.
Merkel lubas koostööd Saksa ja Eesti välisministeeriumide vahel.
Tahetakse teha üle Euroopa koostööd, et maha jäänud inimesed saaks koju tagasi.
Leedu-Poola piir - ummikud on oluliselt vähenenud. Reinsalu tänab politseikindral Tarmo Kohvi, kelle otsus aitas järjekorda vähendada. Soovitas tervisedeklaratsiooni nõude ära võtta rekkajuhtide kontrollimisel. Ja voila!
Neil, kel on Soomes elamisõigus registreeritud, saavad sinna minna tööle. Aga kui lähevad, peavad jääma 2 nädalaks karantiini. Kui käivad kord nädalas kodus, siis võib piirivalve küsida neilt töölepingut.
Telefoni teel on ligi 700 inimest teenindatud välisministeeriumis.
Mis puudutab üldist olukorda Eesti inimeste naasmisel: piiranguid võidakse pikendada. Peame arvestama, et seni väljaöeldud piirangud võivad osutuda palju pikemaks.
Urmas Reinsalu: pea püsti!
Köögiviljadega varustame end 45%. Aga kalaga - 500%. Rohkem, kui tarbime. Muude toodetega muret ei ole. Eesti suudab end toiduga varustada.
Tehtud on toiduaudit. Mingit muret toiduainetega Eestis ei ole. Isegi, kui tarnega peaks probleeme tekkima.
Helme: kriisiaeg ja karantiiniolukord ei ole kuritegude tõusu näidanud. Vargused või vägivald pole kasvanud. 
Helme anekdoot: Gorbatšov küsib vabrikutööliselt, et kuidas te tööga rahul olete. Vabrikutööline vastab, et noh - teie teesklete, et maksate meile palka, meie teeskleme, et teeme tööd.
Helme: tööandja peab ametlikult soovi näitama, et ta välismaallasest töötaja siin saaks olla. Kõik mustad skeemid tulevad nüüd sellega välja!
Kellel on lühiajaline tööluba läbi saamas, saab seda pikendada. Kes on sees, nendega tegeleme. Tahame, et saaksid töötamist jätkata. Kes on väljas - neil pole lootustki praegu Eestisse sisse saada.
Helme: otsused. Välismaallased, kes olid 17.03 seisuga Eestis ja kelle töötamine on PPA-sse registreeritud, saavad siin töötamist jätkata. Kes on sees, on sees, aga väljastpoolt juurde ei saa. Sest muidu on see karantiini kehtestamine mõttetu. Sellest tuleb ka tööandjal aru saada. Peab olema sama paindlik ja operatiivne, kui valitsus. Firmade juhtijad peavad olema paindlikud, kohanema ja leidma teisi võimalusi. Näpuga valitsuse peale näidata, et te olete süüdi selles, et mul pole töölist, on kõige rumalam ja lühinägelikum, ehkki kõige lihtsam moodus.
Helme: jääb mulje, et Eesti on Ukraina oblast. 
Helme: oleme kahvlis. Tahame ühelt poolt karantiini, aga teisalt ei soovi, et majandus seisma jääb. Erimeetmetele peab olema ka majanduslik kate. Üleriigilise tööjõu osas - jälgime olukorda jooksvalt.
Lätist on registri alusel selliseid töötajaid umbes 300. Palju tegelikult, ei tea.
Helme: Läti. Taotluste alusel võivad Lätist Eestisse samuti töötajad tulla.
Helme lubab, et Kalevipoegi monitooritakse.
Siseminister Mart Helme:Kalevipoegadest, kes Eesti-Soome vahet liiguvad. Ühelt poolt tahame karantiini, aga me pole huvitatud, et inimesed peavad nipsust tegema valiku, kas jääda Soome või Eesti, viia pere ühele või teisele poole.
Senise 196 euro asemel hakkavad saama 823 eurot. Saarel käiv perearst hakkab saama 1600 eurot kuus.
Perearstide palgatõus maakohtades tuleb.
Pendelränne: need, kes elavad alaliselt Eestis, aga peavad Soomes tööl käima, saavad kord seitsme päeva jooksul käima Eesti ja Soome vahet reisida.
Lisandub ka mobiilseid brigaade.
Algab nö drive-in testimine 7 kohas üle Eesti. 2 Tallinnas, 1 Kohtla-Järvel, Tartus, Kuressaares, Viljandis, Narvas.
Seni võimekus teha 300 testi. Nüüd 1000. Testimise eeldus arsti otsus. 
Riik on otsustanud kolm korda rohkem koroonateste teha.
Toetus raskustesse suunatud ettevõtetele läbi töötukassa. Maht 250 miljonit eurot. Märts kuni mai kehtib. Iga toetust vajava töötaja kohta kuni 1000 eurot, millele lisandub ettevõtte enda poolt vähemalt 150 eurot pluss sotsiaalmaks. 
Kultuuri- ja spordiüritused, mis oleks märts-aprill pidanud toimuma, aga ei toimunud - saavad hüvitist.
Pensioni II samba sissemaksete ajutine peatamine tuleb.
Maaettevõtete toetamine läbi maaelu edendamise sihtasutuse umbes 50 miljonit.
Pakett sisaldab: Laenukäendus olemasolevatele laenudele, käibelaen, investeerimislaen - kõik läbi kredexi. Töötukassas leevendusmeetmed.
Kaks miljardit eurot ehk ligi 7% SKP-st on majandusmeetmed, et leevendada kriisi algfaasi. Tagada, et pankrotistumisi oleks võimalikult vähe ja et majandus saaks uuesti tõusuteele pöörata.
Tänas Angela Merkelit, et sai kiirelt laevaliin püsti pandud. Kaubavahetus hakkab niisamuti mööda merd käima, kuna Poola piiril on liiklus häiritud.
Ratas palub võimalusel inimestel kodus püsida, et omaette hoida neid töötajaid, kes on sunnitud tööl olema. Tänab müüjaid, ajakirjanikke, meditsiinitöötajaid, politseinikke ja kõiki teisi, kelle töö on praegu tavapärasest pingelisem.
Jüri Ratas tänab, et inimesed võtavad erimeetmeid mõistvalt. "Ühiskonna igapäevaelu on ju häiritud."Tänab ka Eesti ajakirjandust ja ajakirjanikke.Nõrkushetk, kui vaatas PM reporteri videot Romantika pardalt. Puudutas väga Ratase hinge.
Jüri Ratas, Mart Helme, Martin Helme, Tanel Kiik, Urmas Reinsalu on kohal.
Töötukassa avas eile kiirkorras spetsiaalse ajutiste tööpakkumiste portaali, sest paljud inimesed ajutiselt tööta, sest ei saa kaugtööd teha või on nende töökoht sattunud majandusprobleemide tõttu raskustesse ning töötajad on saadetud koju. Samal ajal on hulk tööandjaid, kes ootamatult tekkinud suure nõudluse tõttu kiiresti ajutiselt töötajaid vajavad.http://www.delfi.ee/article.php?id=89274171
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/itaalia-uuring-99-koroonaviirusesse-surnutest-podes-ka-muid-haigusi?id=89284685
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/moskva-haiglas-suri-venemaa-esimene-koroonaviiruse-ohver?id=89284293
„Koroonaviirusest tingitud eriolukord on selle lahendamisega tegelevad riigiasutused suure surve alla pannud ja nii ettevõtjate kui inimeste ootused riigi toele on suured. Teisalt on ka paljud ettevõtted soovinud hoopiski ise riigile appi tulla," rääkis väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu.http://www.delfi.ee/article.php?id=89275015
Keskööl startis Sassnitzist laev Romantika, mis on nüüd kapten Peeter Allasti sõnul jõudnud poolele teele. "Meil on jäänud sõita veel 12 tundi, reis kestab kokku ööpäeva. Sõit on siiamaani väga rahulikult kulgenud ja valitseb positiivne meeleolu. Oleme kõik väga rõõmsad!" ütles Allast.Vaata galeriist, millised ettevalmistused käisid eile romantika pardal! http://www.delfi.ee/article.php?id=89283409
"Üks variant on selline, et helistatakse pensionieas inimesele, kes on kodus, pakutakse kodu desinfitseerimist ja uuritakse väga konkreetselt ka seda, millal inimene kodus on ja millal mitte," rääkis Politsei- ja piirivalveameti põhja prefekt Kristjan Jaani ERRi raadiouudistele.http://www.delfi.ee/article.php?id=89283365
"Tahaks, et uusi piiranguid enam ei tuleks. Minu hinnangul iga päev eriolukorda pikendab kriisist väljumist nädala võrra. Peaksime nüüd õppima selle kriisiga elama, naasma normaalsusesse - see aitab ettevõtjaid kõige rohkem," ütles Aas "Terevisioonile" antud usutluses.http://www.delfi.ee/article.php?id=89283129
„Kuigi bussidega sõidab vähem rahvast, ei saa me rohkem liine sulgeda või õhtul varem seisma panna, sest osadel inimestel on ühistransporti vaja ja me takistaks sellega nende tööd,“ selgitas ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk.http://www.delfi.ee/article.php?id=89283235
Saksamaa laiendas riiki sisenemise piirangut lisaks maismaapiiridele ka õhu- ja laevaliiklusele, teatas siseministeerium eile õhtul. Euroopa Liidu kodanikke ei lubata enam Saksamaale, kui neil ei ole hädavajalikku põhjust reisimiseks. Euroopa Liidu kodanikud võivad Saksa lennuväljal maanduda ainult siis, kui on teel kodumaale.
„Täna kiidetakse valitsuses heaks on majandussmeetmete esimene laine ehk see, mida teha kohe, mis aitaks kohe, jõuaks ettevõtjate ja töötajateni kohe,“ ütles Helme. Minister andis siis ülevaate, millest siis konkreetselt meetmed koosnevad.Kuula lähemalt Delfi erisaatest!http://www.delfi.ee/article.php?id=89282565
Türgi president Recep Tayyip Erdoğan teatas eile õhtul, et kõik peavad kolmeks nädalaks koju jääma. Ta ütles ka, et piirid Kreeka ja Bulgaariaga suletakse, aga see ei puuduta põgenikke, kes on endiselt laagris Euroopa Liidu piiri ääres ja keda julgustatakse endiselt piiri ületama.
Austraalia ja Uus-Meremaa sulgevad oma piirid välismaalastele. Keeld kehtib kõigile mitteresidentidele ja mittekodanikele.
Ämmaemand Ingrid Kaoküla jagab beebiootel peredele praktilisi soovitusi kriisiga kohanemiseks. http://www.delfi.ee/article.php?id=89281479
Patsiendi jaoks on testimine lihtne ja seda saab teha peaaegu kõikjal. Enamasti hõlmab see vatitupsu sisestamist sügavale ninaõõnde, et koguda proov neelust. Võetud proov saadetakse laboratooriumisse analüüsimisele. Samamoodi testitakse nakatumist ka nt grippi.http://www.delfi.ee/article.php?id=89259517
"Mis on üks peamisi ärevuse tekitajaid, on liigne muretsemine ja seetõttu võiks päevakava kasutada ka muretsemiseks. Üks päris efektiivne meetod on muretsemise aeg, maksimaalselt 30 minutit, mis võtta päevas muretsemiseks. Muretsedagi täpselt sellel ajal ja kui muremõtted tulevad muul ajal, siis lükata need sinna muretsemise aega. Ehk siis võtta rohkem aega muudele tegevustele ja muretseda vähem." http://www.delfi.ee/article.php?id=89282357
Ida-Aafrikas Kenyas peksis grupp noorukeid läbi koroonaviiruse kahtlusega mehe ja ta suri hiljem haiglas.
Vaata kõige värskemat infot koroonaviiruse leviku kohta maailmas. Täna kella 10:00 seisuga on maailmas 219 707 nakatunud, 8978 surmajuhtumit ja 85 751 paranenut. http://www.delfi.ee/article.php?id=88770709
Londonis on üle 900 nakatumisjuhtumi ja viirus levib seal kiiremini kui mujal Suurbritannias. Kui peaminister Boris Johnson kutsus inimesi töötama kodus ning vältima baare, pubisid ja restorane, langes järsult Londoni metroo kasutajate arv. Nüüd teatati kuni 40 metroojaama sulgemisest alates täna hommikust. Metroo ei tööta ka enam öösel ja ka bussiliiklust tõmmatakse koomale.
http://www.delfi.ee/article.php?id=89282505
http://www.delfi.ee/article.php?id=89282001
Hispaanias kruiisilaeval töötav Kaur rääkis Delfile eile sadamas laevale saamist oodates, et on väga rõõmus, et pääs koju on nüüd kindel. "Ma olen väga õnnelik, et saame lõpuks tagasi! Olime täielikult teadmatuses, kuidas või kas me üldse koju saame. Kui öeldi, et meile tuleb laev järgi, oli see suur kergendus," ütles ta.http://www.delfi.ee/article.php?id=89282047
Eestis on nädala lõpuks 1000 koroonaviiruse diagnoosiga haiget. Tegelikult on nakatunuid viis kuni kümme korda rohkem, ennustab arvutustele tuginedes füüsik Mario Kadastik. http://www.delfi.ee/article.php?id=89279317
Koroonaviirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähedasel kontaktil haige inimesega. Arvestades vanemaealiste ja krooniliste haigete nõrgemat immuunsust ning viiruse peamist levimise viisi, on väga vajalik vältida nendega kontakte nii palju kui võimalik. http://www.delfi.ee/article.php?id=89282043
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-kuulutas-end-sojaaja-presidendiks-ja-lubas-totaalset-voitu-viiruse-ule?id=89281939
Hispaanias on eriolukorra reeglite rikkumise eest on kehtestatud trahvid, mille suurus on tõsiduse järgi 100 kuni 600 000 eurot. Näiteks püstitatud tõkete eemaldamise eest võidakse määrata 100–600-eurone, aga keeluajal avaliku ürituse korraldamise eest juba 30 000–600 000-eurone trahv. Karantiinireeglite eiramine, mis kujutab endast tervishoiule tõsist ohtu, võib tuua samuti kuni 600 000-eurose trahvi. http://www.delfi.ee/article.php?id=89275729
Eesti toiduainetööstuse liidu juht Sirje Potisepp sõnas kolmapäeval Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil, et Eestis nälga ei ole ja inimesed ei tohiks poodi tormata. „Kõige suuremate tarneaukude põhjustajad oleme me ise. Toidu- ja joogitootjad on kriisiolukorras tähtsad ning kõik on praegu keskendunud sellele, et toota. Julgustan ja rahustan inimesi: meie ettevõtetel on olemas ühe-kahe kuu varud. Kõik on orienteeritud varude täiendamisele. Omavarustusega on olukord hea – meil on teravilja, liha ja piima,” kinnitas Potisepp.http://www.delfi.ee/article.php?id=89275483
Kütusefirmadele saadab hommikul Twitteris "tervitusi" ka ERRi uudistejuht Anvar Samost.https://twitter.com/anvarsamost/status/1240502483325202432
Uus hommik ja Eesti tanklates püsib bensiini 95 liitri hind kaljukindlalt: 1,299 eurot. Taavi Kotka irooniline tervitus kütusefirmadele: https://twitter.com/taavikotka/status/1240500058124140544
Euroopa Keskpank (EKP) käivitas täiendava erakorralise võlakirjade ostu programmi 750 miljardi euro väärtuses, et rahustada turge ja kaitsta euroala majandust, mis on hädas koroonaviiruse epideemia tõttu.„Erakorralised ajad nõuavad erakorralist tegutsemist. Meie pühendumisel eurole ei ole piire,“ ütles EKP president Christine Lagarde. Euro kurss tõusis pärast seda teadet, vahendab Bloomberg.http://www.delfi.ee/article.php?id=89281101
Euroopa ja Itaalia Viroloogia Seltsi endine president, Padova ülikooli viroloogia ja mikrobioloogia professor Giorgio Palù ütles CNN-ile, et ta lootis teisipäeval näha esimesi positiivseid märke pärast veidi üle nädala kestnud üleriigilist karantiini, kuid need lootused pole veel realiseerunud. "Juba kolmapäeval ootasime, et pärast 10 päeva möödumist nende uute meetmete jõustamisest on oodata muutusi... kuid numbrid on endiselt tõusuteel," ütles Palù CNN-ile. "Nii et ma ei usu, et me suudame täna enam midagi ennustada."
Kui teisipäeval teatas Taani käsipallur Mads Mensah Larsen oma sotsiaalmeedias, et temal diagnoositi koroonaviirus, siis eile selgus, et ka Saksamaa rahvuskoondise mängijal Jannick Kohlbacherile leiti sama haigus. http://www.delfi.ee/article.php?id=89280987
Ka Austraalia keelab alates täna õhtul kella üheksast kohaliku aja järgi mitteresidentide ja mittekodanike riiki sisenemise, teatas peaminister Scott Morrison äsja. Ta lisas, et turistide riiki saabumine on niigi märkimisväärselt vähenenud, olles umbes üks kolmandik tavapärasest.
Uus-Meremaa piirid suletakse kõigile, kes pole riigi kodanikud ega elanikud, teatas täna peaminister Jacinda Ardern. "Uus-Meremaa ajaloos pole kunagi varem sellist sammu astutud ja ma mõistan, kui erakorraline see on," sõnas Ardern. "Peame seda tegema riigi ja oma rahva tervise nimel, lisas ta. Keeld kehtib kõigile riikidele ja rahvustele, kuid Uus-Meremaa elanike elukaaslased ja lapsed lubatakse endiselt sisse. Esmaspäeval nõudis Ardern, et kõik riiki saabuvad isikud, sealhulgas Uus-Meremaa kodanikud, peaksid 14 päeva veetma isolatsioonis. Politsei kohapealsed kontrollid näitasid, et kuigi Uus-Meremaa elanikud järgisid karantiinijuhiseid, oli ka palju turiste, kes reegleid rikkusid.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/itaalias-kasvas-koroonaviiruse-surmajuhtumite-arv-paevaga-475-vorra?id=89280803
USA president Donald Trump allkirjastas eile koroonaviiruse leevendamise paketi, mis muuhulgas sisaldab tasuta testimist ja tasulise erakorralise puhkuse lubamist. Kolmapäevase seisuga on koroonaviirusesse nakatunud enam kui 8500 ameeriklast, enim New Yorgis, Washingtonis ja Californias. Surnuid on juba 140.
Mario Diaz-Balartist ja Ben McAdamsist said eile esimesed USA kongressi liikmed, kel tuvastati koronaviirus. Florida vabariiklasest esindajal Diaz-Balartil tekkisid laupäeva õhtul palavik ja peavalu, ent ta pole täpsustanud, kus ja kuidas võis viiruse saada. Eile teatas 58aastane poliitik, et tunneb end "palju paremini". Samas kutsus ta avalikkust üles viirust "eriti tõsiselt võtma". 45aastane Utah´ demokraat Ben McAdams kinnitas eile õhtul Twitteris oma haigestumist. "Töötan endiselt utahlaste heaks ja teen jõupingutusi, et saada siia vajalikke ressursse, kuid jätkan tööd kodust, kuni tean, et minu enesekarantiini lõpetamine on ohutu," lisas ta. CNNi teatel on USA kongressi arst nüüd ühenduses kongresmenidega, kellega Diaz-Balart ja McAdams võivad olla kokku puutunud.
Alates koroonaviiruse leviku algusest möödunud aasta lõpus ei registreeritud eile Mandri-Hiinas esimest korda ühtegi uut lokaalselt levivat koroonajuhtumit. CNNi kinnitusel tähistab see suurt pöördepunkti Covid-19 nime saanud viiruse ohjeldamise üleilmses lahingus. Hiina küll teatas eile 34st uuest koroonaviiruse juhtumist, ent kõik need saabusid koos inimestega välismaalt. Meenutame, et veel eelmisel kuul registreeris Hiina tuhandeid uusi koroonajuhte päevas ja seda riiki peeti kõige kõrgema riskiga nakkuspiirkonnaks maailmas. Taustaks liikumispiirangud sadadele miljonitele kodanikele, range kodukarantiin ja suur üleriigiline pingutus. Hiina asemel asub suurem oht nüüd mujal. Haigusjuhtumite ja hukkunute arv väljaspool Hiinat on viimase kahe nädala jooksul plahvatuslikult kasvanud, pandeemia on eriti tugevalt tabanud USAd ja Euroopat. Siiski kardetakse ka Mandri-Hiinas ja Hongkongis veel võimalikku teist nakkuslainet, kuna inimesed naasevad välismaalt, tuues viiruse endaga kaasa. Lisaks eilsele 34-le uuele koroonaviiruse juhtumile teatas Hiina riiklik tervishoiukomisjon ka kaheksa inimese surmast. Riigis on nüüd teada kokku 80 928 koroonajuhtumit ja 3245 surma.
Avalik sektor peab vaatama üle ka enda kulutused, ütles tänase riigikogu rahanduskomisjoni ja ministrite koosoleku eel komisjoni juht Aivar Kokk. Kulude kokkuhoiult leitud täiendavad vahendeid tuleb kasutada kriisist väljumiseks, lisas ta. Riigikogu rahanduskomisjoni kl 8 algaval istungil on kavas koos rahandusminister Martin Helme, sotsiaalminister Tanel Kiige ning majandus- ja taristuminister Taavi Aasaga arutada hetkeolukorda ja kavandada samme, mis oleks vaja teha tekkinud kriisi ohjeldamiseks. Rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on koroonaviirusega võitlemise kõrval tarvis kiiresti kavandada abinõud, mis on tekkinud seoses üldise karantiiniolukorraga.
Iirimaa tervisekaitse seirekeskus on teatanud 74 uuest kinnitatud Covid-19 juhtumist. Haigestunud, kelle seas on 29 naist ja 45 meest, kasvatasid koroonaviiruse juhtumite koguarvu Iirimaal 366-ni.
Juba õige pea saavad Sakamaale lõksu jäänud eestlased kodumaale teele asuda. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-tallinki-laev-joudis-sassnitzi-saksamaal-loksus-olevad-eestlased-saavad-viimaks-koju?id=89279535
"Juba kolmapäeval ootasime, et pärast 10 päeva möödumist nende uute meetmete jõustamisest on oodata muutusi... kuid numbrid on endiselt tõusuteel," ütles Padova ülikooli viroloogia ja mikrobioloogia professor Giorgio Palù CNN-ile. "Nii et ma ei usu, et me suudame täna enam midagi ennustada."https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/itaalia-arstid-ei-tea-kas-karantiin-tootab-kuid-plaani-b-d-pole?id=89279785
Eriolukorra juht Jüri Ratas andis korralduse, et Eesti ja Soome vahet saab käia ilma karantiininõudeta üks kord seitsme päeva jooksul ehk Eestisse tagasi pöördumine ei saa toimuda sagedamini kui kord nädalas. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsuse-korraldus-soomes-tootavatele-eesti-inimestele-tehti-erand-neil-on-pendelranne-kahe-riigi-vahel-lubatud?id=89280033
"Kui sa arvestad, et kodumängu tulu on enam-vähem kuskil 15 000 - 20 000 eurot, siis see on väga suur osa klubi eelarvest. Kogu Soome sport on sellises seisukorras. Jäähokiliiga lõpetati ära, korvpall, võrkpall, saalihoki," rääkis Arbeiter Viljandi Tuleviku jalgpalliklubi Tulevik TV-le antud intervjuus. "Kui klubidel pole sissetulekut, siis on see kõigi jaoks päris keeruline" https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/soomes-tootav-eesti-jalgpallitreener-siin-on-praegu-sotsiaalne-katastroof?id=89279769
Saaremaa vallavanem ja kriisikomisjoni juht Madis Kallas andis koroonaviiruse suhtes paraku positiivse testi, teatab ajaleht Saarte Hääl. Tal ei ole seni esinenud mingeid sümptomeid.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vallavanem-madis-kallase-covid-19-test-oli-positiivne?id=89279803
Kütusemüüjate hinnagul on viimastel nädalatel Euroopa Liidust just Eestis hinnad kõige kiiremini langenud. Ilma maksude ja veokuludeta on Eesti kütusehind teiste riikidega võrdne. Kuid eelkõige ei saa täna hindu langetada eriolukorra tõttu. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/kutusemuujad-hinda-ei-saa-alandada-vahenenud-kaibe-parast?id=89279691
Kui perearst on saatekirja väljastanud, võtab Synlab ise inimesega ühendust ja juhendab, mida edasi teha. Proovide võtmiseks luuakse üle Eesti esilalgu seitse drive-in testimispunkti, nagu oli mõnda aega Kuressaares. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/edaspidi-on-koroonaproovi-eelduseks-perearsti-saatekiri?id=89279639
Ametlikud andmed Prantsusmaal näitavad täna õhtul, et tuvastatud koroonaviiruse juhtumite arv kasvas seal viimase 24 tunni jooksul 9134-ni ehk 18%. Ametivõimude sõnul suri ööpäeva jooksul 89 inimest, viies surmajuhtumite koguarvu 264-ni.
Portugali lõksu jäänud Eesti kergejõustiklane: õhkkond on rahulikÜle Euroopa kehtestatud piirikontrollide tõttu Portugali lõksu jäänud Eesti harrastuskergejõustiklane Riho Kirsipuu ütles täna õhtul Delfile, et õhkkond sportlaste seas on hetkel rahulik ning keegi tegelikult enneaegselt tagasi koju ei kibele."Otseselt minu meelest keegi viivitamatult koju tagasi minna ei taha, aga samas kuna kindlust pole, siis ei taheta siia jäämisega ka väga riskida. Samas jutt, et meid on siit vaja päästa nagu uppuvalt laevalt, ka ei päde. Seltskonnas keegi paanikas ja hüsteerias pole. Lihtsalt teadmatus on tinginud selle, et parem kindla peale välja minna ja naasta," rääkis Kirsipuu, kelle sõnul oli tal algul plaan tagasi lennata 24. märtsil.Viiruse seisukohalt on siin üks Euroopa turvalisemaid piirkondi. Lõuna-Portugalis on tuvastatud nakatunuid minimaalselt, tõi sportlane välja. Toidupoodide lahtiolekuaegu on siiski lühendatud ja kaubanduskeskustes poed pigem kinni kui lahti. "Lisaks on mõned vaatamisväärsused suletud ning rahvakogunemised keelatud, nagu igal pool. Erinevalt Eestist lastakse siin toidupoodi inimesi aga teatud hulga kaupa sisse, ülejäänud peavad õues oma järjekorda ootama," kirjeldas Kirsipuu.
Laevareisi ootelTäna öösel Eesti aja järgi kell 00.55 algab laevareis Sassnitzist Riia poole. Valitsus koostöös Tallinkiga saatis Saksamaale lõksu jäänud eestlastele ja lätlastele appi laeva, mis kannab nime Romantika.Saksamaal olnud eestlaste lõksu-olukord tekkis nõnda, et Poola sulges reisijatele oma piirid - ainult kaubavedu oli veel võimalik. Välisminister Urmas Reinsalu koos Balti ametikaaslastega üritas Poolaga läbirääkimisi pidada, et oleks võimalik Balti riikide kodanike kolonn läbi Poola sõidutada, ent Poola polnud nõus.Siiski jõudis Reinsalu juba Saksa-Poola piiri äärde kutsuda kõik eestlased, kes koju soovisid saada - eestlasi oli seal lõpuks saja ringis. Bussid ja minibussid said kolonniga siiski läbi Poola, kuid umbes 70 autotäit eestlasi jäid Saksamaale. Enamus neist läksid juba läbi Taani edasi Rootsi ja Soome. Umbes 20 Saksamaale jäänud sõidukile saadeti järele Romantika.
https://twitter.com/PRB_Raimond/status/1240362641756995585
Kuna mitmed riigid sulgevad järjest piire ja lennuvõimalused aina vähenevad, ei jäänud Malagas viibivatel eestlastel muud üle, kui endale reis koju ise organiseerida. Täna õhtul maanduski Tallinnas lennufirma Nordica ja lennuoperaatori Xfly koostöös erilend. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-eestlaste-organiseeritud-lend-joudis-malagast-tallinnasse-reisi-korraldaja-inimesed-hakkasid-hispaanias-juba-paanikasse-minema?id=89278871
Ööpäeva jooksul trahviti Prantsusmaal 4000 inimest, kes ei pidanud kinni võimude korraldusest jääda koju. https://twitter.com/AFP/status/1240360379076816902?ref_src=twsrc%5Etfw
Töötukassa otsustas, millistele töötajatele makstakse 70% palgast Töötukassa nõukogu jõudis täna õhtul kokkuleppele, kuidas vältida inimeste suuremahulist koondamist seoses koroonaviiruse pandeemiast tuleneva majanduskriisiga ning milliste ettevõtete töötajatele makstakse kahe kuu jooksul 70 protsenti brutosissetulekust. Hüvitise saamiseks peab tööandja vastama vähemalt kahele punktile kolmest tingimusest: ettevõtte käive peab olema langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga; ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest tööd anda; töötajate palka on vähemalt 30 protsenti langetatud, loetles Töötukassa juht Meelis Paavel Aktuaalses Kaameras. Tema sõnul hüvitatakse 70 protsenti eelmise 12 kuu keskmisest brutopalgast, aga mitte rohkem kui 1000 eurot. Tööandjal on aga kohustus maksta töötajale juurde vähemalt 150 eurot ning ka tööjõumaksud tuleb endiselt tasuda tööandjal. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/riik-kompenseerib-raskustes-ettevotete-tootajatele-70-protsenti-palgast-meetme-tapsed-reeglid-on-nuudseks-paigas?id=89279279
Täna avaldatud intervjuus ütles lisaks muudele korduma kippuvatele küsimustele, et kaitseväes on hetkel koroonaviirusse nakatunute arv kasvanud kolmele. Lisaks on isolatsioonis 130 gripi sümptomitega inimest, kellel koroonaviirust tuvastatud ei ole. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaitsevaes-kolm-nakatunut-kui-arv-oluliselt-touseb-voivad-ajateenijad-varem-reservi-paaseda?id=89278979
Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles täna õhtul telepöördumises, et koroonaviiruse epideemia on riigi jaoks suurim väljakutse pärast Teist maailmasõda. Ta kutsus inimesi üles võimude antud korraldusi hoolikalt järgima."Olukord on tõsine ja suhtuge sellese tõsiselt. Saksamaa taasühinemisest saadik, ei, Teisest maailmasõjast saadik pole meie riik silmitsi seisnud sellise väljakutsega, mille ületamine sõltuks niiväga kõigi kollektiivsest solidaarsusest," ütles Merkel.
https://twitter.com/HarryTuul/status/1240345989229293568
https://twitter.com/PRB_Raimond/status/1240350881339629568
https://twitter.com/hanzailar/status/1240350832396242946
Ära jäävad nii Madridi kui Rooma tippturniirid, naiste WTA turniirid Strasbourgis ja Rabatis ning meeste ATP turniirid Münchenis, Estorilis, Genfis ja Lyonis. Eile teatasid French Openi korraldajad aga, et suurturniir lükatakse nelja kuu võrra edasi. https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/tipptennis-jaab-juunikuuni-pausile-maailma-edetabelid-kulmutati?id=89279047
Iisrael välismaalasi enam riiki ei lubaIisraeli valitsus teatas, et keelab riiki sisenemise kõigile isikutele, kes pole juudiriigi kodanikud ega selle alalised elanikud, mis tähendab, et riik sulgub pea täielikult.Turistidel ja külastajatel lubati varem riiki tulla, kui nad suutsid tõestada, et neil on 14 päevaks olemas sobiv koht enda isoleerimiseks, näiteks korter. Alates kolmapäevast rahvastiku- ja immigratsiooniameti teatel seda erandit enam ei kohaldata. Alates tänasest ei lubata seega välismaalastel Iisraeli siseneda isegi juhul, kui nad suudavad tõestada, et saavad jääda karantiini.Tänaseks on Iisraelis tuvastatud umbes 430 koroonaviiruse juhtumit ning riik on võtnud leviku tõkestamiseks tarvitusele ranged meetmed, sealhulgas sulgenud kõik koolid, kohvikud ja kaubanduskeskused. Valitsus kiitis teisipäeval heaks ka vastuolulise meetme nakkuskahtlusega ja nakatunud inimeste jälgimiseks viimaste mobiiltelefonis leiduva GPS-i kaudu.
https://twitter.com/ubakass/status/1240344375428894723
Tallinna Kiirabi peaarst: asi tõotab tõsisemaks minna nädala lõpus Tallina Kiirabi peaarst Raul Adlas ütles Pealtnägijale, et "meie valmistume sõjaks, meie vaenlaseks on nakkushaigus ja teda me tahame hävitada. Selleks me siis jõude koondame ja üritame selgeks teha, kus ta meid kõige varem ründab". Adlase sõnul on hetkel isegi närvilisemad nooremad kui vanemad inimesed, sest esimesed "loevad internetist pseudouudiseid ja küsivad, mida me nende eest salgame ja varjame". Kiirabiveteran Adlas usub, et koroonaepideemia tuleb oluliselt tõsisem kui ükskõik milline varasem Eesti ees seisnud väljakutse, sh 2001. aasta metanoolitragöödia. "Metanoolitragöödia kestis paar nädalat või veidi rohkem ja need mürgistunud patsiendid jagunesid selle aja peale ära. Nüüd epideemiate puhul on halb see, et need kestavad väga kaua ja selle perioodi lõpus kipuvad need ära kurnama kõiki, nii päästjaid, politseinikke kui ametnikke, aga eelkõige muidugi tervishoiutöötajaid. Just seetõttu on epideemiate lahendamine kõige keerulisem," tõdes kiirabi peaarst. Tema hinnangul võib asi Eestis tõsisemaks minna juba selle nädala lõpus, kui hakkavad tekkima esimesed rasked koroonaviiruse patsiendid. Ta tunnistab, et kõik annavad endast parema, aga nii erandlikus olukorras on oht, et ikkagi ei olda kõigeks valmis.
Tallinn-Peterburi-Moskva rong alates reedest ajutiselt ei sõidaAlates 20. märtsist on seoses koroonaviiruse levikuga Tallinn-Peterburi-Moskva rongi väljumised ajutiselt peatatud ning juba müüdud piletid ostetakse inimestelt tagasi, teatas täna õhtul Eesti Raudtee.“Täna õhtul laekus meile Venemaa Raudtee poolt ettepanek rongi kurseerimine viiruse leviku tõkestamiseks ning reisijate ohutuse tagamiseks ajutiselt peatada. Palume pileti ostnud reisijatel võtta tagastussoovi korral ühendust piletimüügi eest vastutava ettevõtte Go Raili klienditeenindusega," kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.
Kui tavaliselt on vormel-ühes neljanädalane paus augustis, siis hetkel lokkava koroonaviiruse tõttu toodi see märtsi- ja aprillikuusse. FIA jätkab vormelijuhtidega arutelusid, kuidas tänavust F1 kalendrit muuta sel viisil, et toimuda saaks võimalikult palju etappe. https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/vormel-1-sarjas-toodi-suvine-voistluspaus-kevadesse?id=89278777
Itaalias suri rekordarv inimesiItaalias kasvas koroonaviiruse tõttu elujätnute arv ööpäevaga 475 inimese võrra ligi 3000-ni, mis märgib suurimat ühepäevast kasvu alates haiguspuhangu algusest.Tänaseks on tuvastatud kokku 35 713 juhtumit. 4000 inimest on saanud terveks.Lombardia, mis on kõige rängemalt kannatanud Itaalia piirkond, teatas viimase ööpäevaga 319 surmast. Itaalia on Hiina järel kõige enam kannatanud riik. Üle maailma on koroonaviiruse tõttu tänaseks surnud rohkem kui 8000 inimest.
Uku Suviste saab otse Eesti Laul 2021 poolfinaaliTomi Rahula ütles täna õhtul "Ringvaates" Uku Suvistele, et seoses tänavuse aasta Eurovisiooni lauluvõistluse ärajäämisega on ETV otsutanud lubada muusiku otse järgmise aasta Eesti Laulu poolfinaali, hoolimata sellest, millise loo ta konkursile esitab.https://kroonika.delfi.ee/news/eurovision/uku-suviste-eurovisioni-ara-jaamisest-kas-mul-on-kahju-loomulikult-on?id=89277809
Testimise tulemus ei anna inimesele vajalikku infot oma tervise eest hoolitsemiseks, sest spetsiifiline ravi puudub ja on võimalik vaid leevendada sümptomeid, tõi Terviseamet välja ühe põhjuse, miks kõikidele koroonateste ei tehta.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseamet-annab-aru-miks-ikkagi-koikidele-koroonatesti-ei-tehta?id=89278457
Esiteks tunnistati kehtetuks riskiriikide nimekiri. Teiseks ei nõuta Eestisse sisenemisel enam terviseankeetide täitmist igalt riigipiiri ületajalt. Kolmandaks täiendatakse Eestisse saabumisel kahenädalase isolatsiooni nõude erisust. Neljandaks võimaldatakse Eesti ja Läti vahel töölkäimine lisaks Valga-Valka kaksiklinnale ka teistele piiriäärsetele kohaliku omavalitsuse üksustele.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peaminister-muutis-korraldusi-riskiriikide-nimekiri-on-kehtetu-eestisse-sisenemisel-ei-nouta-enam-koikidelt-inimestelt-terviseankeetide-taitmist?id=89278565
Joosep Tiks Eesti Päevalehest ja Rain Pruul Eesti Ekspressist arutasid, kuidas  mitmepäevase uurimise tulemusena leiti, et suure tõenäosusega on märtsi algul toimunud nädalavahetus - Milano võrkpallurite osavõtul toimunud kaks võrkpallimatši ja järgnenud mullifestival - suurema osa Saaremaal leitud nakatunute, aga ka näiteks Harjumaa leidude algpunkt.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-taiuslik-torm-kes-pidanuks-viiruse-valla-paastnud-saaremaa-vorkpallilahingule-ei-utlema?id=89277707
https://twitter.com/hanskan/status/1240274653236662274
Suurbritannia sulgeb koolid Kõik Suurbritannia koolid, sh ülikoolid suletakse reedest teadmata ajani. Õpilastele ja õpetajatele on öeldud, et koolid võivad jääda suletuks suvevaheajani, teatas täna õhtul haridusminister Gavin Williamson.Koolid jäävad avatuks vaid võtmetöötajate laste ja kõige haavatavamate laste jaoks. Johnsoni korraldus puudutab riigikoole, kuid ta kutsus seda järgima ka erakoole.Williamsoni sõnul toetatakse lapsi, kelle jaoks koolitoit on hädavajalik.
https://twitter.com/liisulass/status/1240308371783389190
Hiina teadus- ja tehnoloogiaministeeriumi ametnik Zhang Xinmin ütles, et jaapanlaste välja töötatud ravim nimega favipiraviir on Wuhanis ja Shenzhenis läbi viidud kliinilistes uuringutes andnud julgustavaid tulemusi. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hiinla-jaapanlaste-ravim-on-andnud-koroonaviiruse-puhul-julgustavaid-tulemusi?id=89278167
"Ma ei taha öelda, et praegused meetmed pole vajalikud. Lihtsalt juhin tähelepanu, et poliitikutele on suurepärane aeg. Eesti valitsus annab iga päev rahvusringhäälingu eetris üle kantava pressikonverentsi, mille kuulamiseks peatatakse töö neis vähestes ettevõtetes, mis veel toimivad. Nii sünnivad kangelased, keda nii lihtsalt ei unustata." https://epl.delfi.ee/arvamus/heidit-kaio-praegune-olukord-on-kangelasliku-poliitiku-unistus?id=89276073
Hetkel pole veel selge, kuidas kvalifikatsiooniturniir jätkub ning kus ja millal olümpiapiletite võitlus jätkub. "Teame vaid, et see läheb edasi sama koha pealt, kus pooleli jäi. Kus ja kuna, seda ei tea. Oli küll väike jutt, et see võib juhtuda mais või juunis," selgitas sportlane. https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/eesti-koondislased-paasesid-londonist-viperusteta-koju?id=89277397
Tallinki juht Paavo Nõgene ütles eile, et laev sõidab täna õhtul kella 20 ajal Riia sadamast Sassnitzi, viies sinna ka kõikide Eesti kargovedajate kaubad, kui neil on soov saada Riiast Saksamaale. Samuti viiakse kodumaale kõik Lätis lõksus olevad sakslased. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-vaata-millised-ettevalmistused-kaivad-tallinki-laeva-pardal-mis-toob-tana-saksamaalt-meie-inimesed-koju?id=89278061
TS Laevad teavitab ärajäävatele reisidele e-pileti ostnud ja oma mobiiltelefoninumbri lisanud inimesi ning palub neil valida uued väljumisajad. Eriolukorra perioodiks soetatud piletid saab reisist loobudes tagastada teenustasuta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/rohukula-heltermaa-liini-soiduplaanis-toimuvad-alates-reedest-eriolukorra-tottu-muudatused?id=89278057
Ühendkuningriigis kasvas surmajuhtumite arv ööpäevaga 32 inimese võrra 104-ni. Elujätnuid oli enim Inglismaal, kus ööpäevaga suri 32 inimest, samal ajal kui Šotimaal teatati ühest uuest surmast. Kõik jäid vanusesse 59 kuni 94 aastat ja neil olid varasemad kroonilised haigused, teatas riiklik tervishoiuamet.
Haigestunud inimesi on Eestis enim vanuses 30-49 eluaastat Enam kui pooled Eestis koroonaviirusesse nakatunutest on vanuses 30-49 eluaastat, vanemaealised (65 eluaastat ja enam) moodustavad nakatunutest ligi 11 protsenti. Terviseamet rõhutab, et hetkel on oluline kaitsta just vanemaealisi inimesi. Vanuses 20-29 inimesed moodustavad positiivse proovi andnutest 8,1 protsenti. 5-14-aastaste laste osakaal nakatunutest on 1,1 ning alla viieaastaste laste osakaal 0,8 protsenti. 18. märtsi hommiku seisuga on Eestis registreeritud 258 koroonaviirusesse nakatumist, maakondadest on enim nakatunuid Harjumaal (101) ja Saaremaal (70). https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafik-eestis-on-koroonaviirusesse-enim-haigestunud-inimesi-vanuses-30-49-eluaastat-vanemaealisi-on-nakatunute-hulgas-suhteliselt-vahe?id=89278433
Kas Venemaa räägib koroonajuhtumite kohta õigust?Venemaal on tänaseks asutatud mitu komisjoni ja töörühma, kes tegelevad koroonaviiruse epideemiaga. President Vladimir Putin külastas alles sel nädalal uhiuut epideemiale reageerimise staapi, samal ajal kui tema ametnikud seal on pidevalt rõhutanud vajadust maksimaalse läbipaistvuse järele.Infotunnid on aga päädinud avalduste, mitte pressikonverentsidega ja seni on kohale kutsutud vaid riigimeedia. Samal ajal on Venemaa võimude väitel üle riigi tehtud rohkem kui 100 000 koroonaviiruse testi, mille tulemusel on tuvastatud pelgalt 147 positiivset juhtumit.Ametliku jutu järgi on see riigi "õigeaegse sekkumise" tulemus, seda juba ajal, kui epideemia esmakordselt naaberriigis Hiinas ilmnes.  Kuid mõnede ekspertide arvates on kohalik Covid-19 proov vähem täpne kui mujal, andes eksitavaid negatiivseid tulemusi. Ja seetõttu räägitakse nii sotsiaalmeedias kui tänavatel, et ametlikus statistikas tasub kahelda - ja sellepärast muretseda, märgib BBC.
Arst vastab lugejate küsimustele. Kas kodus saab ise kuidagi kontrollida, kas viirus pesitseb juba kopsus? Kas perearstid võtavad üldse enam inimesi vastu? Mida teha siis, kui on tõsine häda? Kui koolist jäi koju esimese klassi laps, kas oleks õigus võtta hooldusleht? https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perearst-vastab-millal-saab-end-koroonaviiruse-osas-testida-kes-paaseb-perearsti-vastuvotule-mis-saab-tervisetoenditest?id=89275807
Liikumispiirangute tõttu on Portugali lõksu jäänud hulk Eesti harrastuskergejõustiklasi, aga ka käimise tulevikulootus Jekaterina Mirotvortseva. Kergejõustikuliit on alates eilsest teinud nende koju aitamiseks suuri jõupingutusi. https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/homme-selgub-kuidas-onnestub-paasta-portugalis-loksu-jaanud-kergejoustiklased?id=89277603
Autotootjad on tehased mitmel pool ajutiselt seisma pannud. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/autotootjad-panevad-tootmise-seisma-ka-eesti-automuujad-saavad-koroonaviirusest-loogi?id=89274265
Tähelepanu! AirBalticu lend Küproselt Larnacast Riiga väljub homme, 19. märtsil, kell 13.35 kohaliku aja järgi. Lennuga saavad koju kuni 140 reisijat. Pileti hind on 289.73 eurot, hinna sees üks äraantav pagasiühik ja üks salongipagasi ühik.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pilet-koju-balti-riikide-elanikud-saavad-airbalticu-lennuga-kuproselt-riiga?id=89277395
New York sunnib ettevõtted kodukontorisseMõni minut tagasi teatas New Yorgi kuberner Andrew Cuomo osariigis kehtima hakkavast uuest korraldusest, mille kohaselt peab ettevõtete personalist vähemalt 50% töötama kodust.Olulised ettevõtted, nagu tervishoiu- ja toiduteenused, vabastatakse korraldusest."Hoidkem rahvatervist, majanduslike tagantjärgedega saame tegeleda hiljem," ütles Cuomo, märkides, et korraldus lõpeb kohe, kui viiruse levik on kontrolli alla saadud.Osariigis on seni tehtud umbes 14 000 koroonaviiruse testi, millest 1650 on osutunud positiivseteks. Selle numbriga on New York viiruse levikult USA osariikidest esikohal.
Autoettevõtete Liidu esindaja Madis Lepa sõnul on bussiveo sektor sattunud kriisi tõttu väga kiiresti väga raskesse olukorda. „Täna ühtegi tellimusvedu enam välja ei sõida, ettevõtete töötajate tööle ja kojuvedu on kahanenud poole võrra ja langus jätkub. Kommertsliinidest pool on suletud ja see jätkub, riik ja kohalikud omavalitsused on pannud kinni avalikud õpilasveod ning täna on laual täiendavate avalike liinide sulgemise küsimus." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/bussitranspordi-ettevotted-kusivad-seoses-suurte-raskustega-riigilt-abi?id=89277393
Türgi sulges kreeklastele ja bulgaarlastele piiriTürgi siseministeeriumi teatas täna õhtul, et alates neljapäeva keskööst suletakse maapiir ja raudteeühendus Kreeka ja Bulgaariaga, tõkestamaks koroonaviiruse levikut. Alates 19. märtsist ei ole Türki võimalik siseneda Kreeka ja Bulgaaria kodanikel ning ka kolmandate riikide kodanikel, kes viibisid neis riikides viimase 14 päeva jooksul. Kaubavedu piirangud ei puuduta.Juba möödunud laupäevast ei lubata Türki Saksamaalt, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Austriast, Norrast, Taanist, Rootsist, Belgiast ja Hollandist saabuvaid reisijaid.Türgi avas piiri Kreekaga eelmisel kuul, mil Ankara  pärast sõjalisi kaotusi Süürias mahitas kümneid tuhandeid riigis viibivaid põgenikke Euroopasse minema. Türgis on viimase seisuga tuvastatud 98 koroonaviirusesse nakatunut ja teisipäeval teatas riik ka oma esimesest surmajuhtumist.
USA-Kanada piir läheb kinniUSA president Donald Trump teatas täna oma Twitteri kontol, et sulgeb riigi piiri Kanadaga mittehädavajalikule liiklusele. Kaubavedusid piirangud ei puuduta."Me sulgeme, vastastikkusel kokkuleppel, ajutiselt meie põhjapiiri Kanadaga mittehädavajalikule liiklusele. Kaubandus ei ole mõjutatud. Üksikasjad hiljem!" teatas Trump.https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1240271178692005889
Kui 2-3 nädalaga asi ei lahene, on mehel kavas laevaga Saksamaalt Soome sõita. Sealt püüaks ta hariliku reisija kombel Tallinnasse pääseda. Seda, kas piirilt ka üle saab, mees ei tea. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-saksamaale-loksu-jaanud-rekajuht-telefoni-taskulambituluke-aknal-aitab-lootust-hoida?id=89277263
Delfile kirjutas Eesti eurosaadik Urmas Paet, kes omakorda sai väga mureliku kirja Eesti autovedajatelt olukorra kohta Poola piiril, kus kaubaautod ootavad edasipääsu kuni kolm ööpäeva. Muu hulgas seisvat seal seisavad ka ravimid ja muu esmavajalik, mis peaks Eestisse jõudma. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/veoautojuhid-poola-piiril-seisab-kaubavedu-takistatud-on-ravimite-ja-muu-esmavajaliku-transport-eestisse?id=89275977
Võlakirjad müüdi negatiivse intressiga. https://arileht.delfi.ee/news/investeeri/au-pohjanaabritele-soome-riigile-maksti-tana-laenu-votmisel-peale?id=89276429
Rakveres elav naine saatis terviseametisse mureliku kirja: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kiirabi-ei-testinud-rasedat-diabeediga-naist-ega-tema-viiruse-sumptomitega-poega?id=89277129
Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni juhtkond kutsub üles parlamendiliikmeid annetama 1. aprillist kehtima hakkava palgatõusu organisatsioonidele, kes tegelevad täna otseselt või kaudselt kriisiolukorraga. Neid organisatsioone on üle Eesti väga palju: haiglad, Kaitseliit, Toidupank, vabatahtlikud päästjad jne.
Mees sõnast... https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juri-ratas-nadala-lopus-suudame-teha-1000-koroonatesti-paevas?id=89276131
Nordica pani erilennud tööle! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oled-rootsis-loksus-ja-tahaks-eestisse-nordica-lennutab-ohtul-koju-pileti-hind-150-eurot?id=89276731
Pressikonverents on läbi. Välisministeerium annab homme olukorrast uue ülevaate.
Reinsalu nentis, et kõik Eesti inimesed ei ole praegu kindlasti koduteel. Kes on kaugetes eksootilistes paikades, ei ole saanud kõik hakata liikuma. Välisministeerium on nende mured registreerinud.
Kas valitsusel on toetuspakette inimestele, kes töötavad välisriigis ja võivad kaotada töö? Reinsalu: hetkel keskendume siin olevate inimeste toimetulekuprobleemidele. Sellise spetsiifilise grupi puhul hetkel tegevusi laual ei ole. Kahtlemata Soome riik abistab neid, kes on Soome õiguse alla kuuluva ettevõtte alluvuses.
Poola piiril seisavad kaubaautod ravimite ja muu esmavajaliku kaubaga. Mida plaanib ministeerium teha, et olukord laheneks? Reinsalu: Kolm asja. Esimene - oleme lähetanud meie siseministeeriumi kontaktohvitseri Varssavisse Poola ametiisikutega suhtlema, et Poola piirivalve parandaks ülelaskmise võimalusi. See on ka kriitiline riikide vaheline küsimus, töötame Balti kolleegidega, et Poola tekitaks transpordikoridori. Valitsus otsustas selle probleemi lahendamiseks erakorralise meetmena ka koostöös Tallinkiga käivitada laevaliini, et suured transpordiautod saaksid liikuma.
Kui palju meie inimesi on lõksus? Tiina Nirk: meie teada on üle maailma paarsada inimest. Kindlasti on palju neid, kes on ehk hädas, aga pole meiega ühendust võtnud.
Täna toimub ka Nordica lend Stockholmist. Kes tahavad sellele jõuda, peaksid kohe Nordicaga ühendust võtma.
Reinsalu ütles, et kui eriolukord lõppeb, siis riik annab inimestele viisataotlused tasuta, kui algset viisat ei ole kasutatud eriolukorra tõttu.
Venemaa on piiri kolmandate riikide inimestele sulgenud.
Täna on inimesi ära toodud Egiptusest. Täna-homme evakueeritakse inimesi ka Tenerifelt. Reinsalu palub nendes riikides viibivatel inimestel oma reisikorraldajaga kohe ühendust võtta, et koju pääseda.
Inimesed, kes käivad Soomest kord nädalas Eestis, nendele karantiininõuet ei kohaldata. Karantiininõue on praegu teadaolevalt soovituslik juhis, ütles Reinsalu.
Praeguse info kohaselt on transiit läbi Soome Eestisse lubatud, ütles Reinsalu. Finnair võtab pardale kõik EL kodanikud, kellel on pilet. Töötajate regulatsioonist rääkis Reinsalu, et Soome saavad siseneda kõik Soomes elamisõigust omavad inimesed. Kõik, kes on oma elamise Soomes registreerinud, saavad sinna minna. Oluline on, et riiki saavad siseneda ka need töötajad, kellel on ette näidata tööleping Soomes, aga kel pole püsivat elukohta. Millega inimesed seda tõendavad? Kuidas seda hakatakse piiril kontrollima, pole veel teada. Välismaalt Soome sisenedes kehtib nõue, et tuleb olla 14 päeva karantiinis. Transiidi inimestelt karantiini ei nõuta.
Minister rääkis üle, et homme sulgeb Soome oma piirid. Õigus Soome siseneda on püsivatel elanikel, kes ei ole Soome kodanikud. Arvestades, kui palju inimesi Soomes töötab ja Eesti ja Soome vahel pendeldavad, siis on ministeerium küsinud Soomelt täpset infot, kes ikkagi saab Soome ja kes mitte.
Valitsuse kriisikomisjon otsustas, et Poola transpordiummiku lahendamiseks pannakse käima erakorraline laev, regulaarliin, esialgselt üheks kuuks. Esimene laev väljub homme Tallinnast kell 18 ja läheb Sassnitzi Saksamaale. Kuu jooksul toimub 15 edasi-tagasi sõitu. Regulaarselt hakkab laev sõitma Paldiski ja Sassnitzi vahel.
Poola-Saksamaa piiril on probleem lõksu jäänud inimeste osas lahenenud, kinnitas minister. Kõik soovijad on koduteel.
Leedu-Poola piiril on ühes piiripunktis saba 40 kilomeetrit. Poola avas teiste riikide survel ka teise piirpunkti, kus on saba 10 kilomeetrit, rääkis Reinsalu.
EL sulgeb piirid inimestele kolmandatest riikidest. Millal otsus jõustub, on veel lahtine, aga ülemkogu kokkuleppe järgi saab see olema üks kuu.
Ministeeriumi kriitilisem abi puudutab jooksva info andmist riigipiiride sulgemise kohta ja kui inimesed on piirile lõksu jäänud. Infot antakse, millised ühistranspordi võimalused on, et koju pääseda.
Välisministeeriumi pressibriifingul ütles välisminister Urmas Reinsalu, et ligikaudu 1000 piiridele lõksu jäänud inimest on reisifirmadega koostöös koju pääsenud. "Tahan tunnustada reisifirmasid ja välisministeeriumi töötajaid, kes on tegelenud üle 2500 päringuga," sõnas ta.
