Kaitsevägi korraldab homsest pühapäevani välkõppuse, kuhu kutsutakse osalema 669 reservväelast.

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras teatas, et vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse tänasele otsusele korraldab kaitsevägi 7. detsembrist 10. detsembrini 2017 lisaõppekogunemise Okas, millega kutsutakse teenistusse 1. jalaväebrigaadi 13. jalaväepataljoni reservväelased. Kokku kutsutakse teenistusse 669 reservväelast.

Õppuse eesmärk on kontrollida riigikaitse käsuahela toimimist Vabariigi Valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelase kogunemiseni.

Kõigil nimetatud üksuste reservväelastel kästakse ilmuda mitte hiljem kui 7. detsembril 2017 kell 09.00 kaitseväe Jõhvi linnakusse.

Reservis olevad inimesed saavad kontrollida, kas nemad on lisaõppekogunemisele kutsutute seas, riigiportaali www.eesti.ee riigikaitse rubriigis kaitseväekohustuslaste registrist.

Õppekogunemise kutsed saadetakse reservväelastele SMSi ja e-maili teel ning meedia vahendusel, lisaõppekogunemist puudutav informatsioon avaldatakse ka kaitseväe koduleheküljel www.mil.ee.

Lisaõppekogunemisel osalemine on reservis olevale isikule kohustuslik. Lisaõppekogunemisele kutsumisest teatatakse reservis olevale isikule ühel järgmisel viisil:

1) teade antakse kätte allkirja vastu, toimetatakse kätte posti teel või elektrooniliselt;
2) teade avalikustatakse vähemalt ühes üleriigilises ajalehes;
3) teade avaldatakse tele- ja raadioprogrammides kella 7–22 vähemalt kolmel korral, kusjuures iga avaldamise vahele peab jääma vähemalt üks tund;
4) teade avalikustatakse internetipõhiselt.

Teate avaldamisel ajalehes, tele- ja raadioprogrammides ning internetis võidakse selles märkida ainult üksuse nimetus, mille koosseisu kuuluvatele sõjaväelise auastmega ametikohtadele nimetatud reservis olevate isikute kohta lisaõppekogunemise kutse kehtib.

Lisaõppekogunemisele kutsumise teate edastamisega eelpool nimetatud viisil loetakse teade reservis olevale isikule kättetoimetatuks. Reservis olev isik on kohustatud lisaõppekogunemisele ilmuma teates edastatud ajal ja kohas. Lisaõppekogunemise kestus on kuni 60 päeva ja lisaõppekogunemise aega ei arvata kaitseväeteenistuse seaduse § 69 lõikes 1 ja § 73 lõikes 1 sätestatud õppekogunemise kestuse hulka.

Lisaõppekogunemisel osalemise kohustusest on vabastatud reservis olev isik, kes:

1) töötab riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohal;
2) on vahi all;
3) kannab vangistust;
4) isik, kes Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülema määratud arsti otsuse kohaselt oma terviseseisundi tõttu ei ole võimeline lisaõppekogunemisel osalema.

Kui lisaõppekogunemisele kutsutud reservis olev isik on kinni peetud või viibib aresti all, on ta kohustatud ilmuma kaitseväkke kohe pärast kinnipidamiselt või aresti alt vabastamist.

Kui on alust arvata, et isik hoiab kõrvale lisaõppekogunemisel osalemisest, võib isiku suhtes kohaldada sundtoomist riigikaitseseaduse § 90 sätestatud korras.

Lisaõppekogunemise kogunemiskohta ilmumata jätmine loetakse põhjendatuks, kui isik on vabastatud lisaõppekogunemisel osalemise kohustusest või esinevad alljärgnevad põhjused:

1) raske haigus, mis ei võimalda kogunemiskohta ilmuda;
2) töötamine riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohal;
3) viibimine vahi all;
4) vabadusekaotusliku karistuse kandmine;
5) transpordivahendi kasutamise võimaluse puudumine välisriigis viibimise korral.

Reservis oleva isikuna lisaõppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.
Väärtegude menetlemisele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. Väärteo kohtuväline menetleja on Kaitsevägi.

Allikas: www.DELFI.ee