Pressibriifil näidatakse ka üht põnevat transiidi hetkseseisu kaarti, mille on üks ettevõte välisministeeriumi tarvis valmistanud:
Euroopa riikide vaheliste piiride sulgemise ning erinevate kehtivate reisipiirangute tõttu alustab Tallink Grupp alates sellest neljapäevast, 19. märtsist 2020 ajutiselt laeva Star opereerimist Eesti ja Saksamaa vahel, tagamaks kaupade liikumise Eesti ja Lääne Euroopa vahel. Esialgsete plaanide kohaselt hakkab laev opereerima Paldiski ja Sassnitzi sadamate vahel. Transporditeenuse tellijaks on Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kaubad-liikuma-tallinki-laev-alustab-homme-ajutiselt-eesti-ja-saksamaa-vahel-opereerimist?id=89276113
Riigipea Kersti Kaljulaid kirjutab sotsiaalmeedias, et annetab edasipidi igakuiselt pea 400 eurot kriisiga võitlemiseks. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kersti-kaljulaid-annetab-palgatousu-arvelt-tuleva-lisaraha-koroonakriisiga-voitlemiseks?id=89276229
Täna kell 17 annavad välisminister Urmas Reinsalu ja välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Tiina Nirk ülevaate Euroopas ja maailmas kehtestatud ulatuslike reisipiirangute hetkeseisust ning välisministeeriumi ööpäevaringsest tööst välismaal hätta jäänud eestlaste abistamisel. Delfi teeb sündmusest otseülekande sõnas ja pildis.
Nordica teeb täna õhtul Rootsi erilennu: https://www.facebook.com/flynordica/posts/3147663008591714:0#w=500
Karantiin võib ka ilu ja elu tagasi tuua! https://lemmikloom.delfi.ee/uudised/pandeemia-positiivne-pool-karantiinist-tingitud-saaste-vahenemine-toi-veneetsia-kanalitele-luiged?id=89274207
https://twitter.com/FinEmbTallinn/status/1240276222996873223
Nädala eest halva enesetundega koju jäänud õpetajal diagnoositi pühapäevaks koroonaviirus. Preaguseks teadaolevalt keegi teine haigestunud pole. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saue-vallas-avastati-kooliopetajal-koroonaviirus?id=89275495
Imelik otsus? Drive-in testimine oli haigla juures püsti kaks päeva, kuni terviseametilt tuli korraldus see lõpetada. “Seetõttu võtame praegu proovi nendelt, kellelt terviseamet lubab,” ütles Laane. “Teada saamiseks, kas koroona on või pole, sellist tegevust me ei tee.” https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseamet-kaskis-kuressaare-haiglal-lopetada-koroonaviiruse-drive-in-testimine-kuigi-see-saastis-tootajate-aega-ja-kaitsevahendeid?id=89275305
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/oluline-otsus-eriolukorras-peatatakse-maksuvolgade-intressi-arvestamine?id=89275165
Olulised küsimused ja olulised vastused: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perearst-vastab-kas-ma-olen-riskiruhmas-kas-oue-sportima-voib-minna-kui-mul-on-nohu-kas-olen-juba-koroonasse-nakatunud-millal-voin-ennast-terveks-pida?id=89274043
LÕPLIK OTSUS! Tegemist on esimese korraga 64 aasta jooksul, kui rahvusvaheline lauluvõistlus Eurovision ära jäetakse. https://kroonika.delfi.ee/news/eurovision/loplik-otsus-eurovision-jaab-ara?id=89275123
"Annetamine on sügavalt isiklik tegevus, mis põhineb inimese võimalustel ja sisemisel kompassil. Minu sammu eesmärk ei ole kedagi teist rohkem mõjutada, kui ehk vaid eeskujuga. Seni olen aastakümneid annetanud kindla osa oma sissetulekust mitmele minu jaoks olulise valdkonna ettevõtmistele ning luban neile, et kui kriisi valusamad hetked hakkavad läbi saama, naasen nende toetamise juurde." https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2571216143151169#w=500
Taani poes hoitakse sotsiaalset distantsi sellisel meetodil: https://twitter.com/urbanthoughts11/status/1239822697154174976?ref_src=twsrc%5Etfw
Tööturg on täitsa sassi löödud... https://forte.delfi.ee/news/varia/eesti-inimesed-tunglevad-kauba-komplekteerijateks-laotoolisteks-ja-kulleriteks?id=89274733
Eriolukorras peatatakse maksuvõlgade intressi arvestamine!Ettevõtjate rahalise seisu leevendamiseks peatab maksu- ja tolliamet eriolukorra ajaks ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise, intressivabastus kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist kuni 1. maini. Kõik deklaratsioonid tuleb siiski õigeaegselt esitada ja kui vähegi võimalik, ka maksud ära maksta, teatas äsja rahandusministeerium. Rahandusminister Martin Helme rõhutas, et intressivabastus ei tähenda maksuvabastust. „Mõistame, et see on raske aeg kõigile, kuid riigi toimimise tagamiseks on oluline, et kõik, kellel vähegi võimalik, makse siiski tasuksid. Praeguses olukorras on see olulisem kui kunagi varem,“ lisas ta.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/holland-puuab-rakendada-koroonaviiruse-vastu-grupiimmuunsuse-strateegiat-lastes-inimestel-nakatuda?id=89274687
Päevalehe artikkel pani asjad liikuma! https://twitter.com/Martinlaineolen/status/1240262866055413760
KPMG Law partner ja vandeadvokaat Karin Kaup ning vandeadvokaat Kaia Kuusler annavad ülevaate küsimustest, millega viimastel päevadel kõige sagedamini on advokaadibüroo poole pöördutud. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/selgus-majja-koige-poletavamad-kusimused-seoses-eriolukorra-ja-toolepingutega?id=89274039
Eesti telekomiettevõtete andmeil kasvas viimastel päevadel hüppeliselt nii andmeside mahtude kõi kõnede maht ja peapõhjuseks muidugi kodukontoritesse suunatud töötajad ja e-õppele üle läinud õpilased. https://forte.delfi.ee/news/tarkvara/andmeside-huppas-koroonapandeemia-peale-lakke?id=89274367
"Valitsus peaks tunnistama, et riigil puudub suurem testimine võimekus, sest praegune olukord, kus teatatakse paarisajast nakatunust moonutab tegelikkust ja muudab inimesed hooletuks," leiab sotsist riigikogulane. https://www.facebook.com/lauri.l22nemets/posts/10218319929721886#w=500
Saartele lennukiga enam ei saa! https://arileht.delfi.ee/news/uudised/lennuliiklus-mandri-ja-suursaarte-vahel-peatati?id=89273843
REISIKOGEMUS: "Veel laupäeval kell seitse õhtul olin veendunud, et viibime Gran Canarial neljapäevani (homseni), aga sama päeva õhtul kell üksteist silmitsesin juba pileteid hommikul kell 10 väljuvale lennule." https://epl.delfi.ee/arvamus/koroonakogemus-nils-niitra-koige-viimane-paella-mis-veenis-meid-gran-canarialt-lahkuma?id=89273817
USA Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on nakatumisjuhtumite arv üle maailma ületanud 200 000 piiri.
Iraan teatas täna seni suurimast surmade arvust päevas. Suri 147 inimest, mis on 15-protsendine kasv ja kokku on Iraanis surnud 1135 inimest. Nakatunuid on 17 361, teatas Iraani tervishoiuministri asetäitja Alireza Raisi.
Glastonbury 50. aastapäeva festival Suurbritannias jääb sel aastal ära. Tänavused piletid kehtivad järgmisel aastal. https://twitter.com/glastonbury/status/1240230721060589569?ref_src=twsrc%5Etfw
Tühjenenud on ka Euroopa Liidu kvartal Brüsselis. https://twitter.com/JenniferMerode/status/1240228815957352449?ref_src=twsrc%5Etfw
Esimene koroonaviiruse surmajuhtum Sahara-taguses Aafrikas leidis aset Burkina Fasos, teatas AFP.
Veel kuu aega tagasi peeti sadu tuhandeid ja miljoneid nakatunutega pandeemiat ebatõenäoliseks ning keegi ei üritanud selle võimalikesse tagajärgedesse süüvida. Forte uuris erinevaid prognoose koroonaviiruse mõju kohta ning palus neid kommenteerida arstiteadlasel ja geneetikul, akadeemik Richard Villemsil. https://forte.delfi.ee/news/teadus/mis-saab-edasi-koroonapandeemia-neli-voimalikku-stsenaariumit-akadeemik-richard-villemsi-kommentaaridega?id=89272321
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaanias-voib-eriolukorra-reeglite-rikkumise-eest-oodata-kuni-600-000-eurone-trahv?id=89273603
OLULINE! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valisministeerium-palume-viivitamatult-registreerida-eritranspordile-mandri-euroopast-tenerifelt-ja-egiptusest?id=89273431
Väidetavalt on järjekorrad Ikla piiril vähenenud: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/politsei-kiirendas-iklas-piiriuletust?id=89271977
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lapse-sunni-saab-homsest-registreerida-e-rahvastikuregistris?id=89273343
Kevadtorm toimub, aga vähendatud mahus täna: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eesti-tahtsaim-suuroppus-tommatakse-koomale-kevadtorm-toimub-sel-aastal-vahendatud-mahus?id=89273307
https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-rahvastikuminister-riina-solmani-poordumine-millised-muudatused-on-toonud-eriolukord?id=89271771
Värskeim riiki, mis lukku läks, on Belgia. Kodanikke palutakse kodus püsida ja piirata kontakte ka lähimate pereliikmetega. Kõik mittehädavajalik on suletud ja oodatakse, et inimesed töötavad kodus. Tööandjad, kes vajavad personali kohapeal, aga ei suuda tagada sotsiaalset distantsi, võivad trahvi saada või võidakse nende ettevõte lausa kinni panna. Toidupoes tuleb inimesed hajutada nii, et 10 ruutmeetril oleks üks inimene, mis tähendab järjekordi õues, kus tuleb samuti eraldi seista.
Wall Street Journali Lähis-Ida korrespondendi Sune Engel Rasmusseni sõnul selgub Iraani Sharifi ülikooli uuringust, et kui iraanlased valitsuse koroonaviirusealaseid juhiseid järgivad, sureb tõenäoliselt 12 000 inimest, kui nad järgivad juhiseid piiratud ulatuses, sureb tõenäoliselt 110 000 inimest ja kui nad valitsusega mingit koostööd ei tee, on haiguspuhangu kõrghetk juunis ja surra võib 3,5 miljonit inimest. https://twitter.com/SuneEngel/status/1239947669709127682?ref_src=twsrc%5Etfw
Haridus- ja teadusministeerium soovitab õpetajatel distantsõppe tingimustes hoiduda vähemalt esimesel kahel nädalal numbrilisest hindamisest. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ministeeriumi-soovitus-arge-pange-esimesel-kahel-distantsoppe-nadalal-opilastele-hindeid?id=89272585
Hea uudis!https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinn-vabastab-lapsevanemad-ajutiselt-lasteaia-kohatasu-maksmisest?id=89272483
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tunnistas intervjuus Saksa ajalehele Bild, et poliitikud alahindasid alguses koroonaviirust. „Me mõistame, et meetmed, mis näisid drastilised 2-3 nädalat tagasi, tuleb nüüd kasutusele võtta.“
Pressikonverents on lõppenud, kuid jätkame loomulikult jooksva info edastamist Delfi otseblogis!
Küsimus Delfilt Viljar Lubile majandusministeeriumist: mainiste takistusi, mis need täpsemalt on? Ja kuidas Poola-Leedu piiriga lugu? Vastus: Piiril muutub olukord tundidega, eile olid järjekorrad, täna Iklas enam polnud. Signaal on antud, et tuleb lubada nö roheline koridor ravimite ja toidu jaoks. See alguses toimis, nüüd enam mitte niiväga hästi. Aga kaalume igasuguseid alternatiive praegustele kaubateedele.
Küsimus: mis saab õpetamise tasemest? see on ju hetkel ebaühtlane? Vastus: Me liigume kahenädalase sammuga ja teeme selle põhjalt otsuseid. Täna veel pole põhjust pikendada kooliperioodi või jätta ära vaheajad vms.
Delfi uuris lähemalt: aga kuidas see kokku läheb ministrite viitega, et testimist laiendatakse? Ei saa ju seda siis teha? Vastus: see ongi suur kompromissi koht. Selleks et testimist laiendada, siis kaasame ka erasektori: Synlabi ja Medicumi näiteks.
Küsimus Delfilt: Kas tervenenute arv on jäänud samaks? Samuti, et kas praegu töösolevates tarnetes ja hangetes on olnud probleeme? Et need probleemid on tulevates hangetes või praegustes? Vastus: tervenenuid on jätkuvalt üks. Tarnete probleemid on täna paraku juba reaalsus. Tervisekaitsevahendite partnerid on täna juba tunnistanud, et ei suuda tarneid täita. Otsime lahendusi.
Küsimus: kas ravmeid ikka jätkub, samuti isikukaitsevahendeid ning teste? Vastus: Me peame vaatama laialt olukorda, tegemist pole tervishoiusündmusega, vaid globaalse aspektiga. Isikukaitsevahendid on kõige põletavam probleem. Me oleme avanud varud, saanud kaitseväelt, teinud kiirhankeid jne. Oleme ka saanud infot, et paljud riigid on neile vahenditele ekspordikeelu, ravimitele seda kehtestatud õnneks pole. Peame varude osas kriitiliselt sellesse suhtumine. Testidega sama lugu, hetkel on see piisav, aga kuna haigus levib, siis paljud riigid võivad defitsiidi tekitada. Igasugused ranged piirangud riikides tähendavad ka tootmise piiratust. Me hoiame täna iganädalast ülevaadet varudest, kui tekib kriitiline vajadus, siis leiame lahenduse.
Kadai: rõhutan üle, testimine rasketel haigusjuhtumitel (neid hetkel 3, kes haiglaravi vajavad) on oluline kiire testimine. Haiglas me seda teha ei saa, sest seal on teistele suur oht. Haigla peaks seda juba enne haiglasse toomist teadma, et on oht.
Küsiti küsimus veelkord testimise kohta. Terviseamet vastas: testimiste arv näitab meile seda, kuivõrd me kinnitame laboratoorselt raskemad haigusjuhud. Me täna teame, et haigusel on suures osas kergeid haigusvorme, kuni selleni, et inimene ise ei adugi haigeks olemist.
Nemvalts: õppekorraldus tuleks paika saada, see on prioriteet. Õpitulemused distantsõppes pole ka tavaõppega samaväärselt saavutatavad, et sellele peaksid vanemad ja õpetajad mõtlema. Koolijuhtidel peaks olema suur toetav ja koordineeriv roll.
Haridus ja teadusministeeriumi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts: tahame tähelepanu juhtida hindamise korraldamisele üldhariduskoolides. Sellest on kahe päeva jooksul kujunenud võtmeteema. Kutsume üles kaks esimest nädalat mitte numbriliselt õpilasi hinnata. Palume mõelda ilusti läbi õpetajatel tagasisidestamine, arvestama õpilaste tingimustega (kodud on ju erinevad, sealhulgas sedamete arv jne) ning parimatele suhtluskanalitele.
Lubi: pakett peab olema võimalikult mõjus ja lahendused kiiresti rakendatavad. Oleme saanud palju tagasisidet murede kohta. Samuti on meie prioriteet kaubavahetuse hoidmine. 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi: meie prioriteet on leevenduspakett ettevõtetele, et nad saaksid esialgsest šokist üle. Me lähtume kahest aspektist: kuidas säilitada töökohad ja kuidas säilitada ettevõtete likviidsus. Paketil saab olema ilmselt kolm osa: tööturu meetmed, likviidsusmeetmed ja puudutab eelkõige KredeXit ning kolmas element on kõik, mis puudutab makse.
Kadai: terviseamet käivitas ka aadressi www.koroonakaart.ee, kus näha haigusjuhtumite levikut. Seda kaarti täiendatakse pidevalt. Samuti on tänasest avatud ka võimalus saada telefoni teel hingeabi.
Kadai: testimisest, siis WHO andis suunise küll kõiki testida, aga nad ka täpsustasid, et kui võimekust pole, siis tuleb testimine suunatud riskigrupile. Ja seda me ka hetkel teeme. Samuti on väljatöötamisel lahendus, kuidas läbi perearsti saaksid riskirühma patsiendid testida ennast.
Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai: tänahommikuse seisuga läbi viidud 2200 analüüsi, tuvastatud on viirus 258 inimesel. Enim haigusjuhte Harjumaal, Saaremaal ja Võrumaal, tegu rahavstikuregistri järgi infoga, et nad ei pruugi seal tegelikult elada. Rõhutan ka, et me ei tohi haigust kuidagi kujundada eliithaiguseks või haigeid häbimärgistada. See ei ole terve ühiskonna käitumine!
Pressinkonverents hakkab kohe. Kohal on siis teadaolevalt Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ning haridus ja teadusministeeriumi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/pangad-soovitavad-kuidas-kaituda-praegusel-keerulisel-ajal-kes-maksepuhkust-ei-saa?id=89271741
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/poola-ajaleht-autode-jarjekord-saksa-poola-piiril-on-juba-40-kilomeetrine?id=89271709
Kasulikku infot:https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/kodus-puhastus-ja-desinfitseerimisvahendeid-kasutades-kaitse-pereliikmeid-juhusliku-murgistuse-eest?id=89270071
MEELDETULETUS JA TÄPSUSTUS:Täna kell 12 toimub ministeeriumide ühishoone pressikonverentsi ruumis (Suur-Ameerika 1) igapäevane asutusteülene briifing, kus seekord annavad olukorrast ülevaate ja vastavad küsimustele Terviseameti, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad.Plaani järgi on kohal Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ning haridus ja teadusministeeriumi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.Delfi teeb sündmusest loomulikult sõnas ja pildis otseülekande.
Igas kriisis on ilmselgelt ka võitjaid: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/koroonaviiruse-positiivne-moju-eesti-idufirma-rakenduse-allalaadimiste-arv-hakkas-hiljuti-pohja-itaalias-jarsult-kasvama?id=89264089
Võru politseiuurijal tuvastati koroona: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/voru-politseiuurijal-tuvastati-koroonaviirus?id=89271101
Prantsusmaal kasvas koroonaviirusesse nakatunute arv 7730-ni. 24 tunniga lisandus 1097 juhtumit ja suri 27 inimest. Surmajuhtumeid on nüüd kokku 175. Prantsusmaa tervishoiuametkonna juhi Jérôme Salomoni sõnul on nakatunutest vaid 7% alla 70-aastased. Haigetest 699 on intensiivravil. 5000 patsienti on tervenenud või kodusel ravil. Haiglates on 2575 patsienti. Viimase 24 tunniga lubati haiglast koju üle 600 inimese.
Tähelepanu, viimsilased! https://www.facebook.com/ViimsiVald/posts/2737005746367646#w=500
Filipiinidel kuulutati koroonaviiruse pandeemia tõttu kuueks kuuks välja hädaolukord, teatas riiklik uudisteagentuur PNA. See avab erifondid, et aidata kesk- ja kohalikel võimudel viirusega võidelda, ning lubab valitsusel kaasata kõik õiguskaitseorganid, sealhulgas sõjaväe. Filipiinidel on 187 kinnitatud nakatumisjuhtumit ja 14 inimest on viirusesse surnud.
https://twitter.com/eestistatistika/status/1240197342999072768
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koroonaviirusesse-nakatus-saksamaa-liidukantslerikandidaat-friedrich-merz?id=89270579
EILSEGA LISANDUS 33 UUT NAKATUNUT:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestis-teadaolevalt-258-koroonahaiget-eile-tuvastasid-laborid-33-uut-koroonaviirusesse-nakatunut?id=89270429
Delfi eriolukorra „Erisaate“ liinil oli väliskaubandus ja IT minister Kaimar Karu. Ta loodab, et hiljemalt homme kiidetakse heaks esimesed majanduse abimeetmed. Teisalt soovivad ettevõtjad riiki abistada – homsest tehakse selleks eraldi veebileht. Samuti loodab minister paari päevaga teha võimalikuks koroonaviiruse kriisi andmete laiema analüüsi, et teha uusi avastusi paremateks vastusammudeks. Saadet juhtis Raimo Poom. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-kaimar-karu-ei-joua-vastata-ettevotjate-abipakkumistele-homme-avatakse-spetsportaal?id=89269635
EESTI SAAB EUROOPAST LIGI 300 MILJONIT: Euroopa Komisjoni pakutud 37 miljardi euro ulatuses veel kasutusele võtmata struktuurivahendite kasutamine kriisi mõjude leevendamiseks tähendab Eestis võimalust planeerida majandusmeetmete jaoks umbkaudu 295 miljonit. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-saab-euroopalt-majanduse-turgutamiseks-295-miljonit-eurot?id=89270095
Austraalia peaminister Scott Morrison kuulutas täna välja „inimeste biojulgeoleku eriolukorra“ ja tegi teatavaks uued piirangud koroonaviiruse leviku peatamiseks. Eriolukorra väljakuulutamine annab valitsusele volitused kehtestada liikumiskeelde ja sundida inimesi karantiini, kui seda vajalikuks peetakse, teatas Morrison. Keelatud on reisimine ja kõik enam kui saja inimese kogunemised siseruumides. Morrison kutsus üles ka kokkuostupaanikat lõpetama.
Head lugejad, Delfi Lemmikloom ootab järgneva nädala jooksul meeleolukaid pilte sellest, kuidas töö kodukontoris lemmiku seltsis sujub. Palume need saata aadressile lemmikloom@delfi.ee , et saada kokku lõbus galerii.https://lemmikloom.delfi.ee/uudised/loomad-elutoas-delfi-lemmikloom-otsib-kodukontori-superstaari?id=89261075
Ajalehe Le Monde teatel on Prantsusmaal trahv liikumiskeelu eiramise eest nüüd 135 eurot, kui eile ole see veel 38 eurot. Ajalehe teatel oli politsei esimesel päeval leebe ja enamik inimesi ei pidanud trahvi maksma, aga nüüd ilma mõjuva põhjuseta Pariisi tänavatel viibides on suur oht, et tuleb maksta.
Kodukontorid Eesti Energia stiilis! https://www.facebook.com/EestiEnergia/photos/a.283585848419566/2569259113185550/?type=3#w=500
OLE PÄEVASÜNDMUSTEGA KURSIS!Seoses koroonaviiruse põhjustatud eriolukorraga saadab Delfi toimetus alates reedest kõikidele oma uudiskirja tellijatele spetsiaalse päeva kokkuvõtte, kus meie ajakirjanik teeb ülevaate eriolukorra olulisematest arengutest ning koondab kokku päeva olulisemad artiklid.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-lisas-uudiskirjale-eriolukorra-teemalise-paeva-kokkuvotte?id=89235689
Vene kooliõpilased saadetakse 23. märtsist kuni 12. aprillini vaheajale, teatas haridusminister Sergei Kravtsov, kelle sõnul organiseeritakse ka kaugõppe toetus ja avatakse vastavad haridusressursid, millele sideoperaatorid on valmis andma tasuta ligipääsu. Lisaks sellele avasid suuremad hariduskirjanduse kirjastajad oma õpikutele internetis tasuta ligipääsu. Koolid ei sulgu vaheajaks siiski täielikult, piiratud mahus töötavad eriti algklassid juhuks, kui vanemad ei saa lapsi koju jätta.
Täna kell 12 toimub ministeeriumide ühishoone pressikonverentsi ruumis (Suur-Ameerika 1) igapäevane asutusteülene briifing, kus seekord annavad olukorrast ülevaate ja vastavad küsimustele Terviseameti ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad. Delfi teeb sündmusest loomulikult sõnas ja videos otseülekande.Plaani järgi on kohal Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi. Pressikonverentsil osalejad võivad tulenevalt oludest muutuda viimase hetkeni.
Kuna kooli teatel ei ole võimalik tuvastada, kellega haigeks jäänud õpilane koolis viibides kokku on puutunud, on kool palunud läbi klassijuhataja, konkreetse klassi õpilastel püsida kaks nädalat kodus ja vältida väliskontakte. Seoses valituse poolt kehtestaud eriolukorraga on õpilastel keelatud osaleda ka huvi- või sporditegevustes. Selline meede on vajalik selleks, et tõkestada viiruse leviku võimalusi. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinna-kooliopilasel-tuvastati-koroonaviirus?id=89269423
OLULINE TEEMA: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tootukassa-juht-selgitab-mida-tahendab-ettevotetele-70-protsendi-ulatuses-palgahuvitamine?id=89269277
Hiina tervishoiuvõimud teatasid, et Jaapanis uute gripitüvede raviks kasutatud ravim näib mõjuvat ka koroonaviiruse patsientidele, teatas Jaapani meedia täna. Hiina teadus- ja tehnoloogiaministeeriumi ametnik Zhang Xinmin ütles, et Fujifilmi tütarettevõtte välja töötatud favipiravir on andnud julgustavaid tulemusi kliinilistel katsetustel Wuhanis ja Shenzhenis 340 patsiendil. Patsiendid, kellele anti ravimit Shenzhenis, andsid negatiivse proovi viiruse kohta mediaanselt neli päeva pärast positiivseks muutumist. Need, kellele ravimit ei antud, muutusid negatiivseks mediaanselt 11 päevaga, teatas Jaapani ringhääling NHK. Lisaks sellele on röntgenülesvõtted näidanud kopsude seisundi paranemist 91% patsientidest, keda favipiraviriga raviti, võrreldes 62%-ga nendel, kellele ravimit ei antud. Jaapani arstid kasutavad sama ravimit mõõdukate sümptomitega koroonaviiruse patsientide kliinilistes uuringutes, lootes, et see hoiab ära viiruse paljunemise. Jaapani tervishoiuministeeriumi allikas ütles aga, et ravim ei mõju raskemate sümptomite korral.
Uued andmed: https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-kaart-ja-graafik-vaata-kui-paljud-on-koroonaviirusse-nakatatud-eestis-ja-mujal?id=88770709
USA Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on koroonaviirusesse surnute arv üle maailma tõusnud 7948-ni ja nakatunuid on 198 006.
ON KA HÄID UUDISEID: https://ekspress.delfi.ee/kuum/9-head-uudist-koroonarindelt?id=89251893&fbclid=IwAR0dmW2N-XiqiViwrhNu_Ok1mwJQSD7Vrrcc3lGod2ssLPviP3McBPT_Wcs
"Maailm oleks just kui vahepeal otsa saanud. Millal me ta tagasi saame ja millisel kujul? Seda ei tea vist tänaseks küll enam keegi." https://maaleht.delfi.ee/arvamus/olin-12-paeva-ara-ja-maailm-tundub-olevat-vahepeal-otsa-saanud?id=89269121
Väheke lõbusam, aga samas ka kasulik (!) lugu ka siia halli hommikusse. Ärge enda liigutamist unustage! https://moodnekodu.delfi.ee/news/sisustusjadisain/trenni-asemel-majapidamistood-mis-kulutavad-koige-rohkem-kaloreid?id=89265163
Ka tuleb arvestada, et e-toidu müük on sattunud suure surve alla. „Selveri, Coopi, Barbora – nende kõigi tarneajad on hetkel juba nädala lõpuni või isegi uue nädala alguseni kinni. E-toidu tarneahelat ei võimenda ka kiirkorras, enamus e-toidu müüjad on lihtsalt aja ja kullervõrgustiku hädas, kaupadega ei ole probleemi.” https://arileht.delfi.ee/news/uudised/e-poed-agavad-tellimuste-laviini-all-toidu-ja-teiste-esmatarbekaupade-mahud-on-kordades-kasvanud?id=89268607
ANDKE MEILE VALEINFOST TEADA!Nägime, kui kiiresti levib koroonaviirusega seotud valeinfo. See võib levida sotsiaalmeedias, inimeste otsesuhtluses, internetifoorumites või mujal.Et selle vastu võidelda, palume lugejate abi. Palun andke meile aadressil uuriv@ekspressmeedia.ee teada, kui puutute kokku võimaliku valeinfoga, ja võimaluse korral edastage meile ka kuvatõmmised, veebiaadressid ja muu asjasse puutuv teave.Võitleme üheskoos selle eest, et kriisiolukord leviva väärinfo tõttu meile kõigile veel raskemaks ei muutuks!
Kuidas läheb läheb päästeoperatsioonile läinud Tallinki laeval Romantika?Laevade jälgimisega tegeleva veebilehe MarineTraffic kohaselt oli Romantika paar tundi tagasi Gotlandi lähedal. Plaani kohaselt jõuab laev Saksamaale Sassnitzi täna õhtul ja väljub sealt hilisõhtul kell 23.55 kohaliku aja järgi. Laev sõidab Sassnitzist tagasi Riia sadamasse Lätti. Riiga jõuab Romantika neljapäeval, 19. märtsil kell 23.55 kohaliku aja järgi. Reisijad majutatakse kajutitesse ning laeval on tagatud toidu ostmise võimalus.Jälgi laeva teekonda siit!
"Palun ärge muretsege testimise pärast, sellest ju ravi ei muutu. Kui jääte haigeks, siis püsige kodus ja ravige end nagu gripi puhulgi," ütles sotsiaalministeeriumi esindaja äsja saates "Terevisioon". Need, kes on kodus kergete sümptomitega, siis nende puhul hakkab edaspidi perearst otsustama testimise vajalikkuse. Endiselt keskendutakse riskirühmale ja tervishoiutöötajatele. Ta lisas, et ka Euroopa riikide teistest riikidest on tulnud signaale, et laustestimine võtab liiga palju ressurssi. Samuti lisati, et eile jagati apteekidele ja perearstidele laiali suurem kogus kaitsemaske.
RONGIPLAANIDE MUUTUS: Alates homsest, 19. märtsist vähendab Elron reisijate arvu langusest tulenevalt ajutiselt Läänesuuna sõidumahtu. Jäävad ära osad Keila ja Pääsküla liini reisid ning muutub hommikuse Kloogaranna-Tallinna rongi väljumisaeg.“Kehtiva eriolukorra tõttu liiguvad inimesed oluliselt vähem, mistõttu muudame mõnevõrra graafikuid vastavalt oludele. Täna sõidavad rongid tavapärase sõiduplaani alusel, kuid alates homsest on Läänesuuna liikluses mõningaid muudatusi. Eelkõige puudutab neljapäevast kehtima hakkav sõiduplaanimuudatus Tallinna-Keila lõigul reisijaid, kus liiklus on tihe ja saab kasutada teisi ronge,” sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.Muudetud sõiduplaan on leitav Elroni kodulehelt, tasuta rongiinfot jagab ööpäevaringne infotelefon 616 0245.Reisijatel, kel on tühistatud väljumistele piletid ette ostetud, palutakse nende ümbermuutmiseks või raha tagastamiseks kirjutada info@elron.ee.
Esmaspäeval Saksamaa-Poola piirile koos teiste saatusekaaslastega lõksu jäänud veokijuht Aare Saal jõudis koos väikse seltskonnaga öösel Rootsi Kappelskäri sadamasse ning saab hommikul Eesti poole sõitma hakata. Varem välisministeeriumiga kurjustanud mehe sõnul hakkavad esimesed halvad emotsioonid nüüdseks üle minema, vahendab ERR.Esimesed halvad emotsioonid, mis tekkisid Saksamaa-Poola piiril, hakkavad Saali sõnul üle minema."Päris uhke tunne, et meil riik ikkagi hoolitseb oma kodanike eest. Et see laev sinna järele saadetakse. Meie olime lihtsalt valel ajal vales kohas."Saali sõnul on lõksujäänutega väga hästi suheldud välisministeeriumist. "Ikkagi on huvi tuntud, kuidas meil läinud on. Meile on helistatud, kas me ikka saame koju, mis laevaga me saame. Ühe sõnaga: asi läheb kenamaks."
"Kindel on see, et kui meil tõesti õnnestub sellest jamast eluga välja tulla, siis oleme tugevamad kui eales varem - juba see on eesmärk, mille nimel pingutada." https://arileht.delfi.ee/news/uudised/valitsuse-otsuste-ootuses-suures-hadas-olev-eesti-kellatootja-tegi-emotsionaalse-poordumise?id=89267235
Kogu Malaisia on nüüd lukku pandud osaliselt üheainsa religioosse kogunemise tõttu, millel osales umbes 16 000 inimest. Kolmepäevane üritus veebruari lõpus toimus pealinna Kuala Lumpuri lähistel Jameki mošees. Malaisias on nüüd 673 kinnitatud koroonaviirusesse nakatumise juhtumit, millest 400 seostatakse selle kogunemisega. Eile suri üritusel osalenud 34-aastane mees. Malaisia on oma piirid välismaalastele sulgenud. Usuüritusel osales aga ka umbes 1500 välismaalast, kes on juba kodumaale naasnud, ja mitmed on andnud positiivse koroonaviiruse proovi.
USA Nevada osariigi kuberner Steve Sisolak teatas kõigi mittehädavajalike ettevõtete sulgemisest, mis tähendab ka Las Vegase kasiinode kinni panemist. Lubatud ei ole isegi mänguaparaadid toidupoodides. Tavaliselt 24 tundi ööpäevas avatud olevad Las Vegase mängupõrgud sulgesid viimati uksed 1963. aastal president John F. Kennedy matusepäeval. Nevada kuupikkune hasartmängukeeld annab Las Vegasele ränga löögi.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koroonaviirus-on-joudnud-usa-koikidesse-osariikidesse-peagi-voib-sulguda-new-york?id=89268343
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning kaupmeeste liit saatsid jaekaubandusettevõtetele juhised ja abimaterjalid klientide täiendavaks teavitamiseks, et piirata viiruse levikut ning hoida inimeste tervist.Eelkõige on materjalid mõeldud klientide teavitamiseks läbi siseraadio, plakatite, kleebiste ja infomaterjalide nii e-kanalites kui kauplustes kohapealt. Paljudes siseraadiotes on täna soovitusi juba ette mängitud."Viiruse leviku peatamiseks soovitame klientidel käia poes sihtotstarbeliselt. Esmatarbe- ja toidukaupade erakordselt suur varumine mitmeks nädalaks ei ole vajalik," rõhutas kaupmeeste liidu juht Nele Peil. Lihtsad poeskäigu reeglid, mis kaitsevad sind ja teisi:Väldi haigena poe külastamistÄra muretse, kaupa jagub kõigileDesinfitseeri või pese käsi enne ja pärast poeskäikuMõtle eelnevalt ostud läbi, et poeskäik kulgeks kiirestiHoia vähemalt meetrist vahemaad teiste külastajate ja kaupluse töötajategaKülasta poodi üksi, ära võta lapsi kaasa
Ühendriikides on koroonaviirus vallutanud nüüd kõik 50 osariiki, viimasena teatas kinnitatud haigusjuhtumist Lääne-Virginia osariik. Esimesena raporteeris koroonast USA loodeosas asuv Washingtoni osariik 21. jaanuaril. Mõni päev hiljem järgnesid Illinois ja California. Hetkeseisuga on USAs kinnitust saanud 6513 koroonajuhtumit, neist 115 inimest on juba surnud.
USA rahandusministri Steven Mnuchini sõnul võib koroonaviirus ilma vajalike riigipoolsete meetmeteta tuua kaasa 20%ni ulatuva töötuse. See tähendaks 32-le miljonile inimesele töö ning sissetuleku kaotamist. Mnuchin tegi selle kommentaari, kui kutsus vabariiklastest senaatoreid toetama majanduse stimuleerimist triljoni dollari mahus, vältimaks halvimat stsenaariumi. Hiljem täpsustas rahandusministeeriumi pressiesindaja, et senatis peetud kohtumisel kasutas Mnuchin "mõnda matemaatilist näidet võimaliku riski illustreerimiseks, kui sekkumist ei toimuks, aga kuna nad teevad õigeid asju ja pakuvad täiendavaid meetmeid, nii siiski ei juhtu". CNNi allikas ütles sama kohtumise järel, et Mnuchin on mures, et koronaviiruse pandeemia majanduslikud tagajärjed võivad olla halvemad kui 2008. aasta finantskriisil.
Eesti saab majanduse turgutamiseks 295 miljonit eurotPeaminister Jüri Ratas rõhutas täna õhtul telekonverentsil Euroopa Liidu liikmesriikide juhtide ja ELi institutsioonide esindajatega kõneldes, et üksmeel ja koostöö aitavad liikmesriikidel koroonaviirusest jagu saada.ELi riigipead ja valitsusjuhid arutasid Ülemkogu eesistuja Charles Micheli juhtimisel ühenduse välispiiri kaitset koroonaviiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks, koostööd sisepiiridel, meditsiinivarustuse ühishankeid, teadus- ja arendustegevust vaktsiini leidmiseks ning viirusekriisi põhjustatud majandusmõjude leevendamist. Peaminister Jüri Ratas andis ülevaate Eesti tegevustest koroonaviiruse leviku tõkestamisel.Rääkides kontrolli kehtestamisest ELi sise- ja välispiiril, et viiruse levikut piirata, rõhutas peaminister Jüri Ratas, et inimestele peab olema tagatud takistamatu läbipääs, kui nad soovivad oma päritoluriiki naasta. „Tegutseme ühes Eesti välisteenistusega, et Eesti inimesed saaksid ruttu koju,“ sõnas peaminister."Euroopa siseturu üks olulisemaid aluseid – kaupade vaba liikumine – peab säilima ka praegusel väga keerulisel ajal. Peame ühiselt tegema kõik, et kaubanduse toimimisse ei tekiks piiridel takistusi. Meie jaoks on olukord kriitiline näiteks Poola piiril. Samuti on praegu eriti oluline, et piirikontrollidest pääseksid vabalt läbi veokid, mis veavad ravimeid, meditsiiniseadmeid ning toidu- ja esmatarbekaupu,“ lausus peaminister Ratas.ELi riikide juhid andsid heakskiidu Euroopa Komisjon poolt liikmesriikidele esitatud piirimeetmeid käsitlevale suunisele, mis keskendub sellele, kuidas hallata piire nii, et vähendada ohtu inimeste tervisele, kuid tagada kaupade ja esmatähtsate teenuste kättesaadavus. Sellega kehtestatakse esialgu 30-päevane piirang mittevajalikule reisimisele Euroopa Liitu ning ELi mitte kuuluvatesse Schengeni ruumi riikidesse. ELi välispiiril kolmandate riikide kodanike reisimisele piirangute kehtestamise ja nende rakendamise peavad tagama liikmesriigid.ELi liikmesriikide juhid arutasid veel võimalusi viiruse leviku mõju leevendamist Euroopa majandusele. “Peame kõikide liikmesriikidega oma kodanike, tööandjate ja ettevõtjate kaitseks ühiselt tegutsema ning kaitsma ka euroala stabiilsust,” ütles Ratas. Selleks on Euroopa Komisjon juba alustanud mitmete meetmetega, näiteks pakkunud eurorahade kasutamise paindlikkust.Euroopa Komisjoni pakutud 37 miljardi euro ulatuses veel kasutusele võtmata struktuurivahendite kasutamine kriisi mõjude leevendamiseks tähendab Eestis võimalust planeerida majandusmeetmete jaoks umbkaudu 295 miljonit. Eestile on tähtis ka see, et struktuurivahenditest oleks võimalik toetada tervishoidu ning kriisi mõjude leevendamiseks väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, ning tööturgu, muu hulgas vältida suuri koondamisi ja sissetulekute kadu.Järgmistel nädalatel toimuvad liikmesriikide riigijuhtide ja ELi institutsioonide nõupidamised videokonverentsi formaadis.Kohtumisel osalesid Euroopa Liidu 27 liikmesriigi riigipead ja valitsusjuhid, Ülemkogu eesistuja Charles Michel, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde, Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell ning eurorühma juht Mario Centeno.
Väikeses Itaalia kogukonnas tarvitusele võetud meetod näitab, miks WHO soovitab inimesi "testida, testida, testida". Tervishoiuasutused Veneetsia lähedal asuvas Vò linnas on nimelt elanike testimise ja uuesti testimisega, olenemata sümptomite ilmnemisest, suutnud uute juhtumite arvu seal tänaseks nullini viia.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/agressiivne-testimine-aitas-itaalia-linnal-uute-nakatunute-arvu-nullini-viia?id=89266595
Ükskõik kui väike laps, reegli tagamaid pead talle selgitama, siis jälle selgitama ja aina üle selgitama. Väldi seosetuid ja hirmuvalitsejalikke põhjendusi, nagu: „Sa pead nii tegema, sest mina ütlen.” Selle asemel ütle, miks reegel vajalik on. https://lood.delfi.ee/perejakodu/ajakirjalood/aktuaalne-kusimus-mida-teha-et-laps-reeglitest-kinni-peaks?id=89264787
Venemaa õigeusu kirik on teatanud uutest eeskirjadest, et parandada oma Moskva piiskopkonnas jumalateenistuste ajal hügieeni ja piirata koroonaviiruse levikut. Kummardajatel on kästud hoiduda armulaua suudlemisest, kuid nad võivad siiski suudelda ikoone, kui neid eelnevalt desinfitseerimisvahendiga puhastavad.Uute eeskirjade kohaselt peavad ametnikud pühitsetud leiva lõikamisel kandma ühekordseid kindaid ning armulaual pakutavat Zapivkat hakatase serveerima ühekordselt kasutatavatest tassidest.Kirik ütles varem, et ei sulge ühtegi hoonet ega tühista jumalateenistusi. Viimase teadaande kohaselt  peatatakse aga siiski  ajutiselt pühapäevakoolid ja koguduste koosolekud. Venemaal on seni tuvastatud 114 koroonaviiruse juhtumit, suurem osa neist Moskvas.
https://twitter.com/KadriLiik/status/1240002992566345730
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles täna õhtul, et Saksamaa ettevõtte CureVac võib saada uue koroonaviiruse vaktsiini valmis juba sel sügisel. Eksperdid on seni öelnud, et sellesse etappi jõudmiseks kulub vähemalt aasta kuni 18 kuud.
Euroopa Liidu riigid jõudsid täna tingimustes kokkuleppele ja sulgevad 30 päevaks ühenduse piirid mittehädavajalikule reisimisele väljaspoolt Euroopa Liitu. Ennekõike mõjutab reisikeeld turismi.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ametlik-euroopa-liit-otsustas-valjaspoolt-blokki-sisenemise-ajutiselt-keelata?id=89266325
"Oleme põhiprintsiibid kokku leppinud," kinnitas sotsiaalminister Tanel Kiik täna õhtul Aktuaalsele Kaamerale. Kõik, kes otseselt või kaudselt koroonaviiruse tõttu tööta jäävad, hakkavad saama 70% palgast ning seda hakatakse maksma alates esimesest tööta olemise päevast.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otsustatud-iga-otseselt-voi-kaudselt-koroonaviiruse-tottu-toovoimaluse-kaotanud-inimene-saab-70-palgast?id=89266333
Saksa-Poola piiril on tekkinud pikad järjekorrad, mis ulatasid täna lõunaks koguni mitmekümne kilomeetrini. Sotsiaalmeedias jagatakse fotosid sellest, kuidas inimesed toovad Poola piiri juurde vett ja leiba, et järjekorras olijate olukorda kergendada. https://lood.delfi.ee/omamaitse/toidutrendid/vaata-kuidas-inimesed-toovad-poola-piiril-koju-paasemist-ootajatele-vett-ja-leiba?id=89266061
"Et ettevõtted jääksid ellu, on praegu ülimalt oluline, et neil oleks siiski mingigi käive. Paraku on piirangute olemuse tõttu paljude asutuste teenuste ja kaupade müümine sisuliselt võimatu. Seda välja arvatud juhul, kui valime, et selle aasta jõulukingitus on meile südamelähedase ettevõtte kinkekaart." https://epl.delfi.ee/arvamus/madis-talmar-koroonakriisist-nuud-on-parim-aeg-hankida-joulukingitusi?id=89263913
https://twitter.com/myriwe/status/1239993254965280768
Ungari (erinevalt Poolast) oli nõus humanitaarkoridori avamaUngari piiride sulgemise tõttu jäid Austriasse lõksu tuhanded inimesed, kes on nüüd aga hakanud Ungarisse sisenema pärast seda, kui Budapest andis viimase võimaluse erandkorras "humanitaarkoridori" kaudu läbi riigi sõita.Umbes 3500 rumeenlast olid moodustanud pea 20 kilomeetri pikkuse ummiku, pääsemaks Ungarisse läbi Hegyeshalomi piiripunkti, et sealt edasi Rumeeniasse sõita.Ungari sulges oma piiri esmaspäeva südaööl ning teisipäeval jõustus ka Rumeenias erakorraline seisukord. Rumeenia on kutsunud riigis viibivaid turiste ja ärimehi üles kiiresti kodumaale naasma, kuid leiab, et kolm kuni viis miljonit Euroopa Liidu eri paigus elavat rumeenlast ei peaks hakkama Rumeeniasse enam tagasi sõitma.
Ebamäärasuse ja teadmatuse foon on meie ühiskonnas seoses koroonaviiruse laialdase levikuga praegu väga kõrge ja vastuolulist infot liigub palju. Psüühiliselt võib see terveid inimesi mõjutada rängemaltki kui neid, kes juba haigeks on jäänud, märgib vaimse tervise edendamise eest seisva MTÜ Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kliiniline-psuhholoog-karantiin-tekitab-ohu-inimeste-vaimsele-tervisele?id=89265797
"Paljultki võib praegune kriis osutuda karmimaks sellepärast, et seda ei ole võimalik otseselt monetaarsete meetmetega lahendada. Süsteemi võib ju likviidsust pumbata, kuid kui inimesed ei saa välja minna ja raha kulutada, on sellest vähe kasu." https://arileht.delfi.ee/news/uudised/peeter-koppel-praegune-kriis-voib-olla-hullem-kui-aastatel-2008-2009?id=89263211
Belgias rakendatakse kolmapäevast karantiini Kõik Belgias elavad inimesed peavad alates kolmapäeva keskpäevast minema vähemalt kaheks nädalaks teatavasse karantiini, teatas telepöördumises riigi peaminister Sophie Willems, vahendab BBC.Meetmed, mis näevad ette sotsiaalset distantseerumist, kestavad esialgu kuni 5. aprillini.Avalikud kogunemised keelatakse - inimesed saavad kodust lahkuda, minemaks toidupoodi, apteeki, postkontorisse või panka. Väljas trenni tegemine ja jalutuskäigud on endiselt lubatud - inimestel palutakse hoida teineteisest vähemalt 1,5 meetri kaugusele.
Testimist laiendatakseSotsiaalminister Tanel Kiik lubas täna õhtul "Aktuaalses kaameras", et õige pea saavad koroonaviiruse suhtes end testida ka kergemate haigussümptomitega inimesed. Kiik tõdes, et testimise puhul oli seni küsimus selles, et kiirabiressursi selleks kasutada ei ole mõtet, sest seda on vaja väga paljude väljakutsete lahendamiseks."Me oleme nüüd koostöös erasektori, Terviseameti, sotsiaalministeeriumi ametnikega pannud kokku sellise lahenduse, mis võimaldaks läbi perearsti suunamise tulevikus testida ka neid inimesi, kellel on kergemad sümptomid ja kes ei ole ise riskirühmas, aga kellel on põhjendatud kahtlus, mida kinnitab ka perearst, et ta võib olla nakatunud koroonaviirusesse," ütles Kiik."Küsimus on selles, et ühest küljest ka Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) ütleb, et mida rohkem teste, seda suurem ja parem ülevaade, aga teisest küljest tuleb leida selline optimaalne tervishoiuressursi kasutamine ehk siis me räägime nende isikukaitsevahendite nappusest, tervishoiusüsteemi ressursi piiratusest, kiirabi ressursist rääkimata ehk seetõttu jõudsimegi koostöös erasektoriga lahendusi, mis ühelt poolt vastab WHO soovitustele ja samal ajal ka avalikkuse ootusele testide arvu suurendada."
https://twitter.com/andreaskaju/status/1239965269453225988
Johannson tunnistas telesaates "Õhtu", et 30% kevadesse planeeritud saadetest jääb koroonaviiruse tõttu filmimata. "See on päris märkimisväärne materiaalne kahju. Kõige hullem on see, et mul on lennupiletid ostetud selleks nädalaks ja mõneks järgmiseks nädalaks nii, et ega ma täpselt ei tea, mis sellest saab." https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/roald-johannson-koroona-mojust-telesaatele-see-on-markimisvaarne-materiaalne-kahju?id=89265121
https://twitter.com/Ansip_EU/status/1239890283493494784
Terviseameti esindaja ütles täna õhtul telesaates "Suud puhtaks", et 11 inimest, kellel on seni tuvastatud koroonaviirus, on vanemad kui 65 eluaastat. Viimase seisuga on kolm koroonaviirusesse nakatunud inimest haiglaravil, kaks neist kergemalt, üks raskemalt. Nakatunud viibivad Pärnu haiglas ja Tartu ülikooli kliinikumis.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kolm-koroonasse-nakatunut-on-haiglaravil-uks-raskemas-seisus?id=89265425
Prantsuse tervishoiuasutused teatasid teisipäeval 27-st uuest koroonaviiruse surmast, mis viis elujätnute koguarvu 175-ni ja märkis 18% tõusu. Täna möödus Prantsusmaal ka esimene päev, mil elanikele anti korraldus kodust mitte lahkuda, va toidupoodi ja/või apteeki.Ajakirjaniketa pressikonverentsil lisas terviseagentuuri direktor Jerome Salomon, et tuvastatud nakatunute arv on esmaspäeval kasvanud 6633-lt juhtumilt 7730-ni, mis märgib 16,5%-suurust kasvu viimase 24 tunni jooksul. Tema sõnul on 699 inimest praegu tõsises seisundis ja vajavad hingamisaparaadi abi.
Turundajate Liidu tegevjuht Maarit Mäeveer ütles, et turundussektori näol on tegemist valdkonnaga, mis aitab Eesti ettevõtetel äriedu saavutada, tooteid disainida, lansseerida ja müüki kasvatada, kuid tänane olukord ei võimalda tööd samal tasemel jätkata. Veel enam, ohus on paljude turundusagentuuride eksistents. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/liit-turundajaid-ahvardab-ligi-80-line-kaibelangus-ja-koondamised-ohus-on-paljude-turundusagentuuride-eksistents?id=89263057
Mõlemad laevad teevad praeguseks hetkeks oma viimased reisid kolmapäeval, 18. märtsil kuni eriolukorra ning reisipiirangute lõppemiseni, jäädes ajutiselt seisma oma vastava lipuriigi sadamasse.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tallink-peatab-neljapaevast-helsingi-stockholmi-liini?id=89265141
Välisministeerium palub Eesti kodanikel, kes plaanivad Soomest koju naasta, teha seda kohe. Eestlased, kes aga tahavad jääda Soome, peavad arvestama, et Soome piirid on kinni sealse eriolukorra arvatava lõpuni ehk 13. aprillini. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestlane-soomes-otsusta-kohe-ara-kas-tahad-tulla-koju-voi-jaada-vahemalt-poole-aprillini-soome?id=89264825
"Uurisin, et kus ma tean 12 päeva möödudes, et mul viirust ei ole ning saan oma 1,5-aastase lapse juurde naaseda? Öeldi, et seda ei saagi teada ning olukord, kus mind ei testita, on küll ebaaus, aga nii on, sest valitsus nii ütleb." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonasumptomitega-naine-ei-tea-millal-oma-vaikest-last-naeb-sest-teda-ei-testita-koik-numbrid-suunavad-teistele-numbritele?id=89264809
Erakorraline lend Tenerife Lõuna lennujaamast Tallinna lennujaama toimub neljapäeval, 19. märtsil. Korraldajaks on Wris ja vedajaks Smartlynx. Kellaaeg selgub homme. Ühe inimese kohta on lennupileti hind 900 eurot. Alla kahe aastase lapse pilet maksab 90 eurot.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestlased-tenerifel-ulehomme-toimub-erakorraline-lend-tallinnasse?id=89265007
Eestis kehtestatud eriolukorra tõttu on paljud inimesed ajutiselt tööta, sest ei saa kaugtööd teha või on nende töökoht sattunud majandusprobleemide tõttu raskustesse ning töötajad on saadetud koju. Samal ajal on hulk tööandjaid, kes ootamatult tekkinud suure nõudluse tõttu kiiresti ajutiselt töötajaid vajavad. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tooandjad-otsivad-ajutist-toojoudu-tootukassa-loi-uue-portaali?id=89261473
Tallinna vanalinnas on suletud mitmed populaarsed baarid ja söögikohad, näiteks Paar Veini, Hell Hunt ja Reval Cafe kohvikud. Telliskivis on kinni Pudel baar ja suletud restoran Kivi, Paber, Käärid. Lühendatud lahtiolekuaegadega tegutsevad edasi näiteks baar TOPS ja söögikoht F-hoone. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/baarid-ja-lokaalid-jaavad-tuhjaks-osad-on-juba-uksed-sulgenud?id=89263791
USA võib hakata raha otse kodanikele saatmaTrumpi administratsioon töötab plaani kallal, mis näeb ette väljamaksete tegemist otse USA kodanikele, leevendamaks koroonaviiruse epideemiast tingitud majanduslangust."Vaagime raha saatmist otse ameeriklastele," ütles rahandusminister Steven Mnuchin Valges Majas ajakirjanikele. Mnuchini sõnul otsib administratsioon võimalusi, kuidas järgmise kahe nädala jooksul rahvale väljamakseid teha, vahendab CNN.Mnuchin avaldas teatavat toetust vaagitavale ideele maksta USA kodanikele riigikassast 1000 dollarit toetust ja ütles, et seda arutatakse edasi Kongressis. "See on üks ideedest, mis meile meeldib," lausus rahandusminister.Trump ütles omalt poolt, et "me teeme midagi sellist, mis inimestele võimalikult kiiresti raha kätte toob. See ei pruugi olla parim viis seda teha, sest ilmselt ei peaks mõned inimesed saama tuhandet dollarit. Kuid meil on päeva lõpuks päris hea idee, mida me teeme. "
Stuudios arutlesid ajakirjanikud Tanel Saarmann, Ann-Marii Nergi ja Kadri Veermäe muuhulgas ka välisriikides toimuva üle. Miks on olukord Saksa-Poola piiril nii kummaline? Milline Euroopa riik soovib veel iga hinna eest lapsi koolidesse saata? Arutluse all on aga ka valitsuse erinevad meetmed ning see, miks on paljud teised Euroopa riigid juba majandust turgutama asunud, aga meie veel mõõdame ja paketeerime? https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-ajakirjanikud-poliitikud-uritavad-kriisi-ajal-oma-agendat-labi-suruda-mis-on-aarmiselt-kuuniline?id=89263855
Rocca al Mare ja Kristiine keskust haldava suurfirma ei taha sulgemistest väga kuulda. Viru Keskus tegeleb rentnike muredega aga jooksvalt, kuid lahendused tulevad pärast olukorra stabiliseerumist.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/keskused-ei-luba-poode-sulgeda-rendilepingud-jatkuvad-kulastajate-arvu-voi-kaibe-vahenemine-ei-ole-piisav-pohjus?id=89260259
Hispaania lubab peatada mõjutatute laenumaksedItaalia jälgedes käiv Hispaania valitsus lubab peatada koroonaviiruse epideemiast mõjutatud töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate hüpoteeklaenude maksed. Ühtlasi keelab valitsus kriisi ajal ettevõtetel katkestada raskustes olevatele inimestele põhiteenusete, nagu elektri, vee, gaasi ja telekommunikatsiooni osutamise."Need on erakordsed ajad ja nõuavad erakorralisi abinõusid," ütles Hispaania peaminister Pedro Sánchez, kirjeldades samme kui "riigi demokraatliku ajaloo suurimat ressursside mobiliseerimist".Hispaanias hiljuti esinenud juhtumite arvu suurenemise tõttu on see üks Euroopa enim kannatanud riike - 510 surmajuhtumit ja 11 309 kinnitatud nakatunut. Riik on alates laupäevast olnud peaaegu täielikus lukustuses.Viimaste ohvrite hulgas on 19 pensionäri, kes surid pärast nakkuse jõudmist eakate hooldekodusse Madridis.Ettevõtted üle kogu riigi on otsustanud epideemiale leviku tõttu ajutiselt töölt vabastada vähemalt 100 000 inimest, kasvatades ärevust riigis, kus töötuse määr on juba tööstusriikide kõrgeim.Sánchezi lubatud meetmete kohaselt tagatakse koondatud töötajatele töötushüvitised, samal ajal kui palgatöötajad saavad vähendada oma tööaega või võtta puhkust ülalpeetavate hooldamiseks.Ettevõtetele pakutakse riigi poolt tagatud krediidigarantiisid ja piiramatuid likviidsuspiire, samal ajal kui Covid-19 vaktsiini väljatöötamiseks eraldatakse 30 miljonit eurot.Meetmete maksumus on kokku 200 miljardit eurot ehk umbes 20% riigi sisemajanduse kogutoodangust, ütles Sánchez. Ligikaudu 117 miljardit eurot tuleb riigikassast, ülejäänud eravahenditest, lisas ta.
"Teise samba maksete peatamine aga ei anna raha juurde ühelegi inimesele, kes on töö kaotanud või sundpuhkusel. Samamoodi on fondiosakute müük langeva turu olukorras halvim investeerimissoovitus." https://arileht.delfi.ee/news/uudised/sutt-teise-samba-maksete-peatamine-ei-anna-raha-juurde-too-kaotanud-voi-sundpuhkusel-inimestele?id=89255101
Arvestades, et koolid on alates esmaspäevast suletud, kuid hinnanguliselt viiendiku õppurite jaoks on koolilõuna ainus täisväärtuslik toidukord päevas, otsivad omavalitsused nüüd võimalusi toit ikkagi lasteni viia. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/omavalitsused-korraldavad-koolilaste-toitlustamist-tartu-plaanib-kojuvedu-rakvere-pakub-toidutalonge?id=89263797
Saare vald lubab testida haigustunnustega inimesiSaaremaa abivallavanem Jaan Leivategija ütles kohapeal tegutsevale Kadi Raadiole, et kuigi vald on valmis tagama täiendavate testide võtmise, jääb testimine laborite suutlikkuse taha. Juhul, kui see võimekus tekib, võimaldab vald testida inimesi, kellel on haiguse tunnused, ent laustestimise võimekust neil siiski pole, tõdes ta.Tema sõnul on vald seni jaganud näomaske haiglale, sotsiaaltööasutustele ja toiduainetetööstusele, kuid kaalub nende andmist ka transpordile ja asutustele, kes neid hädasti vajavad. Makside juurde hankimisega tegeletakse, lubas Leivategija.
Terviseankeedi eesmärk ei ole olnud kedagi selle alusel diagnoosida, vaid fikseerida piiriületus ning saada info haigussümptomite esinemise, reisiteekonna ja ühes grupis viibinud inimeste kohta," ütles PPA pressiesindaja Tuuli Härson Delfile. "Selle töö käigus oleme tuvastanud ligi 70 haigussümptomitega ja ligi 60 viirusesse nakatunuga kokku puutunud inimest." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/piiril-on-tuvastatud-70-haigussumptoomidega-isikut-ja-60-viirusekandjaga-kokkupuutunut?id=89263573
Tennisemaailmas spekuleeriti palju, kuidas maailmas valitsev uus olukord tennisekalendrit võib mõjutada. Nüüd on vähemalt ühe suure slämmi turniiri saatus selge. Algselt pidi French Open algama mai lõpus, nüüd peetakse see 20. septembrist 4. oktoobrini. https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/karm-olukord-prantsusmaa-lahtised-peetakse-alles-sugisel?id=89263311
Riigikogu liige kahtlustab endal koroonaviirustRiigikogu liige Lauri Läänemets (SDE) kahtlustab, et ta võib olla nakatunud koroonaviirusesse, öeldes ajalehele Järva Teataja, et kui ta eile õhtul Toompealt koju läks, siis oli tal väikene palavik - 37,1.Arvestades, et nad on elukaaslasega mõlemad gripi vastu vaktsineeritud ja ka naisel oli esmaspäeval väike palavik, süvenes mehe kartus, et nad võivad olla nakkuse kandjad. "Testi pole saanud ma teha. See on lihtsalt üks võimalus," ütles ta.
https://twitter.com/Urmaspaet/status/1239952902778769410
Kui eelmise nädala neljapäeval ja reedel kuivasid toidupoodides Toidupangale tehtavad annetused suure ostupaanika tõttu kokku, siis viimastel päevadel on organisatsioon saanud tuge söögikohtadelt, mis on olnud sunnitud tekkinud olukorra tõttu ajutiselt uksed kinni panema. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/suletud-soogikohad-on-toidupanga-suurimad-annetajad-toidupoodide-annetused-on-kokku-kuivanud-ja-suur-puudus-on-kuivainetest?id=89262947
Kõige enam oli eKoolile ligipääsetavusega probleeme taas hommikul, ent serveri veateateid andis keskkond veel ka pärastlõunal – näiteks kooli ja kodude vahel vahetatavate sõnumite keskkonnas. eKooli juht Tanel Keres sõnas, et probleemid võisid täna ilmneda täiendavate serveriressursside lisamise ajal. https://forte.delfi.ee/news/tarkvara/ekooli-koormus-kasvas-10-korda?id=89263347
Uber lubab haigestunud juhte toetadaUber lubab, et iga juht, kellel on diagnoositud koroonaviirus Covid-19 või kellel on riiklik tervishoiuasutus isiklikult palunud end isoleerida, saab kuni 14 päevaks rahalist abi, kuni tema konto on ootel. "Oleme juba mõnes mõjutatud piirkonnas juhte aidanud ja tegeleme selle kiire rakendamisega kogu maailmas," lubas ettevõtte tegevjuht Dara Khosrowshahi klientidele saadetud kirjas. "Töötame selle nimel, et pakkuda juhtidele desinfitseerimisvahendeid, mis aitavad neil oma autosid puhtana hoida. Vahendid on väga piiratud, kuid teeme koostööd tootjate ja turustajatega, et neid võimalikult palju hankida."Uber märgib, et prioritiseerib desinfitseerimisvahendite jagamist juhtidele linnades, kus on kõige suurem vajadus, kuid jätab täpsustamata, kas ka Tallinn kuulub nende linnade hulka."Meil on ööpäevaringselt olemas tiim, mis toetab riiklikke tervishoiuasutusi epideemiale reageerimisel. Nendega koostööd tehes võime ajutiselt peatada nende sõitjate või juhtide kontod, kes on kinnitanud, et on saanud COVID-19 viiruse või on võinud puutuda kokku viirusekandjatega. Peame nõu ka epidemioloogidega, et olla kindel, et meie ettevõtte pingutused põhinevad meditsiinilisel nõustamisel," ütles Khosrowshahi."Kõigi Uberit kasutavate inimeste ohutus ja heaolu on alati meie prioriteet. Jälgime aktiivselt koroonaviiruse (COVID-19) olukorda ja rakendame abinõusid meie kogukondade ohutuse tagamiseks."
Kõik festivali partnerid, programmi kuraatorid ja toimumispaigad panustavad seoses koroonaviirusest tingitud riskide ja piirangute tõttu märtsist augustisse lükatud festivali korraldusse, säilitades suures osas ka märtsiks plaanitud sisu. Hetkel tegeletakse muuhulgas võrdväärsete asenduste leidmisega artistide ja konverentsi esinejate asemele, kes augustis toimuval festivalil osaleda ei saa. https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/tallinn-music-week-lukkus-augustisse-88-artistidest-on-taaskinnitatud?id=89263293
Alates eriolukorra kehtestamisest, kui inimestel ei soovitata rahvarohketes kohtades käia, on toitlustusasutused korraliku põntsu saanud. "On neid, kes on juba uksed kinni pannud ja mitmed plaanivad lähiajal sulgemist. Kliente lihtsalt ei ole, sest inimesed ei liigu enam eriti ka niisama ringi." https://arileht.delfi.ee/news/uudised/restoranide-liidu-tegevjuht-eriolukord-annab-valusa-hoobi-mitmed-soogikohad-plaanivad-sulgemist?id=89261665
Apple sulged kõik poed USAsApple teatas, et sulgeb teadmata ajani kõik jaemüügipoed Ameerika Ühendriikides.Juba varem teatas tehnoloogiaettevõte, et sulgeb kuni 27. märtsini kõik kauplused väljaspool Hiinat, et takistada viiruse levikut. Avatuks jäävad loomulikult veebikauplus ning Apple Store’i äpp, lubas Apple.Apple’i juhatuse esimees Tim Cook teatas, et sammud astutakse Hiinast saadud õppetundide põhjal. Sealt saadud kogemus kinnitab, et kõige efektiivsem viiruse leviku piiramise meede on rahvatiheduse vähendamine ning sotsiaalse vahemaa suurendamine.Cook märkis, et tehnoloogiagigandi kontorid väljaspool Hiinat lähevad üle paindlikule töökorraldusele, mis tähendab, et kui töö lubab, minnakse üle kaugtööle. Nende töötajate puhul, kellel see ei ole võimalik, suurendatakse töökohal personaalset ruumi.Valge Klaar, mis on Apple’i volitatud edasimüüja ja garantiipartner Eestis, ei ole oma poodide sulgemisest teatanud, samuti ei ole seda teinud iDeal, mis on suurim Apple Premium Reseller litsentsiga pärjatud müügikett Eestis.
Venemaal osa naeravad, osa võtavad tõsiselt. Umbes pooleks on inimesi, mingeid reegleid ei jälgita, kuid samas toitu ostetakse küll rohkem. Poodides kohe hinnad ka tõusid muidugi. Maske keegi ei kanna. https://maaleht.delfi.ee/uudised/kusitlus-euroopas-on-koroonaviirus-inimeste-elu-paris-pea-peale-pooranud-eestlased-on-isegi-kergelt-paasenud?id=89262945
Tänase seisuga on Soomes tuvastatud 322 viirushaiget. THL ehk Soome tervise instituut tunnistas täna ametlikult, et viirushaigeid on tõenäoliselt 20-30 korda rohkem.13. märtsi hommikul oli juhtumite arv veel 155 ning toimus koosolek, kus arutati, et riik on ületamas epideemia künnist ning küsiti, kuidas edasi tegutseda. https://maaleht.delfi.ee/uudised/soome-moistis-koroonaviiruse-tosidust-teistest-riikidest-hiljem?id=89262429
Harjumaal nakatunute arvu kasv kiireim17. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 225 inimesel, alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1625 COVID-19 testi. Ööpäevaga lisandus 20 positiivset, nendest 14 Harju-, 4 Pärnu- ja 1 Võru maakonnas. Tõenäoliselt on nakatanud inimeste arv suurem ning viiruse kohapealset levikut arvestades lisandub kindlasti veel haigestunuid.Neljal inimesel puuduvad rahvastikuregistris elukohaandmed ning nelja inimese info on puudulik.Rahvastikuregistri põhjal ei ela koroonapositiivseid inimesi Läänemaal ja Lääne-Virumaal.Terviseameti peadirektor Merike Jürilo kutsus üles mõistvale suhtumisele. „Tahaksin kõigile südamele panna, et me hoiaks oma vanemat elanikkonda, ärge viige lapsi vanavanemate juurde ning paluge oma vanematel, vanavanematel kodus püsida,“ ütles ta. „Oluline on hoida selget meelt ning hoolitseda oma ja enda lähedaste füüsilise ning vaimse tervise eest,“ sõnas Jürilo.Oluline on järgida hoolikalt hügieenireegleid (kätepesu, kaitstud köhimine, aevastamine ja nuuskamine, lähikontakti/kätlemise/kallistamise vältimine) ja haiguse korral püsida kodus.16. märtsist alustas tööd häirekeskuse infotelefon 1247, mis aitab vastata peamistele koroonaviirusega seotud küsimustele. Telefon töötab 24/7 ning on tasuta.Tarbijavaldkonna küsimustele, mis puudutavad reisi tühistamist või pooleli jätmist, ürituste piletite tasu või muude meelelahutuslike teenuste saamata jäämist, aitab vastustega tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti nõuandetelefon 620 1707 tööpäeviti kella 9-18.
Eriolukorra tõttu on kõik koolid suletud, seega ei saa lapsed koolis ka süüa. Tallinna õpilastel on alates homsest, 18. märtsist vajadusel võimalus saada sooja koolilõunat! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinn-pakub-homsest-opilastele-voimalust-saada-sooja-koolilounat?id=89262915
Koroona esimesed suuremad majandusmõjud Eestis: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kunda-nordic-tsement-koondab-pea-poole-tootajatest?id=89262913
Tüdruk käis eelmisel nädalal neli päeva koolis, kuni selgus, et ta oli nädalavahetusel olnud viirusesse nakatunuga samas seltskonnas. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/rakvere-gumnaasiumi-8-klassi-opilasel-diagnoositi-koroonaviirus?id=89262797
Sel suvel kahjuks jalka suurvõistlust ei näe... https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/uefa-kinnitas-jalgpalli-em-lukati-aasta-vorra-edasi?id=89262315
Lääne prefekti Kaido Kõplase sõnul on järjekord piiriületuseks veidi üle kahe kilomeetri pikkune. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/politsei-need-kes-on-jarjekorra-lopus-jouavad-ikla-piiripunkti-3-4-tunni-parast?id=89262385
Ka Sina, Tammsaare! Saime Delfi lugejalt toreda foto Tallinnast Tammsaare pargist, kus keegi on otsustanud meie au ja uhkust viiruse ja haiguste eest näomaskiga kaitsta. Olgem terved!
Swedbank teatab, et lihtsustab seoses koroonaviiruse puhanguga maksepuhkuse võtmist. Swedbanki era- ja äriklientidel on ajutiste makseraskuste tekkimisel võimalik taotleda kuni kuue kuu pikkust, kodulaenude puhul kuni aastast maksepuhkust. Klientidel on võimalik laenu põhiosa maksed edasi lükata. Lisatasusid ja lisatingimusi sellega ei kaasne. Taotlust on võimalik teha internetis.
Eriolukorra juht Jüri Ratas määras täna eriolukorra tööde regionaalsed juhid, kes koordineerivad eriolukorra korralduste täitmist kohalikes omavalitsustes.Põhja regiooni eriolukorra juhiks määrati Päästeameti Põhja päästekeskuse juht Marko Rüü, Lõuna regioonis Päästeameti Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos, Lääne regioonis, v.a Saaremaal, Päästeameti Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla, Ida regioonis Päästeameti Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann ning Saaremaal Päästeameti Lääne päästekeskuse Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe.Regionaalsete juhtide ülesanne on koordineerida valitsuse eriolukorra korralduste täitmist regioonis tegutsevates riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes.Lisaks määrati SMS ohuteavituste sõnumite edastamise korraldajaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler.
Eestis toimuva pärast on rohkelt rahvast kodukontorites, koolid kinni ja lasteaiadki soovitavad rangelt põnnid koju jätta. Mina jätsin ka. Facebooki grupis, kus inimesed palusid abi lastele tegevuste väljamõtlemisel olid soovitused stiilis "korista koos lastega" või "minge mere äärde kive loopima" Tegelikult ka? Need soovitused on ehk siiski neile, kes kodus tööd ei tee? Mul on ülimalt äge tööandja ja andestab palju, kuid pidevalt oma tööpäevi lastega koristamise ning kivide loopimisega sisustades katkeks ilmselt temagi kannatus. Kuidas aga sellises preguse eluga kaasnevas segasummasuvilas töö tehtud saada? Uneaega jagub heal juhul päeval kaheks tunniks, kuid tööpäevad on ju mitu korda pikemad. https://lood.delfi.ee/perejakodu/vaikelaps/kodukontor-kolme-lapsega-kakitegu-voi-siis-ikkagi-mitte?id=89262013
Et koroonaviiruse pandeemia tõttu muutub reisimine järjest keerulisemaks, on probleeme tekkinud ka Eesti sportlastel. Suurem osa tippe on siiski juba kodumaal. https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/valitsus-puuab-portugali-kinni-jaanud-eesti-sportlasi-kodumaale-aidata?id=89260555
Vägisi tundub, et Euroopa suurim laulukonkurss jääb tänavu ära. https://kroonika.delfi.ee/news/eurovision/lopu-algus-eurovisioni-postkaartide-filmimine-on-lopetatud?id=89262081
Huhh, kohati on pealinn nagu kummituslinn: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-ae-viirusehirmus-tallinn-on-toepoolest-inimtuhi?id=89261897
Tõesti, hea küsimus... https://arileht.delfi.ee/news/uudised/uks-kusimus-miks-hindab-siim-kallas-kriisi-leevenduse-maksumuseks-9-miljardit-kui-martin-helme-on-seni-raakinud-vaid-1-5-2-miljardist?id=89261361
https://twitter.com/ERR_Menu/status/1239913222116970496
400 elanikuga Vormsi saarele käib endiselt küll praam, aga kellegi jalg Sviby sadamas praamilt maale astuda ei tohi. https://maaleht.delfi.ee/uudised/kriisiaeg-vormsil-meil-on-kuurort-vorreldes-teistega?id=89261303
Mis ikkagi on Eestis testimisega lahti? Milles asi tegelikult on? https://ekspress.delfi.ee/arvamus/testida-testida-testida?id=89259259
Mõistust, palun! Pärnu linnavalitsuse pressiteade:Tõstamaal tekkinud hirm kohalikust koroonaviiruse haiguskoldest ei ole põhjendatud: infektsiooni nakatunud kahe inimese haigusnähtud on möödumas.„Tänaseks on haigusnähud möödumas, tegemist oli keskmise raskusega viirusinfektsiooniga - palavik 38,5, kuiv ärritusköha, üldine halb enesetunne. Vaevused esinesid kaks päeva, täna on haigete seisund hea, puuduvad viited tüsistustele,“ kirjutas perearst Madis Veskimägi eile Facebookis. Veskimägi sõnul olid haiged Saaremaal võrkpallivõistlusel ja ta sai infektsioonikahtlusest teada telefoni teel reedel, 13. märtsil. „Soovitasin kodust isolatsiooni, vaevusi leevendavat ravi, vältida kokkupuudet teistega, külaliste vastuvõtmist ja ilma vajaduseta kodunt lahkumist jm,“ teatas ta.Perearst rõhutas, et haigestunud ei ole oma haiguses kuidagi süüdi ja neid ei tohi halvustada ega häbimärgistada. „Nad tunnevad ennast mitmekordselt õnnetuna. Haigusevaevused on pisiasi võrreldes tõrjumise, halvakspanu ja sõimuga,“ kirjutas Veskimägi.Perearstini on jõudnud ka teated, et ühes hooldekodus lukustatakse eakaid „kaitsmise“ eesmärgil tubadesse „Kui vanemaealine avastab, et ta on lukustatud ruumis, võib järgneda tõsine paanika, vererõhu tõus, oht insuldi või infarkti tekkeks,“ hoiatas Veskimägi ja lisas, et kriisist on võimalik jagu saada üheskoos rahulikult ja mõistlikult tegutsedes.
See on kindlasti paljudes peredes suur mure: https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/kas-oled-olukorras-kus-pead-toole-minema-aga-pole-kindel-kas-void-oma-lapse-uksinda-koju-jatta?id=89260943
HOMME KELL 11! Eestis kehtestatud eriolukord tähendab kõigi üldhariduskoolide üleminekut e-õppele, mille võlu ja võlu on paari päeva jooksul omal nahal saanud proovida nii õpilased kui ka nende vanemad. Riigi suutlikkusest e-õpet koordineerida räägib homme kell 11 algavas otsesaates haridusminister Mailis Reps. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vilja-kiisler-kusib-haridusminister-mailis-reps-vastab-millal-te-kooliaasta-lopu-suurde-suvesse-lukkate?id=89260097
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/suurbritannia-peaministri-79-aastane-isa-vilistab-uleskutsele-viiruse-tottu-pubisid-valtida?id=89260489
"Hindasin neljapäeval Pariisis olukorra kohe-kohe kriisiks minevaks ja otsustasime perega reedel Eestisse tulla. Seekord autoga, et mitte eakat vanaema lennureisiga viirusohtu seada. Pakkisin auto, magasime öö ja startisime reede hommikul viiekesi (vanaema, kaks last, mina ja kass) Eesti poole. See oli üks igati õnnelik reede 13." https://epl.delfi.ee/arvamus/koroonakogemus-annika-uudelepp-paasteoperatsioon-prantsusmaalt-koju-maapakku-kiirusel-160-kmh-ehk-minu-sunnipaev-keset-tormist-merd?id=89258775
https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/troonide-mangu-taht-on-koos-perega-isolatsioonis-me-tunneme-end-hasti?id=89260081
Valitsus kinnitas erakorralisel istungil alkoholimüügi öise piirangu üle Eesti, laiendades seda poodidelt kõigile toitlustusasutustele. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-kehtestas-alkoholimuugi-oise-piirangu-ule-eesti-kangemat-kraami-ei-saa-enam-ka-baaridest-ja-restoranidest?id=89260383
Nii konvoeerib Poola politsei Balti riikide busside ja väikebusside kolonni, kus on ilmselt ka mõned Eesti sõidukid. https://twitter.com/radiobialystok/status/1239807025154011136?ref_src=twsrc%5Etfw
Hispaanias suri viimase 24 tunniga üle 150 inimese ja surnute arv kokku kasvas 491-ni. Kinnitatud nakatumisjuhtumeid on 11 178. Ligi pool kõigist juhtumitest on Madridi regioonis. Viimati andsid positiivse proovi veel mitu jalgpallurit ja treenerit La Liga klubist Valencia.
Uuendasime kaarti: https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-kaart-ja-graafik-vaata-kui-paljud-on-koroonaviirusse-nakatatud-eestis-ja-mujal?id=88770709
Mõistlik samm! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinn-loobub-linnajuhtide-palgatousust?id=89259845
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tabasalus-suleti-lasteaed-uhel-lapsel-diagnoositi-koroonaviirus?id=89259603
Sotsiaalminister Tanel Kiik kinnitas terviseameti uut suunda, et eeskätt testitatakse riskirühma kuuluvaid inimesi, kelle sümptomid viitavad koroonale. Lähiajal avatakse koostöös erasektoriga aga ka täiendavad testimiskohad, kus saavad kõik proovi anda. https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-tanel-kiik-laiendame-testimisvoimekust-et-ka-mitte-riskiruhma-kuuluvad-inimesed-saaksid-koroonaproovi-anda?id=89258391
Suurbritannias täheldatakse probleeme kõigi suurte mobiiltelefonivõrkudega. Paljud britid töötavad kodus ja sõltuvad ilmselt märksa rohkem kui tavaliselt oma tööalases suhtluses mobiilseadmetest. Veebilehe Down Detector andmetel hakkasid probleemid tekkima täna hommikul kella 9 ajal kohaliku aja järgi ja tipnesid kella 11 ajal.
Viimased numbrid Iraanist näitavad 135 uut surmajuhtumit, mis on 13-protsendine tõus. Kokku on Iraanis surnud 988 inimest. Nakatunute arv on tõusnud 16 169-ni.
Üleeuroopalise lennujuhtimisorganisatsiooni Eurocontrol juht Eamonn Brennan teatas, et lendude arv kahanes eile võrreldes sama päevaga eelmisel aastal kolmandiku võrra. https://twitter.com/eurocontrolDG/status/1239857383406477312?ref_src=twsrc%5Etfw
https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/telenagu-heidi-hanso-elust-koroonaviirusega-nohu-oli-ainus-margatav-sumptom-nuud-on-tekkinud-raskus-kopsudes?id=89258911
India suurim linn Mumbai on andnud lennujaamade ja haiglate ametnikele korralduse lüüa karantiini määratud inimeste vasakule käele tempel mittemahapestava tindiga, mis püsib 14 päeva. Templil on näidatud kuupäev, milleni inimene peab karantiinis olema. Mumbai asub Maharashtra osariigis, kus on seni teatatud suurimast koroonaviirusesse nakatunute arvust Indias – 39. Kokku on Indias 126 nakatunut ja kolm inimest on surnud. https://twitter.com/Laxmantweetsss/status/1239603918226808833?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/briti-valitsus-hoiatas-et-koroonaviirus-levib-kiiremini-kui-oodati?id=89258869
https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/selver-ujub-vastuvoolu-poodide-lahtiolekuaegu-ei-luhendata?id=89254441
Mis saab jalgpallist? https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/otseblogi-euroopa-jalgpalliliit-langetab-tahtsaid-otsuseid-pohlak-annab-tana-eesti-ajakirjanikele-pressikonverentsi?id=89197801
Saksamaa Robert Kochi Instituut (RKI), mis tegeleb nakkushaiguste kontrolli ja ennetamisega, tõstis koroonaviiruse ohutaseme rahvatervisele „kõrgeks“. „Me märkame, et isegi hästi töötavatel kliinikutel on nüüd probleeme,“ ütles RKI president Lothar Wieler täna. „Me peame tegema kõik võimaliku, et katkestada kõik võimalikud nakatumisahelad.“ Wieler ütles, et tema hinnangul on koroonaviiruse juhtumite arv oluliselt suurem, kui on instituudile teatatud. „Me ei tea veel, milline hakkab suremus olema,“ lisas Wieler. Eriti rängalt on pandeemia Saksamaal puudutanud Nordrhein-Westfali liidumaa Heinsbergi maakonda.
https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2570216226584494#w=500
Positiivseid uudiseid ka! https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/tom-hanks-ja-rita-wilson-lasti-haiglast-valja?id=89256883
Lõuna-Aafrika Vabariigi keskpank hoiatas petiste eest, kes käivad inimeste kodudes kokku kogumas väidetavalt koroonaviirusega saastunud rahatähti.
Iisraeli sisejulgeolekuteenistus Shin Bet kinnitas täna, et sai volitused hakata koroonaviiruse leviku takistamiseks inimeste kohta informatsiooni koguma. Shin Beti juht Nadav Argaman ütles, et agentuuri poole pöördus Iisraeli tervishoiuminister palvega aidata leida koroonaviiruse kandjaid pärast seda, kui selgus, et teistel võimudel riigis ei ole vajalikke tehnoloogiaid. Lekkinud dokumentide järgi saab hakata kindlaks määrama viirusekandjate ja karantiinis inimeste asukohti nende telefoniteenuste pakkujate kaudu ilma kohtu loata.
E-õppe tehniline pool on täna võrreldes eilsega parem. Kui eile oli suuri probleeme e-Kooli ja teiste keskkondadega, siis täna teatas haridusministeeriumi kommunikatsioonijuht Tarmu Kurm, et kõnealused süsteemid praegu toimivad. eKooli esindajad andsid ministeeriumile teada, et nad jooksvalt kogu aeg parendavad olukorda, otsitakse järjepidevalt võimalikke tõrkeid ning ka võimalusi neid ennetada. Lisaks Haridus-ja Teadusministeeriumile ja HITSAle on neile vajadusel abi pakkunud spetsialistid ka teistest organisatsioonidest.
Kasahstan sulgeb pealinna Nur-Sultani ja suurima linna Almatõ alates 19. märtsist pärast koroonaviiruse juhtumite avastamist neis. Lisaks inimeste ja sõidukite liikumise piiramisele kästi restoranidel üle minna ainult toidu kojutoimetamise režiimile. Võidakse peatada ka ühistransport. Kasahstanis on seni 32 koroonaviirusesse nakatunut.
Iraan vabastas ajutiselt kokku 85 000 vangi, sealhulgas poliitvange, teatas justiitsministeeriumi esindaja täna, lisades, et reageeritakse koroonaviiruse epideemia ohule vanglates. Vähemalt viis naist olid alustanud näljastreiki protestiks valitsuse tegevusetuse ja vabastatavate nimekirjade korduva muutmise vastu. Võimud on juba enne vabastanud kümneid tuhandeid vange. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on teatanud, et kardab, et haigete arv Iraanis on viis korda suurem, kui ametlikud numbrid näitavad mitte tahtliku arvude pisendamise, vaid raskuste tõttu nakatunute kindlaks tegemisel.
Koroona tõi uue lennurekordi!https://reisijuht.delfi.ee/news/news/foto-koroonaviiruse-tottu-sundis-koige-pikema-lennu-rekord-kokku-16-tundi-ja-30-minutit-ning-15-715-kilomeetrit?id=89255641
Pressikonverents lõppes.
Kiik: on juhtumeid, kui tuvastatud viiruse kannet ka päev enne sümptomite esinemist. Mis puudutab teste, siis oleme läbi perearstide ja koostöös erasektoriga laiendamas. Kiirabi ressurss piiratud, neil ka palju muud tööd. Küll saab laiemalt tervishoiusüsteemi kasutanud. Koostöö täpsed asjaolud selguvad. Ilma sümptomiteta inimeste puhul on nii, et 1,3 miljoni inimese testimine maksaks 100 miljonit, selleks pole ei teste ega isikukaitsevahendeid. Profülaktika mõttes ka eksitav, sest suure tõenäosusega ilma sümptomiteta oleks test negatiivne, aga sümptomid võivad ilmneda mõne päeva pärast.
Reinsalu: meie palve Saksamaale oli, et inimesed välja aidata. Saksamaa kinnitas, et see prioriteet. Meil registreeritud alla 300 juhu, kui inimesed lõksus, tahaks tagasi, aga ei saa. Ei puuduta turismipakette, kus Egiptuses tuhatkond. Neid tuhandeid, kes sooviks naasta. Minu ettepanekul Balti-Põhjala ministrid lõid konsulaarabi kontaktvõrgustiku. Et kui lendudel vabu kohte, siis saame manööverdada. Hea koostöö Air Balticuga tõi mõned inimesed ära. Läti ja Soome öelnud, et vaba ruumi korral valmis aitama. Võimalusteaken sulgub, palun säilitada abi. Tegeleme samm-sammult. Ülesanne nr 1 inimeste aitamine.
Kiik: apteegiteenuse kättesaadavus tagatud. Laiaulatuslikku kättesaadavuse langust pole täheldatud.
Jürilo: hoiame palun haigetena eemale eakatest. Aitame üksteist.
Jürilo: oleme jõudnud sellesse ajajärku, et meie seas haigestunud inimesi. Numbrite kõrval ei tohi unustada inimeste privaatsust. Kui maakonnas 1 haigestunu, algab kergelt näpuga näitamine. Eile sai ka terviseametis kinnitust üks nakatumine. Protseduurid samad mis teistel. Töö ei pea lõppema, sest keegi on haigestunud. Haigega kontaktsed kodusel jälgimisel, ruumid on puhastatud, töö läheb edasi.
Tallinki juht Paavo Nõgene. Õhtul kell 8 väljub Romantika Riiast. Võtame peale kõigi Eesti kaubavedajate kaubad Riiast Saksamaale ja võtame peale Lätti jäänud sakslased. Homme õhtuks laev Sassnitzi. 23.55 homme väljub laev Sassnitzist eestlaste, lätlaste ja nende autodega. Pileteid võimalik osta, osalustasu pigem sümboolne. Reisivahe kompenseerivad Tallinkile Eesti ja Läti. Sassnitzist Ventspilsi 16 tundi. Peale seda küsimus, kas Romantika jätkab kaubavedu Ventspilsi ja Sassnitzi vahel, et kaubavedu Saksamaaga saaks jätkuda.
Reinsalu: kui vaja minna Soome, siis praegu on see võimalus. Kui soov naasta, siis seda saab.
Reinsalu: Venemaa sulgeb homme oma piirid, kolmandate riikide kodanikke riiki ei lase. Soome sulgeb piirid kolmapäeval-neljapäeval. Kui otsus tuleb, siis need isikud, kes on Soome kodanikud või elamisõigusega isikud, pääsevad sisse. Naasjatele karantiin 14 päeva. Esitasin Soome valitsusele palve, et Eesti kodanikud saaksid läbi Soome Eestisse naasta. Evakueerimisel keskne Egiptus, mis sulgeb 19. märts kell 12 oma õhuruumi, selleks ajaks peab olema plats puhas. Peale seda võtame ette Tenerife. Saksa-Poola piiri osas lubas Saksamaa kojunaasmise transiiti ja kaubavedu, aga mitte turismi. Poolaga seoses, neli konvoid suurte bussidega on läbi tulnud, aga Eesti inimesi seal polnud. Saime kokkuleppe, reisirong Oderi äärsest Frankfurtist viib erirong Klaipedasse. See väljub 13.00. 15.00 Sassnitzist läheb autopraam, kuhu mahub 250 autot ja reisijat. Sihtgrupp kõigi Balti riikide reisijad. Kõik sinna ei mahu. Probleem selles tohuvabohus, mis on kilomeetritepikkune. Saksa politsei tegeleb selle tupiku lahtiharutamisega. See pole lihtne ülesanne. Tahan tunnustada Tallinki, meil koostöös projekt, et teha Romantikal erireis homme öösel Sussnitzi sadamast.
Kiik: töötukassa nõukogu arutas meetmeid, kuidas toetada neid, kellel pole põhjust haigusleht avada, aga kes jäänud töötuks nt karantiini või sektoris olevate probleemide tõttu. Nende puhul soovime ajutist meedet, 2-3 kuud, kui töötukassa kaudu hüvitatakse vähemalt 70% senisest sissetulekust. Ka haigushüvitis 70% palgast. Kui tööandjal võimalik tööd pakkuda, siis see täiendav boonus. Soovime seda tagada kõigile, kes tööturult eemale jäänud. Oleme valmis seda pikendama. Pool kuus koguneb töötukassa nõukogu uuesti, et asja uuesti arutada. Põhiliselt on kokku lepitud. Haigekassa mõeldud tervisemuredega inimestele, tervetega tegeleb töötukassa. Oleme ka arutanud, et võiks olla erimeede, sest haigekassa hüvitab lehti 9. päevast. Võiks kehtestada erimeetme, täpset sisu vaja täpsustada. Peamine sõnum jääda rahulikuks. Kedagi ei jäeta üksi. Leiame lahenduse. Töö käib, otsused päevade jooksul. Homme täpsustame, mis ettepanekuga lähen valitsuse ette.
Tanel Kiik: haiglad tulevad töökoormusega toime, oleme testinud 1625 inimest, neist 14% positiivsed. Ka riskigruppidele sihtides enamasti muu diagnoos, sest levib ka palju muid hooajaseid haiguseid. Kes vajavad testi ja haiglaravi seda ka saavad. Oleme erasektori teenusepakkujatega kokku leppinud, et laiendame testivõimalusi. Pole ratsionaalne teha massteste, kui inimesel pole sümptomeid. Edaspidi tuleb kiirabi, kui haiglaravi vajadus, ülejäänud saavad perearsti nõuandetelefoni suunamisega testi tehtud. Täpsem info peatselt.
Iraanis püüti väevõimuga sisse murda Fatima mošeesse Qomis, mis koroonaviiruse tõttu ajutiselt suleti. Iraani viirusepuhangu alguses väljendasid eksperdid muret otsuse pärast šiiitide pühapaiku mitte sulgeda. Kõnealust mošeed külastab igal aastal miljoneid palverändureid. Mošee eestseisja, ajatolla Mohammad Saeedi ütles tollal, et see tuleb lahti hoida „ravitsemismajana“ ja inimesi tuleks julgustada seda külastama. Iraanis on koroonaviirusesse surnute arv kasvanud 853-ni ja nakatunud on kokku 14 991 inimest. https://twitter.com/yshirvanian/status/1239565997054595072?ref_src=twsrc%5Etfw
Belitšev: olukord piiridel on rahulik, aga piiridel on järjekord. Enim küsimusi tekitab kaubavedu. Nüüd peab see piirikontrolli läbima, otsime lahendusi. Saabujad peavad jääma oma elukohta 14 päevaks, et viirus ei leviks. Eranditeks riigi toimimisele hädavajalikud isikud. On ajutised piiripunktid lõunapiiril. Oluline märkida, et tegemist PPA jaoks ressursimahuka sündmusega, meid aitavad kaitseliitlased, vabatahtlikud, MTA inimesed. Täname neid.
Maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid julgustab raskustesse sattunud ettevõtetel ausalt neist rääkida ja otsida MTA-ga koos lahendusi, mitte minna maksupettuse teed. Laid kinnitab, et nad on teinud ministeeriumile ka väga konkreetsed ettepanekud, kuidas kriisi leevendada.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/maksuamet-juba-tegutseb-ettevotete-tekkivaid-maksuvolgasid-avalikult-ei-naidata?id=89256715
Kohe on algamas briif, kus annavad olukorrast ülevaate ja vastavad küsimustele Terviseameti, sotsiaalministeeriumi, välisministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad. Plaani järgi on kohal Terviseameti direktor Merike Jürilo, sotsiaalminister Tanel Kiik, välisminister Urmas Reinsalu ning PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev.
Tuletame meelde, et kell 12.00 annavad olukorrast ülevaate ja vastavad küsimustele Terviseameti, sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi ning politsei esindajad.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/poolas-pandi-parast-uhe-ministri-positiivset-proovi-15-valitsuse-liiget-karantiini?id=89256019
Rootsi valitsus soovitab kõigil teise astme koolidel ja kõrgkoolidel minna homsest kaugõppele, mis tänendab, et kõik alates gümnaasiumiõpilastest peaksid kodus püsima, teatas peaminister Stefan Löfven pressikonverentsil. Kuigi põhikoolid ja lasteaiad jäävad veel avatuks, tahab valitsus, et riik valmistuks ka nende võimalikuks sulgemiseks koroonaviiruse tõttu.
President Kersti Kaljulaid andis täna siseministrile nõusoleku kuni 150 kaitseliitlase kaasamiseks sunni kasutamise õigusega Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) toetamiseks piirikontrolli taastamisel. Kaitseliitlasi kasutatakse esmajoones Eesti lõunapiiril PPA toetamiseks piiri ületavate teede ajutisel sulgemisel ning piiripunktides politseinike abistamiseks. President Kaljulaid rääkis täna hommikul kaitseliitlaste kaasamise ja üldise siseturvalisuse teemadel telefoni teel ka siseminister Mart Helmega.
Oluline info ka ajateenijate lähedastele:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ajateenijate-valjalubade-keeldu-pikendatakse-1-maini?id=89255929
Meenutuseks saate lugeda, mida rääkis eile Eesti Panga president Ärilehele laenuvõtmise ja majanduse toetuslahenduste põhimõtetest.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-panga-president-laenuraha-suurusjark-miljard-eurot-kolab-loogiliselt-aga-kui-juba-siis-laenata-vaikese-varuga?id=89235935
Pressikonverents on läbi. 
Helme : piiridel, tõsi, on tekkinud pikemad järjekorrad, aga me anname suunised näiteks toidu- ja vet.ametile, et nad kiiremalt menetleksid omalt poolt. Eesti on toitu tootev ja eksportiv riik, ehk me toodame rohkem kui ise ära sööme. Meil võivad tekkida tarneraskused mõne eksootilise puuvilja osas, aga mitte põhitoiduainete osas. 
Ratas: oleme kaubandus- ja toitlustussektoriga ühenduses ja nad ütlevad ,et tänases seisus probleeme ei ole, nad suudavad kauplusi varustada. Siin paanikat ei ole. Pigem on küsimus teenindavas personalis, kas nad seda piisavalt kiirelt suudavad teha.
Helme: ESMi reformi teema on rohkem kui aasta olnud menetluses. see on kümme korda suurem summa kui on Euroopa pankade tagatisfondis. ESMi haakimine tagatiseks on võimalus, aga seda päriselt teha, pole otsust.
Ratas: plaanime erimeedet et oma transpordiga tuua Saksamaalt oma inimesed ära. 
Ratas: väga oluline on hetkel ka piiride küsimus ja seda ka arutame. 
Helme: ettevalmistused riigi võlakirjade väljalaskmiseks on tehtud. Lühiajaliste võlakirjade puhul saab seda teha väga kiiresti, pikaajalised võlakirjad - või mahu puhul mis ületakse 1,8 miljardit eurot - on vaja riigikogu luba. Selleks on vaja kuu-poolteist ettevalmistusi teha. Töö käib ja minu plaan on teha kõigepealt lühiajalised võlakirjad, et tekitada meile puhver, sest turud on etteennustamatud praegu ja siis vaadata edasi, kuidas hakkavad tööle Euroopa komisjoni või keskpanga poolt pakutavad meetmed. Me ei näe praegu probleemi selles, et me ei saaks turult laenu. Aga me tahame seda saada võimalikult soodsalt. ja siis tuleb vaadata milliste investorite poole pöörduda ja kui pikaks ikkagi seda võtta. 
Müller: pensionimaksete peatamine ei ole hea mõte, see on jälle kärbe tulevaste pensionäride arvelt, praegu pole mõttekas lõpetada pikaajalist investeerimist. 
Müller: olulised kriteeriumid meie vaates: sammud peavad olema hästi sihitud ja vahetu mõjuga ja peame mõtlema, kuidas riigieelarve vahendeid võimalikult otstarbekalt kasutada. 
Ratas: mulle on tulnud palju signaale, kus ettevõtted tahavad tulla riigile appi vabatahtlikuna. Me otsustasime, et Kaimar Karu on see, kes kogub info kokku vabatahtliku abiliste suhtes. 
Helme: ettevõtetele laenuandmine - püüame olla võimalikult paindlikud. 
Helme: moratoorium - sellised asjad vajavad riigikogu otsust. Meil pole tõenäoliselt pääsu ka lisaeelarvest. Mis puduutab käibedeklaratsioone, siis ettevõtjad peavad need täitma ja tegema ikka. Ettevõtjad pole aga võimelised neid makse maksma - paneme kehtima ka juhised EMTA-le, et kuidas käsitleda maksuvõlgasid ja missuguse intressiga. On ka võimalik teha maksuvõla kustutamist, aga seda me kindlasti praegu välja ei kuuluta. Me tahame enne näha ikka deklaratsioone, siis räägime ajatamisest ja intresside langetamisest jne. 
Helme: koalitsioonierakondade koosolekul on teise samba teema läbi käinud.
Helme: meil mingit otsust teise samba sissemaksete külmutamiseks ei ole. Meil on näide eelmisest kriisist kui seda tehti. Lõpetamise otsust ei ole.
Helme: teise samba teemal - see ei oleks tõusetunud päevakorda kui riigikogus kaks korda vastu võetud pensionireform poleks välja kuulutatud... 
Müller: ka riigieelarvereegleid tuleb vaadata teise nurga alt täna. Riigi tugi ettevõtjatele on kindlasti vajalik, ka siis kui ettevõtted jäävad oma tänaste laenudega hätta või kes vajavad lisalaenu. Arutasime ka inimeste laenumurede asju.
Eesti Panga president Madis Müller: kõigepealt pole inimestel põhjust muretseda sularaharingluse ega elektrooniliste maksete pärast.
Helme: eile oli ka eurogrupi koosolek - seal leevendati riigiabireegleid. EL on omalt poolt ka välja kuulutanud erinevad toetusmeetmed riikidele - just tööturu turgutamiseks, töötajatele tasude maksmiseks, ettevõtete likviidsuse kasvatamiseks. Meie eesmärk on kohe see raha ettevõtlusesse suunata edasi. 
Helme: meil on hulk ettepanekuid veel, mis annaks hingamisruumi ettevõtetele. Näiteks maksumoratooriumi variant, spetsiifilisemate sektorite põhiselt ka erinevaid variante.
Helme: meie kõige suurem mure on see, et kui suuremad ettevõtted laseme põhja minna, siis algab doominoefekt, siis on juba kõigil palju raskem. 
Helme: oleme pankadega rääkinud, et vajadusel annaksid leebemalt ja pikemalt hätta satunud ettevõtetele laenupuhkust. Hakkab valmis saama ka pakett siiani hästitoimivatele ettevõtetele, kuidas riik saab raha neisse süstida.
Martin Helme: kui me oleme kõrge majanduskasvu aastatel rääkinud, kuidas riik peab tekitama endale varusid, siis peaks minumeelest olema selge kõigile, et see kriis on käes ja neid varusid peab kasutama. nüüd on aeg minna eelarvega miinusesse. see on loogika mis on praeguse paketi väljatöötamise nurgakiviks. 
Ratas: rahandusministeerium otsib samuti lahendusi majanduse turgutamiseks. 
Ratas: valitsus plaanib toetusmeetmeid koos EMTA, töötukassa ja Kredexiga. Töötukassa arutab täiendavaid toetusmeetmeid, et tagada vähemalt üldjuhul 70% tema sissetulekust. Haiguslehel olevale inimesele peaks ajutiselt makstama ka esimestel päevadel hüvitist. 
Ratas: kõige olulisem on ära hoida pankrottide laine ja hoida ära inimeste massiline koondamine. Pangad kinnitasid, et eismene fookus on kliente teenindada ja nendega koos lahenduste otsimine ja leidmine. Pangakontorid on avatud nii palju kui võimalik, aga valitsus kutsub üles kasutama teisi makseviise peale sularaha.
Jüri Ratas alustab: ministrid ja Eesti Panga president kohtusid pangandussektoriga täna hommikul. Ratas kinnitas, et nad on faasis, kus jõutakse peagi lõplike lahendusteni toetamaks majandust.
https://twitter.com/meelismandel/status/1239838118469083138
https://twitter.com/AlanVaht/status/1239838473554665481
Lisaks lugege, milliseid otsuseid ettevõtjad poliitikutelt soovivad:https://arileht.delfi.ee/news/uudised/narvide-mang-ettevotted-ootavad-pikisilmi-valitsuse-paasteplaani?id=89249851
Pressikonverents viibib veel, aga peaks siiski kohe algama. Seniks häid soovitusi:https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/tervishoiukorgkool-korralik-katepesu-on-parem-kui-desinfitseerimine?id=89255315
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/saksa-viroloog-raakis-koroonaviiruse-uute-sumptomite-avastamisest?id=89254785
Kell 11 teeme otseülekande Stenbocki majast, valitsuse liikmed ja Eesti Panga president Madis Müller annavad ülevaate olukorrast pangandus- ja rahandusvaldkonnas.
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/uleskutse-anna-teada-nutikast-ideest-kuidas-kriisiajal-enda-ari-korralda?id=89254065
VÄRSKE INFO TERVISEAMETILT: Eile tuvastasid laborid 20 koroonaviirusesse nakatunut17. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 225 inimesel, alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1625 COVID-19 testi. Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid. Maakondade lõikes elab enim haigestunuid Harju- ja Saaremaal (eilsete positiivsete proovide maakondlik jaotus saabub täna õhtuks). Keskmine Eesti nakatunu on praeguste andmete põhjal keskealine inimene ning naiste ja meeste vahel nakatumises erisust ei ole. Lapsi ja eakaid on nakatunute seas vähe.Kiirabi keskendub oma töös eelkõige raskete haigustunnustega inimeste abistamisele ja testimisele. Viiruse testimise võimekus on Terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla laborites, et oleks tagatud kriitiliste juhtude testimine.Sümptomite avaldumisel tuleb helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220, kust antakse käitumisjuhised. Haigussümptomite (palavik, köha, nohu) leevendamiseks soovitame sümptomaatilist ravi käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helistage hädaabinumbrile 112.Eesti peamine fookus on vältida viiruse levikut eakate ja kroonilisi haigusi põdevad inimeste seas. Kõige ohustatum rühm on üle 60-aastased inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel tegema kaugtööd. Kõigil enam kui 60-aastastel inimestel soovitame vältida rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida kokkupuuteid haigustunnustega inimestega. Lisaks tuleks vähendada lävimist lastega, kuna viiruse levitamisel on nad ohuks eelkõige eakatele. Lapsed ise põevad haigust enamasti kergelt.Oluline on jätkuvalt järgida hoolikalt hügieenireegleid (kätepesu, kaitstud köhimine, aevastamine ja nuuskamine, lähikontakti/kätlemise/kallistamise vältimine) ja haiguse korral püsida kodus.16. märtsist alustas tööd Häirekeskuse infotelefon 1247, mis aitab vastata peamistele koroonaviirusega seotud küsimustele. Telefon töötab 24/7 ning on tasuta. Tarbijavaldkonna küsimustele, mis puudutavad reisi tühistamist või pooleli jätmist, ürituste piletite tasu või muude meelelahutuslike teenuste saamata jäämist, aitab vastustega Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti nõuandetelefon 620 1707 tööpäeviti kella 9-18.
17. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 225 inimesel, alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1625 COVID-19 testi. Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid. Maakondade lõikes elab enim haigestunuid Harju- ja Saaremaal (eilsete positiivsete proovide maakondlik jaotus saabub täna õhtuks). Keskmine Eesti nakatunu on praeguste andmete põhjal keskealine inimene ning naiste ja meeste vahel nakatumises erisust ei ole. Lapsi ja eakaid on nakatunute seas vähe. 
https://www.facebook.com/terviseamet/posts/3300341556646159#w=500
Ligi kaks nädalat Lõuna-Aafrika Vabariigis (LAV) viibinud Grete ütles Maalehele, et uusi inimesi riiki ei lubata ning pole selge, kuidas ta riigist välja pääseb. Tänase seisuga on LAVis tuvastatud 64 koroonaviirusse nakatunut. https://maaleht.delfi.ee/uudised/eestlane-lavis-riiki-sisse-ei-paase-ja-eestisse-joudmine-voib-osutuda-keeruliseks?id=89253777
Koroonaviirusesse nakatus Monaco riigiminister Serge Telle. Valitsuse avalduse järgi ei ole tema sümptomid eriti tugevad. Telle on koduses karantiinis ja jätkab töötamist. Ta on pisiriigis üheksas koroonaviirusesse nakatunu.
Olmejäätmete vedu toimub viirusekriisile vaatamata, aga nii enda töötajate kui klientide tervise huvides on ettevõtted enamiku jäätmejaamadest sulgenud ja ka muu suhtlus ettevõtetega käib distantsilt. https://maaleht.delfi.ee/uudised/prugivedu-toimub-kuni-kriitilise-piirini-jaatmejaamad-suletakse?id=89253767
Circle K tanklates tänasest kohvijookide pakkumisel uus kord: kaane, topsi ja pulga saad teenindajalt, siirupit ja muud kohvi sisse käivat enam ajutiselt ei pakuta. https://www.facebook.com/CircleKeesti/photos/a.328546330601458/2657180247738043/?type=3#w=500
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/euroopa-komisjon-plaanib-reisikeeldu-schengeni-ala-sees?id=89253695
Mis maailmas ikkagi toimub? Delfi eriolukorra „Erisaate“ stuudios on välisminister Urmas Reinsalu, kes eestlaste kojusaamise tagamisest, Poola ja Egiptuse akuutsetest operatsioonidest ja diplomaatilistest pingutustest sõlmede lahendamiseks. Aga ka valitsuse viimastes aruteludest. Saatejuht on Raimo Poom. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-reinsalu-poola-andis-kirjaliku-kinnituse-kolonniks-ja-see-ei-pidanud-olukord-on-talumatu?id=89253345
Praegu ilmselgelt väga aktuaalne teema. Siinkohal tuletame veelkord meelde, et ärge varuge endale koju liiga palju kergesti riknevat toitu. Eestis toimib kaubavõrk hetkel väga hästi ja poodides jätkub eluks vajalikku kaupa kõigile: https://moodnekodu.delfi.ee/news/sisustusjadisain/tasub-teada-kui-kaua-erinevad-toidud-kulmikus-sailivad?id=89250755
Praegusel kriisiajal ei lubata mehi enam sünnituste juurde, mistõttu on paljud naised avaldanud oma sügavat nördimust. Siin veidi teistsugune arvamus: https://lood.delfi.ee/perejakodu/rasedus/ma-ei-moista-neid-naisi-ja-doulasid-kes-kriiskavad-et-nuud-maailma-lopp-kaes-kui-kambakesi-sunnitama-minna-ei-saa?id=89251437
"Ei saagi sellest telefoninumbri mõttest aru või kellele see mõeldud on, sinna helistamine oli pettumus. Peale kõne saime aru, et oleme omapead ja võimalusi koju pääsemiseks jääb iga päevaga vähemaks," sõnas Kuubal algselt lõksu jäänud eestlane. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestlased-maailmas-kuidas-on-edenenud-koju-joudmine-eestlased-kuubal-joudsime-koju-ule-noatera?id=89253191
Kuhu meie pension hetkel kaob? https://arileht.delfi.ee/news/investeeri/fondijuht-seletab-miks-pensionifondide-osakud-on-nii-palju-kukkunud?id=89247937
Seadke end kell 11 podcasti kuulama! "Mehed ei nuta" saate kolmik Tarmo Paju, Peep Pahv ja Jaan Martinson arutlevad täna kell 11 otsestuudios (spordi)maailmas valitseva eriolukorra ning mõistagi ka lõppenud Mehhiko ralli teemadel. https://sport.delfi.ee/news/melu/mehedeinuta/tana-delfi-tv-s-mehed-ei-nuta-ja-rallistuudio-uheskoos-mis-saab-eriolukorras-spordimaailmast-ja-spordiajakirjanikest?id=89253271
USA-s on antud korraldus Ohio osariigi eelvalimiste edasilükkamiseks koroonaviiruse tõttu.
Lõuna-Korea teatas täna 84 uuest nakatunust. See on kolmas päev järjest, kui uusi nakatunuid on alla saja. Lõuna-Korea kavatseb tugevdada piirikontrolli, et takistada viiruse sissetoomist välismaalt.
USA president Donald Trump viitas koroonaviiruse pandeemiale kui „Hiina Viirusele“, teravdades sellega veelgi USA-Hiina diplomaatilist tüli haiguse üle. „Ühendriigid toetavad jõuliselt neid majandusvaldkondi, mida Hiina Viirus eriti puudutab. Me saame olema tugevamad kui kunagi varem!“ kirjutas Trump. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1239685852093169664?ref_src=twsrc%5Etfw Peking ja Washington on ajanud süüd teineteise kaela. Eelmisel nädalal süüdistas Hiina välisministeeriumi ametnik Zhao Lijian USA sõjaväge viiruse Wuhani toomises. USA kutsus selle peale vaibale Hiina suursaadiku Cui Tiankai ja andis karmi hoiatuse.
Veel üks eestlastest paar, Hans ja Luisa, viibivad hetkel kolmenädalasel puhkusel Tais ning vaatamata välisministeeriumi korduvatele hoiatustele, loodavad nad jätkuvalt plaanipäraselt 21. märtsi varahommikul koju naasta ja ei kavatse oma plaane muuta. Kas see neil ka reaalsuses õnnestub, ei tea keegi, aga väga nad selle üle pead ei murragi ja kui peab pikemaks ajaks Taisse jääma, võtavad nad seda kui saatust. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/fotod-optimistlikud-eestlased-tais-pole-muud-mida-me-saaks-praegu-ise-ara-teha-kui-lihtsalt-vooluga-kaasa-minna?id=89247167
Hea võimalus küsida perearstilt!https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/online-intervjuu-perearst-vastab-muutunud-tookorraldust-ja-koroonaviirust-puudutavatele-kusimustele?id=89253029
USA Johns Hopkinsi ülikooli viimased andmed nakatunute kohta: Nakatunuid üle maailma: 182 406 Surmajuhtumeid: 7154 Paranemisi: 79 433 Kümme suurima nakatunute arvuga riiki: 1. Hiina: 81 050 2. Itaalia: 27 980 3. Iraan: 14 991 4. Hispaania: 9942 5. Lõuna-Korea: 8320 6. Saksamaa: 7272 7. Prantsusmaa: 6650 8. USA: 4661 9. Šveits: 2330 10. Suurbritannia: 1553
Läti poliitik ja politoloog Veiko Spolitis rääkis telesilla vahendusel "Terevisioonile", et Lätis on võrreldes Eestiga veidi teine olukord. Seal on hetkseseisuga 34 diagnoositud nakatunut, kuid riigi kõige suurem probleem on hoopis Poola piiril kinni olevad ca 5000 lätlast.
https://twitter.com/rainkooli/status/1239805550977744897
Häirekeskuse kriisiabi juht Helmer Hallik rääkis just "Terevisioonis", et kriisinumber 1247 on eelkõige loodud neile, kes soovivad saada infot koroona ja sellega seonduva kohta. Kui teie või kellegi teise elu on hädaohus, siis helistage endiselt numbrile 112. Halliku sõnutsi on alates eilsest juba tehtud numbrile palju kõnesid ning inimestel on olnud muresid seinast-seina: küll on küsitud puuviljade puhtuse kohta, aga ka näiteks valeinfo leviku kohta.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ukraina-president-zelenskoi-lubas-koroonaviiruse-vastu-tegutseda-karmilt-ja-ebapopulaarselt?id=89253045
“Aktuaalse kaamera” päevane lisauudistesaade läheb täna eetrisse kell 11, kui algab ka valitsuse pressikonverents. Otseülekannet saab jälgida telekanalites ETV ja ETV+, ERR.ee portaalis ja Vikerraadios, teatas ERR.
https://twitter.com/RaivoHein/status/1239799822841937925
Lõuna-Korea teatas, et lükkab koolide uue õppeperioodi algust edasi veel kaks nädalat. Algselt pidi koolid avatama taas 23. märtsil, aga nüüd lükati see 6. aprillile.
USA tippsõjaväelane Lõuna-Koreas ütles, et on üsna kindel, et koroonaviirus on jõudnud ka Põhja-Koreasse, vaatamata Pyongyangi vastupidistele väidetele.
Ärme unusta kindlasti ka huumorit, see aitab raskeid aegu üle elada! https://kroonika.delfi.ee/news/mitmesugust/sepo-seemani-pooraselt-naljakas-karantiin-hullamine-naabrinaisega-ja-ule-volli-tuledega-vilgutamine?id=89252885
Koroonaviirusesse nakatumiste arvu järsk kasv mitmetes Kagu-Aasia riikides on vähendanud lootust, et soojem ilm võib levikut aeglustada. Suurim kasv oli eile Malaisias, 190 uut nakatunut (kokku 428). Riigi uus valitsus kehtestas kõige karmimad reeglid piirkonnas, keelates inimestel välismaale reisimise ja välismaalastel riiki sisenemise, sulges koolid, ülikoolid, pühakojad ja enamiku ettevõtteid kaheks nädalaks. Tais lisandus nädalavahetusel 147 juhtumit. Mõlemas riigis seostatakse juhtumite arvu järsku kasvu teatud massikogunemistega.
Eesti poed järjest lühendavad lahtiolekuaegu: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/rimi-luhendas-kaupluste-lahtiolekuaegu?id=89252935
Austraalias pääses haiglast koju siseminister Peter Dutton, kes andis positiivse proovi reedel. https://twitter.com/PeterDutton_MP/status/1239760918461833216?ref_src=twsrc%5Etfw
Koroonaviiruse pandeemia „hällis“, Hiina linnas Wuhanis pannakse nüüd iga välismaalt saabuja 14 päevaks omal kulul karantiini. Wuhan oli esimene linn maailmas, mis nö lukku pandi. Hiinas on uute nakatumiste arv märkimisväärselt kahanenud ja riigi peamine mure on nüüd viiruse sissetoomine välismaalt.
Brasiilias murdis eile, päev enne koroonaviirusevastaste meetmete kasutuselevõttu, neljast vanglast välja üle tuhande kinnipeetu, teatas kohalik meedia.
Indias suleti koroonaviiruse leviku piiramiseks ikooniline Taj Mahal. Kultuuriministeeriumi teatel külastab Taj Mahali iga päev kümneid tuhandeid inimesi ja selle sulgemine oli vältimatu. Indias on 114 koroonaviirusesse nakatumise juhtumit ja kaks surmajuhtumit. Seni on proov võetud 6000 inimeselt.
Austraalia suurim toidupoodide kett Coles and Woolworths eraldas paanilise kokkuostmise tõttu poodide lahtioleku esimese tunni eakatele ja puuetega inimestele, et ka viimased saaksid ligipääsu nõutud kaupadele nagu tualettpaber ja konservid. Sellest hoolimata kurdetakse tühjade riiulite üle ka sel ajal.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/san-francisco-piirkonnas-anti-esimesena-usa-s-koroonaviiruse-tottu-korraldus-varju-kohapeal?id=89252665
Uus-Meremaa saatis täna maalt välja esimese liikumiskeeldu rikkunud turisti. Nimelt on riigis kohustuslik 14päevane isoleerumisnõue peaaegu kõigile saabujatele. Uus-Meremaa suuruselt teise linna Christchurchi seljakotirändurite hostelisse sisse tulnud turisti viis politsei minema pärast seda, kui ametnikud said teada, et tal puuduvad selged karantiiniplaanid.
Ukraina teatas esmaspäeva hilisõhtul ühistranspordi, kaubanduskeskuste ja baaride-restoranide sulgemisest. Eelnevalt lubas president Volodõmõr Zelenskõi tegutseda "karmilt, kiiresti, võib-olla ebapopulaarselt". Valitsus toetas tema ettepanekuid ja kehtestas ka riigisisese liikumise piirangud, sealhulgas suletakse 3. aprillini metrood Kiievis, Harkivis ja Dnipros. Samuti keelas valitsus enam kui kümne osalejaga üritused. Ukraina on juba rakendanud drastilisi ennetusmeetmeid, sealhulgas välismaalastele sisenemise keelamise, ning peatab tänasest kõik riiki suunduvad ja riigist väljuvad lennud. Samuti on suletud koolid ja ülikoolid.
Kanada keelab koroonaviiruse leviku vältimiseks sissesõidu kõigile, kes pole Kanada või USA kodanikud ega alalised elanikud. Peaminister Justin Trudeau sõnul ei lubata riiki kedagi, kel ilmnevad viiruse sümptomid ning lennuettevõtjad peavad riigi antud juhiste kohaselt hindama iga reisija tervist. Ühtlasi lõi valitsus kanadalaste kodumaale naasmise hõlbustamiseks toetusprogrammi. Sealt on võimalik saada rahalist abi, et koju tagasi pöörduda või ajutiselt katta põhivajaduste kulu, kui nad Kanadasse tagasi tulevad.
President Kersti Kaljulaid kõneles telefonitsi ja videosilla vahendusel oma Balti, Poola, Soome ja Vene kolleegidega, kellega räägiti peamiselt igas riigis koroonaviirusega toimunud arengutest ja riikide meetmetest viiruse leviku mahasurumiseks. Samuti arutati, kuidas tagada kõikide riikide kodanike võimalikult valutu kojujõudmine. Riigipeade virtuaalkohtumistel jõuti ühisele arusaamisele, et väga oluline on tagada kaupade liikumine üle piiride, sest eriti väikeriikide jaoks on oluline kaupade piiriülese liikumise jätkumine, kuna probleemid tarneahelates löövad kõige valusamini just väiksemaid riike. Vestlustes Läti presidendi Egils Levitsi, Leedu presidendi Gitanas Nausėda, Poola presidendi Andrzej Duda ja Soome presidendi Sauli Niinistöga rõhutati, et selle tagamiseks tuleb teha koostööd nii omavahel kui ka ühiselt Euroopa Liidu tasandil. Samuti arutati koroonakriisi võimalikku mõju riikide ja kogu regiooni majandusele ning meetmeid, mida iga riik plaanib rakendada. Ka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga arutati olukorda mõlemas riigis ja vajadust tagada kodanike ja elamisluba omavate inimeste sujuv ja kiire kojujõudmine. President Putin tänas Eesti riigipead selle initsiatiivi võtmise eest ja lepiti kokku, et suheldakse ka edaspidi vajadusel kiirelt ja operatiivselt. Lisaks lepiti kokku ka kontaktisikute määramiseks Eesti saatkonnas Moskvas ja Vene saatkonnas Tallinnas, et aidata kaasa protsesside operatiivsele koordineerimisele. Riigipead arutasid põgusalt ka hetkel juunisse planeeritud soome-ugri kongressiga seonduvat.
"Eraldi teemana on laual ettepanek peatada (ajutiselt?) sarnaselt eelmisele kriisile II pensionisambasse tehtavad maksed. See vabastaks umbes 400 miljoni eurose kulu eelarvest ja tõstaks kõigi inimeste reaalselt kätte saadavat palka," märkis ta. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/riik-teeb-ajutiselt-teisele-pensionisambale-uks-null-martin-helme-investeeringute-jatkamine-oleks-arulage?id=89252301
Euroopa Liit kehtestab ühise reisikeeluEuroopa Liit kehtestab kolmandatest riikidest piirkonda reisimisele piirangud vähemalt 30 päevaks, teatas Euroopa Komisjoni president Ursula Von der Leyen esmaspäeval.Kui Euroopa valitsusjuhid on selle kava heaks kiitnud, lubatakse vähemalt kuu aega kolmandate riikide kodanikke Euroopa Liitu ainult põhjendatud erandjuhtudel."Mida vähem reisitakse, seda rohkem suudame viirust ohjata," ütles Von der Leyen. "Seetõttu teen riigipeadele ja valitsusjuhtidele ettepaneku kehtestada ajutised piirangud mittehädavajalikele reisidele EL-i."Ta lisas: "Arvame, et viiruse edasise leviku tõkestamiseks tuleks kohe vähendada mitte hädatarvilikku reisimist. Olgu see siis Euroopa Liitu sisenemisel või Euroopa Liidust lahkumisel."Prantsuse president Emmanuel Macron väitis õhtul, et keeld leidis riikide toetuse.
Prantsusmaa käsib kõigil koju jäädaPrantsusmaa, kus alates homsest tuleb inimestel kodudesse jääda, mobiliseerib inimeste liikumise kontrollimiseks 100 000 politseinikku, ütles riigi siseminister Christophe Castaner.Prantsusmaa president Emmanuel Macron andis täna õhtul nimelt käsu, et inimesed püsiksid alates teisipäeva keskpäevast kodus, va erandjuhtudel, kui on vaja minna poodi või tööle, mida ei saa teha kodust. Tema sõnul keelust üleastujaid karistatakse. "Antud liikumispiirangud kehtivad vähemalt 15 päeva," ütles Macron, tõdedes, et varasemad soovituslikud isoleerimismeetmed ei ole toiminud, sest osa inimesi on otsustanud neid eirata.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/prantsusmaa-ei-luba-kodanikel-alates-homsest-mojuva-pohjuseta-valja-minna?id=89251911
Turistidele anti 72 tundi Filipiinidelt lahkumiseksVälisturistidel, kes kavatsevad Filipiinidelt lahkuda riigi peamiste Luzoni saarel asuvate rahvusvaheliste lennujaamade kaudu, on selleks aega 72 tundi alates täna õhtust, teatab sealne valitsus.Filipiinide president Rodrigo Duterte teatas varem, et riigi suurimal Luzoni saarel, mille rahvaarv on hinnanguliselt 50 miljonit inimest ja kuhu kuulub ka pealinn Manila, hakatakse õige pea rakendama ranget „kogukonnakarantiini“, mis kestab vähemalt 12. aprillini.Valitsuse sõnul on riigis tuvastatud 142 Covid-19 juhtumit, mille seas on ka 12 surma.
Erandi kehtestamine tagab Valga-Valka piirkonnas elavatele ja üle riigipiiri tööl käivatele inimestele tavapärase elukorralduse. Üle riigipiiri tohivad kaksiklinnas liikuda üksnes ilma haigusnähtudeta inimesed. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valga-valka-piirkonnale-kehtestatakse-piiriuletamisel-erand?id=89251453
Veresaun USA börsidelWall Streeti peamised aktsiaindeksid langesid täna enam kui 12%, mis on järjekordne märk börsiturgudel valitsevast hirmust, et silmapiiril võib olla globaalne majanduslangus. Tegemist on suurima protsentuaalne langusega ühe päeva jooksul alates nakkuspuhangu algusest ja suurima päevase kukkumisega alates nn mustast esmaspäevast 1987. aastal.Aktsiaturud langesid täna vaatamata USA Föderaalreservi otsusele viia intressimäärad nulli ja kogu maailma keskpankade koordineeritud tegevusele hirme alla tõmmata. Dow Jonesi tööstusindeks sulgus, kui USA president Donald Trump ütles, et silmapiiril võib olla majanduslangus ja viirusepuhang võib kesta augustini või kauemgi. Ka muud USA peamised indeksid - S&P 500 ja Nasdaq - langesid esmaspäeval enam kui 12%.
"Eesmärk on tõkestada koroonaviiruse levikut, et kaitsta Eesti inimesi ning piiri valvamisse kaasame ka häid koostööpartnereid kaitseliidust," ütles PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna. Valitsus otsustas nimelt nädalavahetusel, et alates homsest taaskehtestatakse kogu riigipiiril, sealhulgas ka Schengeni riikide vahelisel piiril, ajutiselt piirikontroll. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ppa-soovib-kaasta-riigipiiri-valvamisse-iga-paev-kuni-150-kaitseliitlast?id=89251089
Täna südaööl piirikontrolli taaskehtestamise järel saab Eesti-Läti ligi 350-kilomeetrisel maismaapiirilõigul piiri ületada vaid selleks ette nähtud ajutistes piiripunktides Iklas, Lillis, Muratis ja Valgas. Kõrvalised teed piiriületuseks suletakse ning riiki saab siseneda üksnes selleks ette nähtud ajutistest piiripunktidest. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ettevalmistused-tehtud-sudaoost-laheb-eesti-riik-lukku-taastatakse-piirikontroll?id=89251013
Trump: epideemia kestab suve lõpuni USA president Donald Trump ütles Valges Majas pressikonverentsil, et koroonaviiruse epideemia peaks eeldatavasti kestma "juuli või augustini, võib-olla ka kauem". USA elanikel soovitatakse vältida baare, restorane ja avalikke kohti, samuti asjatut reisimist. Ühtlasi soovitatakse vältida kogunemist gruppidesse, kus on üle 10 inimese. Trump ütles, et praegu pole veel üleriigilist karantiini kavas kehtestada, ja ta avaldas lootust, et ameeriklased suudavad pigem ise järgida eneseisolatsiooni reegleid. Valge Maja koroonaviirusele reageerimise koordinaator Deborah Birx pöördus oma sõnavõtus noorte poole, paludes neil piirata sotsiaalseid kontakte. Tema sõnul on just noortel kõige olulisem roll selle epideemia peatamisel. "Me tõesti soovime, et inimesed eralduks," sõnas ta. Birx hoiatas sotsialiseerumise eest ka olukorras, kus inimesed tunnevad end hästi. "Me teame, et on olemas suur grupp inimesi, kellele ei esine mingeid sümptomeid, kuid kes jätkavad viiruse levitamist," ütles ta.
Juhiste alusel menetlevad kohtud kohtuasju võimalusel kirjalikult. Kui istung on juba määratud, võtab kohus asjaosalistega ühendust ja annab teada menetluse edasise käigu. Võimalusel saab istungi edasi lükata ja jätkata toimingutega pärast eriolukorra lõppemist. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kohtud-kasutavad-eriolukorra-ajal-rohkem-kirjalikke-menetlusi-ja-tehnilisi-lahendusi?id=89250813
"Teostame koduvedusid 15 minutiga, seitsme päeva asemel" säärane slogan on märgitud ettevõte pressiteates, kus jagatakse teavet taksofirma uue väljundi kohta: nimelt hakatakse kliendisurve all ägavatest poodidest soovijatele kaupa koju vedama. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ulekoormatud-poekettide-kojuveoteenusele-lahendus-leitud-elektritakso-hakkab-lisaks-inimestele-vedama-ka-toidukaupa?id=89249693
"Olukorras, kus riigid sulgevad piire, on kiire kojupöördumine väga tähtis, et mitte jääda välisriiki lõksu. Soome teatas täna, et kuulutab samuti välja eriolukorra ning kuigi laevaliiklus Tallinna ja Helsingi vahel ka pärast homset kindlasti säilib, ei tea me täna veel täpselt, millises ulatuses, seega tuleks kõigil Eesti kodanikel viivitamatult tagasi pöörduda,” ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/tallink-gobus-ja-nordica-aitavad-tana-ohtul-ja-oosel-eesti-inimesi-koju-tuua?id=89250713
Prantsusmaal enam põhjuseta välja minna ei tohi Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles täna õhtul telepöördumises Elysee paleest, et alates teisipäeva keskpäevast kuulutatakse välja üleriiklik karantiin. Kõigile elanikele on antud käsk jääda koju ja nad võivad sealt lahkuda ainult hädavajalikel põhjustel. Tema sõnul saab vaba liikumine olema väga tugevalt piiratud ning üleastujaid ootab karistus. Macroni sõnul peavad kõik ettevõtted nüüd astuma samme tagamaks, et töötajad saaksid töötada kodust. Ta otsustas ühtlasi tühistada kohalike omavalitsuste valimiste teise vooru, mis pidanuks toimuma pühapäeval. "Me oleme sõjas," ütles president mitu korda.
Trump teatab meetmete karmistamisestUSA president Donald Trump teatab täna õhtul uutest rangematest meetmetest koroonaviiruse epideemia leviku tõkestamiseks. Ameeriklastel palutakse järgmise kahe nädala jooksul vältida avalikke kogunemisi, kus on rohkem kui 10 inimest, ning kõigil osariikidel, kus on tõendeid kohapealsest levikust, soovitatakse sulgeda baarid, restoranid, spordisaalid ja muud rajatised, kus inimestel on kombeks koguneda.Trumpi administratsiooni senisest karmimad meetmed on ennekõike suunatud vanematele inimestele, keda ta kutsutud üles jääma koju ja hoiduma lähikontaktidest teiste inimestega.
Inimesi ei lubata Hispaaniasse maismaad kaudu ega rongiga, kui nad pole just koju naasvad hispaanlased või eriluba omavad töötajad, ütles siseminister Fernando Grande-Marlaska täna pressikonverentsil. Ta lisas, et kaubavedu ei tõkestata. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/hispaania-sulgeb-koik-oma-maismaapiirid?id=89250485
Olukord viiruse osas muutub kiiresti. Majanduslangus on reaalne, kuid sellele järgneb järgmisel aastal tõus, usub Luminor. Riskid jäävad selgelt allapoole seoses koroonaviiruse jätkuva leviku ja kõrge määramatusega, tõdeb pank. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/luminor-koroonaviirus-pidurdab-jarsult-eesti-majanduskasvu?id=89242947
Macron sulgeb piirid ja palus kõigil koju jääda Prantsuse president Emmanuel Macron tõdes täna õhtul, et inimeste vaba liikumine saab olema tugevalt piiratud, öeldes, et need, kes on jätnud tähelepanuta valitsuse soovituse end isoleerida, on seadnud ohtu teiste inimeste tervise. Ta on käskinud kodanikel jääda oma koju ja tulla sealt välja ainult juhtudel, mil see on hädavajalik. Ühtlasi sulgeb riik sarnaselt oma naabritele Saksamaale ja Hispaaniale oma piirid. Macroni sõnul peavad kõik ettevõtted nüüd astuma samme tagamaks, et töötajad saaksid töötada kodust. Ta otsustas ühtlasi tühistada kohalike omavalitsuste valimiste teise vooru, mis pidanuks toimuma pühapäeval. Ta hoiatas, et piirangutest üleastujaid ootab karistus.
Oma teates kutsus president Kersti Kaljulaid kõiki üles täna õhtul kell 20.00 seisma oma koduaknale, süütama telefoni tagaküljel tulukese või taskulambi, ning sellega kaks minutit aknal lehvitama. Delfi fotograafid silmasid selle üürikese aja jooksul tulukesi nii Kalamaja kui Kuressaare akendel. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/fotod-nemad-lehvitasid-sest-hoolivad-presidendi-uleskutse-peale-jagus-tulukesevilgutajaid-koikjale?id=89250259
Hispaanias Barcelonas kannavad poetöötajad ka kaitsemaske. Erinevaid pindu ja riiuleid desifitseeritakse poes samuti hoolega. “Kahekorruselises toidupoes, kus ma täna käisin, puhastas üks poetöötaja näiteks terve aeg desinfitseerijaga eskalaatori käetugesid,” kirjeldab seal magistrantuuris õppiv Rainer Loopere. https://maaleht.delfi.ee/uudised/barcelonas-elav-eestlane-turvamees-kontrollib-et-koik-poodi-sisenejad-kasi-desinfitseeriks?id=89249611
Majandusaruande podcastis kuuleb, mida ettevõtjad valitsuselt ootavad. Neile on lubatud, et sel nädalal tulevad paketid, mis peaks leevendust pakkuma. Kell tiksub ja ettevõtjad närivad küüsi. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/majandusaruanne-paevade-ja-tundide-kusimus-milliseid-valitsuse-samme-ootavad-ettevotjad?id=89250057
20% ja enam kukkumist... Aasta alguses võis börse ja teise pensionisamba fondide tootlusi vaadata lootusrikka pilguga. Hiinas levima hakanud koroonaviirus tundus olevat ebaoluline teema, nüüd aga tunnetavad seda ja räägivad sellest kõik.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/analuus-koroonaviirus-rasis-pensionifonde-borsitaevasse-alles-kogunevad-pilved?id=89247453
"Vaid päeva paariga muutusid asjaolud Euroopas sedavõrd, et eemal viibivaid kaasmaalasi hakati koju tagasi kutsuma. Üleskutse vajas seedimist, alternatiivsed võimalused kaalumist. Kahjuks ei ole ka parima tahtmise ja kohese reageerimise korral teiselt poolt maakera niisama lihtne liikuma pääseda." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/palmi-all-paanikata-aga-kuidas-saada-koju?id=89250149
"Need on meetmed, mida meie riigis pole kunagi rakendatud, kuid mis on vajalikud haigete ja raskesti haigete arvu vähendamiseks ning tervishoiuteenustele laskuva koorma kergendamiseks," ütles Merkel täna piirangute karmistamise kohta Saksamaal. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/merkel-teatas-puhakodade-baaride-ja-lobustusasutuste-sulgemisest?id=89249453
Eestlased läbi Poola koju ei saaTäna õhtul saatis välisministeerium piirile kutsutud eestlastele sõnumi: Poola baltlasi läbi enda riigi ei luba. "Veel toimib praamiühendus suunal Saksamaa-Rootsi ja Saksamaa-Leedu. Estravel on valmis broneeringutega aitama," lohutati ministeeriumist.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ametlik-poola-piiril-olevatele-eestlastele-lubatud-balti-kolonn-jaab-ara?id=89249609
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/reinsalu-egiptuse-ohuruum-suletakse-19-martsil-eesti-reisiettevotjad-alustasid-eesti-inimeste-evakueerimist?id=89250061
Venemaa peaminister Mihhail Mishustin teatas valitsusjuhtidele, et riikliku julgeoleku tagamiseks, rahva tervise kaitsmiseks ja koroonaviiruse leviku tõkestamiseks sulgeb riik oma piirid välismaalastele ega luba neid alates kolmapäevast kuni 1. maini riiki sisse. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/venemaa-sulgeb-piirid-valismaalastele?id=89250063
"Hetkel on olukord jätkuvalt äärmiselt kriitiline. Järjest rohkem tuleb haigussümptomitega inimesi üle Saaremaa juurde, järjest rohkem erinevad asutused annavad teada, et nendel ka on nende arv suurenenud. Et see järjest levib ja levib." https://maaleht.delfi.ee/uudised/saaremaa-vallavanem-madis-kallas-valmis-peab-olema-ka-koige-mustemaks-stsenaariumiks?id=89249455
Nädalavahetusel hakkas üle maailma levima Prantsusmaa tervishoiuministri hoiatus, et mitmed tuntud käsimüügiravimid, näiteks ibuprofeen, mida kasutatakse palaviku, valu ja põletiku korral, võivad COVID-19 haigetel sümptomeid hoopis halvemaks teha. Eesti Päevaleht ja Delfi kontrollisid asja ravimiametist ning müüt lükati ümber. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ravimiamet-lukkab-umber-muudi-ibuprofeen-ei-suvenda-koroonaviiruse-nahte-ega-raskenda-haiguse-kulgu?id=89248237
Kui piiride sulgemine, millest on küll juba teatatud, on veel ettevalmistamisel, siis peamine muutus, mis täna vastu võeti, on sulgeda kõik koolid, ülikoolid ja huviringid. Seni võis iga kooli juhtkond ise määrata, kas õppetunnid toimuvad koolis või viiakse õppetöö kaugõppele. https://maaleht.delfi.ee/uudised/soome-votab-lopuks-teistest-eeskuju-ja-karmistab-viirusevastaseid-meetmeid?id=89249283
Kanada sulgeb piiridKanada peaminister Justin Trudeau teatas täna õhtul, et sulgeb riigi piirid välismaalastele. Ainult neljal Kanada lennujaamal lubatakse edaspidi vastu võta rahvusvahelisi lende, lisas ta. Trudeau sõnul ei kehti piirangud rahvusvahelisele kaubaveole.
Brittidel palutakse omavahelisi kontakte vältida Suurbritannia peaminister Boris Johnson muutis täna õhtul oma senist lähenemist ja ütles, et ilma "drastiliste meetmeteta" võib nakatunute hulk seal kahekordistuda iga viie kuni kuue päeva tagant. Ta rõhutas, et valitsus palub kõigil inimestel hakata vältima igasugust tarbetut sotsiaalset kontakti. "On kätte jõudnud aeg, mil kõigil tuleb loobuda vähemolulisest kontaktist teiste isikutega ja peatada kõik ebavajalikud reisid," teatas peaminister Johnson. Osana meetmetest palutakse kõigil, kellel on köha või palavik, jääda koju vähemalt 14 päevaks. Ühtlasi soodustatakse kodust töötamist, palutakse vältida pubisid, klubisid, teatreid ja muid selliseid avalikke kohti. Tervishoiusüsteemi poole aga palutakse pöörduda vaid ainult juhtudel, mil inimestel ka tegelikult kiireloomulist abi on tarvis. Johnson tunnistas, et tema välja pakutud "väga draakonilised" meetmed võivad tekitada kõikides "väga palju küsimisi", kuid ta rõhutas, et need on vajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Tema sõnul on London viirusekõvera osas mõni nädal ülejäänud riigist ees, mis tähendab, et edasikandumine toimub seal kiiremini ja sel põhjusel peaksid pealinnas viibijad olema eriti ettevaatlikud, kui puutuvad kokku teiste linlastega.
Täna lükati vägagi konkreetselt ümber rahva seas tekkinud ja levitatud väärarusaam justkui valitsus plaaniks üleüldist alkoholikeeldu. Seda ei ole kavas. Küll aga kogunesid eriolukorra reegleid kehtestavad ministrid õhtul uuesti, et mõelda, kas baarid, kohvikud ja teatud poed vajavad täpsemaid ettekirjutusi suure hulga inimeste kogunemise välistamiseks. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-kaalub-tana-ohtul-pubisid-kohvikuid-ja-poode-puudutavaid-uusi-reegleid?id=89249349
Elroni rongides ei pruugi klienditeenindajat kohataReisirongide operaatorfirma Elron vähendab klienditeenindajate tööd rongides, et minimeerida otsekontakte ja aidata kaasa kõigi inimeste tervise hoidmisele, teatab ettevõte oma Facebooki lehel. Elron on küsinud Vabariigi Valitsuselt loa sõita ilma klienditeenindajata ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) on vastava loa ka heaks kiitnud. Klienditeenindajatel on palutud jääda koju, kuid vabatahtlikkuse alusel võivad nad endiselt töötada.Homsest, 17. märtsist suletakse ajutiselt ka Balti jaama kassa ja ootesaal.Reisijatel palutakse osta rongipilet ette veebist kodulehelt elron.ee ning seejärel oma sõiduõigus piletimasinas valideerida.Elron tuletab reisijatele meelde, et klienditeenindaja rongist puudumine ei tähenda, et reisijad piletit ostma ei pea, sest piletikontrolli teostatakse jätkuvalt Maanteeameti poolt.
"Teste tegemata ei saa juhtumeid isoleerida, mis on aga vajalik, et nakkuse ahel katkeks." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/who-testida-tuleks-koiki-viirusekahtlusega-inimesi?id=89249145
Ühe aruteludega kursis oleva allika sõnul on mõlemad programmid kavas kinni maksta töötukassa hiigelreservidest, mille maht ulatub 900 miljoni euroni, ent samas peavad jätkuma ka kõik praegused töötukassa tegevused. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tootukassa-reservidest-voidakse-tasuda-kuni-70-tootaja-palgast-ja-karantiini-kulud?id=89248373
Mitmetes riikides ja nõnda ka Eestis on politsei saanud teateid võimalikest telefonikelmustest ja andmepüügist, kus kurjategijad kasutavad koroonaviiruse ettekäänet, et inimestelt raha välja petta. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/ettevaatust-kelmid-voivad-uritada-koroonaviiruse-ettekaandel-inimestelt-raha-valja-petta?id=89248955
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/video-juri-ratas-riigi-soov-on-teha-koik-mis-saame-et-majandust-toetada?id=89247103
Täna pidid valitsuse liikmed ja valitsusasutused sekkuma mitmel korral eriti sotsiaalmeedias väga kiiresti levinud väärinfo juhtumitesse. Näiteks pidi sel kombel ümber lükkama pealinna isolatsiooni panemise kava või siis täieliku kuiva seaduse kehtestamise plaani. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tahelepanu-koroonaviiruse-kohta-valeinfo-levitamise-eest-saab-trahvi-voi-koguni-aresti-maarata?id=89248565
Viimati langes kütuse hind Eestis Kasuliku andmetel 6. märtsil. Pärast seda on bensiin 95 hind püsinud kindlalt 1,299 euro juures liitrist. Diislikütuse eest tuleb enamus tanklates välja käia 1,279 eurot liitri eest. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/kutusemuujad-oigustavad-pusivaid-hindu-hinnad-tegid-euroopaga-vorreldes-viimaste-nadalatega-suurema-languse-just-eestis?id=89248823
Ekspress Meedia uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa, Ärilehe ajakirjanik Siiri Liiva ja Delfi tegevtoimetaja Tarmo Paju analüüsisid eriolukorrale pühendatud saates lisaks ka kõlakaid alkoholimüügi piirangute osas, samuti jagas gümnaasiumi meediaõpetajana töötav Liiva värskeid positiivseid kogemusi koolides alanud e-õppe kohta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-holger-roonemaa-olen-veendunud-et-uudis-tallinna-sulgemisest-oli-teadlikult-korraldatud-valeinfo-kampaania?id=89248005
Transiitkoridori loomine viibibTäna õhtul jõuavad meieni teated Poola ja Saksamaa piirilt, kus Leedu välisministri Linas Linkevičiuse sõnul ootab juba enam kui 400 autot transiitkoridori avamist Leetu.Viimaste teadete kohaselt ei ole Leedu diplomaadid suutnud saavutada Poolaga kokkulepet sellise koridori reaalseks loomiseks ja Saksamaa piiri taha lõksu jäänud inimesed on hakanud blokeerima piiri, mis on endiselt lahti kaubaveole.  Leedu välisministeeriumi pressiesindaja Rasa Jakilaitiene tunnistas, et nendeni on samuti jõudnud seesugune teave ja seda nende enda kodanikelt, kes ei saa üle piiri ja on hakanud seetõttu piiri blokeerima. Olukorra lahendamise nimel töötatakse, lubas ta. Varssavi sulges Saksamaaga piiri erasõitudele  pühapäeva südaööl.
Soome kaalub ka karmimaid meetmeid Soome peaminister Sanna Marin ütles pressikonvrentsil, et riik võib vajadusel hakata kehtestama ka riigisiseseid liikumispiiranguid, kuid veel praegu palutakse ennekõike kõigil üle 70-aastastel inimestel vältida kontakti teiste inimestega. Avalikud kogunemised, kus viibib enam kui 10 inimest, on keelatud ja avalikes kohtades viibimist soovitakse hädavajaduseta vältida. Kõik koolid jäävad kinni alates kolmapäevast. Varem karmidest piirangutest hoidnud Marini valitsus muutis oma suhtumist pärast seda, kui riikliku tervishoiuinstituudi juht Markku Tervahauta avaldas rahvusringhäälingu Yle eetris prognoosi, et tegelike juhtumite arv võib olla Soomes juba teadaolevast kuni 20-30 korda kõrgem. See tähendaks, et nakatunud võib olla tuhandeid inimesi. Tema sõnul tõotavad numbrid tegelikkusest kaardinaalselt erineda, sest Soome on otsustanud testida ainult meedikuid, riskigruppi kuuluvaid inimesi või raskelt haigeid patsiente. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-valmistub-piiride-sulgemiseks?id=89247809
Enim koroonajuhte Harju- ja SaaremaalTerviseamet selgitas välja koroona suhtes testitud positiivsete inimeste alalise elukoha maakondade lõikes, enim haigestunuid on Harju- ja Saaremaal.Terviseameti erakorralise meditsiini osakonnajuhataja Martin Kadai märkis et, kui varem hinnati haigusjuhtude labori asukoha maakonna tunnuse alusel, siis nüüd võetakse andmete avaldamisel aluselt elanike elukoha tunnus. „Rõhutan, et need andmed ei ole võrreldavad varasemalt esitatud labori maakonna andmetega,“ märkis Kadai. Ta lisas, et värsked andmed põhinevad rahvastikuregistrile.Positiivsed koroonadiagnoosid maakonniti:Harju 73Hiiu 1Ida-Viru 4Jõgeva 1Järva 1Põlva 3Pärnu 15Rapla 2Saare 57Tartu 12Valga 1Viljandi 2Võru 25Neljal inimesel puuduvad elukohaandmed rahvastikuregistris ning nelja inimese info on puudulik.Rahvastikuregistri põhjal koroonapositiivseid inimesi ei ela Läänemaal ja Lääne-Virumaal.16. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 205 inimesel, alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1387 Covid-19 testi. Tõenäoliselt on nakatanud inimeste arv suurem ning viiruse kohapealset levikut arvestades lisandub kindlasti veel haigestunuid.Kadai kutsus üles mõistvale suhtumisele. „Haiguse või haigustunnustega inimeste häbimärgistamine võib viia selle varjamiseni,“ ütles ta. „Oluline on hoida selget meelt ning hoolitseda oma füüsilise ja vaimse tervise eest,“ sõnas Kadai.Oluline on järgida hoolikalt hügieenireegleid (kätepesu, kaitstud köhimine, aevastamine ja nuuskamine, lähikontakti/kätlemise/kallistamise vältimine) ja haiguse korral püsida kodus.16. märtsist alustas tööd häirekeskuse infotelefon 1247, mis aitab vastata peamistele koroonaviirusega seotud küsimustele. Telefon töötab 24/7 ning on tasuta.Tarbijavaldkonna küsimustele, mis puudutavad reisi tühistamist või pooleli jätmist, ürituste piletite tasu või muude meelelahutuslike teenuste saamata jäämist, aitab vastustega tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti nõuandetelefon 620 1707 tööpäeviti kella 9-18.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/teine-kaitsevaelane-nakatus-koroonasse?id=89248003
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kiik-uldine-kogukonna-nakatumine-pole-15-testimise-laiendamine-teeb-pildi-paremaks?id=89248153
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/makskem-tarbimise-eest-oiglast-hinda-meediaettevotete-liit-kutsub-kodanikke-ules-ajakirjandust-toetama?id=89247489
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-valmistub-piiride-sulgemiseks?id=89247809
Kodus igav passida? Siin üks kultuurne ajaveetmisviis: https://kinoveeb.delfi.ee/uudised/metropolitan-ooper-striimib-ulekandeid-tasuta-koikidele-soovijatele-iga-paev?id=89241261&fbclid=IwAR3Pz7gk8HOFZ7Wiy1D49tRxZk5bb4pyZw1jaCkK0xtSuTeE4e8yGECnres
Laevaliiklus Soome ja Eesti vahel muutub ka aina hõredamaks. Lisaks tuli just uudis, et Soome kuulutab samuti välja eriolukorra, mis muuhulgas tähendab piiride mõningast sulgemist. Kirjutame sellest kohe pikemalt. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/viking-line-hakkab-vaid-korra-paevas-tallinna-ja-helsingi-vahet-soitma?id=89247175
Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul tuleks valitsusel kaaluda teise pensionisamba maksete ajutist peatamist. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/helir-valdor-seeder-kriisiolukorras-tuleb-kaaluda-teise-pensionisamba-maksete-peatamist?id=89247105
Paanikaks pole põhjust, Prismad on endiselt tavapäraselt lahti ja kaupa jätkub endiselt: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/koik-prisma-kauplused-jatkavad-tavaparaste-muugitegevustega?id=89246923
Lapsevanemad ja õppurid, tähelepanu!https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ka-homme-voib-e-oppes-torkeid-olla-ministeerium-soovitab-asja-rahulikult-suhtuda?id=89246295
!Ehkki koroona-kriis on vaid päevi vana, näeme juba, kui kiiresti levib sellega seotud valeinfo. Et valeinfo vastu võidelda, palume lugejate abi, et selliseid juhte kaardistada. Palun andke meile teada, millise valeinfo kahtlusega te kokku puutute. See võib levida sotsiaalmeedias, inimeste omavahelises otsesuhtluses, internetifoorumites või mujal. Valeinfo võib puudutada koroonaviiruse ravivõimalusi, selle levikut, eriolukorras kehtestatavaid piiranguid, investeerimisvõimalustega peibutavaid telefonikõnesid jms! Palume sellistest juhtudest teada anda aadressil uuriv@ekspressmeedia.ee ning võimalusel edastada meile ka kuvatõmmised, veebiaadressid ning muu asjasse puutuv info.
https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/eesti-post-postkontorid-jaavad-avatuks-aga-sealgi-on-ranged-piirangud?id=89246385
https://lood.delfi.ee/perejakodu/rasedus/itk-oluline-info-peatsetele-sunnitajatele-tood-alustas-ammaemandate-nouandeliin?id=89246391
Pressikonverents sai läbi!
Ratas: kõik raha, mis viirusega võitlusesse suunatakse, peaks tasakaalureeglitest välja jääma. Majanduses on kõige tähtsam hoida kaubandusteid avatuna. 
Ratas: poed-kohvikud on avatud, aga õhtul arutame lahtiolekuaegade piiramise üle. 
Helme: valitsus ei istu käed rüpes, me teeme ka öötundidel tööd, finantsotsuseid on oodata sel nädalal lõpus, me ei vaata tuima pilguga pealt kuidas majandus allavett läheb?
Küsimus: kas riigil on vaja välja selgitada, kust valeinfo levima hakkas?Helme: kindlasti tuleb selgitada. On oluline teada, kas see on lihtsalt linnalegend, siis pole midagi hullu. Kui see on mingi väljastpoolt tulev infooperatsioon, siis on juba tõsisem asi.
Küsimus: kui kaugel on majanduspakett ja mis see sisaldab?Ratas: meil oli kohtumine ettevõtlusorganisatsioonidega. Nende sisend oli 100% mõistlik, esmane on on Eesti inimeste tervis. Homme on pangaliiduga kohtumine. Selle nädala lõpus saame välja tulla üsna konkreetsete sammudega ja kuidas on kaasatud pangad, Kredex. Järgmine teisipäev kohtume ettevõtlusliitudega, aga sel kolmapäeval-neljapäeval saame ehk täpsemalt rääkida. 
Helme manitseb: võtame seda kui keskmaajooksu, ärge tõmmake ennast ribadeks!
Küsimus Ratasele: millises etapis kriis on?Ratas: me oleme etapis, et jätkuvalt ühiselt pingutada ja siis võidame selle kriisi. ettevõtlusorganisatsioonidega oli meil kohtumine - neil jääb näiteks kaupa ja toitu üle, nad on nõus seda vabatahtlikult ära andma. See liigutab südamest. 
Helme: valeväide on läinud ka liikvele PPA asjus nagu joobes juhte ei kontrollita enam. See kindlasti ei pea paika.
Kiik: ettevõtjate toetamisest - meie põhiline eesmärk on vältida inimeste koondamist, need sammud tuleb kokku leppida töötukassaga jne. Lähiajal saame neid kindlasti tutvustada.
TEADE VALITSUSELT:mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Eriolukorra juhi Jüri Ratase korraldusega kehtestatakse homsest 14-päevane liikumispiirang Eesti riigipiiri sisenemiseks ületavale inimesele.  Eestisse saabumisepäevast on inimesel keelatud kahe nädala jooksul elukohast või püsivastviibimiskohast lahkuda.Elukohast või püsivast viibimiskohast võib inimene reisile järgneva kahe nädalajooksul lahkuda üksnes tervishoiutöötaja või politsei korraldusel või inimeseelu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.Liikumispiirangul on erandid. Näiteks ei kehti piirang diplomaatidele egarahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuvatele välismaalastele.Samuti kauba või tooraine transportijatele, rahvusvahelise kauba- jareisijateveoga tegelevatele isikutele ja teistele korralduses nimetatudisikutele.Meetmed kehtivad kuni korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnataksehiljemalt iga kahe nädala järel.
Kiik: alkoholikeeldu ei tule, küsimus on alkoholipiirangutes - need on kindlasti mõistlikud, aga meil on ju ka praegu piirangud, kellaajalised piirangud jne. Praeguses olukorras tuleb säilitada sõna otseses mõttes kaine mõtlemine. 
Kiik: rõhutab, et 1220 peab helistama mistahes tervisemurega, 1247 number on eriolukorraga seotud küsimustele + koroonaviirusega seotud küsimustele. 112 on endiselt kiirabi kutsumiseks. 
Tanel Kiik: valeuudiste levitamine on käima läinud, kutsuks kõiki inimesi mõistusele tulema! 
Reinsalu: seisame oma kodanike kõrval, aga erakorralises olukorras on meie abiandmine piiratud. Palun registreerida inimestel oma välismaal viibimine ja kindlasti võtta ühendust transpordifirmadega - kas lennukuupäevad pädevad või enam mitte. 
Reinsalu: Finnairi direktoriga rääkisin ja esitasin palve, et Finnairi Helsingi lennud säiliksid, minister räägib lennufirma juhiga täna õhtul veel kord üle aga on vähetõenäoline, et nad liini lahti jätavad.
Siia vahele ka oluline lugu: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valisministeeriumi-kantsler-reisimise-voimalused-loppevad-peale-kolmapaeva?id=89244779
Reinsalu: praegune kriis on Euroopa ajaloos täiesti erandlik, riigid rakendavad reaalajas liikumispiiranguid. Meie ülesanne välisministeeriumis on aidata Eesti inimesi, teenindame telefoni teel, aga kõige kindlam on kirjutada konsul@mfa.ee. 
Urmas Reinsalu: andsin korralduse peatada Schengeni viisade väljastamise. Kell 17 on meil kriisikoosolek Põhjala ja Balti välisministritega. Arutasime Taani välisministriga ja leidsime et meil peaks olema konsulaarabi osutamiseks ühine platvorm ja riigid on üksteise kodanikke valmis toetama.
Helme: nüüd me näeme kui vajalik on sisekaitsereserv. Seni kuni on normaalne olukord, siis PPA tuleb oma ülesannetega toime, eriolukorras on vaja lisaressurssi. Täna me näeme, et seda on väga vaja. Olen andnud suunised oma ametkonnas, et sellega kiirendatult tegeletakse. 
Helme: liikumispiiranguid pole mõtet meil kehtestada Eesti sees, sest see oleks absoluutselt mõttetu, sest viirus on levinud üle Eesti. Tuvastatud nakatunute arv ei näita päriselt nakatunute arvu. Küll aga on edasise testimisega kindlasti mõtet tegeleda. 
Helme: teatud asutustel tekib uuesti tööjõupõud, sest renditööjõud ei pääse enam Eestisse. Püüame olla nii paindlikud valitsuses kõikides küsimustes, kus võimalik. Aga probleeme tuleb kindlasti juurde. 
Helme: piirikontrollist - oleme kehtestanud tänasest lisapiiranguid ja neid tõenäoliselt tuleb ka juurde. Piiriületajad peavad arvestama karantiiniga. Mida karantiin siis tähendab? Eesti kodaniku puhul tähendab see, et inimene annab allkirja ja võtab kohustuse püsida kodus. Me jõuame selleni, et pistelisi kontrolle ka tehakse, et päriselt karantiinis istutakse. "Me teame, et inimene on täpselt nii suur siga kui tal olla lastakse," meenutab Helme rahvatarkust. 
Mart Helme käib üle samuti tänased sündmused: tänasest töötab telefon 1247, see suudab vastu võtta 5000 kõnet päevas. 
Ratas: arutasime ettevõtluse olukorda. Sirje Potisepp kinnitas valitsusele, et toidutööstused suudavad tagada varud vähemalt ühe, aga kuni kaheks kuuks. Liigseks toidukogumiseks pole põhjust.
Ratas: me kutsume inimesi üles vältida väljaskäimist ja teha seda ainult seda siis kui vajadus on vältimatu. 
Ratas: tänaseid otsuseid - kasiinod tuleb kinni panna, saarte vahel liikumist täpsustasime. Kõik Eestisse tulevad isikud jäävad kaheks nädalaks karantiini, v.a haigusnähtudeta kaubavedu teostavad isikud, diplomaadid, kaitseväelased ja igapäevaselt viirusekriisi tõkestamisega seotud isikud. Valga-Valka vahel on võimalik liikuda üle piiri kohalikel. 
Jüri Ratas tuletab meelde, et tahtliku valeinfo levitamine on karistatav. Levitama peaks ametlikes infokanalites avaldatut. Alkoholimüügi keeldu riik ei kehtestata. 
Pressikonverents algas, kohal on Ratas, Kiik, Helme ja Reinsalu.
Pariis teatas kõigi parkide ja aedade sulgemisest.
Prantsusmaa president Emmanuel Macron eitas kuulujutte riigi lukku panemise kohta. Macron esineb täna õhtul televisioonis pöördumisega rahva poole. Spekuleeritakse, et Macron teeb kõnes teatavaks samasugused meetmed, nagu kehtivad naaberriikides Itaalias ja Hispaanias, kus on liikumiskeeld ja elanikud koduses isolatsioonis. Prantsusmaa valitsus aga eitas seda. Kõik mittehädavajalikud ettevõtted, sealhulgas restoranid, kohvikud ja baarid on juba suletud. Tänase seisuga on Prantsusmaal üle 5000 nakatumisjuhtumi ja surnud on 127 inimest.
Kell 15. 30 teeb Delfi otseülekande ja -blogi Stenbocki maja pressikonverentsist, kus peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme, välisminister Urmas Reinsalu ning sotsiaalminister Tanel Kiik annavad ülevaate koroonaviiruse leviku ja majandusprobleemide lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni otsustest. 
https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/ulevaade-millised-ettevotted-sulgesid-enda-teenuse-esindused-ja-kuidas-nende-poole-poorduda-saab?id=89244843 
Tallink sulge ajutiselt hotellid Tallink City, Tallink Spa & Conference ja Tallink Hotel Riga alates 18. märtsist.  Tallink Express hotell Tallinnas jätkab opereerimist ning suletavate hotellide broneeringutega kliendid majutatakse just Tallink Express hotelli.
https://www.facebook.com/troivas/posts/10156954232156711#w=500
https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/go-bus-sulgeb-alates-homsest-12-kaugliini-ja-teeb-muutusi-soidugraafikus?id=89244579
Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul peaksid kõik inimesed mõtlema praegu nii, et olenemata sellest, kas ilmnevad koroonaviiruse, gripi või mis tahes ägeda hingamisteede nakkuse sümptomid, tuleb toimida samamoodi. Nakkuse levitamise vältimiseks tuleb hoiduda kontaktist teiste inimestega ja püsida kodus. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-martin-kadai-edaspidi-tuleb-kiirabi-vaid-siis-kui-inimene-on-riskiruhmas-ja-talle-on-naidustatud-koroonaproov?id=89243683
Norra peaminister Erna Solberg ütles riigi lastele, et pandeemia ajal on normaalne karta. Koolid ja lasteaiad on Norras koos paljude muude avalike ja eraasutustega suletud. Solberg pidas eraldi pressikonverentsi, mis oli mõeldud vastamiseks laste küsimustele koroonaviiruse kohta. Küsiti näiteks, kas tohib sünnipäevapidu pidada, kas pärast kaubanduskeskuses käimist tohib vanavanemaid külastada ja mida saab teha, et aidata. Solberg ütles, et on normaalne karta, kui nii palju asju juhtub korraga. Teisi saab aidata kodus püsides ja ise mitte nakatudes.
Iraanis kasvas surnute arv 853-ni. Viimase 24 tunni jooksul oli 129 uut surmajuhtumit, teatas tervishoiuministeeriumi ametnik Twitteris. Nakatunud on Iraanis kokku 14 991 inimest, mis on suuruselt kolmas number Hiina ja Itaalia järel.
Hispaanias kasvas koroonaviirusesse nakatumise juhtumite arv 8744-ni ja surnud on nüüdseks 297 inimest, teatas riigi tervishoiualaste eriolukordade keskuse juht Fernando Simón. Eile olid need numbrid vastavalt 7753 ja 288.
Rahu, ainult rahu...https://arileht.delfi.ee/news/uudised/alkoholitootja-voimalikest-alkoholimuugi-piirangutest-ma-ei-usu-et-taielik-kuiv-seadus-tuleb-valitsus-oskab-selle-moju-juba-ette-naha?id=89244061
Prantsusmaa paremäärmuslaste juht Marine Le Pen läks vabatahtlikku isolatsiooni pärast koroonaviiruse sümptomitega inimestega kohtumist. Endal tal sümptomeid ei ole.
Esimest korda moodsas ajaloos kuulutati Saksamaal kogu Baieri liidumaa katastroofipiirkonnaks koroonaviiruse kriisiga tegelemiseks. Tegemist on Saksamaa rikkuselt teise liidumaaga, kus elab 13 miljonit inimest. Selliseid meetmeid on varem rakendatud ainult üksikutes Baieri osades näiteks üleujutuste ajal. Liidumaal on nüüd suletud kõik koolid ja lasteaiad. Tänavatel lubatakse liikuda vabalt, aga baarid, kinod ja ujulad on homsest suletud, samuti mitteelutähtsad ettevõtted. Toidu- ja muid esmatarbekaupu müüvad poed, apteegid, tanklad ja pangad võivad olla avatud kella 22-ni (pühapäeviti kella 18-ni). Restoranid ja kohvikud võivad olla avatud kell 6-15, kusjuures kliendid peavad istuma üksteisest eemal.
Belgias andis eile positiivse koroonaviiruse proovi 172 inimest. Kokku on nakatumisjuhtumeid seal 1058. Belgias on haiglas 252 inimest, kellest 53 on intensiivravil. Viis inimest on surnud.
Tühjad teed Itaalias: https://twitter.com/cnni/status/1239489946341314560?ref_src=twsrc%5Etfw
Pärast mitut kinnitatud koroonaviiruse juhtumit USA presidendi Donald Trumpi Mar-a-Lago kuurordis eelmisel nädalal tehakse seal põhjalik puhastus. Üks nakatunu osales rahakogumisüritusel ja teine oli Brasiilia presidendi Jair Bolsonaro abi.
Tuletame siinkohal meelde, et kuigi sotsiaalminister Tanel Kiik tunnistas, et valitsus arutab seoses koroonaviiruse pandeemiaga alkoholimüügi piirangute kehtestamist, siis ühtegi otsust pole veel tehtud. Seega pole hetkel põhjust ka poodidest alkoholi kokku osta. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/otsefotod-arutelu-alkohoolimuugi-piiramise-ule-on-inimesed-poodi-vagijooke-varuma-ajanud?id=89243607
Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas allkirjastas täna täiendava korralduse kasiinode ja mänguautomaatide saalide sulgemise kohta. Samas korralduses nähakse Eesti olümpiasportlastele ette erand treeningute võimaldamiseks.Kasiinod ja mänguautomaatidega saalid suletakse, kuna kuna taolistes kohtades on nii lähikontaktid kui kontaktpindadega kokkupuude vältimatu. Lisaks võib prognoosida kasiinode külastamise märkimisväärset kasvu, kui muud asutused on kinni.Avalike asutuste sulgemisel tehakse suve olümpiamängudega seonduvalt kaks erandit. Erandina jääb avatuks olümpiaettevalmistuses osalevatele sportlastele, nende treeneritele ja abipersonalile treeningute läbiviimiseks Audentese Spordikeskus ja Pärnu Kalevi Sõudebaas.„Rahvusvaheline Olümpiakomitee ei ole praeguseks Tokyo suveolümpiamängude ärajätmisest teatanud ega neid edasi lükanud ning on kinnitanud, et ettevalmistused mängude korraldamiseks toimuvad plaanipäraselt,“ ütles eriolukorra juht Jüri Ratas. „Selleks, et Eesti sportlastel säiliks võimalus edukaks esinemiseks olümpial, on vaja tagada tingimused treenimiseks.“
https://forte.delfi.ee/news/teadus/esimene-inimene-saab-koroonavaktsiini-susti-juba-tana?id=89242737
Täna kell 20 kõik koduaknale! https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2569448136661303#w=500
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/kreml-pohjust-koroonaviiruse-tottu-eriolukorra-kehtestamiseks-venemaal-ei-ole?id=89243621
ITAKi invaabivahendite kett lühendab lahtiolekuaegu: Kaheksas Eesti linnas tegutsev invaabivahendite kett ITAK muudab kaupluste töökorraldust. Kõikides kauplustes teenindab kliente edaspidi üks teenindaja, seega palutakse külastajatel siseneda teenindussaali ühekaupa. Klientidel palutakse osta korraga terve kuu varu ja võimalusel mitte tagastada laenutatud esemeid. Võimalusel palutakse mitte laenutada kojukannet eeldavaid esemeid nagu näiteks hooldusvoodid. Kauplustes palutakse võimalusel tasuda kaardiga. See vähendab tõenäosust, et teenindaja koroonaviirusega kokku puutub. Muutuvad ka lahtiolekuajad. Jõhvi, Narva, Viljandi ja Tartu kauplused jätkavad edaspidi tööd esmaspäevast reedeni ning teenindavad kliente kell 11:00-17:00. Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru kauplused jäävad avatuks vaid teisipäeviti ja kolmapäeviti tavapärastel lahtiolekuaegadel. Kui klientidel on võimalus esitada tellimus e-kirjaga aadressil tellimus@itak.ee või telefoni teel numbril 7370075, siis ITAK on valmis võtma vastu ka neid tellimusi ning kuller toob kauba koju esimesel võimalusel. Tellimuse esitamisel e-kirjaga või telefonitsi palutakse klientidel mainida sotsiaalkindlustusameti soodustust juba tellimuse esitamisel.
https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2569402889999161#w=500
Kuigi ärimeestel on niigi raske olukord, leidub ka neid, kes on endiselt nõus panustama viiruse leviku piiramiseks: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kristjan-rahu-annetab-saaremaale-100-000-eurot-koroonakriisi-lahendamiseks?id=89242783
https://www.facebook.com/ratasjuri/posts/1586200404851246&width=500
Venemaa otsustas sulgeda piiri Valgevenega, kuigi olukord seoses COVID-19 levikuga Valgevenes on parem kui Venemaal, teatas Valgevene president Aljaksandr Lukašenka. „Valgevenes on suhteliselt rahulik olukord, aga Venemaa puha lõkendab koroonaviirusest. Nii et kes kelle eest peaks sulguma? Küsimus on retooriline,“ lausus Lukašenka, kelle sõnul pole Valgevenel vajadust sulgeda end ei poolakate, venelaste ega ukrainlaste eest. Valgevenes on ametlikult 27 nakatumisjuhtumit, Venemaal 63. Oma piirid on sulgenud kõik Valgevene naaberriigid.
Välismaalastel, kellel oli 12. märtsi seisuga seaduslik alus Eesti viibimiseks ja kellel on takistatud koju tagasipöördumine, on seaduslik alus Eestis ajutiselt edasi viibida. PPA-le viibimisaja pikendamise taotlust esitada ega PPA teenindussaali tulla pole vaja, teatas PPA. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/politsei-eestis-viibivad-valismaalased-ei-pea-eestist-lahkuma-kui-koju-minek-on-takistatud?id=89242785
Hiina riiklik ajaleht Global Times teatas petitsioonist Valge Maja veebilehel, milles kutsutakse USA valitsust avaldama rohkem informatsiooni Pentagonile alluva nakkushaiguste uurimislabori töö peatamise kohta. Global Times märkis, et Hiina internetikasutajad ja eksperdid nõuavad rohkem informatsiooni selle kohta, kas Fort Detricki labor oli seotud uue koroonaviirusega, viidates kokkusattumusele labori sulgemise ja COVID-19 puhangu vahel. Hiina diplomaadid ja riiklik meedia on ka varem õhutanud teooriat, et viirus ei pärinenud Hiinast, vaid ainult avastati seal.
Olulised küsimused:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/poletavad-kusimused-reisimise-kohta-kes-kuhu-paaseb-kes-maksab-tagasilennu-kinni-kuidas-aitab-valisministeerium?id=89242643
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/erinevate-riikide-andmed-koroonaviirusesse-nakatunute-kohta-pole-tegelikult-vorreldavad?id=89242395
https://www.facebook.com/stenbockimaja/posts/10156626888381386#w=500
Ka välisminister kinnitab, et kuuldused Tallinna lukkupanekust on valeinfo.https://www.facebook.com/urmas.reinsalu/posts/1438513272982827#w=500
Liikvele läinud kuulujutt ei vasta tõele!https://www.facebook.com/pohjaprefektuur/photos/a.487525737961317/2830143173699550/?type=3#w=500
Mitmed sünnitushaiglad ei luba seoses koroonaohuga sünnitusele kaasa isasid ega tuguisikuid. See on tekitanud palju pahameelt peatsete lapsevanemate hulgas. Sünnitusmajade esindajad selgitavad, miks nad sellise otsuse tegid. https://lood.delfi.ee/perejakodu/rasedus/sunnitusmajad-selgitavad-miks-pole-isad-ega-tugiisikud-lubatud-sunnituse-juurde?id=89239889
Tallink peatab alates teisipäevast, 17. märtsist ajutiselt Tallinna-Helsingi liini laeva Silja Europa opereerimise, teiste laevadega meretransport Eesti ja Soome vahel jätkub https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tallink-peatab-homsest-silja-europa-valjumised-helsingi-liinil-teised-laevad-soome-vahet-kaivad?id=89242127
Mis saab reisibroneeringutest? https://reisijuht.delfi.ee/news/news/lugejad-koroonaviiruse-tottu-tuhistatud-reisidest-tagasi-saan-ainult-40-makstud-rahast-ulejaanud-jaab-reisiburoole-n-o-trahviks?id=89218471
Ja ka esimene toidupoe kett Eestis lühendab oma lahtiolekuaegasid: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/comarket-luhendab-alates-tanasest-kaupluste-lahtiolekuaegu?id=89241619
Paraku saavad haiguse tagajärjed majandusele olema märkimisväärsed: https://arileht.delfi.ee/news/investeeri/koroonaviiruse-moju-tallinna-sadamale-saab-olema-markimisvaarne?id=89240881
Pressikonverents on lõppenud, kuid Delfi jätkab jooksvalt sündmuste kajastamisega blogis ning uudistena. 
Viimane küsimus oli AK-st haiglaravil olijate kohta. Terviseamet vastas, et eilse seisuga on kaks haiglat hospitaliseeritud, üks neist Pärnu haiglas ja teine Tartu Kliinikumis. Kumbki ei ole inetsiivis. 
Küsiti kas, et kas eakatele seatakse liikumispiirangut, vastusena öeldi, et sellist otsust pole tehtud. Otsus on vaid piiride sulgemise kohta, 
Küsimus: mis takistab hetkel kõigi soovijate testimist Eestis?Terviseameti vasrtus: Me ei räägi enam ainult otseselt haigusega seotud probleemidest, vaid selle tõttu palju suurematest probleemidest. Me peame ressursse säästma ja need suunama sinna, kus selles kõige rohkem kasu. Laustestimine tähendaks mitte ainult testide, vaid ka isikukaitsevahendite komplektide ja muu sellega seonduva vajaminekut. 
Delfi esitas küsimuse terviseametile: kas on plaanis kiirabibrigaadide koormust kuidagi vähendada? Vastus: Tõesti, need on üle koormatud ja meie seisukoht on, et kui meil on kohapealne levik, siis peame ressursi ja tähelepanu suunama sinna, kus on sellest kasu. Hetkel on kõige rohkem kasu raskete või väga raskete juhtumite diagnoosimisel. Kodus oleval patsiendil ravi osas suurt ei muutu, kui näiteks gripi puhul. Et selline laialdane testimine ei oma suuremat eesmärki enam. 
Välisministeeriumi rõhutatud sõnum: "Kui te liigute Eestist täna välja, siis tagasisaamine saab olema keeruline". 
Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks andis sõnumi, et välismaal olevad eestalsed peaksid püüdma täna-homme koju jõuda, sest edaspidi muutub see väga keeruliseks. Samuti üritatakse aru saada, palju selliseid kodanikke üldse on, sest väga vähesed kodanikud on endast välismaale minnes teada andnud. 
Kriisikomisjon palus üle rõhutada, et noored ja lapsed EI TOHI koguneda kaubanduskeskustesse või parkidesse. Tuleb hoiduda kontaktidest teistega. 
Haridusministeerium pöördus ka eraldi lasteaedade poole, et lasteaedu hoitakse võimalikult kaua lahti, aga need on väga tähelepaneliku jälgimise all. Ja loomulikult, haigeid lapsi ei tohi lasteaeda viia! 
Haridus-ja teadusministeeriumi poolt tuli sõnum, et digiõppele ülemineku entusiasmi tõttu olid hommikul teadaolevalt haridusega seotud infosüsteemid maas. Hetkel töötavad paljud neist korralikult ja viimased tõrked eemaldatakse lähima tunni jooksul. Samuti soovitati õpetajatel läbi mõelda, et kuidas see digiprotsess peaks toimima. Haridusministeerium, HITSA ja kolleegid on kindlasti valmis nõu andma. 
Rahvastikuministrilt tuli sõnum, et perekondlikud sündmused, nagu matused ja pulmad tuleks pidada väga väikseses pereringis. Siia alla lähevad ka sünnipäevad. Kui välismaalased tahavad siia matustele tulla, peavad nad taotlema viisat. 
Siseministeeriumi poolt tuli sõnum, et homsest taastatakse piirikontroll ja see toimib ka sisepiiridel. Eestisse võib alates homsest tulla vaid Eesti kodanikud ja siin elavad inimesed, samuti tähtajalise elamisloaga inimesed. Erandi saavad Valga-Valka elanikud, kuna seal käiakse vastastikku tihedalt tööl. Viisaga või viisavabalt töötavad välismaalased Eestisse ei pääse, kui nad juba on siin, siis võivad nad lahkuda. 
Kõlas ka manitsus veelkord käituda vastutustundlikult ning tasakaalukalt. 
"See haigus on tulnud selleks, et jääda ringlusesse. Inimkond peab arvestama, et meil on üks uus haigus lihsalt juures. See tähendab, et haigete inimeste häbimärgistamine ei aita kuidagi kaasa. Häbimärgistatud inimesed hakkavad siis haigust varjama ja levik on suurem" 
Terviseamet ei anna tänasest ka maakonnapõhist nakatunute ülevaadet, kuna nad lülituvad ümber statistikale, mis põhineb nakatunud inimese elukohapõhisusele, mitte enam kohale, kus temalt proov võeti. Samuti rõhutas amet üle kaugtöö vajalikkust ning ka sotsiaalse distantsi hodimist. Lisaks rõhutati veelkord üle, et suurim riskirühm on eakad inimesed. Neid tuleb kaitsta. 
Terviseamet tuletas ka meelde täna käivitatud infotelefoni 1247. Kasutage seda, kui on vajadus! 
Terviseamet: tänase seisuga oleme endiselt hospitaliseerinud 2 haiget, õnneks saime haigusele võimalikult vara järele, ei ole meil Itaaliaga sama seisu. 
Tervisamet: Alates jaanuari lõpust oleme läbi viinud ca 1400 analüüsi, et arvestades Eesti rahvaarvu seisu, on see hea tulemus. Tänaseks on selge, et haiguse levik on kohaliku levikuga. Haigus levib ka üsna kergete sümptomitega, mistõttu ei pane paljud inimesed haigust tähelegi. 
Terviseameti esindajad on kohal ja oleme valmis kohe alustama. 
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-tahtis-vaidetavalt-osta-ainuoigust-saksa-firma-koroonavaktsiinile?id=89241025
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/205-inimese-koroonaproov-on-positiivne-nakatunuid-on-toenaoliselt-rohkem?id=89240993
TERVISEAMETI TEADE: 16. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 205 inimesel, alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1387 COVID-19 testi. Tõenäoliselt on nakatanud inimeste arv suurem ning viiruse kohapealset levikut arvestades lisandub kindlasti veel haigestunuid. Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid. Keskmine Eesti nakatunu on praeguste andmete põhjal keskealine inimene ning naiste ja meeste vahel nakatumises erisust ei ole. Lapsi ja eakaid on nakatunute seas vähe. Kiirabi keskendub oma töös eelkõige raskete haigustunnustega inimeste abistamisele ja testimisele. Viiruse testimise võimekus on Terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haiglas.Sümptomite avaldumisel tuleb helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220, kust antakse käitumisjuhised. Haigussümptomite (palavik, köha, nohu) leevendamiseks soovitame sümptomaatilist ravi käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helistage hädaabinumbrile 112.Eesti peamine fookus on vältida viiruse levikut eakate ja kroonilisi haigusi põdevad inimeste seas. Kõige ohustatum rühm on üle 60-aastased inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel tegema kaugtööd. Kõigil enam kui 60-aastastel inimestel soovitame vältida rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida kokkupuuteid haigustunnustega inimestega. Lisaks tuleks vähendada lävimist lastega, kuna viiruse levitamisel on nad ohuks eelkõige eakatele. Lapsed ise põevad haigust enamasti kergelt.Oluline on jätkuvalt järgida hoolikalt hügieenireegleid (kätepesu, kaitstud köhimine, aevastamine ja nuuskamine, lähikontakti/kätlemise/kallistamise vältimine) ja haiguse korral püsida kodus.16. märtsist alustas tööd Häirekeskuse infotelefon 1247, mis aitab vastata peamistele koroonaviirusega seotud küsimustele. Telefon töötab 24/7 ning on tasuta. Tarbijavaldkonna küsimustele, mis puudutavad reisi tühistamist või pooleli jätmist, ürituste piletite tasu või muude meelelahutuslike teenuste saamata jäämist, aitab vastustega Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti nõuandetelefon 620 1707 tööpäeviti kella 9-18.
Täna keskpäeval (kell 12) annab terviseamet pressikonverentsil ülevaate olukorrast Eestis. Delfi kajastab konverentsi loomulikult otsepildis ja blogina.
Medicum peatas täna tasulise koroonaviiruse testimise võimaluse, mis avanes eelmise nädala reedel. Otsus jätkamise asjus tuleb täna pärast valitsuse otsust testimise korraldamise kohta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/medicum-peatas-tasuliste-koroonaviiruse-testide-tegemise?id=89240595
Oleme täna saanud endiselt pilte kauplustest, kus toidupoodides on majapidamispaberite, kuivainete ja konservide jms riiulid täitmata. Tuletame siinkohal meelde kaupmeeste ja valitsuse sõnumit mitte varuda endale koju rohkem kaupa, kui teil paariks päevaks on tarvis. Ka täna hommikul kinnitasid mitme poeketi esindajad endiselt, et kõiki kaubagruppe jätkub piisavalt kõigile Eesti elanikele. Lihtsalt osades poodides võib mõningate kaubagruppide varude väljapanek rohkem aega võtta (kuni paar päeva). Kaubavood riikidega toimivad hästi (kuna piiridel pole tavareisijaid, siis ei ole ka nendel kaubavedude pikemat tõrget) ning kui mõne kaubagrupiga (näiteks eskootilised puuviljad) peakski tekkima ajutine defitsiit, siis kodumaist kaupa jagub enam kui küll. Tarbime arukalt! 
Prantsusmaa president Emmanuel Macron arutab koroonaviiruse puhangut täna Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli, Euroopa Ülemkogu presidendi Charles Micheli ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, teatas Élysée palee.
Kriis toob paljudes välja ka helgema poole! Facebookis levib selline tore postitus (kirjapilt muutmata):"Meie toreda üürika omanik. Lasi järgnevaks kaheks kuuks hinda alla. Kuna vennaga mõlemad oleme nö kodused hetkel. Siis tuli ta meile vastu ISE TULI. Loodan, et Sinagi kes Sa üürid kellegile korterit ja oled teadlik, et üürniku sissetulek on piiratud järgnevad paar kuud(toitlustus, majutus, turism, üritusturundus, AV tehnikarent, meelelahuts ja kutuur üldiselt) siis loodan, et Sinul on samuti see võimalus vastu tulla ja kergendada koormat kuni ligimene pääseb tagasi oma endise sissetuleku juurde. Puhtaid käsi!"
Ülle ja Tarvo (nimed muudetud) suundusid 11. märtsil heas usus Novatoursi paketireisiga kaheks nädalaks Hispaaniasse, Tenerife saarele ning kuigi välisministeerium on andnud teate, et kõik eestlased peaksid esimesel võimalusel koju naasma, siis nemad seda hetkel veel teha ei plaani. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/fotod-ja-video-eestlased-novatoursi-paketireisiga-tenerifel-kui-lugeda-koduseid-uudiseid-siis-ega-seal-ka-midagi-head-ei-ole?id=89239457
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soomes-saabusid-kolm-meest-korterisse-koroonakontrolli-tegema-ning-varastasid-raha-ja-vaarisesemeid?id=89240223
Kuidas kaitsta eakaid kronoonaviiruse eest? Perearstid on andnud soovitusi:
OLULINE! Jätke see number meelde: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riik-avas-eriolukorra-infotelefoni-1247?id=89240157
Tööinspektsioon on viimastel päevadel saanud nii ettevõtjatelt kui töötajatelt väga palju küsimusi ja ei ole oodata, et see laviin väheneks. Seni on pöördujateks olnud peamiselt tööandjad, kuid üha enam on probleeme ka töövõtjatel. Üheks olulisemaks on kujunemas olukorrad, kus töötajad astuvad liiga kergekäelisi samme töölepingu lõpetamisel. Pikemalt siit: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/inspektsioon-tootab-taistuuridel-tooandjad-kusivad-koondamise-kohta-tootajate-suurim-oht-on-samuti-valja-tulnud?id=89239869
EKooli juht selgitab hommikusi probleeme:https://forte.delfi.ee/news/tehnika/ekooli-juht-keskkond-tuli-ajutiselt-taielikult-maha-votta?id=89239951
Raamatuid on Tallinnas võimalik kohevarsti saada ajutistest teeninduspunktidest. Karantiin on hea võimalus lugemiseks! https://www.facebook.com/keskraamatukogu/posts/2934802446558165#w=500
Hollandis seisti aga enne riigi lukku minemist kanepijärjekorras. https://twitter.com/trbrtc/status/1239250523267661826?ref_src=twsrc%5Etfw
USA California osariigis moodustus toidupoe ukse taha tohutu järjekord hoolimata sellest, et Valge Maja kutsus inimesi üles mitte poodidesse tormama. https://twitter.com/ABC7/status/1239420485428867075?ref_src=twsrc%5Etfw
Koroonaviirusealane olukord Prantsusmaal on väga murettekitav ja halveneb väga kiiresti, teatas riigi tervishoiuteenistuse juht Jérôme Salomon. Tõsiselt haigete patsientide ja intensiivravi vajajate arv on tema sõnul sadades. Prantsusmaal on üle 5000 nakatumisjuhtumi ja 127 surmajuhtumit.
Värsked numbrid koroona levikust maailmas graafiliselt saadaval siit: https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-kaart-ja-graafik-vaata-kui-palju-inimesi-on-koroonaviirusse-nakatatud-eestis-ja-ulejaanud-maailma-riikides?id=88770709
Hondurases otsustas valitsus saata avaliku ja erasektori töötajad koju, tühistada ajutiselt kõik lennud ja peatada ühistransport. Meetmed kehtivad esialgu seitse päeva. Erandiks avaliku sektori töötajate hulgas on tervishoid, hädaabiteenistused, julgeolek ja riigikaitse, toll, migratsiooniteenistus, sadamad ja lennuväljad. Erasektoris jätkavad tööd pangad, haiglad, farmaatsiafirmad, tanklad, kaubavedajad ja veel mõned sektorid. Kesk-Ameerika riigis on seni kuus koroonaviirusesse nakatunut.
Kas rahvatarkus aitab ka koroona vastu? Maaleht uuris asja:https://maaleht.delfi.ee/uudised/rahvatarkus-kas-alkohol-ja-saun-paastavad-koroonast?id=89239439
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-demokraatide-presidendikandidaadid-puudsid-debatil-toestada-et-on-paremad-kriisijuhid-kui-trump?id=89239525
Saaremaa läheb kriisirežiimile: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/keskpaevast-viiakse-saaremaa-parvlaevagraafik-ule-kriisireziimile?id=89239537
Eesti pangad kutsuvad kasutama pangateenuseid eelkõige digitaalselt Koroonaviiruse ohu ja kehtestatud eriolukorra ajal jäävad pangateenused Eestis kättesaadavaks. Pangaliidu liikmespangad tunnustavad kliente vastutustundliku käitumise eest pangateenuste kasutamisel, kuna inimesed eelistavad elektroonilisi teeninduskanaleid. Pangad toetavad kliente lahenduste leidmisel digitaalselt. Pankade sõnum: • Eestis on igapäevapanganduse teenused kättesaadavad e-kanalite kaudu nii mobiiltelefoni kui arvuti vahendusel. Keerulisematele muredele on võimalik leida lahendused ka telefoni teel.• Soovitame viiruse leviku tõkestamiseks kasutada võimalusel elektroonilisi maksevahendeid sularaha asemel, mille kaudu võib viirus edasi kanduda. Kõige ohutum on maksta viipega mobiiltelefoni või pangakaardi abiga. Juhul, kui kasutate siiski sularaha, soovitame pärast sularaha kasutamist käsi pesta ja/või desinfitseerida.• Sularahaautomaadid töötavad kõikjal Eestis tavapäraselt. Kuigi pangaautomaate puhastatakse regulaarselt, ei ole seda võimalik teha pärast iga kliendi teenindamist. Seetõttu soovitame pärast pangaautomaadi kasutamist käsi pesta ja/või desinfisteerida. Enamikku pangaautomaatidest saab kasutada ka kinnastega, mis vähendab viiruse leviku ohtu.• Oleme tänulikud, kui mõtlete enne pangakontori külastamist põhjalikult läbi, kas see on hädavajalik ja kaalute alternatiivseid võimalusi. Palume kontoreid külastada vaid hädavajadusel ja tervena, et hoida nii enda kui ka teenindajate tervist. • Pankade töötajate ja klientide kaitsmiseks on Eesti pangad astunud mitmeid samme – eelistame kohtumiste korraldamisel kaugtöö vahendeid, tühistame välisreise ning võimaldame kodukontoris töötamist inimestel, kes ise või kelle pereliige on naasnud reisilt riskipiirkonnast.• Mõistame, et koroonaviiruse levikust tingituna seisavad ettevõtete ja eraisikute ees keerulised majanduslikud valikud. Eesti pangad julgustavad kliente pöörduma võimalike makseraskuste korral kohe, enne olukorra halvenemist, panga poole, kuna pangad on valmis võimaldama maksepuhkusi.• Kutsume kliente üles tähelepanelikkusele, sest tavapärasest keerulisemal ajal võib suurenenda ka erinevate pettuskatsete hulk. Oluline on teha vahet panga poolt saadetud ja valel infol!
Igaksjuhuseks kordame veel riigi infotelefonid üle: https://www.facebook.com/stenbockimaja/posts/10156625388946386#w=500
Kuna Eestis võiks esimene nn karantiini rõdukontsert tulla? Näiteks Kalamaja Facebooki grupis oli eile juba teema täitsa arutluse all. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/video-rodudel-laulmise-ja-muusika-mangimisega-lahevad-kaasa-ka-teised-rahvused?id=89239203
Väga hea ja aktuaalne teema: https://maaleht.delfi.ee/uudised/strong-miks-inimese-immuunsusteem-vanusega-alla-kaib-strong?id=89236765
Tallinna linna-ja maakonnabussides avanes täna hommikul sellne vaatepilt: kaks esimest bussirida oli blokeeritud, ka ei müüda bussides ja rongides pileteid.
"Kui neljapäeval oli veel teada, et saame hooajale rahulikult uueks nädalaks kriipsu peale tõmmata, andis Austria liidukantsler reedel teada, et leviku peatamiseks tuleb käsile võtta ekstreemsemad meetmed ja seda kohe," räägivad Austria suusakeskuses St. Anton hooajatööd tegevad eestlased Marta ja Adam Georg, kelle töö ootamatult otsa lõppes, sest suusakeskus pandi viirusehirmus kinni. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/eestlased-austria-suusakuurortis-karantiinis-kui-uudised-teatavaks-tehti-aeti-koik-magedelt-minema-ja-linn-oli-tais-paanikas-turiste?id=89226803
Pärast haiguspuhangu algust on Hiina Riiklik Tervishoiukomisjon registreerinud 80 860 nakatumisjuhtumit, sealhulgas 3213 surmajuhtumit. 67 749 patsienti on paranenud ja haiglast välja saanud. Seega jääb patsientide praeguseks arvuks 9898. Neist 3032 on tõsises seisundis.
Oleme täna hommikul saanud lugejatel massiliselt teateid, et kuigi kella 9st peaksid õpilased ekooli vahendusel õppetööga tegelema, siis paraku on ekooli töö tugevalt häiritud: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/distantsope-on-ekooli-maha-murdnud?id=89238819
Aafrika riigid kehtestavad samuti reisipiiranguid. Viimati keelas Ghana väliskülaliste sisenemise suure nakatunute arvuga riikidest. Lõuna-Aafrika Vabariik kuulutas varem välja katastroofiolukorra ja sulges piirid suure nakatunute arvuga riikide kodanikele. Ka Kenya on kehtestanud karmid reisipiirangud, blokeerides sisenemise kõigile nakatumisjuhtumitega riikide kodanikele. Kenyas endas on kolm nakatunut. Djibouti ja Tansaania , kus nakatunuid ei ole, peatasid rahvusvahelised lennud. Rahvusvahelised lennud on peatanud ka Maroko, kus on 28 nakatumis- ja üks surmajuhtum. Liibüa rahvusvaheliselt tunnustatud peaminister Fayez Sarraj teatas õhuruumi ja maismaapiiride sulgemisest. 48 nakatunuga Alžeeria peatab homsest lennuühenduse Prantsusmaaga. Tuneesia peaminister Elyes Fakhfakh andis käsu kõigi piiride sulgemiseks ja keelas suured kogunemised, sealhulgas ühispalved mošeedes. Tuneesias on 20 nakatunut. Mosambiigi president Filipe Nyusi keelas enam kui 300 inimese kogunemised. Viirus on jõudnud vähemalt 26 Aafrika riiki.
Vapiano Eesti andis täna hommikul oma klientidel teada, et alates eilsest on kõik restoranid koroonaviiruse tõkestamiseks suletud. Ka lõpetab ettevõte toidu müügi läbi kullerteenuse. Eilseks kogunenud toidu annetas aga restoran Toidupangale. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/fotod-vapiano-annetas-suletud-restoranidesse-varutud-toidu-toidupangale-ettevote-lopetab-ka-ka-kullerteenuse-kaudu-muugi?id=89238731
Mida sellest ettepanekust arvata? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213163609603667&set=a.1049732222376&type=3#w=500
Suurbritannia valitsus hakkab andma igapäevaseid briifinguid televisioonis, et hoida avalikkust olukorra kohta informeerituna. Downing Street 10 on kritiseeritud läbipaistvuse puudumise eest viiruse leviku piiramise plaanide asjus.
Austraalia Uus-Lõuna-Walesi osariigis toimus nakatumisjuhtumite „dramaatiline kasv“ , teatas kohalik meedia tervishoiuminister Brad Hazzardile viidates. Viimase 24 tunniga andis positiivse proovi 37 inimest ja kokku on nakatunuid nüüd 171.
Karl Laasi Covid-19 testi tulemus on positiivne. Ta on olnud koos perega koduses karantiinis alates 29.02. Peres on kolm koolis käivat last Riia(13), Kauko(12) ja Säde(7). Vanem poeg Otto(21) elab eraldi ja on samuti karantiinis. Karl räägib, kuidas karantiinis olles hakkama saada — teha kodukontoris enda tööd, tagada, et kolm last saaks distantsõppel hakkama ja proovida karantiinitingimustes omavahel mitte tülli minna: https://lood.delfi.ee/perejakodu/peresuhted/kaks-nadalat-karantiinis-olnud-kolme-lapsega-pere-jagab-kogemusi-kuidas-hakkama-saada?id=89238219
https://twitter.com/rainkooli/status/1239437105169862656
Aeroflot katkestab neljapäevast Moskva-Tallinna lennud Venemaa lennufirma Aeroflot katkestab alates neljapäevast, 19. märtsist kuni 30. aprillini lennud Moskva ja Tallinna vahel. Kõigil reisijatel, kellel on broneeritud Aerofloti lend pärast 19. märtsi, palume võtta kiiresti ühendust Aerofloti klienditeeninduse või oma reisikorraldajaga.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/new-york-sulgeb-koolid-soogikohad-ja-lobustusasutused?id=89238439
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/kolm-euroopa-suurimat-nakkuskollet-teatasid-rekordilisest-surnute-arvust?id=89238113
Koroonaviiruse põhjustatud nakatumised ja surmajuhtumid Hiinas jäid esmakordselt alla muude riikide vastavatele näitajatele, seda alates viirusepuhangu algusest. USA Johns Hopkinsi ülikooli teatel on nakkuste arv maailmas (v. a Hiina) kasvanud enam kui 86 000ni, samas kui esmaspäeva seisuga oli Hiinas nakatumisi 80 860. Surmajuhtumeid on Hiinas olnud 3030, aga väljaspool Hiinat 3241.
New Yorgis suletakse koolid esialgu kaheks nädalaks, läheduses asuvas Bostonis kolmeks nädalaks. Los Angeleses pandi vähemalt märtsi lõpuni kinni kõik baarid, restoranid ja ööklubid. Ka Las Vegase kasiinod ning muud meelelahutusasutused suletakse. Samamoodi New Yorgis: kinni lähevad söögikohad, kinod, teatrid, kontserdipaigad.
Tallinna volikogu sotside fraktsiooni esimees Rainer Vakra tegi linnajuhtidele ettepaneku, et pealinn vabastaks eriolukorra ajaks lasteaia kohatasust pered, kes lapsed koju jätavad ja seeläbi panustavad viiruse leviku peatamisse. "Tallinnas on lasteaia kohatasu üle 70 euro. Seda peab tasuma sõltumata sellest, kas laps käib lasteaias kohal või mitte. Ja kuna on tungivalt palutud, et koju jäetaks kõik need lapsed, kelle puhul on see vähegi võimalik, siis on vaja koheselt vabastada lapsevanemad kohatasu maksmisest. Ühtlasi motiveeriks see omakorda koju jääma veelgi enam lapsevanemaid ning annaks võimaluse ka ennetava meetmena sulgeda Tallinna lasteaedu," ütles Vakra. Kui kõik Tallinna lapsed eriolukorra lõpuni koju jääksid, maksaks see linnale kuni 1,6 miljonit eurot kuus.
Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon (EVEA) koostas valitsusele rea ettepanekuid koroonaviiruse mõju leevendamiseks ettevõtlussektorile. Need jagunevad alajaotustesse: a) töötajate sissetuleku kaotuse kompenseerimise abinõud, b) koondamine majandussektori või konkreetse tegevuspiirkonna majandustegevuse olulise häirumise või täieliku seiskumise tõttu, c) töölepingu seaduse muutmine pankrotilaine ärahoidmiseks, d) konkreetse tegevuspiirkonna või –sektori tegevuse olulise häirumise tõttu (nt ettevõtte käibe langus 30% või rohkem) ettevõtetel tekkivate raskuste leevendamine, pankrotilaine vältimine, e) toetusmeetmed üksikisikutele, f) teavitusmeetmed ja teised olulised meetmed.
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab täna avalikul istungil eriolukorra meetmeid ja koormust eelarvele. "Peame hindama nii õiguslikke piiranguid olukorras tegutsemisel kui majanduslikke ja rahanduslikke tagajärgi," ütles komisjoni esimees Jürgen Ligi. "Samuti soovime kuulda riikide koostööst ning nende reaktsioonide erinevuste põhjustest," lisas ta. Avalik istung algab kell 13.15 ja seda on võimalik jälgida riigikogu kodulehel.
Seoses eriolukorraga saavad haigestunud või hoolduslehte vajavad töötavad inimesed selle patsiendiportaalis digilugu.ee tänasest ka ise avada. Endiselt võib küll helistada ka perearstile, kuid nende töökoormuse järsu tõusu tõttu võib kontakti saamine olla raskendatud. Patsiendiportaali sisestatud teade edastatakse haigekassale, tööandjale ja perearstile. Haigus- või hooldusleht avatakse siis automaatselt. Inimesele helistatakse perearstikeskusest hiljemalt nädala jooksul, et tema tervislikku seisukorda ja võimalikke sümptomeid täpsustada.
Kuressaare jaoskonna juht Rainer Antsaar teatas, et eile saadi kinnitus, et Saaremaa politseinikule tehtud koroonaviiruse test oli negatiivne. "Ennetavalt olime reedel alustanud jaoskonna ruumide desinfitseerimist ning need tööd viisime lõpule. Järgime ka edaspidi terviseameti soovitusi nakkuse vältimiseks ning võimalusel soovitame inimestel teha kaugtööd, vältida otsekontakte teiste inimestega ning püsida kodus,“ ütles Antsaar.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/ametiuhingud-tooandjad-arge-kiirustage-koondamistega?id=89237301
Välisministeeriumist hea uudis eestlastele, kel kodutee vahele Poola jääb. Homme eskorditakse Balti riikide kodanikud läbi Poola!https://www.facebook.com/urmas.reinsalu/posts/1438100229690798#w=500
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/hadavajalik-algatus-aita-neid-opilasi-kellel-puudub-oma-arvuti?id=89236771
https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/708954966308072#w=500
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tanel-kiik-koroonahaigete-tegelikust-arvust-toenaoliselt-on-neid-sadu-mitte-tuhandeid?id=89237053
Margus Saar küsis Aktuaalse Kaamera stuudios sotsiaalminister Tanel Kiigelt nõudlikult, milliseks ta hindab tegelikult koroonahaigete arvu Eestis. Kiik: "Arvestades seda, et on teatud peiteperiood sellel haigusel, arvestades seda, et loomulikult ei ole võimalik testida kõiki inimesi, kellel võib olla see kahtlus, tõenäoliselt me räägime sadadest inimestest. Lähiajal see arv tõenäoliselt kasvab, kuna sümptomid hakkavad avalduma.""Nii et te arvate, et neid on sadu, mitte tuhandeid?" küsis Saar. "Esialgu tõenäoliselt sadu, aga kui te küsite, kas ma saan välistada, et neid on tuhandeid, välistada seda loomulikult ei ole võimalik."
https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/etv-spordiuudised-lahevad-suure-toenaosusega-pikale-pausile?id=89236933
https://www.facebook.com/urmas.reinsalu/posts/1438039623030192#w=500
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-eriolukord-toi-inimesed-oue-vaba-aega-veetma?id=89235491
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-terviseamet-on-abitus-olukorras-valitsus-peaks-haarama-ohjad?id=89236303
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/valga-vallavanem-ester-karuse-palun-valitsusel-kaaluda-voimalust-anda-kaksiklinna-valgavalka-jaoks-eriluba?id=89236301
https://epl.delfi.ee/arvamus/toomas-lepp-etv-ei-pea-naitama-korduskoerasaateid-ega-krimiseriaale-kui-rahvas-vajab-informatsiooni?id=89235649
Seoses koroonaviiruse leviku ohuga kehtivad vanglates alates esmaspäevast, 16. märtsist täiendavad liikumispiirangud https://www.facebook.com/1637856959636817/posts/2754069474682221/
Kersti Kaljulaid: Saaremaa on astunud ka väga olulisi samme olukorra kontrolli alla saamiseks President Kersti Kaljualaid vestles täna Saaremaa vallavanema Madis Kallasega ja Hiiumaa vallavolikogu esimehe Aivar Viidikuga. "Mõlemad saared on nüüd mandrist suures osas isoleeritud ning pingutavad, et kriisiga toime tulla. Rannarahvas on muidugi keeruliste oludega harjunud ning saared isoleerida oli ka mõlema saare enda soov," ütles Kaljulaid. "Saaremaa, mis on viirusega võrreldes teiste maakondadega tänaseks vaat et kõige valusamalt pihta saanud, on astunud ka väga olulisi samme olukorra kontrolli alla saamiseks. Poodides ja apteekides kantakse maske, haigla ümbrust desinfitseeritakse, avati läbisõidutestla, veel mitmeid teisigi samme. Hiiumaal täna veel ühtegi teadaolevat viirusjuhtu ei ole. Saarte meetmed on suunatud leviku allasurumiseks ja Hiiumaa puhul võimalikult kaugesse tulevikku lükkamiseks. Hoiame neile pöialt!" sõnas Kaljulaid. https://www.facebook.com/1777496589189799/posts/2568905206715596/
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/lugejad-pahandavad-miks-meie-kutusemuujad-hinda-ei-langeta-kaua-need-kallid-varud-kestavad?id=89235727
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/koroonakriis-voib-kaasa-tuua-ka-alkoholimuugi-keelu?id=89236269
Aplaus ja jõudu ka tublidele Eesti meditsiinitöötajatele!https://reisijuht.delfi.ee/news/news/videod-positiivne-suhtumine-levib-ule-maailma-ka-hispaanlased-aplodeerisid-rodudel-meditsiinitootajatele?id=89236099
https://epl.delfi.ee/arvamus/koroonakogemus-kati-lindstrom-jaapan-matsiks-koik-kinni-kui-saaks-vaid-olumpiamangud-ara-pidada?id=89235941
"Eesti riigipiir on Eesti kodanikele alati avatud, ka peale 17. märtsi, kuid silmas tuleb pidada eeskätt teiste riikide turvameetmeid ja reisiliikluse toimimist," selgitas välisministeeriumi meedianõunik Britta Tarvis. Alates teisipäevast peavad kõik Eestisse tulijad jääma koju isolatsiooni. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valisministeerium-soovitab-neil-kes-soovivad-valismaalt-eestisse-naasta-teha-seda-kohe?id=89235063
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/pzu-kindlustus-sulgeb-homsest-ajutiselt-kontorid?id=89235985
171 tuvastatud nakatunut EestisTänaõhtuse seisuga on Eestis koroonaviirusesse nakatunud 171 inimest, alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1133 COVID-19 testi.Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla laborites.Eesti tervishoiusüsteem on epideemiaga toimetulekuks sotsiaalministri korraldusega üle viidud teisele valmisolekutasemele, mille kohaselt saavad tervishoiuasutused võimaluse plaaniline ravitegevus edasi lükata ja keskenduda raskelt haigestunud inimeste ravimisele. Ka kiirabi keskendub oma töös eelkõige raskete haigustunnustega inimeste teenindamisele. Sarnasele töörütmile läks paari päeva eest üle ka Ühendkuningriigi tervishoiusüsteem.Praeguses etapis on Eesti peamine fookus vältida viiruse levikut riskirühmade seas (eakad ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed). Jätkuvalt on oluline elanikkonna terviseteadlikkuse tõstmine.Terviseameti riskihinnangu seisukohalt on haiguse kohapealse laialdase leviku tõenäosus keskmine.Terviseamet lähtub oma riskihinnangus WHO ja ECDC andmetest, riskihinnangutest ja -analüüsidest ning prognoosist.Välismaalt saabunutel ja nakatunuga kontaktis olnud isikutel tuleb 14 päeva jooksul püsida kodus, vältida kontakte teiste inimestega ja jälgida oma tervist. Haigussümptomite (palavik, köha, nohu) leevendamiseks soovitame sümptomaatilist ravi käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helistada 112.Sümptomite avaldumisel ei ole õige minna perearsti vastuvõtule ega haigla erakorralise meditsiini osakonda. Haigustunnused on sarnased paljude viirushaiguste puhul ning haigena ringi liikudes võime nakatada teisi.Koroonaviiruse riigisisese leviku tingimustes on väga suur võimalus tervishoiuasutuse järjekorras viirusesse nakatuda ka sellisel inimesel, kellel viirust varem ei olnud.- Terviseamet koostöös kiirabi ja haiglatega omab olukorra ülevaadet ning on kursis patsientide seisundiga.- Praegu on kõik koroonaviiruse patsiendid (peale kahe) kodusel ravil.- Koroonaviiruse leviku trend maailmas on vähenemas (nt Hiina langustrendis ja Lõuna-Korea stabiliseerumas).- Arvestades viiruse kohapealset levikut lisandub Eestis kindlasti veel haigestunuid.- Kõige ohustatum rühm on üle 60-aastased inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel tegema kaugtööd. Kõigil enam kui 60-aastastel inimestel soovitame vältida rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida igal juhul kokkupuuteid haigustunnustega inimestega ning vähendada lävimist lastega, kelle puhul avalduvad koroonaviiruse tunnused reeglina kergelt, kuid viiruse levitamisel on nad ohuks eelkõige eakatele sugulastele.- 80% koroonaviirusesse nakatunutest põeb haiguse läbi kergelt, 10-15 protsenti võivad vajada intensiivravi ning 2 protsenti juhtudest võib lõppeda surmaga (riskirühmad: eakad, nõrgenenud vastupanuvõime ja krooniliste haigustega inimesed).- Oluline on jätkuvalt järgida hoolikalt hügieenireegleid (kätepesu, kaitstud köhimine, aevastamine ja nuuskamine, lähikontakti/kätlemise/kallistamise vältimine), vältida reisimist ja haiguse korral püsida kodus.
"Olukorras, kus väga suur hulk inimesi töötab kodust, on ID-kaart paljudele hädavajalik. Samuti on edasilükkamatud osad välismaalastega seotud toimingud. Seetõttu avame kriitilise vajadusega toimingute tegemiseks esmaspäevast Politsei- ja Piirivalveameti teenindused." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/ppa-teenindused-on-edasilukkamatute-toimingute-jaoks-esmaspaevast-avatud?id=89235493
Ajaleht Meie Maa teatab, et kaks haiglaravil viibivat koroonaviirusesse nakatunut on Saaremaa elanikud. Need kaks inimest on rahuldavas seisus ning pole haiglas intensiivraviosakonnas, vaid isolaatoris, ütles Ragnar Vaiknemets Terviseametist.
Ametiühingud kutsuvad tööandjaid koondamistega mitte kiirustamaAmetiühingute keskliit kutsub tööandjaid üles ootama koondamiste ja palgavähendamistega vähemalt teisipäevani, mil töötukassa teeb ilmselt teatavaks leevendusmeetmed."See kriis on teistsugune ja oluline on mitte lasta kõiki sektoreid vabalangusse. Usun, et teisipäevased otsused töötukassa nõukogus toovad uusi ideid, kuidas ettevõtete ees seisvaid probleeme lahendada viisil, et töötajate olukord oluliselt ei halvene," ütles ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson.Valitsus on teavitanud partnereid kavatsusest luua kiired mehhanismid koduses karantiinis olevate inimeste ja ettevõtete toetamiseks. Muudatused on töötukassa nõukogu teisipäevahommikuse koosoleku päevakorras ja kuna nende rakendamiseks pole vaja seadusi muuta, on nende rakendumiskiirus suur.Peterson juhtis lisaks tööandjate tähelepanu sellele, et seaduse järgi tuleb suuremad koondamised ja töötasu ajutised vähendamised kollektiivselt läbi arutada ja seal on omad tähtajad. Informeerimise-konsulteerimiseta võivad muudatused osutuda ebaseaduslikeks, selgitas Peterson.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/voru-gumnaasiumi-opilasel-tuvastati-koroonaviirus-ta-kais-loppeval-nadalal-koolis?id=89235495
"Viirusega nakatunute arvu suurusjärgu võrra alaraporteerimine on ohtlik kommunikatsiooniviga. Niigi on palju inimesi, kes praeguseid meetmeid tõsiselt ei võta... Et säiliks võimekus ravida haigust raskelt põdevaid inimesi, aga ka kõiki muid tervisemuresid, millega tegelemine koroona kõrval tahaplaanile jääb, tuleb nakkuse levikuvõimalused kiiresti alla suruda." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/tartu-ulikooli-vanemteadur-positiivsete-testide-arv-ei-ole-nakatunute-arv-riigis?id=89235391
Lux Express säilitab Eesti-siseselt bussiühenduse kõikide piirkondadega, kuid vähendatud mahus. Tühistatakse kümneid väljumisi. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/lux-express-vahendab-siseriiklike-soitude-mahtu-ja-peatab-ajutiselt-rahvusvahelised-valjumised?id=89235345
"Me kõik peame jälgima tervishoiutöötajate juhiseid, pidama kinni hügieenireeglitest ning vältima nii palju kui vähegi võimalik lähikontakte teiste inimestega. Samuti on mõistlik vältida pindade ja esemete katsumist, mis võivad olla viirusega saastunud ning sularaha asemel kasutada võimalusel teisi maksevõimalusi." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/peaminister-juri-ratas-kulub-veel-nadalaid-ja-kuid-kuni-saame-naasta-oma-tavaparase-elurutmi-juurde?id=89235283
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ergo-sulgeb-esindused-martsi-lopuni?id=89235281
https://www.facebook.com/ratasjuri/photos/a.420744244730207/1585462084925078/?type=3&theater
Valdava enamuse fotograafide hinnangul on oodata tellimuste langust enam kui poole ulatuses, järgneva kuu jooksul isegi vahemikus 75-95%. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kriis-tabas-valusalt-veel-uhe-ameti-pidajaid-tellimuste-arv-on-kukkunud-kivina?id=89234157
Andke see sõnum edasi ka oma lähedastele, kui nad plaanivad tulla autoga läbi Poola Eestisse.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/valisministeerium-eesti-kodanikud-kes-on-saksa-poola-piiril-teel-eestisse-andke-endast-teada?id=89234997
Omniva palub kodukontorist töötavatel ettevõtetel suunata kullersaadetised pakiautomaatidesse. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/omniva-kasutage-kullerteenuse-asemel-pakiautomaate?id=89235117
Saksamaa sulgeb piirid osaliseltAlates 16. märtsist sulgeb Saksamaa koroonaviiruse pandeemia leviku tõkestamiseks oma maismaapiirid Austria, Prantsusmaa ja Šveitsiga, vahendab uudistekanal BBC News Saksa ajakirjandust.Osaline Saksamaa piiride sulgemine hakkab kehtima esmaspäeva hommikul kella 8-st. Kaubavedu Saksamaa ja naaberriikide vahel ei peatata ning ka üle piiri käivatel nn pendeltöötajatel on jätkuvalt võimalik piiri ületada.Ametlikult ei ole valitsus sellistest piirangutest veel teada andnud.
Töötukassa bürood jäävad homsest suletuksEesti Töötukassa peatab 16. märtsist 2020 seoses Eestis väljakuulutatud eriolukorraga vähemalt kaheks nädalaks oma büroodes kohapeal klientide nõustamise ja teenindamise. Töö liigub eelkõige e-kanalitesse ja klientidega suheldakse ka telefoni teel. Kõik töötukassa töötajad on tööl ja valmis kliente aitama ja telefoni ning kirja teel küsimustele vastama.Töötukassa palub inimestel võimalusel kasutada e-kanaleid, kus saab end töötuks registreerida, hüvitist taotleda, tööpakkumisi sisestada ja kandideerida. Avaldusi võetakse vastu ka e-posti (digitaalselt allkirjastatult), tavaposti või telefoni teel. Kui inimene vajab abi mõne toimingu juures, siis juhendatakse teda kirja või telefoni teel. Toetuste ja hüvitiste määramine ja maksmine jätkub tavapärases korras. Töövõime hindamisi viiakse läbi telefoni teel ja e-töötukassas ning võimalik on saata vajalik avaldus ka posti teel.Kliente nõustatakse telefoni teel, e-kanalites (Skype, e-töötukassa, e-kiri) või posti teel. Nende klientidega, kellega oli lähiajaks kokkulepitud kohtumine, võetakse ühendust. Vähemalt märtsi lõpuni on peatatud ka klientide osalemine mitmetel teenustel, näiteks koolitustel.Kõik töötukassa infokanalid töötavad tavapäraselt, peatatakse klientide teenindamine büroodes.
Eesti riiklik turismiinfokanal Visit Estonia: "Külastage Eestit hiljem. Jääge koju."https://twitter.com/visitestonia/status/1238885142237773838
Eriolukorra juht, peaminister Jüri Ratas andis reede õhtul kohalikele omavalitsustele korralduse esimesel võimalusel töötada välja ja pakkuda lahendused, kuidas tagatakse lasteaiaealiste laste hoid juhul, kui nende vanemad peavad olema tööl. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-valmistub-lasteaedade-sulgemiseks-omavalitsused-peavad-imekiiresti-valja-motlema-kuidas-laste-hoid-tagada?id=89234935
Tuhanded inimesed läksid Inglimaal jooksmaSuurbritannias on hoolimata murest koroonaviiruse pandeemia pärast otsustanud täna tuhanded jooksjad osa võtta iga-aastasest Inglismaal Bathi linnas toimuvast poolmaratonist.Korraldajad said üleskutseid ürituse edasilükkamiseks või tühistamiseks, sh parlamendiliikmelt, kuid otsustasid, et üritus peab siiski plaanipäraselt toimuma.Jooksust võttis osa kokku 6200 inimest, mida on umbes poole vähem kui tavapäraselt. Korraldajad ütlesid, et nad olid oma otsuse „hoolikalt läbi mõelnud, mured ära kuulanud ja nõu pidanud“, jõudes järeldusele, et suurt ohtu see ei kujuta.Mujal Euroopas on ametivõimud käskinud rahvakogunemisi vältida.
https://epl.delfi.ee/arvamus/direktor-lasteaedade-lahtijatmisest-miks-peetakse-meid-jalle-teisejargulisteks?id=89233291
Kohtud jätkavad töödSeoses COVID-19 kiire leviku ja Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorraga annavad kohtud teada, et 16. märtsile planeeritud istungid toimuvad, kui ei ole teada antud teisiti. Eriolukord ei anna alust õigusemõistmist peatada ega jätta kohtusse ilmumata sellest teavitamata.Kui menetlusosalised on haiged või neil on kahtlus, et nad on viirusekandjaga kokku puutunud, tuleb sellest kohtule koheselt teada anda. Kohtutes võidakse inimestelt küsida nende tervisliku seisundi ja äsjase reisimise kohta. Kui kohtusse kutsutu hinnangul võib istungile ilmumine tema tervist ohustada, peab ta sellest samuti kohut koheselt teavitama ning oma hinnangut põhjendama.Edaspidi vaatab kohus kõik üksikjuhtumid üle ning otsustab, kas pidada istung kohtusaalis, minna üle kirjalikule menetlusele või kasutada istungi pidamiseks digitaalseid lahendusi.Homme annab Kohtute Haldamise Nõukoda oma täpsemad juhised lähiaja kohtupidamise kohta, millest teavitame operatiivselt ka avalikkust.Alates homsest on kõigi Eesti kohtumajade kantseleid avatud tööpäevadel vahemikus kell 9-13. Kohtute infotelefonid töötavad tavaajal, ning need on leitavad kohus.ee lehelt.Kohtud paluvad, et inimesed esitaksid kohtule dokumente eelistatult elektrooniliselt, e-posti teel või jätaksid need kohtumaja postkasti, vältides kantseleisse kohaletulekut. Kohus vaatab esitatud dokumendid läbi ja võtab vajadusel inimesega ise ühendust. Samuti saab paluda ka dokumendi väljastamist elektroonselt või posti teel.
"Tallinna Keskraamatukogus on sulgemise aeg: inimesed järjekorras paanika-laenutamas. Enam kui pool Dostojevski raamatutest on juba kadunud, nii et ma ei saa erinevate tõlgete vahel valida, vaid pean võtma selle, mis on järele jäänud." https://twitter.com/KadriLiik/status/1238843976620400645
Ootel on mitmed inimesed, kes tegid testi juba kolm päeva tagasi. Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles Saarte Häälele, et ka temani on jõudnud mitmeid sellekohaseid päringuid ja need on edasi saadetud kõikvõimalikele tasanditele, et probleem lahenduse saaks. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saarlased-teadmatuses-mitu-paeva-tagasi-tehtud-testide-tulemused-pole-seni-teada?id=89234743
USA lennujaamades seisavad koos järjekorras tuhanded inimesedAmeerika Ühendriikides on avatud vaid 13 lennujaama, mis teenindavad reisikeelu alla läinud Euroopast tagasi kodumaale saabuvaid inimesi ning ametnikud on hädas, sest ei tule toime ootamatult suurte rahvamassidega. New Yorgi John F, Kennedy nimelises lennujaamas ja Chicago O'Hare'i lennujaamas võis seoses täiendavate tervisekontrollidega näha pikki järjekordi kulgemas mööda koridore ja eskalaatoreid. Vaatepilt oli samasugune ka  Dallase Fort Worthi lennujaamas, kus reisijatel tuli oodata tunde ja paljud otsustasid kurnatusest põrandale istuda.Järjekordades seisnud inimesed avaldasid sotsiaalmeedias muret, et nad peavad koroonaviiruse puhangu ajal teistele nii lähedal seisma - olukord, mida tuleks terviseekspertide sõnul kindlasti vältida.https://twitter.com/JasonWhitely/status/1238986444615618561
https://twitter.com/medtootajad/status/1238845151260352520
Olulistest piirangutest Eesti lähiriikides ja populaarsetes sihtkohtades:* Lätis suletakse alates 17. märtsist kl 00:00 rahvusvaheline reisijate liiklus lennujaamades ja sadamates ning rahvusvaheline bussi- ja rongiliiklus. Samuti peatatakse liiklemine riigipiiridel, va erandjuhtudel. Erandiks on Läti Vabariigi kodanikud ja Läti elamisloaga inimesed, kel on õigus tagasi pöörduda Lätti. Läti testib kõiki, kes naasevad nakkusohtlikest riikidest ja kel on avaldunud sümptomid.* Leedus rakenduvad karantiini tõttu piirangud piiriületusele isikutele, kes saabuvad õhu, raudtee või maismaatranspordiga Leetu, välja arvatud need Leedu kodanikud ja isikud, kellel on Leedu elamisluba.* Transiiti lubatakse kuni 19. märtsi südaööni, piiratakse ka riigisisest transporti. Kaupade liikumisele takistusi ei tehta. Eile lõunal teatas Leedu, et sulgeb piirid välismaalastele, välja arvatud elamisloaga. Leedu taaskehtestab piirikontrolli ELi sisepiiridel ehk Poola ja Lätiga kümneks päevaks, kaalutakse sisenemiskeelu kehtestamist välismaalastele. Riigist lahkumiseks välismaalastele piiranguid ei tehta.* Poolaga on avatud vaid läbipääs Kalvarija – Budzisko. Kõigi reisijate suhtes, kes saabuvad Leetu lennukiga, viiakse läbi registreerimine ja tervisekontroll. Kõik reisijad, kes saabuvad mööda maismaad ja meritsi organiseeritud transpordiga, peavad läbima tervisekontrolli.* Poolas taastati südaööl vastu tänast piirikontroll kõikides piiripunktides ning seejärel välisriigi kodanikud Poola siseneda ei saa. Poola sisenemine ei ole võimalik ka transiidi eesmärgil Eestisse naasvatel kodanikel. Samal hetkel peatatakse rahvusvaheline lennu- ja rongiliiklus. Rahvusvahelisele kaubaveole piiranguid ei ole, piiriületuseks avatud piiripunktide loetelu on kättesaadav veebilehel warsaw.mfa.ee/et/tahelepanu/. Laupäeva südaööl vastu pühapäeva lõpetatakse kõik kommertslennud.* Ukraina valitsus astub samuti ennetavaid samme, et pidurdada viiruse levikut, ööl vastu esmaspäeva piiratakse välismaalaste saabumist riiki. Ukrainasse siseneda ja väljuda saab alates 17.03 vaid 107 maismaa piiripunkti kaudu. Ukraina peatas ööl vastu pühapäeva reisirongiliikluse Poolaga ja alates 17.03 südaööst katkestab Ukraina õhureisid.* Türgi on peatanud lennuliikluse järgmiste riikidega: Aserbaidžaan, Austria, Belgia, Hiina, Hispaania, Holland, Iisrael, Iraak, Iraan, Itaalia, Korea Vabariik, Mongoolia, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Saudi-Araabia, Taani. Lennuühendus teiste Euroopa riikidega, sealhulgas Eestiga veel toimub, kuid arvestama peab sellega, et ühendus võib katkeda väga lühikese etteteatamisega. Näiteks on praeguse seisuga mitmed Türgi ja Eesti vahele jäävad riigid juba keelanud riiki sisenemise riigis mitteelavatele välismaalastele – Läti katkestab 17. märtsil reisijate liikluse läbi Riia lennujaama ja ka Poola lennukompanii LOT peatas alates 15. märtsist kõik rahvusvahelised lennud.
"Kui küsida, kas tulevad mingid drakoonilised karistusmehhanismid ja jälitusmehhanismid, siis ma ütlen nii, et riik vastavalt vajadusele end kehtestab. Õiguslikud võimalused ka inimeste survestamiseks on olemas," rõhutas Reinsalu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kuidas-on-tagatud-et-karantiinis-isikud-linna-peal-ei-uitaks-reinsalu-oiguslikud-voimalused-inimeste-survestamiseks-on-olemas?id=89234487&fbclid=IwAR3YqbapuQL8G-tfxTh17Ugr4Vwx5cGHYiib9zHzTmdfm9bepw7wGekBmSM
Hiina saadab pealinna saabujad karantiinikeskustesseHiina võimud rakendavad taas kõige rangemaid meetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, hakates alates homsest pealinna Pekingisse saabuvaid rahvusvahelisi reisijad 14 päevaks karantiinikeskustesse majutama. Asümptomaatilised reisijad, kes jõuavad pealinna välismaalt, saadetakse keskustesse oma kulul, teatas Pekingi ametnik pressikonverentsil. Mõnel erandlikul juhul lubatakse saabuvatel reisijatel kodus karantiinis olla. Juhtumeid välismaalaste seas olid reedel Hiinas esmakordselt enam kui kohalikke nakatunuid.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/tele2-sulgeb-koik-esindused-ule-eesti?id=89234489
Võimalused Saaremaal abi saada on loodud, teatab Kuressaare Haigla.   https://www.facebook.com/saarehaigla/videos/761947734332321/
Viimsi vald teatab, et viimase seisuga on seal nakatunuid tuvastatud vähemalt 6. https://www.facebook.com/ViimsiVald/posts/2730828093652078
Hispaania teatas uute juhtumite suurest hüppestÖöpäeva jooksul on Hispaanias tuvastatud 2000 uut viirusejuhtumit ja rohkem kui 100 surma. Juhtumite arv riigis on tõusnud 7753-ni, mida on 35% rohkem kui eelmisel päeval (5753).Tänaseks on surnud 288 inimest - seda on enam kui kaks korda rohkem kui laupäeval. Viimase seisuga on intensiivravis 382 inimest, 517 inimest on aga paranenud. Juhtumeid on enim esinenud Madridis: 3544.Riik on palunud kõigil elanikel püsida kodus ja lahkuda sealt vaid hädajuhtumil.
Tallinna sadama D-terminalis Eesti piiril käib vilgas kontroll.   https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=257279
Välisministeerium soovitab reisil olijatel suhelda tagasitulekuks reisi- või lennufirmadegaSeoses võimalike uute reisipiirangute kehtestamisega või transpordiühenduste katkemisega palub välisministeerium kõikidel reisil viibivatel eestlastel naasta kiiremas korras koju, konsulteerides reisi- või lennufirmadega. Samuti ei soovita välisministeerium Eesti kodanikel minna ühelegi välisreisile.„Meie prioriteet on eestlaste turvalisus üle maailma. Eestlastele, kes parasjagu reisivad, on mul üks selge sõnum: riigipiirid on Eesti kodanikele alati avatud, ka pärast 17. märtsi, aga reisipiirangute ja transpordiühenduste tõttu ei pruugi varsti tehniliselt olla võimalik siia hõlpsasti saada. Konsulteerige viivitamata oma reisi- või lennufirmaga ja leidke esimesel võimalusel parim võimalik marsruut tagasi pöördumiseks,“ rõhutas välisminister Urmas Reinsalu.Juba lähipäevadel võib Eestisse jõudmine kujuneda äärmiselt keeruliseks transpordiühenduste katkemise ja riigipiiride sulgemiste tõttu.Välisministeerium on pöördunud Poola ametivõimude poole, et tagada võimalused tagasipöördumiseks maismaa transpordivahendeid kasutades. „Oleme teinud pöördumised ametlike kanalite kaudu ja vajadusel teeme koostööd teiste riikidega,“ rõhutas välisminister Reinsalu.Soovitus esimesel võimalusel tagasi tulla ei kehti Eesti kodanikele, kes elavad alaliselt välismaal – juhul kui elate välismaal, soovitame järgida kohalike võimude juhiseid.Reisitõrgete ja kindlustusega seotud tarbijaõiguste küsimustes palume helistada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti infoliinile +372 620 1707.
Majanduskeskkonna elavdamiseks kaalutakse mitmeid lahendusiRiigikogu rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka (Kokk) sõnul on tänases situatsioonis oluline lisaks rahva tervise hoidmisele ka majanduse elavdamine läbi erinevate meetmete. See aitab ennetada võimalikku tekkivat kahju meie ettevõtluskeskkonnale.Laual on mitmeid võimalikke lahendusi:„Koduses majapidamises ja ettevõtluses on üks suuremaid kulusid elekter, soojamajandus ning kulu transpordile. Seega peaksime üle vaatama gaasi-, elektri- ja kütuseaktsiisid ja kaaluma nende kiireloomulist langetamist. Selleks, et säästa Eesti inimesi ja ettevõtjaid koondamisest tuleb kaaluda vajaduse korral riigipoolset pikaajalist laenude refinantseerimist ning maksupuhkust. Riiklike maksude edasi lükkamine või nende ajatamine pikema perioodi peale aitavad kulusid tekkinud ootamatus olukorras märkimisväärselt kokku hoida,“ ütles Kokk.„Sellele lisaks on arutelu all Töötukassa reservide kasutamise võimalused ning toetusmeetmed nendele ettevõtetele, keda viirusepuhang ja eriolukorra väljakuulutamine on enim mõjutanud nagu näiteks turismi- ja transpordisektor. Ühtlasi tuleb üle vaadata järgmiste aastate riigipoolsed investeeringud ja plaanitavad projektid. Kui meil õnnestub need liigutada ettepoole ja suurt osa neist alustada juba käesoleval aastal annab see teatud sektoritele täiendavad vahendid kriisiolukorras toimetulekuks,“ ütles ta.„Eelpool mainitud meetmete rakendamisega hoiame Eesti majanduse usaldusväärsena ja reageerimisvõimelisena. Samuti aitavad need Eesti inimestel säilitada keerulistel aegadel senise elatustaseme. Riik peab olema praeguses olukorras paindlik ja vajadusel kaaluma ka täiendavaid meetmeid,“ lisas Kokk.
https://epl.delfi.ee/arvamus/siim-kallas-eestis-pole-kaost-riik-toimib-piiratud-moel-aga-toimib-see-on-kriisi-puhul-ulioluline?id=89234355
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/doktor-margus-punab-koige-olulisem-on-sotsiaalse-suhtluse-piiramine?id=89234155
ISIS hoiab Euroopast eemaleIslamiriik (ISIS) on koroonaviiruse pandeemia tõttu kasutusele võtnud ohutuse põhimõtte ja soovitab oma liikmetel Euroopasse hetkel mitte reisida, vahendab uudistekanal Politico.Terrorirühmituse propagandaväljaandes al-Naba, kus tavaliselt kutsutakse järgijaid üles korraldama rünnakuid läänes, sh Euroopas, teatab nüüd, et "epideemiamaast tuleks eemale hoida".ISIS-e liikmetel soovitatakse "usaldada Allahit ja otsida temalt haiguste eest varjupaika", aga ka "katta kinni suu, kui haigutate või aevastate", ning pesta   sageli käsi.
Austria keelab enam kui viie inimesega koosviibimisedAustria karmistas pühapäeval veelgi avaliku elu piiranguid, keelates enam kui viie inimesega avalikud koosviibimised, sulgedes teisipäevast restoranid ja kutsudes kõiki inimesi üles end isoleerima, peatamaks laienevat koroonaviiruse levikut."Kutsun kõiki austerlasi end isoleerima," ütles liidukantsler Sebastian Kurz oma Twitteri kontol. "Me teame, et need on suured piirangud, kuid need on vajalikud austerlaste tervise kaitsmiseks ja Covid-19 väljasuretamiseks."Kurz ütles, et inimesed peaksid kodust lahkuma ainult selleks, et minna tööle, täiendada toiduvarusid või teha muid hädavajalikke asjatoimetusi teha või  aidata teisi inimesi. Võimud hakkavad keelu jõustama juba täna ning sulgema mänguväljakuid, spordirajatisi ja muid avalikke kohti, teatas liidukantsler.Austria keelab riiki siseneda Ühendkuningriigist, Hollandist, Venemaalt ja Ukrainast pärit reisijatel, laiendades juba Itaalia ja Šveitsi suhtes kehtivaid reisipiiranguid.Meetmed lähevad kaugemale sellest, millest valitsus teatas reedel, sest viimase ööpäeva jooksul tõusis kinnitatud juhtumite arv 800-ni, mida oli pea 200 võrra rohkem kui päev varem. Austria parlament tuleb Viinis lähitundidel kokku, et kinnitada viiruse leviku tõkestamiseks vajalikud seadused, sealhulgas 4 miljardi euro suurune  abipakett.
https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/maailma-terviseorganisatsiooni-nouanded-kuidas-aidata-lastel-koroonaviiruse-puhangu-ajal-stressiga-toime-tulla?id=89228435
https://twitter.com/SandraS2rav/status/1239141637634363393
https://twitter.com/mattiasnaan/status/1239149421411086342
"Me peame õppima selle viirusega elama nii, et tema tehtud kahju meile võimalikult väike oleks. Lõpptulemus sõltub suures osas sellest kui hästi me oskame koroonaviiruse eemale hoida vanematest populatsioonides: ennekõike 70 aastat ja vanemad. Ehk teisisõnu, kuidas me saame noored, kes on potentsiaalsed viiruse kandjad, vanematest inimestest eemale hoida." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/viroloog-irja-lutsar-annab-pohjaliku-ulevaate-praegusest-seisust-jargmise-neli-kuni-kuus-nadalat-saavad-vaga-rasked-olema?id=89233907
Worldometersi andmeist selgub, et Eesti tõuseb oma 135 koroonaviirusesse nakatunuga kõige raskemalt mõjutatud riikide esikümnesse. Vastav suhtarv – haigusjuhtu miljoni elaniku kohta - on Eesti puhul 101,8. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eesti-on-koroonaviiruse-leviku-poolest-uks-maailma-tippriike?id=89233783
Viru rabas ja Pirita jõe orus on tänasel päikeselisel päeval rahvast murdu.   https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=257275
240 tuvastatud nakatunut SoomesÖöpäevaga tuvastati Soomes vähemalt 30 uut koroonaviirusesse nakatunut, neist 22 Helsingi ja Uudenmaa tervishoiupiirkonnas, mis kasvatas Covid-19 juhtumite koguarvu riigis 240-ni.Helsingi ja Uudenmaa tervishoiupiirkonna (HUS) nakkushaiguste juht Asko Järvinen ütles Yle-le, et nakatunute arvu jälgimine pole enam mõistlik, sest kõiki neid, kellel on sümptomeid, ei saa enam testida."Testimisstrateegia on muutunud. Nüüd on testimise all palju murettekitavaid tervishoiutöötajaid," ütles Järvinen. "Näiteks võib juhtuda, et reisidelt naasjaid ei saa testidele viia, rääkimata kõigist gripisümptomeid põdevatest haigetest."
Laevad jätkavad opereerimist tagamaks eestlastele koju tagasi saamise võimalus läbi Soome ning tagamaks naaberriikides elavate inimeste koju suundumine läbi Eesti transiidikoridori. Laevaliikluse jätkamine aitab tagada ka piisavas mahus kaubaveo võimekuse Eesti ja Soome vahel. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tallinki-laevad-jatkavad-eesti-ja-soome-vahel-soitmist?id=89233939
https://epl.delfi.ee/arvamus/koroonakogemus-daria-kostenko-iisraelis-laks-haigete-jalgimiseks-kaiku-terrorismivastane-tehnoloogia?id=89232379
Kui palju inimesi Euroopas nakatub? Euroopa riikide valitsused on andnud erinevaid hinnanguid selle kohta, kui palju inimesi nende riikides nende arvates viirusesse nakatub. Ka Terviseamet tõdes täna, et viiruse levik hakkab Eestis olema laiaulatuslik ja see on vältimatu. Pühapäeval ütles Prantsuse haridusminister Jean-Michel Blanquer, et umbes pooled Prantsuse elanikest nakatuvad. "Algusest peale ei ole strateegia olnud viiruse leviku takistamine - me teame, et see levib tõenäoliselt enam kui pooltele meist -, kuid me peame jälgima, et see leviks nii pika aja jooksul kui võimalik," ütles ta. Saksamaal hoiatas liidukantsler Angela Merkel selle nädala alguses, et 60% kuni 70% riigi elanikkonnast - see tähendab umbes 58 miljonit inimest - võib viirusesse nakatuda. Suurbritannia valitsus on varem öelnud, et halvimal juhul võib epideemia kõrghetkel kuni viiendik töötajatest haiged olla ja kokku võib nakatuda kuni 80% brittidest.
Kasahstan paneb piirid kinniKasahstan, kus on tuvastatud kaheksa koroonaviirusesse nakatunut, otsustas täna hommikul välja kuulutada eriolukorra, mis keelab peaaegu kõik reisid riiki ja riigist välja.President Kassym-Jomart Tokajev on avaldanud määruse, millega piiratakse riiki sisenemist ja riigist lahkumist, välja arvatud diplomaatidele ja valitsuse poolt eriloa saanud inimestele.Samuti piiratakse dekreediga suurte jaekaubandusettevõtete tööd ning tehakse piirkondlikele ametnikele ülesandeks tugevdada võtmetähtsusega hoonete ja rajatiste turvalisust.Meetmeid kavatsetakse kohaldada kuni 15. aprillini.
https://twitter.com/PRB_Raimond/status/1239145288591462402
https://twitter.com/viljararakas/status/1239120254187589633
Teated karantiinis Saaremaalt, kus kogunes valla kriisikomisjon. Homsest, 15. märtsist võtab seal kriisijuhtimise üle Päästeamet ning kriisistaap seatakse üles Päästeameti Kuressaare ruumides. Vallavalitsus tõdeb, et maskidest on saarel suur puudus, mistõttu julgustatakse inimesi kodus ise marlimaske õmblema. Kaitsevägi eraldas täna ametkondliku abi korras Saaremaa vallale ka 10 000 maski ning need on oluline leevendus Kuressaare Haigla SA-le ja väärtuslik ressurss teistele teenindussektori töötajatele. Ühtlasi teatab vallavalitsus, et juba täna saabuvad Saaremaale Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise välihaigla telgid, kus seatakse üles mobiilsed laborid proovide võtmiseks. https://www.facebook.com/saaremaavald/photos/a.718653098312472/1521421491368958/?type=3&theater
Just nüüd on aeg eelistada eestimaist! https://maaleht.delfi.ee/uudised/kuidas-paasta-tookohti-10-lihtsat-nouannet?id=89233421
Toyota noor ralliäss Kalle Rovanperä kiitis Rahvusvahelise Autospordiliidu (FIA) otsust Mehhiko ralli koroonaviiruse pandeemia tõttu poole pealt lõpetada. Otsus tehti selleks, et meeskonnad saaksid võimalikult kiiresti, veel enne piiride sulgemist Euroopasse naasta. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kalle-rovanpera-mehhiko-rallist-olime-vist-ainsad-maailmas-kes-veel-sporti-tegid?id=89233533
"Infoks inimestele, kes püüavad hädaabis löögile pääseda, ent proovile ei lasta. Niisugune on hetkel olukord," tõdeb Kuresaare Haigla, jagades Terviseameti otsust laialdane testimine lõpetada. "Seega veel kord rõhutame - kellel pole otsest kiiret ja tõsist terviseprobleemi, püüame lasta kiirabil sel raskel ajal tegutseda abi vajavate inimestega. Aga loomulikult, kui olukord süveneb, andke endast uuesti märku!" https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/708640436339525
https://twitter.com/harrystoteles/status/1239133396774932481
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/viljar-arakas-teisipaevast-sulgeme-hotel-palacei-kui-inimeste-sissetulek-langeb-kivina-oleks-maksepuhkusest-suur-abi?id=89233169
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/uleskutse-hea-lugeja-anna-teada-kuidas-sinu-tooandja-on-kriisile-reageerinud?id=89233325
Tervisesüsteemi arendamise nõunik Vaiknemets Eesti Ekspressi loost, et Terviseamet pole suutnud vastata jaanuarist saadik erinevate ettevõtete ja asutuste päringutele: alati saab paremini, aga nagu te teate, siis muutused on juba tundide, mitte päevade lõikes. Kas Terviseamet on riski alahinnanud? Ma ei usu, et me oleme alahinnanud seda. Meetmed, mis me oleme võtnud, on kooskõlas selle taktikaga, mis meil Terviseametis on, aga ka teiste riikide praktikatega. Milline on haiglaravil viibivate patsientide seisund? Terviseametile teadaolevalt ei ole need kaks patisenti intensiivravis, vaid isolatsioonis ja nende seisund on rahuldav.
Tervisesüsteemi arendamise nõunik Vaiknemets: me saame ikka soovitada seda, et vältida rahvarohkeid kohti, kus tekib see lähikontakt teiste inimestega võib tekkida. Viiruse levik meie riigis hakkab olema laiaulatuslik ja see on vältimatu. Et viiruse levikut pehmendada ja tõkestada, oleme öelnud, et vältige rahvarohkeid kohti ja kontakte.
Tervisesüsteemi arendamise nõunik: igasugune välimaalt tulnu peaks vähendama oma kontakte.
Tervisesüsteemi arendamise nõunik Vaiknemets: testimine käib sellele võimsusele, mis meil hetkel on. Ja loomulikult me saadame sinna, näiteks Saaremaale, kus see vajadus on, vajadusel rohkem ressurssi.
Tervisesüsteemi arendamise nõunik Vaiknemets: arvestades viiruse kohapealset levikut, tuleb neid juhtumeid igatahes juurde ja me peame mõtlema, kes on kõige riskantsem rühm: see on 60-aastased ja üle selle ning neile me oleme kommunikeerinud ja kommunikeerime, et nad vähendaks oma kokkupuuteid teiste inimestega ja viibimist rahvarohketes kohtades, ning ka kui on vaja külastada vanavanemaid, siis pigem lükata see edasi ja rääkida näiteks telefoni teel. Miks me ei testi kõiki? Sest nii nagu meil ja ka teistel riikidel on piirid, milles üle minna ei saa, sest meil on ka teised haiged, kes vajavad ravi.
Tervisesüsteemi arendamise nõunik Vaiknemets: nagu muude viiruste puhul ei testi me kõiki sümptomitega inimesi. Testimisvõimekus on väga hea, seda saab teha nii Tartu Ülikooli Kliinikumis, Synlabis, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Ida-Viru Keskhaiglas ja Pärnu Haiglas laborites. Testimises on tekkinud ka ootejärjekord ja see on kuskil sadades. Jooskvalt tehakse ja jooksvalt tuleb ka juurde. Kiirabid töötavad hetkel suure võimsusega. Tallinna kiirabil on väljas näiteks kolm brigaadi, kes tegelevad ainult testimisega.
Terviseametist, sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise nõunik Ragnar Vaiknemets: arvestades viiruse kasvavat levikut, ei ole kergemate sümptomitega patsientide testimine enam otstarbekaks. Eesti tervishoiusüsteem on üle viidud teisele valmisoleku tasemele, mille kohaselt saavad raviasutused plaanilise ravi edasi lükata ja keskenduda raskes seisundis patsientidele, sama on ka kiirabiga, kes keskendub rasketele juhtumitele.
Tervisesüsteemi arendamise nõunik Vaiknemets: haiglaravil on meile teadaolevalt hetkel kaks inimest. Tuvastatud haigete statistika (vanus, varasem haiguslugu jne) on hetkel väljatöötamisel ja konkreetseid numbreid me hetkel öelda ei oska. Aga väljajoonistunud statistika näitab, et eakad on riskirühm.
Kohe algab Terviseameti pressikonverents.
https://sport.delfi.ee/news/korvpall/vtbliiga/bc-kalevcramoga-kohtunud-venema-tippklubi-pani-end-karantiini?id=89232975
https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/kodumaise-suurima-munatoostuse-juht-ostupaanikaks-pole-pohjust-toitu-jagub?id=89232977
https://twitter.com/anettzz/status/1239118004706820098
Ööpäeva jooksul saadi vastus 128 proovile ja nakatunute arv kasvas sellega 26 võrra 135-ni.
https://epl.delfi.ee/kultuur/rahvusraamatukogu-e-laenutus-ja-raamatukapp-tootavad-edasi?id=89232785
Tuvastatud on 135 koroonaviirusesse nakatunut, üks patsient haiglaravilTänahommikuse seisuga on Eestis koroonaviirusesse nakatunud 135 inimest. Positiivsetest proovidest on 62 võetud Harjumaal, 37 Saaremaal, 13 Pärnumaal, 9 Võrumaal, 6 Tartumaal ja 8 Virumaal. Alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 971 COVID-19 testi.Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla laborites.Arvestades viiruse kasvavat levikut, ei ole kergemate viirushaiguse tunnustega patsientide testimine enam otstarbekas, tervishoiuteenuse ressursside säästmiseks ja elutähtsate teenuste tagamiseks keskendutakse riskirühmadele, tervishoiutöötajatele ja teistele elutähtsaid teenuseid osutavatele inimestele.Eesti tervishoiusüsteem on epideemiaga toimetulekuks sotsiaalministri korraldusega üle viidud teisele valmisolekutasemele, mille kohaselt saavad tervishoiuasutused võimaluse plaaniline ravitegevus edasi lükata ja keskenduda raskelt haigestunud inimeste ravimisele. Ka kiirabi keskendub oma töös eelkõige raskete haigustunnustega inimeste teenindamisele. Sarnasele töörütmile läks paari päeva eest üle ka Ühendkuningriigi tervishoiusüsteem.Tervisamet ei pea enam otstarbekaks jagada riike koroonaviiruse leviku mõttes riskipiirkondadeks, sest viirus on levinud igasse Euroopa Liidu liikmesriiki. Praeguseks on kõrge risk nakatumiseks igal pool rahvarohketes kohtades, seetõttu soovitame reisimist ja rahvarohketes kohtades viibimist vältida.Praeguses etapis on Eesti peamine fookus vältida viiruse levikut riskirühmade seas (eakad ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed). Jätkuvalt on oluline elanikkonna terviseteadlikkuse tõstmine.Terviseameti riskihinnangu seisukohalt on haiguse kohapealse laialdase leviku tõenäosus keskmine. Terviseamet lähtub oma riskihinnangus WHO ja ECDC andmetest, riskihinnangutest ja -analüüsidest ning prognoosist.Välismaalt saabunutel ja nakatunuga kontaktis olnud isikutel tuleb 14 päeva jooksul püsida kodus, vältida kontakte teiste inimestega ja jälgida oma tervist. Haigussümptomite (palavik, köha, nohu) leevendamiseks soovitame sümptomaatilist ravi käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helistada 112.Sümptomite avaldumisel ei ole õige minna perearsti vastuvõtule ega haigla erakorralise meditsiini osakonda. Haigustunnused on sarnased paljude viirushaiguste puhul ning haigena ringi liikudes võime nakatada teisi.Koroonaviiruse riigisisese leviku tingimustes on väga suur võimalus tervishoiuasutuse järjekorras viirusesse nakatuda ka sellisel inimesel, kellel viirust varem ei olnud.- Terviseamet koostöös kiirabi ja haiglatega omab olukorra ülevaadet ning on kursis patsientide seisundiga.- Praegu on kõik koroonaviiruse patsiendid (peale ühe) kodusel ravil.- Koroonaviiruse leviku trend maailmas on vähenemas (nt Hiina langustrendis ja Lõuna-Korea stabiliseerumas).- Arvestades viiruse kohapealset levikut lisandub Eestis kindlasti veel haigestunuid.- Kõige ohustatum rühm on üle 60-aastased inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel tegema kaugtööd. Kõigil enam kui 60-aastastel inimestel soovitame vältida rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida igal juhul kokkupuuteid haigustunnustega inimestega ning vähendada lävimist lastega, kelle puhul avalduvad koroonaviiruse tunnused reeglina kergelt, kuid viiruse levitamisel on nad ohuks eelkõige eakatele sugulastele.- 80% koroonaviirusesse nakatunutest põeb haiguse läbi kergelt, 10-15 protsenti võivad vajada intensiivravi ning 2 protsenti juhtudest võib lõppeda surmaga (riskirühmad: eakad, nõrgenenud vastupanuvõime ja krooniliste haigustega inimesed).- Oluline on jätkuvalt järgida hoolikalt hügieenireegleid (kätepesu, kaitstud köhimine, aevastamine ja nuuskamine, lähikontakti/kätlemise/kallistamise vältimine), vältida reisimist ja haiguse korral püsida kodus.Terviseamet tänab kõiki asutusi, kohalikke omavalitsusi ja ettevõtteid, kes on omalt poolt erinevate meetmete rakendamisega kaasa aitamas viiruse leviku piiramisele.Valitsus teatas laupäeva õhtul, et Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu saartele on lubatud reisida üksnes saartel alalist elukohta omavatel inimestel. Teised inimesed piirkonda minna ei tohi. Seal praegu viibijad saavad koju pöörduda. Piirang ei kohandu kaubaveole ja elutähtsate teenuste osutamisele. Ühtlasi anti korraldus sulgeda spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid, saunad, spad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad üle Eesti, sh hotellides ja majutusasutustes.Terviseameti staap töötab alates 28. jaanuarist, veebruari keskelt hakkas staap tööle igapäevaselt k 9-21. Ametkondlikuks kasutamiseks on terviseametil 24/7 staabivalve ja epidemioloogiline konsultatsioon. Terviseamet monitoorib igapäevaselt olukorda maailmas ja võrdleb seda Eestiga, jälgib iga päev iga nakatanu tervislikku seisundit neile helistades ning nõustab patsiente ja nende lähedasi. Tulenevalt siseriikliku leviku tekkimiseks terviseamet praeguseks enam iga nakatunu lähikontaktseid ei jälgi.
https://twitter.com/runnel/status/1239096195395596290
Suurbritannia hakkab vanureid isoleerimaÜhendkuningriik kavatseb lähinädalatel võtta tarvitusele meetme üle 70-aastaste elanike isoleerimiseks pikemaks ajaks, kaitsmaks neid koroonaviiruse eest, ütles sealne tervishoiuminister Matt Hancock.Ta tõdes, et see meede nõuab eakatelt ja haavatavatelt inimestelt väga suurt ohverdust, kuid on mõeldud nende endi kaitseks.Võimud teatasid laupäeval hukkunute arvu  pea kahekordistumisest 21-ni, survestades peaminister Boris Johnsoni valitsust tegema senisest enam epideemiaga võitlemiseks. Viimastel andmetel on elu jätnud üle 60-aastased ja/või varasemate terviseprobleemidega inimesed.Isolatsioonimeede tähendaks, et inimestel palutakse jääda koju ilma, et keegi tuleks neile külla. Toidukaubad ja elutähtsad tarvikud toimetataks kuni olukorra lahenemiseni nende koduuksele.
„Testimine ei ole eesmärk omaette.” Viiruse levik on juba nii laialdane, et [laialdasel testimisel] enam mõtet pole. Kiirabibrigaad tuleks ennast testima kutsuda siiski ainult juhul, kui asi on tõsine, ütles Terviseameti pressijuht Simmo Saar. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/niisama-uudishimu-ja-hirmu-parast-pole-vaja-koroonatesti-teha?id=89232535
"Euroopa Liidu liikmesriigid tegutsevad oma riiklikes seiskamistes ilma nähtava koordineerimiseta. See on EL-i tuleviku jaoks tõsine stressitest. Meie kodanikud peavad nägema ja tundma EL-ilt tõelist abi ja tegutsemist Covid-19 puhanguga tegelemisel," leiab Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson. https://twitter.com/markomihkelson/status/1239103832560369664
Juhul, kui näete liikluses kahtlaselt käituvat juhti, helistage hädaabinumbril 112. https://twitter.com/KristianJaani/status/1239096808367894533
Ekspressi andmetel saabus esimene koroonaviiruse teemaline järelepärimine terviseametisse 31. jaanuaril. Samal päeval tuvastati Itaalias kaks esimest koroonaviiruse juhtu Euroopas. Terviseameti dokumendiregistri kohaselt pole sellele kirjale siiani vastatud, ehkki viimane tähtaeg oli 2. märtsil.https://ekspress.delfi.ee/kuum/67-appihuuet-terviseametile-seoses-koroonakriisiga-moned-ootavad-vastamist-siiani?id=89230355
Tähelepanu lapsevanemad: kuidas eriolukorras koduõppega hakkama saada?Täna kell 12 saab HITSA Youtube’i kanalilt vaadata veebiseminari, kus haridustehnoloogid ja nõustajad jagavad nõuandeid, kuidas saavad lapsevanemad toetada koduõppel olevaid lapsi. Veebiseminaril räägivad spetsialistid, milliseid tehnoloogilisi vahendeid kasutada, millistele ohtudele tähelepanu pöörata ehk kuidas last distantsõppes toetada.“Uues olukorras on kõigil väga palju küsimusi, millele püüamegi vastata,” ütles üks seminaril esinejaid, Pärnu Vanalinna Kooli haridustehnoloog Diana Veskimägi. “Mida teha, kui minu laps ei saa iseseisva õppimisega hakkama? Milliseid suhtluskanaleid kasutada? Kuidas korraldada õppimist, kui lapsel on nutisõltuvus?”• Veebiseminar on jälgitav HITSA Youtube’i kanalilt.• Lapsevanemad saavad saata küsimusi Slido keskkonnas, minna veebilehele www.slido.com, sisestada kood 7989 ja kirjutada oma küsimus või idee• Seminar jääb järelvaadatavaks ning sellele lisatakse esimesel võimalusel ka venekeelsed subtiitrid.“Räägime koduõppe erinevatest külgedest. Kõige tähtsam on praegu koostöö ja mul on olnud suur rõõm näha, kui tihedat koostööd kõik teevad. Õpetajad ja lapsevanemad, riigiasutused ja eraettevõtted. Kõik tahavad aidata. Kõigi jaoks on tähtis, et me sellest katsumusest edukalt läbi tuleksime,” lisas Diana Veskimägi.Veebiseminari korraldavad koostöös Eesti Haridustehnoloogide Liit, Innove Rajaleidja ja HITSA, sellel annavad nõu Rajaleidja spetsialistid Lea Mardik (Pärnu, Viljandi, Rapla piirkonna juht), Kristin Veltri (õppenõustamisteenuste arenduskeskuse eripedagoogika peaspetsialist) ja Natalja Mjalitsina (Innove õppekava- ja metoodika agentuuri juht) ja Eesti Haridustehnoloogide Liidu esindajad, haridustehnoloogid Diana Veskimägi (Pärnu Vanalinna Kool) ning Ele Sööl (Rakvere Reaalgümnaasium).https://www.youtube.com/watch?v=_EmMPzQlljg
Trump andis negatiivse proovi USA president Donald Trump andis sel nädalavahetusel koroonaviiruse proovi pärast seda, kui ta puutus kokku mitme nakatunud inimesega. Tema proov osutus negatiivseks, teatas ööl vastu tänast Valge Maja arst Sean Conley. 73-aastane Trump puutus eelmisel nädalal kokku mitme Brasiilia president Jair Bolsonaro delegatsiooni liikmega, kes külastasid tema Mar-a-Lago residentsi ja kodumaale naastes andsid koroonaviiruse suhtes positiivse proovi. Trump, kes on öelnud, et tunneb end suurepäraselt, ei soovinud proovi anda kuni selle nädalavahetuseni, mil ta avalikkuse survel sellega viimaks nõus oli. Tema arsti Conley sõnul ei ole riigipeal nädal pärast brasiillastega kohtumist mingeid sümptomeid ja ka värske proov näitas, et tal koroonaviirust ei ole, teatas Valge Maja.
Regionaalhaigla piirab plaanilist tegevustSeoses tervishoiu hädaolukorraga piirab Regionaalhaigla plaanilist ravitööd, kuna kõrgema etapi haiglana tuleb meil valmistuda COVID-19 haiguse leviku kasvuga kaasnevaks. Regionaalhaiglal tuleb tagada valmidus võtta vajadusel vastu COVID-19 nakatunud intensiivravi vajavaid patsiente üle Eesti.Terviseameti ettepanekul on sotsiaalminister nimetanud praeguse olukorra tervishoiu hädaolukorraks ning on tõstnud tervishoiu valmisoleku tase 1 tervishoiu valmisoleku tasemele 2. „See tähendab, et haiglad peavad plaanilise ravi kättesaadavust piirama või katkestama selleks, et olla valmis eriolukorrast tingitud muutusteks,“ ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ja lisas: „Plaanilise töö piiramise ettevalmistustega on meie infektsioonikontrolli juhtgrupp tegelenud mitu viimast ööpäeva.“ Peedu sõnul tuleb haiglal eelkõige tagada abi aegkriitilist ravi vajavatele patsientidele, viiruse efektiivne tõkestamine haiglas ning loomulikult meie patsientide ning töötajate ohutus. Alates teisipäevast, 17.03.2020, kuni eriolukorra lõppemiseni, piiratakse Põhja-Eesti Regionaalhaiglas plaanilist tööd statsionaarsetes osakondades, päevakirurgias, päevaravis ning ambulatoorseid vastuvõtte polikliinikutes. Piiramine võib tähendada ka plaanilise vastuvõtu, uuringu, operatsiooni põhjendatud edasilükkamist või vastuvõtu läbiviimist kaugvastuvõtu kaudu. Mõnel eriala võidakse piiranguid rakendada ka juba 16.03.2020.„Patsientidega võtab ühendust raviarst, kes teeb otsuse, kuidas konkreetse patsiendiga edasi toimitakse. Ühendust võetakse telefoni teel vähemalt üks päev enne planeeritud Regionaalhaigla külastust,“ kinnitas Regionaalhaigla ravitöö direktor dr Helis Pokker. Dr Pokkeri sõnul oleme juba patsientidega kontakteerumist alustanud ja seda eelkõige riskirühmades olevate patsientidega nende enda tervise ohutuse tagamiseks. „Meil on hea meel patsientide toetavast ja mõistvast suhtumisest,“ ütles dr Pokker ja kinnitas: „Iga inimese haiguslugu vaatame eraldi ja leiame tema jaoks parima lahenduse“. Iga kuu rohkem kui 10000 patsienti teenindava haigla puhul nõuavad vajalikud ümberkorraldused aega ja paljude töötajate panust.„Kui teiega juhtumisi ei võeta ühendust ja saabub vastuvõtu kuupäev, siis palun ärge tulge haiglasse kohale, vaid kirjutage kas info@regionaalhaigla.ee või helistage telefonil 617 1300,“ rõhutab dr Pokker.Regionaalhaigla tagab jätkuvalt tõsiselt tervist- ja elu ohustavate seisundite planeeritud raviga ning jätkab erakorralist ravitegevust.Patsientide ja tervishoiutöötajate turvalisuse tagamiseks on jätkuvalt keelatud patsientide külastamine vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele.Tuletame meelde, et erakorralise meditsiini osakonda (EMO) ei tohiks pöörduda COVID-19 nakatunu või isik, kellel ilmnevad haigusele iseloomulikud tunnused (köha, nohu, palavik). Kõigepealt tuleb telefoni teel nõu pidada oma perearstiga, helistada perearsti nõuandeliinile 1220 või hädaabinumbril 112. Samuti palume tungivalt kergemate viirushaiguste tunnustega EMO-sse mitte pöörduda.Regionaalhaigla jagab operatiivselt infot oma kodulehel regionaalhaigla.ee ja Facebooki lehel.Hoidke end ja oma lähedasi!
Kui mujal Eestis võib tekkida proovide andmisega raskusi, siis Kuressaare Haigla oma inimesi teadmatusse ei jäta ja on võtnud selge seisukoha: kõik, kes seda tahavad, peavad testida saama. Teadaolevalt on Saaremaalt viidud juba üks koroonapatsient ka Pärnu haiglasse. https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/708595506344018
Hoolimata piirikontrollist, pääseb riiki rahvusvahelist kaubavedu (sh toidu- ja meditsiinikaupade vedu) teostav transport. "Tagame ka vajaliku kauba- ning toorainetranspordi, kui vedajatel puuduvad haiguse sümptomid," ütles peaminister Jüri Ratas ööl vastu tänast. https://twitter.com/lobjakas/status/1239100030956552192
https://epl.delfi.ee/arvamus/ara-keelatud-kontserdid-etendused-ja-voistlused-kes-kannab-kahjud?id=89231891
Hispaania ja Prantsusmaa panevad end lukkuKaks Euroopa Liidu suurimat riiki, Hispaania ja Prantsusmaa, on otsustanud järgida Itaalia eeskuju erakorraliste piirangute väljakuulutamisel koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.Hispaanias keelatakse inimestel kodust lahkuda, välja arvatud hädavajalike tarvikute ja ravimite ostmiseks või tööle minemiseks. 191 surmajuhtumiga Hispaania on Itaalia järel kõige enam kannatanud riik, vahendab uudistekanal BBC News.Valitsus kinnitas ööl vastu tänast, et peaminister Pedro Sánchez'i naine Begoña Gómez andis samuti koroonaviiruse suhtes positiivse proovi. Viimane ütles, et nad mõlemad viibivad peaministri residentuuris Madridis La Moncloa'is ja saavad suurepäraselt hakkama.Ainuüksi reedel tuvastati Hispaanias 1800 uut koroonaviiruse juhtumit. Kõik muuseumid, kultuurikeskused ja spordikohad Hispaanias suletakse. Restoranid ja kohvikud teevad ainult kaasa-tellimusi. Sellised olulised teenused nagu pangad ja tanklad jäävad avatuks. Koolid on kõikjal Hispaanias juba suletud.Prantsusmaal, kus koroonaviirus on nõudnud 91 inimese elu, on kohvikud, restoranid, kinod ja enamik poode suletud. Peaminister Édouard Philippe ütles, et intensiivravis viibivate inimeste arv Prantsusmaal kasvab ja varasemaid üldsusele antud suuniseid eirati. Laupäeval kella 23.00-st jõus olev sulgemine kehtib restoranidele, kohvikutele, kinodele ja ööklubidele, aga ka kõigile teistele nn mitteolulistele ettevõtetele. Philippe ütles, et see ei mõjuta hädavajalikke ettevõtteid, nagu toidupoode, apteeke, panku, tubakakauplusi ja bensiinijaamu.Philippe palus ka inimestel vähendada reisimist, eriti linnade vahel. "Parim viis epideemia aeglustamiseks" on tema sõnul "sotsiaalne distantseerumine". "Ma ütlen seda tõsiselt - me kõik peame nende meetmete rakendamisel üles näitama suuremat distsipliini," lisas peaminister.Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel on Euroopa nüüd pandeemia epitsenter. WHO juht dr Tedros Adhanom Ghebreyesus on kutsunud riike üles elude päästmiseks kasutama agressiivsemaid meetmeid, kogukonna mobiliseerimist ja sotsiaalset distantseerumist.
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/urituste-korraldajad-pakuvad-oma-tehnikat-terviseametile-appi-ja-ootavad-samas-valitsuselt-abi-hetkega-jai-toota-tuhat-inimest?id=89229543
https://lood.delfi.ee/perejakodu/rasedus/itk-sunnitusmaja-ammaemandusjuht-koroonaviirusest-patsient-peab-personaliga-suhtlemisel-olema-absoluutselt-aus?id=89229815
https://maaleht.delfi.ee/uudised/jumalateenistused-toimuvad-uuel-viisil-vaimulikud-omapai-kirikus-vaatajad-netis?id=89231359
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/apollo-group-sulgeb-ajutiselt-koik-oma-arid-nii-raamatupoed-kfc-kui-vapiano?id=89231725
Begoña Gómez, Hispaania peaministri Pedro Sánchezi abikaasa, on andnud positiivse koroonaviiruse proovi.
Äsja pea viietunnise erakorralise istungi lõpetanud valitsus teatas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt Schengeni sise- ja välispiiri ületamise piiramisest ning piirikontrolli taastamisest alates 17. märtsist:- Eestisse pääsevad edaspidi vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, sh nn halli passi omanikud. Samuti need välisriigi kodanikud ning need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis.- Riiki pääseb rahvusvahelist kaubavedu (sh toidu- ja meditsiinikaupade vedu) teostav transport. Lisaks ka elutähtsat teenust osutavad inimesed, näiteks kütusetarnijad.- Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida välismaalased, et jõuda oma koduriiki, juhul kui neil ei ole COVID-19 haigusnähte.- Riigist väljumise keeldu ei kehtestatud.- Riigipiiri ületamise ajutine piirang kehtib kuni selle piirangu muutmiseni ning selle vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järelhttps://www.facebook.com/stenbockimaja/posts/10156622957766386#w=500
Valge Maja teatas, et president Donald Trumpi koroonaviiruse proov osutus negatiivseks. Trump on olnud kontaktis mitme inimesega, kes hiljem osutunud nakatunuks.
President Toomas Hendrik Ilves jagab Washington Posti efektsete visuaalidega analüüsi, mis kordab nii Eesti kui ka kogu maailma teadlaste viimase paari päeva aina valjuhäälsemaid soovitusi: ülekaalukalt parim moodus viiruse leviku ja kahjude piiramiseks on hoida distantsi ja viia miinimumini kontaktid teiste inimestega. See nõue puudutab ka pealtnäha terveid inimesi! Just sarnased korraldused-soovitused on täna õhtul oma elanikele välja jaganud näiteks Hispaania ja Prantsusmaa.https://twitter.com/IlvesToomas/status/1238954380793008128
Rahvusvaheline Autospordiföderatsioon FIA teatas pressikonverentsil infot: tänased kiiruskatsed sõidetakse Mehhiko MM-rallil lõpuni ja siis hakkavad meeskonnad kohvreid pakkima, et Euroopasse tagasi minna. WRC tiimid olid kõik ühehäälselt otsuse poolt. Ott Tänak asub Mehhiko rallil hetkel kolmandal kohal. Jälgi tema käekäiku ralliblogist:https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/otseblogi-ametlik-mehhiko-ralli-tanane-paev-soidetakse-lopuni-puhapaevased-katsed-jaavad-ara?id=89228591
Hispaanias on riik äsja andnud elanikele korralduse püsida kodus nii palju kui võimalik, teatades, koolide, restoranide, baaride sulgemisest. Prantsusmaa teatas, et sulgeb kõik "mitte-hädavajalikud" asutused alates keskööst, sealhulgas restoranid, baarid ja kinod. Peaministri sõnul jäävad ainsateks eranditeks toidupoed, apteegid, pangad, bensiinijaamad ja tubakapoed. Worldometers.info andmetel on Hispaanias ööpäevaga lisandunud 1083, Prantsusmaal 808 kinnitatud haigusjuhtumit.
Kuressaares lõpetasid koroonaproovide võtjad tänaseks töö. Jõudu teile, kallid meedikud, üle Eestimaa!!! https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/708277593042476#w=500
Ralliportaal Dirtfish andmetel sõidetakse Mehhiko rallil tänane võistluspäev lõpuni (Eesti aja järgi öötundidel) ja pannakse koroonaviiruse tõttu rallile punkt. Ametlikku otsust selle kohta oodatakse kell 23.
Haiglad teatavad, et isad ei saa enam olla sünnituste juures. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mehed-ei-saa-eriolukorra-tottu-sunnituse-juures-olla?id=89230711
Leedu peaminister Saulius Skvernelis ütles täna õhtul, et peab Poolaga kõnelusi humanitaarkoridori üle, mis võimaldaks Leedu elanikel naasta 72 tunni jooksul kodumaale. "Ma loodan, et valitsuse istungi ajaks on meil juba olemas ametlik kinnitus nõndanimetatud humanitaarkoridori kohta läbisõiduks Poolast. Kuid see saab olema ajaliselt piiratud, tõenäoliselt käib jutt praegu 72 tunnist," ütles Skvernelis. Ta kutsus kodanikke üles kiirustama, kui neil on soov kodumaale naasta. Ühtlasi lubas peaminister Skvernelis, et ka Leedu seab sisse humanitaarkoridori, mille kaudu lätlastel ja eestlastel on võimalik pärast piiride sulgemist kodumaale jõuda. Leedu valitsus teatas hilisõhtul otsusest kehtestada alates esmaspäevast kogu riigis karantiin, tõkestamaks koroonaviiruse levikut. "Leedu valitsus otsustab .... kuulutada välja karantiini kogu Leedu vabariigis," ütles peaminister valitsuse istungil. Sellega keelatakse Leedusse sisenemine enamikule välismaalastest ja suletakse suurem osa kauplusi, va toidupoed ja apteegid. Keelud ei puuduta kaupade liikumist.
Värske info meie Mehhikos asuvalt reporterilt Jaan Martinsonilt: Delfile teadaolevalt katkestatakse Mehhiko ralli täna igal juhul. Tunni aja pärast antakse teada, kas tänased katsed sõidetakse lõpuni või mitte.
Lennufirma airBaltic teatas, et tulenevalt Läti Vabariigi valitsuse otsusest tõhustada ohutuse tagamise abinõusid ja piirata rahvusvahelist liikumist, peatab airBaltic kõikide lennutegevuse alates 17. märtsist. Meede puudutab kõiki ettevõtte opereeritavaid lende Riiast, Tallinnast ja Vilniusest ja kestab 14. aprillini k.a.
Rallitiimid peavad hetkel MM-rallil Mehhikos koosolekut, arutamaks, kas jätta Mehhiko ralli siinkohal katki, et inimesed saaksid turvaliselt oma kodumaale pöörduda. Kuna otsust veel ei ole, valmistuvad sõitjad ja mehaanikud pärastlõunasteks katseteks, nagu poleks midagi juhtunud. Delfile kinnitas infot Hyundai pressiesindaja.https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/otseblogi-wrc-tiimid-kaaluvad-mehhiko-ralli-katkestamist-et-inimesed-saaks-kodumaale-poorduda?id=89228591
Ilukirurgia kliiniku juhil tuvastati koroonaviirus.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinna-kirurgiakliiniku-juhatajal-tuvastati-koroonaviirus-nakatumise-hetkest-joudis-ta-mitu-paeva-veel-tool-kaia?id=89230353
Õhtul lisandus Terviseameti ametlikku statistikasse vaid kuus uut haigestunut, ent sellele on lihtne seletus - kell 18.30 seisuga oli saadud analüüsi tulemused vaid kümnelt uuelt proovilt.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/viimased-6-juhtu-moodustasid-60-tehtud-proovidest?id=89230239
Kriisil on inimestele väga erinev mõju.https://arileht.delfi.ee/news/juhtimine/kuidas-kriis-meie-tooelu-mojutab-kellel-kasvab-koormus-ule-pea-kelle-jaoks-on-teadmatus-veel-hullem-kui-ulekoormus?id=89227273
Täna õhtupoolikul Ülemiste Keskuses. Nii hõredat laupäevast vaatepilti pole seal ilmselt ammu nähtud. Keskuses käis tavapärane tegevus, ent kodust avalikesse kohtadesse välja tulevate hulk on kahanenud - nagu on ka Terviseameti soovitus.
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/advokaadiburoo-kolm-soovitust-lepingute-taitmiseks-covid-19-valguses-eriolukorra-kehtestamine-ei-tahenda-automaatselt-et-voib-kohustused-taitmata-jatt?id=89226253
Läti paneb piirid reisijateveole kinni Läti sulgeb valitsuskabineti hädaolukordade ja kriisiohjamise nõukogu otsusega teisipäeval oma piirid maa-, mere- ja õhutranspordile ning keelab avalikud üritused, et inimeste liikumist märkimisväärselt piirata, vahendab Läti Delfi. Valitsus otsustas tühistada ja keelata kõik avalikud üritused, sealhulgas sulgeda basseinid, ööklubid, diskoteegid, spordiklubid, koosolekud, paraadid ja piketid. Alates 17. märtsist lõpetatakse rahvusvaheline reisijatevedu lennujaama kaudu ning 16. märtsist sadamate ja piiriületuspunktide kaudu. Samuti keelatakse alates 17. märtsist rahvusvaheline reisijatevedu rongide ja bussidega läbi Läti. Ühtlasi keelatakse inimeste ja sõidukite liikumine lennujaama, sadama, raudtee ja maantee piiripunktide kaudu Läti Euroopa Liidu välispiiridel, samuti piiriüleneliiklus, välja arvatud kaubavedu. Hetkel Lätis viibivatel välismaa kodanikel on võimalik riigist lahkuda.
Peaminister Jüri Ratase saartevahelist liiklemist piirava korralduse täistekst:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/loe-taismahus-juri-ratase-korraldus-saaremaa-hiiumaa-vormsi-ruhnu-kihnu-ja-muhu-valla-territooriumil-liikumisvabaduse-piirangute-kehtestamise-kohta?id=89229865
Peaminister Jüri Ratase spordiklubide sulgemist puudutavata korralduse täistekst.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/loe-taismahus-juri-ratase-korraldus-seoses-avalikuks-kasutamiseks-moeldud-asutustele-kehtestatavate-piirangutega?id=89229967
PPA alustas Lääne-Eesti saarte ja mandri vahel reisivate inimeste kontrolli Politsei kontrollib kõiki nii jalgsi kui autoga reisijaid Rohuküla, Heltermaa, Virtsu, Kuivastu, Munalaiu, Sõru ja Triigi sadamates. „Kontrollime reisijaid vabariigi valitsuskomisjoni otsusest lähtuvalt ning saartele või sealt ära lubame liikuda vaid selleks õigust omavatel inimestel. Seda kõike selle nimel, et tõkestada viiruse levikut Eestis,“ ütles Lääne prefekt Kaido Kõplas. „Palume kõigilt mõistvat suhtumist, sest praegu on oluline igaühe panus inimeste tervena hoidmisel,“ lisas Kõplas.
Itaalia koroonaviiruse surmajuhtumite arv tõusis ametlike andmete kohaselt reedel 1 266-st 1441-ni. Kinnitatud juhtumite arv on samal perioodil kasvanud 17 660-st 21 157-ni.
115 tuvastatud nakatunut EestisTerviseamet teatab, et kella 18.15-ks oli testitud analüüside hulka lisandunud 6 positiivset proovi Pärnust, kokku on sellega Eestis 115 nakatunut. Täna said vastuse 10 proovi. Ülejäänud täna võetud proovid on hetkel analüüsimisel ning tulemustest teavitab Terviseamet homme hommikul. Alates 31. jaanuarist on kokku tehtud 853 COVID-19 testi. Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla laborites.Koroonaviiruse proov võetakse tervishoiutöötaja otsuse alusel, kes lähtub analüüsivajaduse määramisel juhudefinitsioonist ehk ilmnenud sümptomitest ja sellest, kas inimene on hiljuti viibinud haiguse leviku riskipiirkonnas või võib olla kokku puutunud koroonaviiruse kandjaga. Terviseamet lähtub oma riskihinnangus WHO ja ECDC andmetest, riskihinnangutest ja -analüüsidest ning prognoosist. Võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) soovitusi on tervisameti hinnangul koroonaviiruse kõrge riski piirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Keskmise riski piirkonnad on Saksamaa, (Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg ja Baieri liidumaa), Prantsusmaa (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France), Tirooli suusakuurordid Austrias, Hispaania (Madrid, Kataloonia ja Baskimaa), Jaapan ja Singapur. Risk nakatumiseks on kõrge inimestele, kes viibivad riikides, kus on laialdane kohapealne levik.Koroonaviiruse analüüsi saab edukalt teha inimesele, kel on haigussümptomid juba ilmnenud – enne haigusnähtude nagu köha, palavik ja hingamisraskused tekkimist annab analüüs suure tõenäosusega valenegatiivse tulemuse.Tänase info kohaselt on COVID-19 sümptomid sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskuseid. Viirus levib peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomuslikud sümptomid, eelkõige köha.
USA president Donald Trump ütles äsja pressikonverentsil, et ka talle tehti reede õhtul koroonaviiruse test pärast seda, kui tuli välja, et ta on kokku puutunud mitme nakatunuga. Ta loodab tulemused saada järgmise ühe kuni kahe päeva jooksul. Trumpilt küsiti ka, kas ta kavatseb nn Euroopa reisikeeldu laiendada Suurbritanniale ja Iirimaale. Ta vastas: „Me kaalume seda väga tõsiselt, kuna neil on kahjuks natuke tegevust olnud. Oleme seda juba tegelikult vaadanud ja sellest antakse teada.”
https://reisijuht.delfi.ee/news/news/videod-itaallased-votavad-koduarestist-maksimumi-inimesed-mangivad-rodudel-muusikat-paarid-tantsivad?id=89229523
Itaalia Lombardia piirkonna kõrgema tervishoiuametniku Giulio Gallera sõnul kasvas koroonaviiruse tagajärel elujätnute arv regioonis laupäeval 766-lt 966-ni. Uute juhtumite arv tõusis Lombardias 1865 võrra 11 685-ni. Üleriigilised numbrid avaldatakse hiljem.
Taani, mis sulgeb täna piirid välismaalastele, teatas esimesest koroonaviiruse surmast.
Vastavalt eriolukorra juhi Jüri Ratase korraldusele Saaremaa, Hiiumaa, ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta toimub parvlaevaliiklus TS Laevade teatel Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinidel järgmiselt:1. Suursaarele on lubatud parvlaevaühenduste kaudu reisida ainult vastava saare püsielanikel. Püsielanikel liikumine saarelt mandrile on keelatud.2. Tavareisijatele on peatatud liiklemine suursaartele. Saarel viibijad saavad väljuda politseiametniku otsusega.3. Ülesõidu ajal on reisijaid kohustatud jääma sõidukitesse (sh.bussidesse)4. Reisijate salongid on suletud.5. Tagatud on elutähtsate teenuste osutamine ja kaupade vedu.6. Saarelt mandrile lubatakse arsti või kiirabibrigaadi liikme otsusega.7. Sadamates kontrollivad reisijaid politsei- ja piirivalveameti ametnikud ja lubavad laevale eriotsuste alusel.8. Eriolukorra perioodiks ostetud piletite tagastamisel teenustasu ei rakendata.9. Hetkel sõidavad parvlaevad vastavalt kehtestatud sõiduplaanile. Võimalikest muudatustest annab TS Laevad teada nii pea kui see on võimalik.
USA president Donald Trump lisas reisikeelu alla ka Suurbritannia ja Iirimaa.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/piirid-umbes-ppa-ja-ta-paluvad-narva-elanikel-hoiduda-piiri-uletamisest-ilma-kriitilise-vajaduseta?id=89229203
“Oleme praegu olukorras, kus viiruse levik on väga kiire. Inimeste tervise kaitseks tuleb piirata igasugust tegevust, kus on suur inimeste omavaheline kokkupuude ja nakkuse leviku oht kõrge,” ütles peaminister Jüri Ratas. “Seepärast kehtestame saarte enda soovil seal liikumispiirangud ja sulgeme spordisaalid, veekeskused ja spaad ning päevakeskused, et kontakte võimalikult palju vähendada.” https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-kehtestas-uued-piirangud-mandrilastel-saartele-asja-pole?id=89229061
Eesti suursaatkond Londonis soovitab kodanikel naasta kodumaale veel sel nädalavahetusel, märkides "teadmiseks, et me ei saa korraldada eritransporti, sest üle Euroopa rakendatud piirangud ei luba seda teha". https://www.facebook.com/estemb.london/posts/10163051414780507
Otsus sulgeda spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid, saunad, spaad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad jõustub koheselt. Keeld tegevust jätkata ei kohaldu sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkumisele, nagu toiduabi, hoolekandeteenused, ravi- ja rehabilitatsiooniteenused, teatab valitsus Valitsuskomisjon arutab sektorit toetavaid majandusmeetmeid uuel nädalal.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/restoraninadal-toimub-eriolukorrast-hoolimata?id=89229095
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valisminister-reinsalu-arge-reisige-ja-kes-on-valismaal-naaske-viivitamatult-koju?id=89229111
Valitsus teatab, et sulgeda tuleb spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid, saunad, spaad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad üle Eesti, sh hotellidel ja majutusasutustel.
https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/mitmed-eesti-reisikorraldajad-peatasid-koik-valisreisid?id=89229093
Eesti saared lähevad lukkuValitsus teatab, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on saartele kehtestatud liikumispiirangud:Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu saartele on lubatud reisida üksnes saartel alalist elukohta omavatel inimestel. Teised inimesed piirkonda minna ei tohi. Seal praegu viibijad saavad koju pöörduda. Piirang ei kohandu kaubaveole ja elutähtsate teenuste osutamisele.Lähikontakti vältimiseks peavad reisijad jääma parvlaeva lahtisel autotekil autosse või bussi. Saarte elanikud saavad vajaliku lisainformatsiooni enda kohaliku omavalitsuse infokanalitest. Piirang kehtib kuni korralduse muutmiseni.Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades +372 634 6630
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tartu-linnapea-peaministrile-rakendatud-meetmetest-ei-piisa-avatuks-peaks-jaama-uksnes-apteegid-ja-toidupoed?id=89228945
Itaalia teatas laupäeval reast meetmetest, et parandada tervisekontrolli tehastes, kontorites ja muudes töökohtades, millel on lubatud jääda avatuks. Meetmed hõlmavad töönõuete ja puhastusprotokollide rangemat kontrolli ning samme kodust töötamise soodustamiseks, teatas majandusministeeriumi asekantsler Pier Paolo Baretta. Abi pakutakse ka inimestele, kes on eelmisel nädalal riigis väljakuulutatud karantiini tõttu oma sissetuleku kaotanud.
Inglismaal teatati veel 10 surmast, mis tähendab surmajuhtumite arvu pea kahekordistumist. 10 patsienti, kelle koroonaviiruse proov andis hiljuti positiivse tulemuse, on jätnud elu, kasvatades koguarvu 21-ni, teatas riiklik tervishoiusüsteem.
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/terviseameti-juhised-kuidas-poodi-minnes-kaituda-et-enda-ning-teiste-tervist-hoida?id=89228783
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/vorus-suleti-kaubanduskeskus-on-alust-arvata-et-tootajad-on-nakatunutega-kokku-puutunud?id=89228717
Kuressaare haigla teatas kiirabi koormuse vähendamiseks drive-in testimise käivitamisest.https://www.facebook.com/saarehaigla/photos/a.499489910587913/707983933071842/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAw5e7YZpwd9PlRmcKh-ERGV_9tzwCPhavgFdQ9Rjp7-UtZpGZ0o5nHxamPTuch3X-_1Mcb8ht3MABelz6ujimqQjbs_Mqf7BjOfln5nquhUdHN9m_ZxRe_uLZVlDDC_T0bStGVThDRt_VCVsEtIkEUkRR3TgPaeKLRJzieD7xWAllAIfgpkqLhvEy4TXdVst1ZenIWotQZPoaQt36SbG06iZiFlarOpRVhIo_dqJL0Rby9x4FwfHX_zpCljRwI1TI8xnMJmCT7JksN2IVLC-ks06uH18VpkPulyTIUuh_wrDcVQx1IojO7Rbhla0gK6FcSXEgRK0Yq1d9dTziTsG4&__tn__=-R
Hispaania valitsus on koostanud dekreedi riigi sulgemiseks, teatab Reuters.Võimud käsivad selle kohaselt kõigil elanikel koju jääda, välja arvatud toidu või meditsiinitarvete ostmiseks, tööle või haiglasse minekuks või muude hädaolukordade korral.  On veel teadamata, millal piirangud kehtestatakse.
Välisminister Urmas Reinsalu: välisministeeriumi ühemõttelised ja selged soovitused on: ärge reisige välismaale, ärge kutsuge välisriikide kodanikke Eestisse, naaske viivitamatult Eestisse.
Välisminister Reinsalu: hetkel ei ole teada, et Venemaa võiks piiri Eestiga sulgeda. Aga kõik need riikide otsused tulevad reaalajas ja midagi ei saa välistada. Mis puudutab rahvusvahelist kaubavahetust, siis eeldatavasti see ei katke.
https://epl.delfi.ee/arvamus/kersti-kaljulaid-tana-soltub-hasti-palju-igauhe-enda-initsiatiivist?id=89228343
Välisminister Reinsalu sõnul oli valitsuse kohtumisel kaalumisel rida nii siseriiklikku kui ka rahvusvahelist liikumist hõlmavaid piiranguid. Need võivad kõige lähemas tulevikus aset leida.
Urmas Reinsalu Taani piirangute kohta: hetke info kohaselt saab väita seda, et rongi- lennu ja praamiliiklus Taanisse saab olema täielikult peatatud. Teadaolevalt riigist lahkumine on aga võimalik. Kui lennuk on Kopenhaagenis juba maandunud, siis on reisijatel eeldatavasti võimalik sealt ka lahkuda.
Välisminister Reinsalu küsimusele, kas eestlastel on võimalik Saksamaalt maismaad kaudu Eestisse jõuda: hetkel ei ole meil informatsiooni, et Poola võimaldaks transiiti välisriikide kodanikele ja seda täpsustatakse. Hetkel peavad olema inimesed valmis, et nad ei saa tulla Saksamaalt Poolasse ega Poolast Leetu.
Välisminister Urmas Reinsalu: välisministeeriumi ühemõtteline ja selge soovitus on: ärge minge välismaale, ärge kutsuge välisriikide kodanikke Eestisse, naaske Eestisse viivitamatult.
Reinsalu: Läti ei ole praeguse seisuga langetanud piiride sulgemise otsuseid.
Välisminister rõhutab, et piirangud muutuvad reaalajas, mistõttu ka nende lehel (Reisi Targalt) ei pruugi olla kogu aeg õige teave, kuid seda jälgitakse ja uuendatakse jooskvalt.
Urmas Reinsalu: Tallink peatab homsest reisiliikluse Tallinn-Stockholmi liinil. Kui nüüd vaadata neid riike, mis piirangud on seadnud, siis olulised maismaapiirangud, mis meid puudutavad, tulevad Leedust: sinna ei saa välismaalased, kellele ei ole elamisluba, alates täna õhtust siseneda. Kõik Eesti inimesed, kes on Leedus, saavad sealt läbi Läti lahkuda. Teiselt poolt piirneb Leedu Poolaga. Poola kehtestab täna öösel välismaalastele riiki sisenemise keelu. Poolast saab maismaad kaudu lahkuda, kuid tuleb arvestada pikkade järjekordadega piiril. Piirangud ei puuduta kaubavedu.
Urmas Reinsalu: ettevõtetele, kes on kutsunud välismaalasi Eestisse: lükake nende reisid edasi.
Urmas Reinsalu: Kui me vaatame praegu sündmuste käiku, siis ratsionaalne hinnang on, et see on ülemaailmse mõjuga kriis. Sõnum kõigile Eesti inimestele on: naaske viivitamatult Eestisse. Esiteks, paljud maailma riigid on asunud rakendama piiranguid, teiseks, mitmed riigid on juba kaalunud ja otsustanud rahvusvaheliste lennuliinide lõpetamise. See tähendab, et inimestel, kes viibivad praegu välismaal, ei pruugi enam olla võimalik kodumaale praktiliselt naasta. Sama sõnum on neile, kes kaaluvad välismaale reisimist: palun ärge reisige välismaale. Kolmandaks, kõigile välisriikide kodanikele soovitus: palun lükake Eesti külastamine edasi. 
Õige pea annab reisipiirangutest ülevaate ka Eesti välisministeerium.
Madridi võimud paluvad viiruse agressivse leviku tõttu kõigil elanikel koju jääda. Hispaania tervishoiuministeeriumi teatel tuvastati reedel riigis 1500 uut koroonaviirusesse nakatunut, sh pea 1000 pealinnas Madridis. Juhtumite koguarv kasvas sellega 5753-ni.
Venemaa sulgeb piireVenemaa sulgeb oma maismaapiirid Poola ja Norraga, piiramaks uue koroonaviiruse levikut, ütles peaminister Mihhail Mishustin laupäeval. Piirangud ei kehti kaubaveole.Keeld jõustub laupäeva südaööl ja kehtib kõigile välismaalastele, kes reisivad "ametialastel, era-, õppe- või turismilistel põhjustel", ütles ta, lisades, et erandiks on valgevenelased, ametlike delegatsioonide liikmed ja Venemaa elanikud.Venemaa on teatanud seni 45 koroonaviiruse juhtumi tuvastamisest.Reedel teatas Venemaa, et vähendab viiruse leviku peatamiseks lendude arvu Euroopa Liitu. Juba mitu nädala tagasi sulges riik oma piiri Hiinaga ning piiras saabuvate inimeste arvu Iraanist ja Lõuna-Koreast.
Tallink peatab opereerimise Tallinna-Stockholmi liinilTallink Grupp annab teada, et peatab kehtestatud eriolukorras ning kõigi Läänemerepiirkonna inimeste tervise ja ohutuse tagamiseks ajutiselt reisiparvlaevade opereerimise Tallinna-Stockholmi liinil alates pühapäevast, 15. märtsist 2020.Baltic Queen väljub laupäeva õhtul, 14. märtsil Stockholmist graafikujärgselt. Alates 15. märtsist on kõik Baltic Queeni väljumised tühistatud. Laupäeval, 14. märtsil on reisijatel, kes on ettevõtte laevale Baltic Queen ostnud üheotsapileti või neil, kes alustasid edasi-tagasi reisi Baltic Queenil Tallinnast eile, 13. märtsil, võimalik reisida tagasi Tallinna. Alates homsest jääb Tallink Grupi laev Baltic Queen Tallinna Sadamasse kuni ettevõte teeb otsuse reisilaevade opereerimine Tallinna ja Stockholmi vahel taastada.Victoria I väljub laupäeva õhtul, 14. märtsil Tallinnast graafikujärgselt. Laupäeval, 14. märtsil on reisijatel, kes on ettevõtte laevale Victoria I ostnud üheotsapileti või neil, kes alustasid edasi-tagasi reisi Victoria I Stockholmist eile, 13. märtsil, võimalik reisida tagasi Stockholmi.Stockholmist tagasi pääsevad laevaga vaid üheotsapiletiga reisijad. Peale Tallinna saabumist jääb ka Victoria I Tallinna Sadamasse kuni ettevõte teeb otsuse reisilaevade opereerimine Tallinna ja Stockholmi vahel taastada.Eesti ja Rootsi vahel jätkab hetkel opereerimist Paldiski-Kappelskäri liinil opereeriv laev Regal Star, tagamaks kaubaveo jätkumise Eesti ja Rootsi vahel. Laev opereerib vaba graafiku kohaselt.Reisid taastuvad peale riskipiirkondade muutumist.Tallink võtab reisijatega, keda need muudatused puudutavad, ühendust esimesel võimalusel. Reisijatel, kellel on broneeringud Baltic Queeni reisidele alates 15. märtsist, palume ühendust võtta Tallinki klienditeenindusega broneeringute muutmiseks.
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ametiuhingujuht-eesliinitootajad-vajavad-taiendavat-kaitset?id=89227885
Hispaania tervishoiuministeeriumi teatel tuvastati reedel riigis 1500 uut koroonaviirusesse nakatunut, sh ligi 1000 pealinnas Madridis, mis kasvastas juhtumite koguarvu 5753-ni. Hukkunud on 136 inimest, samal ajal kui 517 on kuulutatud terveteks. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas reedel välja riikliku "häireseisundi", mis annab tema valitsusele volituse astuda erakorralisi samme koroonaviiruse pandeemia tõkestamiseks. Meede võimaldab piirata inimeste vaba liikumist kogu riigis ja võtta tarvitusele vajalikud meetmed kaubatarnete tagamiseks. Juba on palutud sulgeda kõik mitte hädavajalikud ettevõtted. Häireseisund kestab 15 päeva, kuid seda saab seejärel pikendada Hispaania parlamendi nõusolekul.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perearsti-nouandeliin-on-ulekoormatud-palun-helistage-ainult-olulistes-tervisekusimustes?id=89227795
Jaapan teatas täna oma esimesest juhtumist, kus inimene on Covid-19-sse teistkordselt haigestunud pärast seda kui näis, et ta on juba täielikult tervenenud, vahendab Reuters.Osaka prefektuuri valitsus kinnitas kolmapäeval, et ekskursioonibussi giidina töötanud naine on teist korda pärast kurguvalu ilmnemist andnud koroonaviiruse suhtes positiivse proovi. Naist, kes on väidetavalt 40-aastane, testiti esimest korda jaanuari lõpus.  1. veebruariks näitasid proovid, et ta on paranenud ning ta kirjutati haiglast välja.Jaapani tervishoiuminister Katsunobu Kato ütles, et valitsus peaks jälgima ka teiste nakatunud ja hiljem terveks kuulutatud inimeste seisundit vähemalt ajani, mil terviseeksperdid uurivad juhtumi tagamaid.Viiruse kohta on veel palju teadmata ning taasnakatumise juhtumid süvendavad terviseekspertides muret, et pärast näilist paranemist võib viirus taaselustuda."Kui nakkus on juba saadud, võib see jääda unerežiimi minimaalsete sümptomitega," ütles New Yorgi ülikooli mikrobioloogia ja patoloogia professor Philip Tierno Reutersile. "Ja see võib taas ägeneda, kui leiab tee kopsudesse."
https://lood.delfi.ee/perejakodu/koolilaps/puhapaeval-kell-12-toimub-lapsevanematele-veebiseminar-eesootavast-e-oppest?id=89226957
Leedu piirivalveameti juht Rustamas Liubajevas täpsustas BNS-ile, et sisenemiskeeld kõigile välismaalastele, nagu varem teatati, on alles kaalumisel ning täna õhtul keelatakse riiki siseneda ainult neil, kellel on koroonaviiruse sümptomid.„Me ei luba juba praegu riiki välismaalasi, kellel ilmnevad haiguse sümptomid ning see korraldus jääb kehtima ka pärast tänast otsust. Kuid me kaalume karmimate piirangute kehtestamist välismaalastele, sealhulgas võimalust keelata välismaalastel täielikult siseneda," ütles ta.Isegi sellisel juhul on võimalikud erandid, et tagada transiitkoridorid Poolast saabuvate Läti või Eesti kodanike pääsemiseks kodumaale, lisas piirivalveameti juht. Leedu siseminister Rita Tamašunienė teatas täna hommikul, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks taastatakse ajutiselt piirikontroll. Samal ajal teatas Poola otsusest sulgeda oma piir välismaalastele kümneks päevaks ning sama on teinud ka Tšehhi ja Slovakkia. Need piirangud ei hõlma kaubavedusid.
Hiinas on ülemeremaadest riiki saabunud uute koroonaviirusesse nakatunute arv esmakordselt ületanud kohapealsete juhtumite arvu, näitasid reedel riikliku tervisekomisjoni andmed. Mandri-Hiinas tuvastati reedel 11 uut kinnitatud juhtumit, võrreldes kaheksa juhtumiga päev varem, kuid ainult neli nakatumist, kõik Hubei provintsis, leidsid aset Hiinas. Ülejäänud seitse - neli Shanghais, üks Pekingis ja kaks Gansus - pärinesid Hiinassse saabunud reisijatelt Itaaliast, USA-st ja Saudi Araabiast.
https://twitter.com/Urmaspaet/status/1238786356651986944
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-muudatused-emo-sse-saabujatele-perh-paigaldab-parklasse-triaazitelgi-muudatusi-tehakse-ka-kuressaare-haiglas?id=89227293
Indoneesia pealinn Jakarta sulgeb koroonaviiruse leviku peatamiseks tänasest koolid ja seab esialgu vähemalt kaheks nädalaks sisse kaugõppe. Jakarta kuberner teatas täna veel 27 juhtumi tuvastamisest, mis kasvatas nende koguarvu 96-ni. Hukkunute arv kasvas viieni. Kuigi enamik juhtumeid on Jakartas, teatati juhtumitest ka Java lääne- ja keskosas asuvates linnades, Sadowesi saarel asuvas Manados ja Borneo saarel asuvas Pontianakis. "Meil tuleb massiliselt, integreeritud viisil ja ilma paanikata otsida ja leida ning teistest eraldada nakatunud inimesed," ütles Yurianto. Ta lisas, et tervete inimeste haigestumise ärahoidmiseks võeti kasutusele kogukonnapõhine lähenemisviis.
Soome tervishoiuamet teatas äsja, et reedel tuvastati 55 uut nakatunut, mis tähendab, et tänaseks on seal teada 215 koroonaviiruse juhtumist - enam kui pooled neist on Helsingi piirkonnast. Ameti teatel on suurem osa sealseid haigestunuid tulnud riiki mujalt Euroopast, näiteks Austria suusakuurortidest.
Apple sulgeb kõik oma kauplused väljaspool Hiinat 27. märtsini eesmärgiga aeglustada koroonaviiruse puhangu levikut, ütles tegevjuht Tim Cook, lisades, et ettevõte on õppinud sammudest Hiinas, kus ta just jaemüügipoed taasavas.
Leedu kehtsetab piirikontrolli Vastuseks koroonaviiruse levikule taasalustab Leedu ajutiselt piirikontrolli, teatas siseminister Rita Tamašunienė laupäeva hommikul. “Covid-19 ohtude ohjeldamiseks kehtestab Leedu siseministri korraldusega alates tänasest kontrolli Euroopa Liidu sisepiiride üle,” ütles Tamašunienė pressikonverentsil, täpsustades, et meede jõustub kell 18:00. Tamašunienė märkis, et Schengeni leping, mis tagab inimeste vaba liikumise suuremas osas Euroopa Liidus, võimaldab piirikontrolli taaskehtestada kümneks päevaks koos võimalusega seda perioodi pikendada. "Reisijate vedu lennu- ja raudteed pidi peatatakse, kuid vabakaubanduse režiim jätkub, kaubaautodel lubatakse piiri ületada," ütles minister. "Mõistame, et meetmed on karmid, kuid vaba liikumine, mis on Schengeni tsooni suur eelis, on nüüd risk." Leedu riigi piirivalveameti juht Rustamas Liubajevas ütles omalt poolt, et igasugune liikumine Poola ja Leedu vahel on võimalik ainult Kalvarija kontrollpunkti kaudu. Viimati teatas reedel Poola otsusest sulgeda oma piir välismaalastele kümneks päevaks ning sama on teinud ka Tšehhi ja Slovakkia. Need piirangud ei hõlma kaubavedusid.
https://epl.delfi.ee/arvamus/paevarepliik-krister-paris-presidendi-sona-laskis-koroonahirmus-jalga?id=89226547
https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/saaremaad-vaisanud-milano-vorkpalliklubi-esindaja-delfile-meie-mehed-on-terved-koroonaviiruse-testimiseks-puudub-ajend?id=89227057
Ülevaade viimastest arengutestTerviseameti laborid tuvastasid reedel 68 koroonaviirusesse nakatunut, kokku on haigus Eestis seni tuvastatud 109 inimesel, nendest Harjumaal 54, Saaremaal 31, Võrumaal 9, Tartumaal 6, Pärnumaal 6 ja Virumaal 3 inimesel.Tänaseks on esimene koroonaviirusesse haigestunud patsient ka tervenenud. Terviseameti eksperdi Ester Öpiku sõnul on selliseid inimesi veel. Ülejäänud nakatunud on kodusel jälgimisel ja haiglaravil ei ole neist eilse õhtuse seisuga keegi. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles ööl vastu tänast, et Euroopa on nüüd ülemaailmse pandeemia epitsenter. Ta kutsus riike üles elude päästmiseks kasutama agressiivseid meetmeid, kogukonna mobiliseerimist ja sotsiaalset distantseerumist.Koroonaviiruse kiire leviku tõttu rakendavad paljud riigid erimeetmeid, millega peavad Eesti inimesed reisimisel kindlasti arvestama. Näiteks on riiki sisenemisel kehtestanud piirangud Albaania, Ameerika Ühendriigid, Austria, Hiina, Hongkong, Leedu, Iisrael, Küpros, Malta, Norra, Pakistan, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Šveits, Taani, Tšehhi, Tuneesia, Ukraina, Ungari, Uus-Meremaa ja Vietnam. Tuleb arvestada, et nendesse riikides sisenemisel kehtivad erimeetmed – riiki ei saa siseneda või võib sattuda isolatsiooni või karantiini. Erimeetmeid kehtestavate riikide arv suureneb pidevalt. Oht sattuda reisides karantiini või olukorda, kus transport Eestisse ei ole enam võimalik, võib tekkida ootamatult.Eesti muusikaettevõtluse arenduskeskuse Music Estonia haru Live Music Estonia ning Eesti suurimad piletimüügivõrgud Piletilevi ja Ticketer kutsuvad inimesi viivitama palvega, et praegu ära jäetud või edasi lükatud sündmustele soetatud piletid ostetaks tagasi. Sellega soovitatakse oodata, kuni koroonaviirusest tingitud eriolukord on stabiliseerunud. Nii toimides saavad kõik kultuurisõbrad panustada Eesti muusikaelu jätkusuutlikusse.
https://maaleht.delfi.ee/uudised/usa-asub-voitlusse-massilise-viiruse-levikuga-tagajarjed-on-gripiga-vorreldes-tunduvalt-tosisemad?id=89226893
https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-kaart-ja-graafik-vaata-kui-palju-inimesi-on-koroonaviirusse-nakatatud-eestis-ja-ulejaanud-maailma-riikides?id=88770709
Seoses koroonaviiruse levikuga ja vajadusega hoida ning kaitsta klientide ja töötajate tervist kutsub SEB oma kliente kasutama kontorikülastuse asemel pangateenuseid digitaalselt, samuti asendama füüsilised kohtumised videonõustamistega. Videonõustamise võimalust saavad kasutada era- kui ka ärikliendid.
Iraanis kasvas koroonaviiruse tagajärjel hukkunute arv 97 võrra, jõudes 611-ni, teatab sealne riigitelevisioon. Terviseametnike sõnul on tuvsatatud 12 729 nakatunut.
Erakonna Eesti 200 juhatuse liige Margus Tsahkna kutsub üles piire sulgema ja kõiki koju jääma. "Riigil laenuvõimekust on, see tuleb lihtsalt kinni maksta, vastasel juhul on tulemus 70% haigeid, nagu Merkel paar päeva tagasi ütles," kirjutas Tsahkna oma Facebooki lehel. https://www.facebook.com/margus.tsahkna.3/posts/2699469003618660
Saksamaa ja Itaalia suurendavad meditsiiniliste ventilaatorite tootmist, et rahuldada eeldatavat epideemia tippnõudlust. Üks ventilaator maksab 17 000 dollarit. Reutersi andmetel on Saksamaa tellinud 10 000 ja Itaalia 5000 ventilaatorit.
Terviseamet jagab nakatunute kohta uut teavet täna kell 18:30.
Terviseameti ekspert Ester Öpik: Täna me näeme küll, et tasuks valmis olla haigusnumbrite mitmekordistumiseks.
Öpik: Täna hommikuse seisuga võtame proove endiselt nii, nagu varem (kiirabi). Me kaalume ka erinevaid alternatiive, kuidas proovivõtmisi ümberkujundada, et see oleks asjakohane. Hommikust peale meie eksperdid selle väljatöötamisega juba tegelevad.
Terviseameti soovitus reisijatele: tõsiselt tuleb kaaluda, kas teie reis on otstarbekas. Tervist ei ole võimalik rahaga mõõta ega raha eest osta. Kui täna on öeldud, et reisimine tuleb  pigem ära jätta, kui see ei ole just hädavajalik, siis tuleb sellest ka lähtuda.
Terviseametile teadaolevalt on veel mõned inimesed saanud vahepeal koroonaviirusest terveks. Ametlikult on seni teatatud ühest tervenenust.
Öpik: Hetkel ei ole me käsitlenud sellist mõistet nagu (nakkus)kolle, küll on aga näha, et selle eile mainitud Saaremaa leviku juured on ulatunud ka teistesse maakondadesse.
Terviseameti ekspert Ester Öpik: Tänases nakatunute piiramise valguses on loomulikult väga oluline, et kõik inimesed teadvustaksid, mida nemad saavad ise haiguse leviku piiramiseks teha. Soovitused, mida Terviseamet on jaganud, on täitmiseks. Me ka teame, et eriolukorra seadus võimaldab karistada inimesi, kes seavad ohtu teiste inimeste tervise.
Juhul, kui esinevad kerged sümptomid, on inimestel ennekõike võimalik konsulteerida perearsti või perearsti nõustamisliiniga, et saada kindlus, kas tasub kiirabi poole pöörduda.
Terviseameti ekspert Ester Öpik: Püüame vältida kontakti nende inimestega, kellel on haigussümptomid. Haiguse vältimiseks on oluline pidada kinni hügieeninõuetest: peseme ikka oma käsi. Kuna selle viiruse puhul kuuluvad riskirühma eakad, tahaks südamele panna sõnumi vanematele: palun kaalume täna tõsiselt seda, kas tasub viia oma lapsi vanavanemate juurde kas hoiule või lihtsalt külastama. Me teame, et see viirus võib avalduda lastel väga väheste sümptomitega, aga nad võivad nakatada vanemaid inimesi. Need inimesed, kellel täna sümptomid puuduvad, ärme ehk lähe täna üleliia rahvarohketesse kohtadesse. Lähme loodusesse, see on väga oluline haiguse vältimise viis. Liigume väljas - tuleme siseruumidest välja, nii suudame aidata kaasa sellele, et meie tervis oleks hea.
Terviseameti ekspert Ester Öpik: on oluline mainida, et nakatunud ei ole raskete sümpotmitega ja esimesed haigestunud on ka tänaseks paranenud. Meie jaoks on tänases olukorras mainida ka, et kõiki inimesed jälgiksid ise oma tervist. Juhul, kui on rasked sümptomid, tuleb kutsuda kiirabi.
Täna kell 12 annab Terviseamet pressibriifingul ülevaate koroonaviiruse levikust Eestis.
Täna kell 15 annab välisministeerium pressibriifingu seoses välisministeeriumi poolt avaldatud reisihoiatustega ja väga kiiresti muutuva olukorraga üle maailma. Täiendavat infot annavad välisminister Urmas Reinsalu ja konsulaarosakonna peadirektor Tiina Nirk.
Tšehhi Vabariigis suleti täna kella 6-st kuni teisipäevani, 24. märtsini kõik kauplused, va apteegid, toidu-, looma- ja prillipoed.
Suurbritannia lükkab mais toimuma pidanud kohalikud valimised, nende seas ka Londoni linnapea omad, koroonaviiruse pandeemia tõttu aasta võrra edasi. Ühtlasi kavandatakse kõigi massiürituste keelamist järgmise nädala jooksul.
Londonist Varssavi lennukile läinud ajakirjanik teatab, et Poola lennata soovijatele jagatakse segast teavet. Varssavi teatas nimelt pühapäeval algavatest reisipiirangutest, märkides, et keelab mittekodanikel vähemalt 10 päevaks riiki siseneda. Ajakirjanik Anne Applebaum kirjeldas, et tema lennu kapten küsis hommikul reisijatelt, kas nad ikka soovivad Poola lennata, "arvestades, et pole selge, kas ja millal nad saavad uuesti lahkuda". https://twitter.com/anneapplebaum/status/1238748067928649729
Kontserdikorraldajad ja piletimüüjad soovitavad piletite tagasiostmise palvega oodataEesti muusikaettevõtluse arenduskeskuse Music Estonia haru Live Music Estonia ning Eesti suurimad piletimüügivõrgud Piletilevi ja Ticketer kutsuvad inimesi viivitama palvega, et praegu ära jäetud või edasi lükatud sündmustele soetatud piletid ostetaks tagasi. Sellega soovitatakse oodata, kuni koroonaviirusest tingitud eriolukord on stabiliseerunud. Nii toimides saavad kõik kultuurisõbrad panustada Eesti muusikaelu jätkusuutlikusse.COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga on valitsus võtnud vastu otsuse seada esikohale inimeste tervis ning keelanud avalike ürituste korraldamise. Kontserdikorraldajad ja Eesti suurimad piletite müügivõrgud Piletilevi ja Ticketer tunnustavad seda otsust, sest eriolukorra väljakuulutamine aitas muuhulgas kiiresti lahendada muusikaelu korralduses tekkinud segaduse. Paljud kontserdikorraldajad on pidanud plaanitud sündmused kas edasi lükkama või ära jätma, mis paneb mitmed muusikaettevõtted rahaliselt keerulisse olukorda. Sellega seoses on kontserdikorraldajatel ja piletimüüjatel palve piletiraha tagasi nõudmisega viivitada olukorra stabiliseerumiseni, et toetada Eesti muusikaettevõtteid ja kultuuri.“Palun toetage praeguses keerulises olukorras muusikaelu ja kui võimalik, ärge küsige piletiraha kohe tagasi, vaid oodake olukorra stabiliseerumiseni. Valdkonna kiire rahast tühjaks voolamine tähendaks suurele osale Eesti muusikaettevõtlusest ja kultuurisektorist kiiret kokkuvarisemist - kontserdikorraldajate järel satuksid raskustesse ka kontserdikohad, tehnikarendifirmad, muusikud jpt,” juhtis Live Music Estonia juht Henri Roosipõld valupunktile tähelepanu. “Meie liikmete hulgas on väljendatud muret, et kiire ja ulatuslik piletite tagasiostmine olukorras, kus ettemaksed on juba tehtud, aga kindlustus viirusejuhtumit ei kata, seab korraldajad finantsilise surve alla, millest ei pruugita taastuda.”Music Estonia haru Live Music Estonia toob kokku Eesti kontserdi- ja festivalikorraldajad, kontserdiklubid ja -paigad. Selle eesmärk on Eesti kontserdikultuuri edendajate esindamine ning nende tegevuse ja arengu mitmekülgne toetamine. Live Music Estonia liikmed on Damn.Loud, Disco Tallinn, Erinevate Tubade Klubi, Genialistide Klubi, Intsikurmu Festival, Jazzkaar, Kroks/Skeneraator, kultuuriklubi BAAS, kultuuriklubi Tempel, Noortebänd, OOPUS/Ajamasin, Philly Joe’s, ProSolutions, Saku Suurhall, Sveta baar, Tallinn Music Week. Lisaks toetavad üleskutset kontserdikorraldajad Live Nation Estonia, Sõru Jazz ja Esmaspäeva Jazz.
Türgi on teatanud, et peatab kuni 17. aprillini lennud üheksasse Euroopa riiki, sealhulgas Saksamaale ja Prantsusmaale, vahendab uudisteagentuur Reuters.Keeld hakkab kehtima täna. Muud keelu alla minevad riigid on Hispaania, Norra, Taani, Austria, Rootsi, Belgia ja Holland. Türgi on juba keelanud lennud Itaaliast.Türgis on seni tuvastatud viis nakkusjuhtumit. 
Vähemalt 109 nakatunut Eestis: eile tuvastati 68 uut koroonaviiruse juhtumit Laborid tuvastas eile 68 koroonaviirusesse nakatunut, kokku on haigus Eestis seni tuvastatud 109 inimesel, nendest Harjumaal 54 (50%) Saaremaal 31 (28%), Võrumaal 9 (8%), Tartumaa 6 (7%), Pärnumaal 6 (6%) ja Virumaal 3 (6%) (NB! maakondlik jaotus on labori esmaste andmete alusel ehk ei ole seotud rahvastikuregistri elukoha andmetega ja sellest tulenevalt võib maakondlik jaotus järelkontrolli käigus täpsustuda). Kõik nakatunud on kodusel jälgimisel ja haiglaravil ei ole neist keegi (eilse õhtuse seisuga). Esimene haigestunud patsient on haiglas välja kirjutatud. Alates 31. jaanuarist on kokku tehtud 843 COVID-19 testi. Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu haigla laborites. Koroonaviiruse proov võetakse tervishoiutöötaja otsuse alusel, kes lähtub analüüsivajaduse määramisel juhudefinitsioonist ehk ilmnenud sümptomitest ja sellest, kas inimene on hiljuti viibinud haiguse leviku riskipiirkonnas või võib olla kokku puutunud koroonaviiruse kandjaga. Terviseamet lähtub oma riskihinnangus WHO ja ECDC andmetest, riskihinnangutest ja -analüüsidest ning prognoosist. Võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) soovitusi on tervisameti hinnangul koroonaviiruse kõrge riski piirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Keskmise riski piirkonnad on Saksamaa, (Nordhein-Westfalen, Baden-Wuerttemberg ja Baieri liidumaa), Prantsusmaa (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France), Tirooli suusakuurordid Austrias, Hispaania (Madriid, Kataloonia ja Baskimaa), Jaapan ja Singapur. Risk nakatumiseks on kõrge inimestele, kes viibivad riikides, kus on laialdane kohapealne levik. Koroonaviiruse analüüsi saab edukalt teha inimesele, kel on haigussümptomid juba ilmnenud – enne haigusnähtude nagu köha, palavik ja hingamisraskused tekkimist annab analüüs suure tõenäosusega valenegatiivse tulemuse. Tänase info kohaselt on COVID-19 sümptomid sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskuseid. Viirus levib peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomuslikud sümptomid, eelkõige köha. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on valitsus otsustanud kehtestada Eestis eriolukorra ning rakendada erimeetmeid näiteks on alates esmaspäevast viiakse õppetöö üle üle kaug- ja koduõppevormile. Kõik avalikud kogunemised on keelatud ja kuni 1. maini suletakse muuseumid ja kinod ning teatrietendused, kontserdid ning konverentsid keelatakse. Spordivõistlused on keelatud 1. maini. Piiridel kehtestatakse sanitaarkontroll. Lisaks peatub kruiiside müük Tallinn-Stockholm-Tallinn liinile. Raamatukogud jäävad avatuks piiratud ulatuses.
Terviseamet teatab, et viimase seisuga on Eestis tuvastatud 109 nakatunut.
Peaminister Jüri Ratas külastab täna eriolukorras Eesti piiripunkte, teatab valitsus.
Saudi Araabia peatab alates pühapäevast lennud kuningriiki kaheks nädalaks. Keeld kehtib kõikidele reisidele, väljaarvatud "erandjuhtudel", teatas Saudi Pressiagentuur. Riigis on teatatud 86 juhtumist, kuid seni pole surmajuhtumeid olnud. Lähis-Ida riikidele tekitab muret aga Iraan, kus enam kui 10 000 nakatunust on hukkunud juba üle 500. Arvatakse, et tegelik number on oluliselt suurem ja satelliidipiltidelt on näha ka massihaudade rajamist.
Välisministeeriumi reisiinfo eriteadeKoroonaviiruse kiire leviku tõttu rakendavad paljud riigid erimeetmeid, millega peavad Eesti inimesed reisimisel kindlasti arvestama. Näiteks on riiki sisenemisel kehtestanud piirangud Albaania, Ameerika Ühendriigid, Austria, Hiina, Hongkong, Leedu, Iisrael, Küpros, Malta, Norra, Pakistan, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Šveits, Taani, Tšehhi, Tuneesia, Ukraina, Ungari, Uus-Meremaa ja Vietnam. Tuleb arvestada, et nendesse riikides sisenemisel kehtivad erimeetmed – riiki ei saa siseneda või võib sattuda isolatsiooni või karantiini.Koroonaviiruse tõkestamiseks erimeetmeid kehtestavate riikide arv suureneb pidevalt. Oht sattuda reisides karantiini või olukorda, kus transport Eestisse ei ole enam võimalik, võib tekkida ootamatult.Seoses kiiresti areneva olukorraga üle maailma ja võimalike ootamatute reisipiirangute kehtestamisega või transpordiühenduste katkemisega ei soovita välisministeerium praegu kellelgi välisreisile suunduda. Samuti palume kõikidel reisil viibivatel eestlastel naasta võimalusel kiiremas korras koju. „Olukord koroonaviiruse levikuga ja selle nakatumise ohtu piiravate meetmetega muutub maailmas ülimalt kiiresti. Eestisse jõudmine võib kujuneda keerulisemaks transpordiühenduste katkemise tõttu,“ sõnas Reinsalu. Eesti kodanikud, kes elavad alaliselt välismaal, peaksid järgima kohalike võimude juhiseid.Välisminister Urmas Reinsalu rõhutas, et vajaduse tõttu piirata COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku laienemist ja hoida ära massilise nakatumise ohtu, peavad riikliku eriolukorra juhi korralduse kohaselt Eestisse saabudes 14 päevaks jääma isolatsiooni kõik inimesed, kes saabuvad tagasi kõrge viiruse levikuga piirkondadest nagu Hiina, Lõuna-Korea, Singapur, Iraan, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Belgia, Taani, Norra, Rootsi ja Egiptus. Isolatsiooni reeglid töötatakse koos siseministeeriumiga välja 16. märtsiks.Eestisse reisimise peavad edasi lükkama kõik Eestit külastada soovivad turistid, kes on viibinud viiruse leviku riskipiirkonnas või on olnud viiruse levitajatega lähikontaktis. Ka välisriikide kodanikud, kes vältimatult peavad tulema Eestisse, peavad jääma 14 päevaks isolatsiooni. Kui Eesti kodanikel tekib reisilt koju pöördumisega probleeme, siis palume helistada konsulaarabi hädaabitelefonil: +372 53 01 9999 (24 h).Välisministeeriumi reisiinfo leiab Reisi Targalt portaalist ja välisministeeriumi kodulehelt.
Õige pea annab Terviseamet viimase info nakatunute kohta Eestis.
https://www.facebook.com/linnatransport/videos/205506900716554/UzpfSTEwMDAxNDM2NjA0NzM0MDpWSzoyNTE2NzU2Nzg4NDI4NjMx/?multi_permalinks=2516756788428631¬if_id=1584172459351340¬if_t=group_activity
Norra hakkab välismaalasi piirilt tagasi saatma. Oslo Gardermoeni lennujaama saabuvad lennureisijad saadetakse laupäeval tagasi sihtriikidesse, teatas Norra meedia. Välismaalased lubatakse Norrasse vaid siis, kui neil on korter või muu koht, kus nad saavad 14 päeva karantiinis veeta. Piirangud ei kehti reisijatele, kes saabuvad teistest Põhjamaadest. Samuti käsib Norra oma kodanikel katkestada kõik välisreisid väljaspool Põhjamaid ja naasta viivitamatult kodumaale. Kõik saabujad paigutatakse kaheks nädalaks karantiini.
Terviseamet jagab viimast infot nakatunute kohta Eestis täna hommikul kella 10.30 ajal. Pressikonverents toimub kell 13.
Itaalias, kus inimestel tuleb koroonaviiruse tõttu kodus karantiinis viibida, ei lasta tujul langeda. Inimesed on kogunenud oma akendele ja rõdudele, et seal laulda ja muidu musitseerida. https://twitter.com/restivogab/status/1238534135318265860
Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas reedel välja riikliku "häireseisundi", mis annab tema valitsusele volituse astuda erakorralisi samme koroonaviiruse pandeemia tõkestamiseks. Viimase seisuga oli Hispaania kinnitanud 4209 koroonaviiruse juhtumit ja registreerinud 120 surma. Äärmuslikes olukordades - sealhulgas tervisekriiside ajal - lubab Hispaania põhiseaduse artikkel 116 täidesaatval võimul kuulutada välja häireseisundi - meede, mis võimaldab piirata inimeste vaba liikumist kogu riigis ja võtta tarvitusele vajalikud meetmed kaubatarnete tagamiseks. Häireseisund kestab 15 päeva, kuid seda saab seejärel pikendada Hispaania parlamendi nõusolekul.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/150-tootajaga-saaremaa-vabriku-tootajal-leiti-kolmapaeval-koroona-tehase-juht-loomulikult-oli-tal-kokkupuude-ka-teiste-tootajatega?id=89225127&fbclid=IwAR3-8zEWrtoAwzjo9ZReUG1MDI7WJ1PsYN3UEtctlx4PBV6XS_vxVq_mz28
 Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht teatas reedel, et Euroopa on nüüd ülemaailmse pandeemia epitsenter.Tedros Adhanom Ghebreyesus kutsus riike üles elude päästmiseks kasutama agressiivseid meetmeid, kogukonna mobiliseerimist ja sotsiaalset distantseerumist. "Ärge laske sellel tulekahjul lihtsalt põleda," ütles ta.Tema avaldus tuli ajal, mil mitmed Euroopa riigid teatasid nakkuste ja surmajuhtumite järsust tõusust. Ka Eestis kasvas nakatunute arv pea kaks korda, olles eile õhtuse seisuga 79.
Tänasest ei ole Eesti kodanikel enam võimalik USA-sse siseneda. USA president Donald Trump kehtestas sel nädalal 26-le Euroopa riigile reisikeelu ja see jõustus ööl vastu tänast. See ei hõlma Ühendkuningriiki, Iirimaa Vabariiki ega muid Schengeni piirkonnast väljaspool asuvaid riike ega ka kodumaale tagasipöörduvaid USA kodanikke.Trump on välja kuulutanud ka riikliku hädaolukorra, vabastades kuni 50 miljardit dollarit abifondidest. USA-s on kinnitatud ligi 2000 Covid-19 juhtumit ja 43 surma.
Uus-Meremaa sulges piiri kõigile välismaalastele vähemalt 14 päevaks.
Täna hommikul, mil kiirabi jätkas Saaremaal koroonaviiruse proovide võtmist, oli nende andmise ooteaeg ligikaudu 36 tundi, teatas Kuressaare Haigla oma Facebooki lehel. Haigla tegi neljapäeva õhtul taotluse Terviseametile täiendava õebrigaadi saatmiseks, kes aitaks koroonaviiruse proove võtta. 24 tundi hiljem ei olnud haigla saanud Terviseametilt aga mingit tagasisidet. Inimestel palutakse sümptomite leevendamiseks kasutada tavapäraseid vahendeid ning püsida kodus, et kiirabi saaks pühendada oma energia sellele, et teenindada kriitilisema tähtsusega kutseid. https://www.facebook.com/saarehaigla/photos/a.499489910587913/707614403108795/?type=3&theater
Nagu on soovitatud, siis viibida tuleks teistest eraldi ja soovitatavalt teha tiir metsas või värskes õhus.Täna hommikul Pirital:https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=257263
Poola rakendab karme piiranguidTänasest kehtestatakse piirikontroll ja alates homsest peatatakse kogu rahvusvaheline lennu- ja rongiliiklus. Peaminister Morawiecki rõhutas, et kaubaliiklusele jäävad piirid endiselt siiski avatuks. Meedet kohaldatakse esialgu kümneks päevaks, misjärel seda võidakse pikendada. Jääb aga esialgu selgusetuks, kas hetkel Kesk- ja Lääne-Euroopas viibivatel eestlastel on võimalik läbi Poola kodumaale naasta.Samuti sulgeb Poola kõik kaubanduskeskused - välja arvatud toidupoed ja apteegid. Samuti suletakse pubid, baarid, kasiinod ja restoranid. Kohalikel lubatakse siiski osutada toidu kohaletoimetamise teenust, ütles Morawiecki. Samuti on keelatud üritused, kus osaleb üle 50 osaleja. "Need on rasked otsused, kuid koos nendega saame vältida veelgi raskemaid aegu," sõnas Morawiecki. Mitmetes lääneriikides võeti kaitsemeetmed kasutusele liiga hilja, ütles ta, ja see on viga, mida tuleb vältida. Poolas on praegu tuvastatud 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest, kellest üks on surnud.
Mustamäel asuv abivahendikeskus on ajutiselt suletud Eesti suurima abivahendikeskuse Invaru teenindus Mustamäel on seoses koroonaviiruse leviku ja Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga alates esmaspäevast, 16. märtsist kuni olukorra stabiliseerumiseni suletud. Abivahendite soetamiseks või tagastamiseks saab seni pöörduda Invaru teise teenindusse Tallinnas Peterburi teel.
Kuidas käib Eestisse sisenevate inimeste kontrollimine?https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kuhu-reisite-kuidas-tervis-on-politsei-alustas-eestisse-sisenevate-inimeste-kontrolli?id=89224249
Esimene juhtum ka Viljandimaal:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/viljandimaal-diagnoositi-esimene-viirusjuhtum-tegemist-on-kooliopetajaga?id=89224245
Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakond ja Rakvere Sotsiaalkeskus on valmis pakkuma suuremas mahus tuge abivajajatele ja üksikutele eakatele, kes kriisiolukorras ei saa toetuda oma lähedastele. Sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket on ööpäevaringselt kättesaadav telefonil 515 8185.
USA-s on olnud mure ka koroonatestide kättesaadavuse pärast, kuid Trump ütles äsja, et järgmise nädala alguses on saadaval pool miljonit lisatesti. "Meie peamiseks eesmärgiks on viiruse levik peatada," lisas Trump.
Trump teatas oma erakorralises pöördumises veel, et USA on maailma teiste riikidega võrreldes teinud koroonaviirusega võitlemisel üüratuid edusamme. Eriolukorra väljakuulutamine annab USA-s võimaluse juurde pääseda 50 miljardi dollari suurusele katastroofiabi fondile.
USA president Donald Trump teatas äsja, et kuulutab välja eriolukorra.
Itaalias kasvas koroonaviiruse ohvrite arv ühe päevaga 250 inimese võrra ja jõudis 1266-ni. Nakatunute koguarv on riigis ületanud 17 600 piiri.
Taani peaminister Mette Frederiksen teatas just, et alates homsest on Taani piirid välismaalastele suletud. Taani kodanikud võivad kodumaale tagasi tulla, aga kõigil teistel peab olema sisenemiseks hea põhjus. Meede kehtib kuu aega.
Tartu Ülikooli Kliinikum teatas, et seal on haigestunud koroonaviirusesse üks töötaja, kes ei ole kokku puutunud patsientidega ning viibib kodusel ravil. Töötaja kontaktsete väljaselgitamise ja teavitamisega on tegelenud nii Terviseamet kui ka kliinikum ning kõik asjaomaseid on teavitatud ning vajalikud meetmed kasutusele võetud. Kliinikum esitas Terviseametile ettepaneku lõpetada nii plaaniline ambulatoorne kui statsionaarne töö Tartu Ülikooli Kliinikumis perioodiks 18.–31.03.2020 võimalusega pikendada seda kuni eriorukorra lõppemiseni.
Sotsiaalministeerium teatab, et Terviseamet tõstis koroonaviiruse riigisisese levikuga toimetulekuks tervishoiu valmisoleku tasemele 2. Haiglatele anti korraldus piirata alates 16. märtsist plaanilise töö mahtu, olla valmis haigete pöördumise võimalikuks kasvuks ning vajaduseks kohandada voodeid viirushaigete raviks. "Eestis on tuvastatud riigisisene koroonaviiruse levik ja riigis kehtestatud eriolukord. Peame olema valmis, et arstiabi vajadus võib lähinädalatel märkimisväärselt kasvada," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Kuna ekspertide hinnangul vajavad tervishoiutöötajate tähelepanu eelkõige raskelt haiged ja riskirühmas olevad – vanemaealised, nõrga immuunsusega ja krooniliste haigustega inimesed, siis tuleb kergemate haigusnähtude korral lähtuda perearsti nõuannetest ning püsida kodus kuni tervenemiseni. Enda ja oma lähedaste tervise hoidmiseks järgigem kõik terviseameti juhiseid." Terviseamet andis haiglavõrgu haiglatele korralduse piirata alates 16. märtsist plaanilise töö mahtu, hinnates individuaalselt iga üksikut juhtu ja edasi lükkamise võimalikku mõju inimese tervisele. Ühtlasi peavad haiglad olema valmis haigete pöördumise võimalikuks kasvuks ning vajaduseks kohandada voodeid ümber viirushaigete raviks. "COVID-19 Eesti sisene levik on ulatuslik ning seetõttu oleme tervishoius kõrgendatud valmisolekus nii esmatasandil kui haiglates," ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo. "Tervishoiu valmisoleku tõstmine 2. tasemele võimaldab vajadusel korraldada haiglates ümber plaanilise tegevuse, et tagada abi kättesaadavus neile inimestele, kes seda kõige kiiremini vajavad." Tervishoiu tase 2 võimaldab seada ajutisi piiranguid tervishoiu kättesaadavusele ning kehtestada tervishoiuteenuste osutamisele ajutiselt tavapärasest erinevaid nõudeid. Samuti on alates esmaspäevast, 16. märtsist ümber korraldatud perearstide töö. "Peatame plaanilised vastuvõtud ja ennetustöö, kindlasti jätkame imikutega ja keskendume raskete patsientidega tegelemisele. Perearstikeskusesse palume pöörduda telefoni teel ja ainult tervisemuredega. Töövõimetus- ja hoolduslehtede avamiseks püüame koostöös haigekassaga töötada tuleva nädala alguseks välja digilahenduse," ütles Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller. "Perearstikeskusest saab telefoni teel nõu, kas pöörduda kiirabisse, tulla perearstikeskusesse kohale või jälgida oma tervist kodus ja leevendada sümptomeid." Tervisesüsteemi valmisoleku tase 2 tähendab, et eeldatav abivajajate hulk ületab kriisipiirkonnas ja selle lähedal asuvate raviasutuste tavapärase abi osutamise võimekuse.
Veel värskeid teateid ookeani tagant: USA kutsus Hiina suursaadiku aru andma, miks väitis Hiina välisministeerium, nagu oleks USA sõjaväelased võinud COVID-19 viiruse Wuhani linna tuua.
BBC võtab kokku viiruse mõjud lennufirmadele:British Airways teatas, et oodata on koondamisiSaksa au ja uhkus Lufthansa on kaks kolmandikku oma lennukipargist maale jätnud ja võib Euroopa valitsustelt abi küsida Norwegian Air hoiatas, et ettevõte võib ilma riikliku abita kokku kukkudaUSA lennufirma Delta tegi avalduse ja ütles, et peab Valge Majaga võimaliku abi osas läbirääkimisi.
Ka üks Pärnu Ülejõe põhikooli õpetaja käis Saaremaal võrkpallimängul ja on jäänud tänaseks haigeks. Nüüd on kohustuslikus karantiinis kõik kooli õpetajad.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/parnu-ulejoe-pohikooli-opetaja-oli-nadalavahetusel-saaremaal-kais-seniajani-tool-ja-tana-diagnoositi-tal-koroonaviirus?id=89223285
Koos täna kella 19 seisuga kinnitatud haigusjuhtumitega näeb Eesti koroonaviirusesse nakatunute aegrida, kus näidatud juhtumeid kokku ja iga päev lisandunud juhtumeid, välja selline:
USA meediast saabub mitmelt poolt teateid, et Valge Maja töötajad on kutsutud kriisikohtumisele, sest väidetavalt on riigipea Donald Trumpiga hiljuti kohtunud Brasiilia president Jair Bolsonaro nakatunud koroonaviirusesse. Bolsonaro teatas küll ise, et test osutus negatiivseks. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1238490282385080322?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1238490282385080322&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.com%2Fjair-bolsonaro-brazil-president-coronavirus-test-positive-2020-3
Olympic Casinost kinnitati, et nende uksed on kundedele jätkuvalt avatud. Öeldi ka, et uksel tervitatakse kundesid termomeetriga ehk mõõdetakse nende temperatuuri. Kel palavik, see sisse ei saa. Lisati, et jälgitakse jooksvalt olukorda. Ühtegi keeldu, mis puudutaks meelalahutuskohti (näiteks baarid) või kasiinod, pole riigi poolt veel tulnud.
Võru linn, kus täna tuvastatud mitmeid värskeid koroonahaigeid, palub elanikel säilitada rahu ja mitte üle koormata kiirabi, kui pole selgeid haigusnähte.https://www.facebook.com/Voru.linn/posts/3218872304790286?__xts__[0]=68.ARDujR3Im9-vSpyfp64B4yRveWkQRJaP7HvfMc7Vj9QUWeS76um7JU4QmWb-iH_9XfgJQASRc8CMQHqVgiCjMzV-fatnnZrToue-toUx27MAkOVoZjZA3MdF7R_WT-VY1kzTPdQLE8g51gWy8j3tA76fbDoDDnoOxFxO3iTO8eRfdxJ0Pf4r_4oaAkz0WvYIC0g2ekcODqqrFhzIBKUAsblmVJsLMFsgzxjcyRq3Sdpn5YyBOppyyBth62AYJzAzJyP9ldS1bwicJIC4hJ7z3fB7Sc9ywpPctW5QsLdJF3-mYkATnCJ2W01-yAImKPjj-qmh-5eNEi4T4Uv4uxrvLxw71Q&__tn__=-R
New York Timesi andmetel on Donald Trump Eesti aja järgi täna õhtul kuulutamas välja ka USAs üleriiklikku eriolukorda. See samm võimaldaks talle ligipääsu 40 miljardi suurusele hädaabifondile koroonaviiruse tekitatud kahjudega võitlemiseks.
Terviseamet on kinnitanud, et hetkeseisuga on Eestis 79 ametlikku nakatumisjuhtumit. Seega on päeva jooksul number kasvanud 41-lt ligikaudu kaks korda ning päev pole veel lõppenud.
Värskes Delfi Erisaate podcastis arutasid koroonateemadel Raimo Poom, Kärt Anvelt ja Ann-Marii Nergi.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-valitsus-voinuks-eriolukorra-varemgi-kehtestada-nakatunuid-on-teadaolevast-rohkem?id=89222359
Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts manitseb oma iroonilisel moel eestlasi kainele mõistlusele.https://twitter.com/JanekLuts/status/1238505876182482948
Kaks uut koroonaviirusesse nakatunut on tuvastatud ka Pärnust.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/koroonaviirus/parnus-kinnitati-kaks-koroonaviirusesse-nakatunut?id=89222831
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et Euroopa on muutunud ametlikult koroonaviiruse leviku epitsentriks.https://twitter.com/WHO/status/1238494220807213057
Võrus toimunud sünnipäevakülaliste seas on saanud kinnitust koroonaviirusesse nakatumisi.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonaviirus-on-vorus-laiali-lainud-koik-12-martsil-sunnipaeval-kainud-peavad-jaama-karantiini?id=89221767
Lennujaamas on tuvastatud viirus lisaks poemüüjale ka ühel turvatöötajal.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-kaks-nakatumist-lennujaama-kollektiivis-koroonaviirus-avastati-poemuujal-ja-turvatootajal?id=89221491
Ühel Kalevi jalaväepataljoni ajateenijal, kes viibis samuti eelmisel nädalal Saaremaal võrkpallimängul, tuvastati viirus.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kalevi-jalavaepataljoni-uhel-ajateenijal-tuvastati-koroonaviirus?id=89222197
Terviseamet kinnitas ERRile, et hetkel on ametlik positiivsete koroonaproovide number Eestis 68.
Lennujaam teatas ametlikult: "Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks suleti Tallinna Lennujaamas asuvad Duty Free kauplused, tehnikapood ja apteek. Reisijate teenindamiseks vajalikud teenused säilivad. Täna suleti lennujaamas Baltona Duty Free kauplused, sest üks töötajatest on andnud positiivse koroonaviiruse proovi. Baltona Duty Free teavitas juhtunust koheselt nii lennujaama kui ka Terviseametit ning on saanud täiendavaid juhiseid ruumide ja pindade desinfitseerimiseks ning personali jälgimiseks. Kauplused jäävad esialgu suletuks kuni märtsi lõpuni. Ettevaatusabinõuna suleti ka Südameapteek, kus ühel töötajal ilmnesid haigussümptomid ning tehnikapood Klick, mis asub apteegi ja Duty Free poe lähedal. Pärastlõunal sai lennujaama juhtkond teada, et positiivse koroonaviiruse proovi andis ka üks G4S töötaja, kes on juba kodusel ravil ning kelle lähikontaktsetega on ühendust võetud. Ta ei puutu oma tööülesandeid täites kokku lennureisijatega ja sellest hetkest kui tal haigussümptomid avaldusid ei puutunud ta kokku ka G4S julgestustöötajatega. Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike kinnitas, et reisijate ja töötajate tervise kaitsmine on praegu prioriteet number üks ning poodide ja apteegi sulgemine tuleneb ettevaatusabinõust: “Oleme pidevalt kontaktis Terviseametiga, kes aitab välja selgitada haigestunutega kontaktis olnud inimesed ning on andnud meile selged suunised terviseohutust tagavate toimingute läbiviimiseks. Meile teadaolevalt ei toimunud Baltona Duty Free ega G4Si töötaja nakatumine Tallinna lennujaamas. Kuivõrd lennujaamast liigub igapäevaselt läbi tuhandeid inimesi, peame arvestama võimalusega, et nakatunute arv lennujaamas kasvab,” rääkis Tuvike. “Ennetavate meetmetena on meil juba veebruaris loodud töötajatele ja reisijatele võimalused käte desinfitseerimiseks ning terminali töötajatele oleme jaganud nii isikukaitsevahendeid kui ka juhiseid nende kasutamiseks. Samuti toimub kõikide pindade puhastamine ja desinfitseerimine tavapärasest tihedama graafiku alusel.”
Kokkuvõte Martin Helme ja Tanel Kiige pressikonverentsilt, mille peamised sõnumid: nakatunute arv on täna jooksva seisuga "70 kanti", riik kavatseb võtta suure laenu majanduskahjude lappimiseks.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-otseblogi-martin-helme-eestis-on-koroonaviirusesse-nakatunud-inimesi-umbes-70-viirusega-voitlemiseks-votab-eesti-riik-vahemalt-miljard-eurot?id=89220563
Lennujaama pressiesindaja sõnas Delfile, et lennujaama sulgemist hetkel ei plaanita, nende hinnangul pole selleks vajadust. Täpsem info lubati saata umbes poole tunni pärast. Delfi ajakirjanik teatab lennujaamast, et neil hetkil on seal üpris vaikne: ei ole midagi ebatavalist peale selle, et keskmiselt igal kümnendal reisijal mask peas. Desinfitseerijaid ega koristusmeeskonda esialgu kusagil näha ei ole, rahvast on hõredalt.
Koroonaviirusest on saanud värskelt puutuda ka Tallinna lennujaam.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lennujaama-poemuujal-tuvastati-koroona?id=89221491
Bauhofi juhtkond teatas Jõhvi poe sulgemisest, kuna sealsel töötajal tuvastati viirus.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroona-joudis-itta-johvi-bahuofi-tootajal-tuvastati-viirus-kauplus-karantiinis?id=89221557
Martin Helme avaldas hetkel käival pressikonverentsil, et kui hommikul oli ametlik nakatunute number 41, siis hetkel on see kerkinud "70 kanti".  Tanel Kiik lisas, et on aja küsimus, kui see number kerkib üle 100. Kiige sõnul on numbrid kerkinud mitmes piirkonnas korraga ja "on üksteisest sõltumatud".
Taavi Aas: Me ei lähe kärpimise teed, vaid püüame säilitada inimeste sissetulekut. Selleks on meetmed läbi töötukassa. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/intervjuu-taavi-aas-koondamiste-valtimiseks-moeldud-palgatoetusteks-voib-riigil-kuluda-sada-miljonit-eurot?id=89220135
Tanel Kiik ütleb pressikonverentsil, et päevas tehakse Eestis üle saja koroonaviiruse testi. Analüüsivõimekus on tema kinnitusel kasvanud. Ta toob samas näiteks, et Eestis on olnud juhtum, kus peiteajal tehtud test oli negatiivne, hiljem sümptomite ilmnemisel aga selgunud, et koroonaviirus siiski olemas. Kiik toonitab, et enne kindlaid sümptomeid pole mõtet testi teha.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ajateenistusse-minejate-arstlikud-komisjonid-jaavad-ara-kuni-kuu-lopuni?id=89221189
Äsja alanud pressikonverentsil annavad olukorrast ülevaate sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahandusminister Martin Helme.- Kiik kinnitas, et Saaremaa ja mandri vahelist ühendust ei plaanita katkestada.- Helme sõnul ütleb kiirhinnang, et kriisi leebe mõju majandusele võib olla kaks protsendipunkti, karm mõju viis protsenti. "See on juhul, kui me ei tee midagi."- Helme sõnul plaanitakse kriisi mõjude vähendamiseks maksuleevendusi ja osade kahjude kompenseerimist. Tänavu ja järgmisel aastal võib sellele tema hinnangul kuluda 1,5-2 miljardit eurot.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otsepilt-ja-blogi-juri-ratas-annab-ulevaate-koroonaviiruse-levikust-kas-nakatunute-arv-on-kasvanud-kuidas-lahendatakse-majandusprobleemid?id=89220563
https://twitter.com/imrekaas/status/1238461711465799680
Iga hetk peaks algama valitsusel pressikonverents, kus antakse ülevaade uutest arengutest. Vaata:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otsepilt-ja-blogi-juri-ratas-annab-ulevaate-koroonaviiruse-levikust-kas-nakatunute-arv-on-kasvanud-kuidas-lahendatakse-majandusprobleemid?id=89220563
Taltech on seoses eriolukorraga spordihoone märtsi lõpuni sulgenud. Viirust sealt küll leitud ei ole, tegemist on ennetava meetmega.https://www.facebook.com/ttuspordihoone/posts/1288692917988576#w=500
Prantsusmaa peaminister Édouard Philippe teatas televisioonis enam kui saja inimese avaliku kogunemise keelamisest viiruse leviku ärahoidmiseks. Prantsusmaal on seni 2800 kinnitatud nakatumisjuhtumit ja surnud on 61 inimest.
Euroopa Liit hoiatas liikmesriike ühepoolsete reisipiirangute kehtestamise eest koroonaviiruse pandeemiaga võitlemiseks. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Maailma Terviseorganisatsioon ei pea üldiseid reisikeelde kõige efektiivsemaks. Selle asemel kutsus von der Leyen kontrollima inimeste tervist piiridel. Piirid on Euroopa Liidu riikidest välismaalastele täielikult sulgenud seni Tšehhi ja Slovakkia.
Info tartlastele:14. märtsist on suletud kõik Tartu linnale kuuluvad spordibaasid, mida haldab linna allasutus Tartu Sport (A.Le Coq Sport spordimaja, Turu tn spordihoone,  Variku spordihoone, Tamme staadion, Tamme staadioni olmehoone matisaal, Visa hall, Annelinna kunstmuruväljak, Mart Reiniku staadion, Tarbuse spordihall, Ilmatsalu spordihoone, Tartu laululava peahoone). Täna suleti külastajatele ka Aura veekeskus. Avatuks jääb Anne saun, kus korraldatakse senisest veelgi tihedam desinfitseerimine ja kasutajate arvu reguleerimine sauna avamisaegadel. Kindlasti ei tohi minna sauna haigustunnustega inimesed. Tartu turu turuhoone jääb avatuks, kuid kõikidel külastajatel soovitatakse järgida tervisenõudeid, arvestades pakendamata toidukaupadega seotud ohtusid ja suuremaid võimalusi viiruste levikuks. Linna ühistranspordi korraldamises otsustati hakata busse lõpp-peatustes desinfitseerima ning bussijuhtide tervise huvides lõpetada piletite müük bussijuhtidelt ning jätta suletuks ka busside esiuksed. Linnavalitsuse osakondade tööruumides (sh Tartu raekoja infokeskuses) peatatakse kodanike vastuvõtt. Inimesi teenindatakse telefoni ja e-kanalite vahendusel. Jätkub vältimatult vajaliku sotsiaalabi osutamine (toimetulekutoetuse taotluste vastuvõtt, koduhooldus, dementsete päevahoid jt). Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskused on avatud E 15-18 ja K 8-12. Linnavalitsus palub isiklikult vastuvõtule pöörduda ainult äärmisel vajadusel ja võimalusel esmalt võtta kontakti telefoni või e-posti teel. Samuti jätkuva need rahvastikutoimingud, mis nõuavad isiklikku kohale tulemist (nt abielu sõlmimine, lahutuse registreerimine). Abielu registreerimisel pidulikke tseremooniaid ei toimu. Ka matusetseremooniate puhul palutakse rahvarohkeid tseremooniaid vältida.
Tallinnas lasteaedu kinni ei panda.http://www.delfi.ee/article.php?id=89219651
Kenya teatas kahest esimesest koroonaviiruse juhtumist ja tervishoiuminister pidi ühtlasi kummutama kuuldused, et viirus ei hakka külge mustanahalistele inimestele.
PERH sai hakkama suure prohmakaga. http://www.delfi.ee/article.php?id=89218685
https://twitter.com/HUUGAJA/status/1238414293231636480
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/tsehhi-pani-ennast-taiesti-lukku-kedagi-ei-lasta-sisse-ega-valja?id=89220077
Bangladeshis vahistati kaks inimest, kes müüsid koroonaviiruse „vaktsiini“, teatas kohalik meedia. Politsei teatel reklaamis üks mees vaktsiini megafoni abil Netrokona piirkonnas ja teine alustas „ravimi“ müüki eile pärastlõunal. Teadete kohaselt mõisteti nad kaheks aastaks vangi.
USA Ohio osariigi tervishoiuameti direktor Amy Acton ütles, et osariigis on koroonaviirus tõenäoliselt enam kui 100 000 inimesel. „Me teame praegu, et ainuüksi kogukonnas levimise fakt ütleb, et vähemalt 1%, kõige vähem 1% meie elanikkonnast kannab täna Ohios viirust,“ ütles Acton. „Meil on 11,7 miljonit inimest. Seega matemaatika on üle 100 000. Nii et see annab ainult aimu, kuidas see viirus levib ja levib kiiresti.“ Ohios on praegu viis kinnitatud nakatumisjuhtumit.
New Yorgi peaprokurör andis vandenõuteoreetik Alex Jonesile korralduse lõpetada „koroonaviirust tapva“ kolloidhõbedat sisaldava hambapasta müük.
Kliimaaktivist Greta Thunberg teatas, et koolistreigid kolivad koroonaviiruse tingimustes internetti ja muutuvad digitaalseteks. https://twitter.com/GretaThunberg/status/1238377012235927554?ref_src=twsrc%5Etfw
Kreml käskis Venemaa president Vladimir Putini tegemisi kajastavatel ajakirjanikel eemale hoida, kui nad end hästi ei tunne. Pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul on presidendi meditsiiniteenistus kõrgel tasemel, aga ta keeldus ütlemast, kas Putinilt on koroonaviiruse proov võetud. 145 miljoni elanikuga Venemaal on ametlikult vaid 34 koroonaviirusesse nakatumise juhtumit.
Austrias lapsi esmaspäevast kooli ei oodata, aga koolid jäävad minimaalse personaliga avatuks, et sinna võiksid tulla alla 14-aastased lapsed, kelle vanemad ei saa kodus olla. Eesmärk on hoida lapsi, kes võivad olla viirusekandjad, eemal vanavanematest.
Sotsiaalministeerium vahendab WHO soovitusi: kuidas kriisiolukorras stressiga toime tulla?https://twitter.com/SoMinEstonia/status/1238396092703748096
https://epl.delfi.ee/kultuur/otseblogi-nimekiri-uritustest-mis-koroonaviiruse-leviku-valtimiseks-on-edasi-lukatud-voi-ara-jaetud?id=89205553
Forum Cinemas sulges alates tänasest oma Tallinna, Tartu ja Viljandi kinod ning piletimüük on peatatud kuni valitsus otsustab leevendada kehtestatud eriolukorda. Juba müüdud kinopiletid ostab kino klientidelt tagasi.
Sotsiaalkindlustusamet sulgeb esmaspäevast kõik oma klienditeenindused Seoses kehtestatud eriolukorraga ning vajadusega takistada viiruste levikut, sulgeb sotsiaalkindlustusamet esmaspäevast, 16. märtsist kõik oma teenindusbürood üle Eesti. Klienditeenindused jäävad suletuks kuni 29. märtsini (k.a).
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-terviseinstituudi-juht-pidi-vabandama-pressikonverentsil-korduvalt-uhte-taskuratti-nuuskamise-eest?id=89218589
HÕFF lükkub edasi või toimub internetis Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival lükkub seoses riikliku eriolukorra kehtestamisega edasi või leiab aset hoopis internetis.
Alates homsest, 14. märtsist vanglates kokkusaamisi ei toimu. Lisainfot vanglate ja kriminaalhoolduse töökorralduse kohta eriolukorra ajal saab küsida infotelefonilt 620 8292.
https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/707363026467266#w=500
Terviseameti pressikonverentsil kell 13 öeldi, et Eestis on 41 kinnitatud haigusjuhtu. Neist 21 on Harjumaal, 16 Saaremaal ja 4 Tartumaal. Kõik juhud on seni kerged, haiglaravi ei vaja praegu keegi. Pole infot selle kohta, et haigusekolle oleks ka Võrumaal.
Terviseamet teatas pressikonverentsil, et endiselt on teadaolevalt 41 inimest nakatunud ning kuna riigisisene levik on tõusnud, on nad muutnud oma meetmeid.
Poed kinnitavad, et laod on toitu täis. Valitsus kinnitab, et kaubavahetus jätkub. Ostlejad siiski ei heitu ja varuvad paari aasta jao hapukurke korraga kokku. 
Piiripunktides käib usin tervisekontroll.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=257241
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks sulgeb PPA tänasest kõik teenindussaalid üle Eesti. Esialgu jäävad teenindussaalid suletuks järgmise esmaspäevani, 16. märtsi õhtuni. „Et teha kõik võimalik viiruse leviku tõkestamiseks ja kaitsta inimeste tervist, sulgeme tänasest ajutiselt PPA teenindussaalid, mida külastab iga päev tuhandeid inimesi,“ ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo juhataja Margit Ratnik. Teenindused on suletud täna, 13. märtsil ja esmaspäeval, 16. märtsil. Anname meedia kaudu ja veebilehel politsei.ee teada, kuidas korraldame teeninduste töö alates 17. märtsist. Paljusid teenuseid saab inimene kasutada kodust lahkumata politsei iseteeninduskeskkonnas aadressil.
USA-s on nüüdseks vähemalt 1666 koroonaviiruse juhtumit, teatasid osariikide ja kohalikud tervishoiuagentuurid, valitsused ja USA Nakkushaiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskused (CDC). Surnud on 41 inimest.
Kataloonias on valitsuse korraldusel koroonaviiruse leviku piiramiseks karantiini pandud neli linna. Politsei saadeti patrullima Igualadasse, Vilanova del Camísse, Santa Margarida de Montbuisse ja Òdenasse viivatele teedele pärast seda, kui Igualada haiglas suri kolm eakat inimest ja veel 49 inimest nakatus. Üle 30 nakatunu on tervishoiutöötajad. Ainsad autod, mida sellesse Barcelonast loodes asuvasse piirkonda lastakse, on toitu ja ravimeid vedavad autod. Nelja linna 70 000 elanikku kutsuti kodus püsima.
Koosolekule-koosolekule! Ministrid hõõruvad samuti enne kohtumist käed desoainega viirusvabaks. 
Londonis andis positiivse koroonaviiruse proovi metroorongi juht. Londoni metroos tehakse päevas umbes viis miljonit reisi.
Londonis jäetakse ära Püha Patricku päeva paraad ja muud üritused, mis pidid toimuma pühapäeval, teatas linnapea Sadiq Khan. Püha Patricku päeva üritused on ära jäetud üle maailma, sealhulgas Dublinis ja New Yorgis. Londonis on seni avastatud 136 koroonaviiruse juhtumit.
Tai tervishoiuminister Anutin Charvirakul on teinud omale koroonaviiruse puhangu ajal nime mitte olukorra kontrolli all hoidmise, vaid sõnavõttudega välismaalaste aadressil. Eelmisel kuul kutsus ta „neid neetud läänlasi“ riigist välja viskama, kui mõned turistid keeldusid vastu võtmast näomaske, mida ta raudteejaamas jagas. Nüüd teatas ta Twitteris, et välismaalastega tuleb ettevaatlik olla, sest nad ei kanna näomaske, kannavad räpaseid riideid ja ei käi duši all. Säuts hiljem kustutati.
Terviseamet teadvat juba koroonaviiruse kulgu ja kontaktseid, aga infot ei jagata..http://www.delfi.ee/article.php?id=89216579
Seoses riigis kujunenud eriolukorraga pakub Selver tööd kriisi poolt enim räsitud valdkondade töötajatele, kes on jäänud palgata puhkusele. Oodatud on teenindusettevõtete töötajad nii restoranidest, hotellidest kui laevafirmadest.
Tähtis küsimus - otsustati ju koolid sulgeda, aga lasteaialapsed jäeti ohtu. Miks küll?  http://www.delfi.ee/article.php?id=89216013
Lätis toimus eile nakatumine koroonaviirusesse sugulaselt sugulasele. Esimene nakatunu oli toonud viiruse kaasa Itaaliast. Tegemist on juba teise Läti-sisese nakatumisega. Kokku on Lätis kinnitust leidnud 17 nakatumisjuhtumit. Täna jõustus Lätis eriolukord. Koolid on suletud ja üle 200 osavõtjaga üritused keelatud.
Vallasisene levik on päris jõuline. Saaremaa vallavanem: meil on nakatunuid juurde tulnud kümne ringis. Kõik nad võrkpallimänguga seotud pole olnud. Saaremaa vallavanema Madis Kallase sõnul on saarel vaikus ning inimkontaktid on saadud miinimumini viidud. "Oleme saanud aru, et kusagil kümne ringis on juurde tulnud," annab Kallas edasi mitteametliku info. "Selle peab terviseamet kinnitama, aga eks see info ringleb juba." Üha enam tuleb ta sõnul infot, et nii, nagu Võrus oli nakataja tegelikult Tais reisinud inimene, mitte Saaremaalt tulnud võrkpallur, siis ka saarel pole kõik nakatunud enam seotud olnud võrkpallimänguga. Kuna on reede ja nädala lõpp, siis ütleb Kallas, et vald on efektselt saanud kõik inimkontaktid miinimumini viia. "Püüame asja normaliseerida. Meie sõnum on inimestele, et vältige võimalikult palju kontakte teistega." Poodides on samuti ta sõnul asi maha rahunenud. Et eile tehti palju pilte tühjadest riiulitest ning inimesed tormasid vallavanema sõnul seda enam meedia võimenduse peale poodidesse varusid ostma, siis seda kommenteerib Kallas väikese teravmeelsusega: "Sõltub, mis riiulist pilti tehakse." Mõned tühjad riiulid on ta sõnul saarele tavapärane rutiin ka muidu nädalavahetuste lõppudel. Samas ei tauni ta poest asjade varumist, kuna mitte ainult koroona pärast, vaid ka muidu võib varusid vaja minna. Poed saavad ta sõnul tarnimisega hakkama.
Agentuuri Kyodo teatel tahtis üks Jaapani mees tahtlikult viirust levitada. Mehel avastati viirus teadete kohaselt 4. märtsil päev pärast seda, kui viirus avastati tema vanematel. Mees ütles vanematele, et kavatseb viirust levitada ning läks samal õhtul baari ja pubisse. Ta ütles pubi töötajale, et tal on viirus ja talle kutsuti politsei. Pubi desinfitseeriti. Nakatus aga pubis olnud naine, kellel tekkis paar päeva hiljem palavik. Nüüd on ta stabiilses seisundis.
Austraalia koroonaviirusesse nakatunud siseminister Peter Dutton kohtus eelmisel reedel USA presidendi Donald Trumpi tütre ja vanemnõuniku Ivanka Trumpi ning USA peaprokuröri William Barriga. https://twitter.com/AusintheUS/status/1235997767476097026?ref_src=twsrc%5Etfw
Slovakkia keelas alates tänasest kõigile välisriikide kodanikele, kellel ei ole alalist või ajutist elamisluba, sissesõidu riiki. Reisirongiühendus naaberriikidega on peatatud. Tänahommikuse seisuga on Slovakkias 21 koroonaviirusesse nakatumise juhtumit.
Soome Tervise ja Heaolu Instituudi (THL) teatel on Soomes nüüdseks 155 koroonaviirusesse nakatumise juhtumit ja ollakse epideemiakünnise lähedal.
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel on koroonaviirusesse nakatumise juhtumeid nüüd üle maailma 132 567. Surnute arv üle maailma on 4947. Enamik juhtumeid on endiselt Hiinas – 80 981. Järgneb Itaalia enam kui 15 000 juhtumiga ja kolmas on Iraan enam kui 10 000 juhtumiga. Vähemalt 64 000 patsienti on tervenenud ja haiglast välja lastud, teatas Hiina Riiklik Tervishoiukomisjon. Johns Hopkinsi ülikooli hinnangul on üle maailma paranenud üle 68 000 inimese.
Itaalias desinfitseeritakse tänavaid: https://twitter.com/ABC/status/1238374741922242560?ref_src=twsrc%5Etfw
Viis USA osariiki sulgevad kõik koolid: Maryland 16.-27.03, Ohio 16.03-3.04, Kentucky alates 16.03 kaheks nädalaks, New Mexico alates 16.03 kolmeks nädalaks, Michigan 16.03-6.04. Lisaks sellele on koolide sulgemisest teatanud linnad: San Francisco, Denver, Atlanta, Austin, Dallas, Houston, Seattle ja New Rochelle New Yorgi osariigis.
Tehnoloogiaajakirjanik Hans Lõugas küsib: kas Eestis hakkab haigestunute kõver liikuma Lõuna-Kora või Itaalia mudeli järgi?https://twitter.com/hanskan/status/1238373349690085378
Kui Mailis Reps ütles eile, et Võrus on nakkus tuvastatud, siis Võru linnapead sellega kurssi pole veel viidud.http://www.delfi.ee/a/89215603
Valitsuse pressikonverents on läbi.
Helme: päästeamet rõõmustab, et inimesed lõpuks ometi kogusid omale varusid. Päästeamet on igasugu kampaaniaid teinud, aga inimesed ikka ei kogunud. Nüüd lõpuks kogusid, et kui tuleb uuesti sama torm mis Lõuna-Eestis, siis inimesed saavad paar päeva hakkama.
Ratas: oleme suhelnud kaubanduskettidega, täna hommikune info oli, et eile ei jõutud kaupa välja panna ja täna pannakse kaup välja. Riigil plaanid olemas toiduvarude osas. Paanikaks põhjust tänase seisukohaga ei ole. Ei pea minema poodi järjekorda seisma. Kui keegi soovib mingeid kaupu ette varuda, siis selleks põhjust pole.
Kiik: teiste riikide kogemus näitab, et esimese juhtumi avastamisele järgneb juhtude kiire kasvu. Meil on nakatunuid tuvastatud rohkem võrreldes lähiriikidega ka seetõttu, et meil on tehtud palju teste.
Helme: Rootsiga laevaliiklust ei saa täielikult kinni panna seetõttu, et me ei taha kinni panna kaubavedu. Tallink ja lennujaam olnud head koostööpartnerid. Tallink pakkus välja rea meetmeid, mida laevadel pakkuda. Tallink lõpetas kruiisipakettide pakkumise, selle arvelt reisijate arv drastiliselt kukkus.
Helme: piiripunktid kõik erinevad. Sadam, lennujaamad, maismaapiiripunktid. Igas oma spetsiifika. Küsitakse kontaktandmeid, et teavitada neid, kui selgub, et sellel reisil oli nakatanu. Teeme koostööd lennufirmade ja laevafirmadega, kes jagavad ankeedid laiali juba reisil, et piiril ei teki troppi. Riskiriikide reisijad lähevad tihedama kontrolli alla. Igasse piiripunkti tuleb meditsiinitöötaja. See väga suur väljakutse, aga leiame selle juurde. Politsei saab paluda inimesel kõrvale astuda, aga protseduure saab läbi viia vaid meditsiinitöötaja.
Kiik: viirusega viiruse saanud 41 inimest, Harju ja Tartumaa, samuti Saaremaa. Kõigi terviseandmetega minister kursis pole, seni pole riskirühma inimeste ega raskete sümptomitega. Enamasti määratud kodune ravi. Plaanilist ravi pole veel peatatud. Kui haiglasse tuleb viia kümneid inimesi, hakatakse plaanilist ravi ümber korraldama. Praegu tervishoid töötab tavarežiimil, kõik saavad ravi.
Ratas: inimese enda vastutus siin oluline. Me pole tavaolukorras, oleme eriolukorras. Rakendusmeetmed tulevad. Inimene annab allkirja, teeme pistelisi kontrolle. Kui karantiin 2 nädalat, siis sellest tuleb lähtuda.
Helme: oleme põgusalt kaalunud. Üks variant on allkirja küsimine selle kohta, et ta on mingil aadressil ja ei lahku sealt. Küsimus, kuidas ta saab näiteks poest oma kauba kätte. Need inimesed peavad abi saama KOV sotsiaaltöötajatelt. Kui koolid lõpetavad igapäevase õppetöö, siis teame teiste riikide kogemusest, et lapsed hakkavad hulkuma tänavatel ja kaubanduskeskustel. Kaalume koostööd turvafirmadega, et saaksime teada, kes nad on ja saaksime neid koju ära saata ja nende vanemaid teavitada. Kõige drastilisem meetod on mobiilide positsioneerimine. Piisavalt ohtlikel juhtudel saame seda teha.
Helme: 12. märts oli 1934 Pätsi-Laidoneri riigipöörde kuupäev. Palun selliseid paralleele mitte tõmmata, see on meelevaldne ja pahatahtlik.
Kuidas vältida pankrotte turismi, transpordi ja meelelahutusvaldkonnas? Ratas: majandusmeetmed meile olulised. On teatud tagatised, mida riik saab anda. Oluline on koostöö panganduse ka Kredexiga. Oleme võtnud valitsuses suuna, et saame suurendada avalikke investeeringuid.
Kiik: iga testi võtmine tähendab isikukaitsevahendite kasutamist, mis ühekordsed. See on ka ressurss. Samal ajal on ka muid väljakutseid kiirabiile. Seetõttu tuleb test teha vaid vajaduse korral. Kui sümptomid on kerged, võidakse talle öelda, et tema juurde tullakse võibolla homme-ülehomme. Ravi saab alustada enne testi tegemist. Alustada tuleb kiireloomulistest juhtumitest. Mõnikord on vaja oodata kuni sümptomid ilmnevad, et vältida valenegatiivseid teste, mis ütleb inimesele, et ta on terve, kuigi tegelikult on haige. Oht on, et valenegatiivse tulemuse saanud inimesed lähevad inimeste sekka.
Ratas: oleme valmis rakendama vajaduse korral igasuguseid inimeste lähikontakte piiravaid meetmeid. Sama küsimus mis on jõusaalide kohta kerkib ka näiteks päevakeskuste osas.
Kiik: täna oleme andnud suunise paljudele riigiasutustele võimalusel teha kaugtööd. Kus on võimalik kaugtööd teha, seal palume seda teha. Kui näeme kohapealse leviku kasvu, võime tulevikus sulgeda ka jõusaalid.
Reinalu: drakoonilisi, elu seiskavaid meetmeid meil tagataskus pole. Teiste riikide praktika analüüsimine ütleb, et meie meetmed on teiste riikide praktikaga kooskõlas.
Võimalikud lisameetmed? Helme: siseministeeriumi vaates lisameetmed võivad tähendada, et millalgi tuleb rakendada piirikontrolli rohelisel piiril. Kui kriis süveneb ja karantiine tuleb rakendada siseriiklikult, see üks võimalus. Tegeleme sellega, et meie töötajad ei nakatuks. PPAs on veel piisavalt isikukaitsevahendeid. Itaalias näeme, kuidas tervishoiusüsteem ähvardab kokku variseda, sest ka tervishoiutöötajad haigestuvad.
Kuidas on pulmade ja matustega, jõusaalide, spaadega? Ratas: Pulmasid ja matuseid otsus ei puuduta. Kui räägime suurtes perekonna või suguvõsa kohtumistest, siis võimaluse korral tuleks need edasi lükata. Peiesid tõesti edasi lükata ei saa, seal tuleb tagada hügieen ja vähendada lähedasi kontakte. Spaasid või jõusaale eile ei suletud. Kiik: kui üritused, mida saab edasi lükata, on mõistlik edasi lükata. Mõistlikum on käia metsa all jooksmas praegusel ajal.
Välismaalaste karantiin? Helme: nad peavad olema 2 nädalat isoleeritud, täpse lahendusega töötame veel. Hakkame tegema teavitustööd nende asutuste kaudu, kes müüvad pileteid. Nemad peavad hoiatama tulijaid, et võib ees oodata karantiin. Me tahame vältida olukorda, kus Eesti inimesed ei saa koju.
Lasteaedade sulgemine? Kiik: eile tegime lasteaedadele erisuse, sest see haigus pole noortele lastele nii ohtlik kui täiskasvanutele või eakatele. Kuna lapsevanemad peavad käima tööl, siis me ei taha, et lapsed jääksid vanavanemate juurde või eluliselt olulise teenuse pakkuja peab jääma koju lapsi hoidma. Lasteaiad KOV otsustada, kui nakkusoht, tuleb konkreetne rühm või lasteaed sulgeda. Arutame edasi võimalikke meetmeid. Hetkeseisuga need mõistlikud seisukohad. Ei välista, et millalgi tuleb minna lasteaedade sulgemisele, aga praegu pole see mõistlik.
Kiik: praegu pole aeg lõbutseda ja tavalist kultuurielu nautida. Kõik saavad vajaliku meditsiiniabi, neil on võimalik käia tööl või käia poes. Kes on garantiini määratud, saavad abi näiteks poes või apteegis käimiseks kohalikust omavalitsusest.
Kiik: Itaalias üks suuremaid probleeme oli tervishoitöötajate nakatumine ja meditsiinivahendite otsalõppemine. Töötukassa nõukogu päevakorda palusin panna võimalikud meetmed tööpuuduse kasvu vastu.
Sotsiaalminister Tanel Kiik: hoolekandeasutustes ja haiglates on külastuskeeld, et säästa neid asutusi nakatumise ohu eest.
Reinsalu: Oluline, et nüüd oleksime ühtsed. Valitsus on üks tiim ja usun, et kogu Eesti rahvas käitub nagu üks tiim. Üheskoos saame sellega hakkama.
Välisminister Urmas Reinsalu: kõik piirangud on astud teadmisega, et kui nüüd neid ei astu, oleme hiljem silmitsi suuremate probleemidega ja peame astuma drakoonilisemaid samme. Kahtlemata muudab see ettevõtete ja perede tegevust. Peame olema üksteisele toeks. Üheskoos tuleme sellest välja. Palume kaaluda välisreisidest loobumist ja palume viiruspiirkonna elanikel edasi lükata reisi Eestisse. Vastasel juhul suuname need inimesed karantiini.
Mart Helme: valitsus ei tegutse uisapäisa, vaid läheneb probleemile süsteemselt. Kuigi tähtajaks esimene mai, loodame, et selle aja jooksul õnnestub kriisist üle saada, oleme valmis seda pikendama. Mõistame koormat, mida eriolukord toob majandusele ja kultuurisfäärile. Meie ees küsimus, kas eelistame raha või inimesi. Valitsus otsustas eelistada inimesi.
Austraalia siseminister Peter Dutton teatas, et on andnud positiivse koroonaviiruse proovi. Duttoni sõnul ärkas ta täna palaviku ja valusa kurguga ning võttis kohe ühendust tervishoiuministeeriumiga. Dutton paigutati haiglasse.
Mart Helme: valitsus töötanud nende teemadega pikemat aega. Eile vormistasime otsusteks mitme nädala töö. Töö jätkub, kell 2 koguneme uuesti, sest otsuste rakendamine kinni sadades ja tuhandetes üksikasjades, juriidilistes detailides, rahas, inimressursis. Pikka valmistumist näitab, et piiridel algas tegevus juba öösel. Tegevus süveneb ja laieneb. Juba mitme päeva eest laual aruanne, millistes piiripunktides kui palju inimesi vaja läheb, kas vaja appi ka abipolitseinikke ja kaitseliitlasi.
Ratas: me kõik peame koos pingutama ja siis saame sellest viirusest ühiselt võitu. Peamine anda endast kõik, et inimeste tervis oleks kaitstud ja majanduslangus võimalikult pehme.
Saksamaa Baieri liidumaa sulgeb alates esmaspäevast kõik koolid. Samuti sulgeb Saksamaal koolid Saarimaa. Koolide sulgemist kaalub veel kolm liidumaad, sealhulgas suurima elanike arvuga Nordrhein-Westfalen. Berliini võimud arutavad täna kõigi baaride ja klubide sulgemist.
Ratas: muuseumid kinod suletud 1. maini. Eestis piisavad toiduvarud, toidupoes järjekorras seista pole vaja.
Valitsuse pressikonverents. Ratas: eriolukorra juht on peaminister. Viirusest põhjustatud haigus Itaalias kaasa toonud üle 1000 surma. Eile sai kinnitust viiruse levik Eestis. Eriolukord tekitab ebamugavust, aga kaalul on Eesti inimeste elude kaitse. Valitsus toetas eriolukorra meetmeid, avalike kogunemiste ja spordivõistluste keeldu, õppeasutuste sulgemist ja kooliõppe toimumist kodus läbi e-kooli. Täiendav kontroll maismaapiiridel, sadamas ja lennujaamas, inimesed peavad täitma ankeete, et me teaksime, kust nad tulevad.
Nepal tühistas selleks hooajaks kõik ekspeditsioonid Mount Everestile, teatas turismiminister Kedar Bahadur Adhikari. See võib anda tohutu löögi Nepali niigi nõrgale majandusele.
Maailma Reisi- ja Turisminõukogu teatas, et viirusepuhangu tõttu võib ohus olla kuni 50 miljonit turismitöökohta. Tuhanded rahvusvahelised lennud on tühistatud, ristluslaevad seisavad sadamates ja riigid on kehtestanud hulgaliselt reisipiiranguid.
Sotsiaalministeeriumile helistas üks murelik kinnipeetav, kes märkis, et vanglas ei kanna vangivalvurid maske. "Valvurid osalevad aktiivselt ka ühiskondlikus ja sotsiaalses elus ning koroonaviiruse nakkuse kandluse võimalus on kinnipeetavatele väga suure riskiga," kirjutas kinnipeetav.Murelik kinnipeetav tagasisidet ei soovinud.
Odavlennufirma EasyJet teatas, et lubab klientidel tasuta kanda lende üle teisele ajale või teise sihtkohta. See kehtib nii uutele kui ka olemasolevatele broneeringutele kuni edasise teadaandeni.
Türgi teatas teisest nakatumisjuhtumist.
Lõuna-Korea ookeanide ja kalandusministeeriumis teatati 24 uuest nakatumisjuhtumist töötajate ja nende perekonnaliikmete hulgas.
Terroriorganisatsioon Islamiriik andis välja juhised, kuidas end epideemia eest kaitsta, mainimata seejuures koroonaviirust. Nimelt tuleb haigetest inimestest eemale hoida, vältida reisimist ja epideemiapiirkondi, katta köhides ja haigutades suu ning pesta enne söömist ja joomist käsi. Lootus tuleb panna Allahile ja otsida temas varjupaika.
Viirus on jõudnud Vaikse ookeani saarestikesse. Kolmas juhtum avastati Prantsuse Polüneesias. Parlamendiliige tõi viiruse kaasa Pariisist. Uus-Meremaal on viis nakatunut.
Disney teatas teemaparkide sulgemisest USA-s Floridas ja Pariisis. Enne seda suleti park Californias. Pargid on suletud pühapäevast vähemalt märtsi lõpuni. Juba jaanuaris suleti Disney pargid Hiinas Shanghais ja Hongkongis.
Lõuna-Koreas on viimase 24 tunni jooksul teatatud 110 uuest nakatumisjuhtumist, mis on väikseim arv enam kui kahe nädala jooksul, teatas Yonhap. Juhtumeid on seal nüüd 7979. Samas on uus haiguskolle Souli telefonikeskuses, mis tekitab mure haiguspuhangu üle pealinnas.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/boris-johnson-koroonaviirus-on-polvkonna-suurim-rahvatervisekriis-sureb-veel-palju-inimesi?id=89214843
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koroonaviirus-joudis-ka-urosse-ja-inglise-premier-leaguei?id=89214691
https://epl.delfi.ee/valismaa/1918-aasta-gripi-oppetund-miks-jaadi-pandeemia-piiramisega-hatta?id=89204163
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koroonaviirusesse-haigestus-kanada-peaministri-justin-trudeau-naine?id=89214671
Haridus- ja teadusministeerium täiendas valitsuse saadetud infot värskes pressiteates, kus rõhutas, et koolide sulgemise otsus tähendab, et alates esmaspäevast ei toimu ka huviringe ja treeninguid.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haridusministeerium-koolide-sulgemisest-toimuda-ei-tohi-ka-huviringid-ja-treeningud?id=89213607
Reede hommikul kell 9 toimub Stenbocki majas pressikonverents, kus osalevad peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme, välisminister Urmas Reinsalu ning sotsiaalminister Tanel Kiik.https://www.facebook.com/stenbockimaja/posts/10156617068456386
Täpeim ja värskeim info valitsuselt selle kohta, mida toob kaasa 1. maini kehtestatud eriolukord.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestis-kehtestati-eriolukord-avalikud-kogunemised-on-keelatud-koolid-kinod-ja-teatrid-kinni-piiridel-kontroll?id=89207583
Hommikul riigikogu ees esinedes rääkis peaminister Jüri Ratas meetmetest, mida koroonaviiruse puhul võib juurde anda eriolukorra kehtestamine:"Kõigepealt, punkt 1, kehtestada viibimiskeeld ja muud liikumisvabaduste piirangud, saab kohustada isikut eriolukorra piirkonnast või selle osast lahkuma ning keelata tal eriolukorra piirkonnas või selle osas viibida. Punkt 2, avalike koosolekute ja avalike ürituste pidamise piirangud, võimaldab piirata avalikke koosolekuid ja avalike ürituste pidamist eriolukorra piirkonnas.Punkt 3, kui riigieelarve muutmise või lisaeelarve algatamise põhjuseks on eriolukord, siis ei kehti riigieelarve seaduses toodud ajalised piirangud riigieelarve seaduse muutmise osas ja lisaeelarve eelnõu algatamise osas. Punkt 4, samuti saab kulude katmiseks kasutada stabiliseerimisreservi vahendeid."
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on valitsus otsustanud kehtestada Eestis eriolukorra ning rakendada erimeetmeid: 📌 Alates esmaspäevast viiakse õppetöö üle üle kaug- ja koduõppevormile 📌 Kõik avalikud kogunemised on keelatud 📌 1. maini suletakse muuseumid ja kinod ning teatrietendused, kontserdid ja konverentsid keelatakse 📌 Spordivõistlused on keelatud 1. maini 📌 Piiridel kehtestatakse sanitaarkontroll 📌 Peatub kruiiside müük Tallinn-Stockholm-Tallinn liinile 📌 Raamatukogud jäävad avatuks Täiendav info reedel kell 9.
Delfi andmetel on valitsuse erikomisjon äsja lõppenud istungil otsustanud kuulutada riigis välja eriolukorra. Täpsem info on tulekul lähiminutitel valitsuse ametlikus teadaandes!
NUKU teater, muuseum, kassa ja Hendriku kohvik on alates 13. märtsist külastajatele suletud. Esialgu hoitakse uksed avalikkusele kinni kaks nädalat või kuni viiruseohu taandumiseni. Ära jäänud etenduste piletid ostetakse tagasi või vahetatakse ümber. Täiendav info kl 10-18 telefonil 6679 555 ja aadressil kassa@nuku.ee.
Rakvere linnavalitsus soovitab õpilastel homme koju jääda, ehkki koolimajad on avatud. Lasteaiad ja -hoiud jäävad esialgu siiski avatuks, aga juhul kui vanematel on võimalik laps koju jätta, palume seda kaaluda, teatas linnavalitsus.
Viimsi vald sulges täna õhtul ennetava meetmena Viimsi Kooli ja MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja kuni 29. märtsini.
Eesti Päevalehe poliitikaekspert Raimo Poom kritiseerib valitsuse õhtuseid samme. https://twitter.com/RaimoPoom/status/1238183508578893824
Kõige olulisem on jätkata normaalset elu, hoida eemale suurematest massiüritustest, ütleb Mailis Reps lõpetuseks.
Miks inimesed kraami kokku ostavad? Reps kinnitab, et nälga Eestisse ei tule, meil ei ole toiduainete tarneraskusi.
Mis saab kodulaenudest, kui inimesed koju jäävad? Kas riik tuleb appi, nagu näiteks Itaalia? Reps selget vastust ei anna, kinnitab ent, et eelmise kriisi vigu ei korrata. Eesti riigi laenuvõimekus olevat väga väga suur, reservidki kopsakad.
Kui on mingid sektorid, mis saavad kõige rohkem haiget, siis neile oleme me kindlasti valmis appi tulema, ütles Reps kroonaviiruse majanduslike tagajärgede kohta.
Mailis Reps ütles ETV otse-eetris, et välistatud pole ka näiteks baaride ja ööklubide sulgemine.
"Kuivõrd samal ajal oleme seda stsenaariumit ette näinud, oleme teinud olulisi otsusi. Piirame üritusi, hooldekodude külastamisi," lisas Öpik. Proovide tegemiseks pole veel järjekorda, tänaseks on kõik proovid tehtud, mis vaja. Ennekõike on vaja kaitsta tervisetöötajaid, seega on tervisetöötajad koroonaviiruse testimisel prioriteet, et nad teisi ei nakataks.
Öpik selgitas, et varem oli fookus uutel juhtudel, siis täna uue strateegia kohaselt käsitlus muutub ning keskendutakse haiguse leviku piiramisele. See tähendab, et ei keskenduta üksikutele juhtudele. 
Terviseameti Põhja osakonna juhataja Ester Öpik ütles, et on analüüsitud üle 500 proovi ja lisandunud on 10 haigusjuhtu. Seega on Eestis 27 kinnitatud koroonaviiruse juhtu.
Reps ütles, et olulised otsused on langetatud, vaidlus käib juriidika üle. "Tegelikkuses on küsimus põhiseaduse tõlgendamise ümber. Aga ütlen, et otsus on põhimõtteliselt tehtud," ütles Reps. 
"Esmaspäevast on kõik koolid, huvikoolid, ülikoolid suletud. See tähendab, et õppetöö viiakse üle kaug- ja koduõppele. Erandiks jäävad lasteaiad, aga palume kõigil vanematel, kellel võimalik, jätta lapsed koju," ütles Reps. Ta lisas: - Otsus koolid koduõppele jätta kehtib olukorra normaliseerumiseni. Reps ütles, et iga kahe nädala tagant vaadatakse olukord üle. - Piire ei suleta, kuid kehtestatakse kontroll, inimesed peavad täitma piiril ankeedi, et saaks selgeks, kust inimesed tulid. - Kruiisituriste vedavad laevad lõpetavad ajutiselt töö. Soome ja Rootsi vahel jätkub laevaliiklus, jätkub ka kaubavedu. - Saaremaad ei isoleerita. - Valitsus ei soovi, et lapsed kaubanduskeskustes koguneksid, seega pannakse piirangud suurematele kogunemistele kaubamajades.
Haridusminister Mailis Reps selgitab, mis toimub valitsusistungil. "Kriisikomisjon töötab nii kaua, kui vaja," ütles ta. 
Kohe algab "Aktuaalne kaamera", kus võtab ilmselt sõna ka mõni valitsusliige. 
Poed on esmakaubast üpris lagedaks ostetud - eelkõige kuivainetest ja WC-paberist, aga kartulist, saiast-leivast. Samas on suured poeketid teatanud, et inimestel ei tasu varumisega liiale minna, sest kaubapuudust pole karta. Kui tegid pilti, saada palun vihje@delfi.ee!
Suurbritannias, kus hetkel 459 ametlikult nakatunut, anti rangemaid korraldusi: kel püsiv köha või palavik, peab end ise isoleerima seitsmeks päevaks.https://twitter.com/BBCBreaking/status/1238148385368129543
Lätis kehtestati eriolukord. Kas sama otsustab ka Eesti valitsuse erikomisjon, mis on koos istunud juba kella 14-st ehk hetkel käimas kuues tund.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/latis-kuulutati-valja-eriolukord?id=89210115
https://twitter.com/RosannaKevade/status/1238150041115734016
https://twitter.com/Bambusest_laev/status/1238149250782986240
Neil hetkedel Tallinnas Kalevi spordihallis.https://twitter.com/PeepPahv/status/1238142705026371592
Terviseamet kinnitas kaks värsket haigusjuhtumit Tartus ja ülikoolilinn on reageerinud värskelt meetmetega. Tartus oli varasemast teada kaks haigestunut.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tartu-paneb-linna-lukku-koolid-koduoppele-muuseumid-teatrid-allasutused-kinni?id=89210717
Veel üks bussijuht, kes on meetmed tarvitusele võtnud.
Tallinna bussijuht kaitseb end selmoel usutavasti viiruse eest.
https://twitter.com/AinMannik/status/1238127287830294533
Filipp Kirkorovi oodatud kontsert reede õhtul Tondiraba jäähallis jääb ikkagi ära.https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/palju-komu-tekitanud-filipp-kirkorovi-tondiraba-kontsert-jaab-ikkagi-ara?id=89210309
Forum Cinemas teatab, et üle 100 inimese ühelegi seansile ei luba.https://kinoveeb.delfi.ee/uudised/koroonaviirus-forum-cinemas-lubab-uhele-kinoseansile-kuni-100-inimest?id=89210307
Võru linn on ärevuses, kui selgus, et mitmed nädalavahetusel toimunud võrkpallitreener Urmas Tali juubelit külastanud inimesed haigestusid ja ühel külalisel tuvastati hiljem koroonaviirus. Nüüd ootavad mitmed haigeks jäänud võrukad täna tehtud testide tulemusi - kas neil on koroonaviirus või mitte? Linn on sulgenud kõik lasteasutused, aga manitseb samas inimesi rahu säilitama.https://www.facebook.com/Voru.linn/posts/3216349498375900#w=500
Forte pani seni teadlastele teada olevate teadmiste põhjal kokku kõige olulisema info viiruse kohta:https://forte.delfi.ee/news/teadus/kordame-ule-kumme-kusimust-ja-vastust-koroonaviiruse-kohta?id=89207791
Paljud koolid sulgesid täna uksed ja nimekiri aina pikeneb.http://www.delfi.ee/article.php?id=89207069
Lõunanaaber otsustas nii. http://www.delfi.ee/article.php?id=89210115
"Imelised päevad moe-, ilu-, tervise- ning heaolumullis," reklaamib end eelmisel nädalavahetusel Kuressaares toimunud NOM festival. Ja siis tuli eile uudis, et festivalil käis ka koroonasse nakatunud inimene.http://www.delfi.ee/article.php?id=89206929
Ennast saab testida soovi korral ka raha eest. http://www.delfi.ee/article.php?id=89208997
Koroona mõjutab ka üritusi. http://www.delfi.ee/article.php?id=89208767
Väljaloale lubatakse vaid erandjuhul, kui see on põhjendatud.http://www.delfi.ee/article.php?id=89209543
Isikukaitsevahendite hulk meditsiinipersonali jaoks on PERH-s rahuldav, peamine murekoht on respiraatorid.http://www.delfi.ee/article.php?id=89209487
Teeme vahekokkuvõtte tänastest arengutest:- Terviseamet teatas, et eile tuvastati Eestis kokku neli uut koroonaviiruse juhtumit, seega kokku on ametlik arv 17. Lisaks eile õhtul teada antud kahele saarlasele ja ühele tallinlasele lisandus viimaste analüüsidega nakatunud Tartust, kes oli 7. märtsil saabunud Milano-Riia Bergamo lennuga ja sealt liikunud isikliku transpordiga Tartusse.- Peaminister Jüri Ratas esines hommikul riigikogu ees poliitilise avaldusega, kus teatas koroonaviirusest tingitud olukorra lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni loomisest, soovitusest ära jätta kõik enam kui 100 osalejaga üritused. "Oleme tegelikult jõudnud hädaolukorda, aga me saame sellest ühiskonnana ja igaühe kaasabil üle!" ütles Ratas. Hoolimata prognoosidest ei kuulutanud Jüri Ratas välja eriolukorda. Loodud valitsuskomisjon kogunes kell 14. Enne seda saatis EKRE koalitsioonipartneritele avaliku üleskutse, kus teatas, et peab vajalikuks karmimaid meetmeid viirusega võitlemiseks.- Täna pärast valitsuse istungit toimunud kabinetinõupidamisel toetas valitsus rida meetmeid:- lükata kruiisilaevade vastuvõtt edasi kuni 1. maini;- riigiasutuste töötajate, kohalike omavalitsuste, aga ka era- ja mittetulundussektori lähetuste ja sissetulevate visiitide korraldamisel tuleb lähtuda välisministeeriumi soovitustest;- enam kui 100 osalejaga avalikud üritused on tungivalt soovitatud edasi lükata;- enam kui 100 osalejaga ürituse korraldamisel tuleb selle toimumise luba kooskõlastada terviseametiga;- alates tänasest tuleb lükata edasi kõik riigiasutustes planeeritud ekskursioonid;- hiljemalt 16. märtsist peab hakkama tööle koroonaviiruse kriisitelefon numbriga 1247- Võru linnavalitsus otsustas, et Võru linna koolid, lasteaiad, huvikoolid, erahuvikoolid jt avalikku teenust osutavad asutused peatavad ennetava meetmena kuni teisipäeva, 17. märtsi õhtuni statsionaarse õppetegevuse. Võru linnale andis ärevuseks alust uudis, et mitu laupäeval linnas toimunud võrkpallitreener Urmas Tali juubeli külastajat on tänaseks haigestunud, lisaks on ühel külalisel tuvastatud hiljem koroonaviirus. Nüüd ootavad täna proovi andnud ärevusega, kas nende tervisehädade põhjuseks on samuti koroonaviirus või miski muu.- Kolmapäeva õhtul oli kõikide koolide sulgemisest teatanud Saaremaa vallavalitsus. Saaremaa sammud põhjustas uudis kahe saarlase nakatumisest koroonaviirusesse, nende seas ka Saaremaa Võrkpalliklubi tegevjuht Hannes Sepp. Kahtlustatakse, et viiruse tõid saarele eelmisel nädalal Saaremaal mänginud Milano võrkpallurid. Saaremaal on läbi päeva toimunud kriisikoosolekud ning Kuressaare Haigla saanud massiliselt kõnesid inimestelt, kes soovivad, et neid testitaks viiruse suhtes. Haigla on teinud üleskutse saarlastele, et inimesed ei kiirustaks kiirabi väljakutsumisega, kui nad polnud ise võrkpallimängudel või otseses kontaktis haigestunutega.- Mitmed ettevõtted on terviseriskide vältimiseks suunanud ajutiselt töö kodukontoritesse, sealhulgas Ekspress Meedia. Mitmed meediaettevõtted on otsustanud ettevaatusabinõude kasuks, sest kolmapäeva õhtul selgus, et üks eelmisel reedel Meedialiidu pressipeol viibinu haigestus koroonaviirusesse.- Üle Eesti lisandub uudiseid kümnetest koolidest ja muudest lasteasutustest, mis otsustanud ettevaatusabinõuna ajutiselt uksed sulgeda.- Üle Eesti (ja üle maailma) lisandub teateid ära jäävatest või edasi lükatud spordi- ja kultuuriüritustest. Täna on sellekohase teate teinud näiteks Tallinn Fashion Week, Kuldmuna gala, hooaja otsustasid peatada Eesti Võrkpalli ja Käsipalliliidud, Eesti Olümpiakomitee on soovitanud Eestis võistlused kaheks kuuks edasi lükata, reedel jääb Tondiraba hallis ära Filipp Kirkorovi kontsert, Ugala teater sulges uksed vähemalt esmaspäevani, ära jäävad ERSO lähiaja kontserdid, edasi lükkub 2. aprillile planeeritud EFTA 2020 gala. BC Kalev/Cramo mängib oma tänaõhtuse VTB-liiga mängu publikuta.- USA president Donald Trump, kes seni polnud viiruse leviku piiramises agressiivseid samme astunud, teatas, et keelab kuuks ajaks reisimise Euroopast Schengeni viisaruumist USA-sse.
Allikas: www.DELFI.ee